Text copied!
CopyCompare
PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA - Awulɑɑ II

Awulɑɑ II 11

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Wɑɑtʋ wei Yutɑ wulɑʋ Ahɑsiyɑ too Atɑlii nɩɩwɑ sɩ ɩ pǝyɑlʋ Ahɑsiyɑ sǝpɑ, ɩlɛnɑ ɩ́ kʋ́ wulɑʋ tǝyɑɣɑ nyǝ́mɑ tǝnɑ.
2Pɑ kʋkɑɣɑ mpʋ, ɩlɛnɑ Solɑm pɛɛlɔ Yosepɑ, Ahɑsiyɑ neu, lɑ kookɑlɩ nɑ ɩ́ ŋmɩɩlɩ ɩ tɑɑlʋ pǝyɑɣɑ Sowɑsɩ. Nɑ ɩ́ seenɑ nɑ ɩ́ ŋmɛsɩ ɩ́ nɑ ɩ nʋkʋlʋ kɛ Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ nɑŋ kʋhǝntʋɣʋ nɑkʋlɩ kʋ tɑɑ. Atɑlii tɑ nyɩ kɑ tɔɔ, hɑlǝnɑ kɑ́ fiti kʋlɑɑ mpɛ.
3Ḿpʋ́ɣʋ́ pɑ sɑɑlɑ Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ tɑɑ tǝnɑɣɑ pɩɩsɩ nɑɑtoso, nɑ Atɑlii tɔkɩ kɑwulɑɣɑ.
4Pǝnɑɣɑ nɑɑtosompɔɣɔlɑɣɑ nyǝŋkɑ tɑɑ kɛ́ kɔtʋlʋ Yoyɑtɑ kotɑ wulɑʋ tɑŋlɑɑ, nɑ tɑŋlɑɑ lɛlɑɑ nyʋɣʋ nyǝ́mɑ, nɑ ɩ́ ponɑ-wɛɣɛ Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ tɑɑ. Nɑ ɩ́ nɑ-wɛ pɑ́ pɛɛlɩ nɔɣɔ nɑ tuunɑʋ, nɑ ɩ́ hʋlɩ-wɛɣɛ wulɑʋ pǝyɑlʋ.
5Ɩlɛnɑ ɩ́ tɔ-wɛ sɩ: Ɩ́ fɑɣɑ mǝ tɑɑ mpɑ pɑ lɑkɩ tǝmlɛ kɛ kʋyɑkʋ kʋhɛɛsʋɣʋ wule tɔ, pɑ tɑɑ kɛ́ kpekɑ tooso. Kɑncɑɑlɑɣɑ nyǝntɛ ɩ́ tɑŋ wulɑʋ tǝyɑɣɑ.
6Nɑɑlɛ nyǝntɛ kɛ Suuu nɔnɔɣɔ, nɑ tooso nyǝntɛ kɛ tɑŋlɑɑ wɑɑlɩ nɔnɔɣɔ tɔtɔ. Kpekɑ ɑnɩ ɑ tooso, ɑ́ kɑ́ tɑŋǝɣǝnɑ wulɑʋ tǝyɑɣɑ, nɑ ɑ́ kɑɑsǝɣɩ tǝmɑ.
7Pǝ kɑɑsɑ mǝ kpekɑ sɔsɔɔnɑ nɑɑlɛ, wei ɩɩ lɑkɩ tǝmlɛ kɛ kʋyɑkʋ kʋhɛɛsʋɣʋ wule tɔ. Pɛlɛ pɑɑ tɑŋnɑ Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ kɛ timpi wulɑʋ kʋfɑlʋ wɛɛ tɔ.
8Yoolɑɑ tǝnɑ kɑ́ tɔkɩ pɑ yoou wontu kɛ pɑ niŋ tɑɑ kɛ́, nɑ wulɑʋ ɩ́ wɛ timpi, pɑ wɛ ɩ wɑɑlɩ. Ye yʋlʋ kpɑɩ tʋ ɩ́ kpǝtǝnɑ-wɛ pɑ́ kʋ-ɩ.
9Ḿpʋ́ɣʋ́ tɑŋlɑɑ nyʋɣʋ nyǝ́mɑ lɑpɑ teitei ɩsɩɩ kɔtʋlʋ Yoyɑtɑ kɑ́ heeluɣu-wɛ tɔ. Pɑ kotɑ yoolɑɑ mpɑ pɑ lɑkɩ tǝmlɛ kɛ kʋyɑkʋ kʋhɛɛsʋɣʋ wule tɔ, nɑ mpɑ pɑɑ lɑkɩ kʋyɑkʋ ŋkʋɣʋ tǝmlɛ tɔ, nɑ pɑ́ polo Yoyɑtɑ kiŋ.
10Ḿpʋ́ɣʋ́ Yoyɑtɑ cɛlɑ-wɛɣɛ wulɑʋ Tɑfiiti ŋmɑntɑɑsɩ, nɑ ɩ kpɑlǝŋ wei ɩ kɑ wɛ Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ tɑɑ tɔ.
11Ɩlɛnɑ yoolɑɑ pɩɩlɩ Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ ɩsɛntɑɑ ŋkuluŋɑ kɑnɛ, nɑ pǝ́ polo lɛŋkɑ, nɑ pɑ́ tɑŋɑ wulɑʋ.
12Ḿpʋ́ɣʋ́ Yoyɑtɑ lǝsɑ Sowɑsɩ nɑ pɑ́ temi-ɩ kɑwulɑɣɑ ntenuɣu. Nɑ pɑ́ cɛlɛ-ɩ kiiŋ tɑkǝlɑɣɑ, nɑ pɑ́ pǝlɩ ɩ nyʋɣʋ tɑɑ kɛ́ nim, nɑ pɑ́ kpɑ-ɩ wulɑʋ. Ɩlɛnɑ yǝlɑɑ tǝnɑ sʋʋ pɑ niŋ tɑɑ kɛ́ mɑpʋ nɑ pɑ́ wilitiɣi nɑ pɑ́ sɛɛkɩ-ɩ sɩ: Mǝ nɑ tɛtʋ wulɑʋ.
13Wɑɑtʋ wei Atɑlii nɩɩ tɑŋlɑɑ nɑ sɑmɑɑ kɔkɔtɛ ńtɛ́, ɩlɛnɑ ɩ́ polo pɑ kiŋ kɛ Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ tɑɑ.
14Ḿpʋ́ɣʋ́ ɩ loosɑ pǝyɑɣɑ kɛ ɑwulɑɑ tǝsǝŋlɛ. Nɑ wulɑʋ wɑɑlɩ nyǝ́mɑ, nɑ ɑkɑntɛɛ hʋllɑɑ sǝŋɑ kɑ kiŋ, nɑ pɑ́ hʋlǝɣɩ ɑkɑntɛɛ nɑ sɑmɑɑ nɑ́ɑ́ ŋmɑɑlǝɣɩ. Tǝnɑɣɑ Atɑlii cǝlɑ ɩ wontu, nɑ ɩ́ mɑ kɑpukɑ sɩ: Wɑɑlɩ lɩɩʋ ntɛ́, wɑɑlɩ lɩɩʋ ntɛ́.
15Yoyɑtɑ tɑ sɔɔlɩ sɩ pɑ́ kʋ-ɩ Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ tɑɑ. Pǝ tɔɔ kɛ́ ɩ tɔmɑ nyʋɣʋ nyǝ́mɑ sɩ: Ɩ́ lǝsɩ-ɩ kpeeŋɑ, nɑ wei ɩ́ tǝŋɑ-mɛ, ɩlɛ ɩ́ kʋ́ pʋntʋ.
16Ɩlɛnɑ pɑ́ lǝsɩ Atɑlii nɑ pɑ́ ponɑ-ɩ kɑwulɑɣɑ tǝyɑɣɑ kpɑɣɑnǝŋ nɔnɔɣɔ nɑ pɑ́ kʋ-ɩ.
17Ḿpʋ́ɣʋ́ Yoyɑtɑ lɑpɑ nɑ Tɑcɑɑ, nɑ wulɑʋ, nɑ sɑmɑɑ, pɑ pɛɛlɩ nɔɣɔ sɩ, pǝ́ lɑ nɑ pɑ́ pǝsɩ ɩ nyǝ́mɑ. Nɑ ɩ́ lɑ tɔtɔ nɑ wulɑʋ nɑ sɑmɑɑ pɑ́ pɛɛlɩ nɔɣɔ lɛŋkɑ.
18Ḿpʋ́ɣʋ́ sɑmɑɑ polɑɑ nɑ pɑ́ yɔkɩ tʋɣʋ Pɑɑlɩ kutuluɣu, nɑ kɔtɑsɩ tǝlɑtɛnɑɑ nɑ pǝ lɛɛsǝŋ. Nɑ pɑ́ kʋ́ pǝ kɔtʋlʋ Mɑtɑŋ kɛ kɔtɑsɩ tǝlɑtɛnɑɑ kiŋ. Pǝ wɑɑlɩ kɛ́ Yoyɑtɑ kpɑwɑ mpɑ pɑɑ tɑŋ Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ tɔ.

19Ḿpʋ́ɣʋ́ Yoyɑtɑ kotɑ yoolɑɑ nyʋɣʋ nyǝ́mɑ, nɑ wulɑʋ tɑŋlɑɑ, nɑ tɑŋlɑɑ lɛlɑɑ, nɑ sɑmɑɑ tǝnɑ sɩ pɑ́ kpɑɣɑ wulɑʋ kɛ Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ tɑɑ, nɑ pɑ́ sɩɩ-ɩ nɑ pɑ́ tǝŋnɑ tɑŋlɑɑ nɔnɔɣɔ, nɑ pɑ́ ponɑ-ɩ kɑwulɑɣɑ tǝyɑɣɑ tɑɑ. Wɑɑtʋ wei Sowɑsɩ cɑɣɑ kɑwulɑɣɑ kumte tɔɔ,
20ɩlɛnɑ pɑ tǝnɑ pɑ ŋmɑɑlǝnɑ lɑŋhʋlʋmlɛ. Ɩlɛnɑ ɩcɑtɛ cɑɣɑ tǝpɑmm kɛ Atɑlii sǝm wɑɑlɩ.