Text copied!
CopyCompare
PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA - Awulɑɑ II

Awulɑɑ II 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Yutɑ wulɑʋ Sosɑfɑtɩ kɑwulɑɣɑ pǝnɑɣɑ, pǝlefɛɩ hiu nyǝŋkɑ tɑɑ kɛ́, Akɑpɩ pǝyɑlʋ Solɑm tɔɣɔ ɩ kɑwulɑɣɑ kɛ Ɩsɛɣɛlɩ tɑɑ kɛ́ Sɑmɑlii, kɛ pɩɩsɩ nɑɑnʋwɑ nɑ nɑɑlɛ.
2Ḿpʋ́ɣʋ́ ɩ lɑpɑ mpi pǝ tɑ mɑɣɑ Tɑcɑɑ tɔ. Ɩ kɛɛnɑ Solopʋwɑm wei ɩ tusɑ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ kɛ tɩɩŋ lɑɑʋ tɑɑ tɔ. Amɑ ɩ ɩsɑɣɑtʋ tɑ tɑlɑ ɩ cɑɑ nɑ ɩ too pɑ nyǝntʋ kɛ́. Mpi tɔ, ɩ kpɛsɑ pǝlɛ kʋlɑlɑɑlɛ nte ɩ cɑɑ kɑ sikɑ tʋɣʋ Pɑɑlɩ tɔ.
4Mowɑpʋ wulɑʋ Mesɑ kɑ tɔɔkɑɣɑ heeŋ kɛ tuutuumɑ kɛ́. Pɑɑ pǝnɑɣɑ ŋkɑ pǝ wɛɛ sɩ ɩ́ fɛlɩ Ɩsɛɣɛlɩ wulɑʋ kɛ lɑmpuu kɛ ɩwɛɛsɩ iyisi nɩɩnʋwɑ (100000), nɑ ɩwɑɑŋ kɛ iyisi nɩɩnʋwɑ (100000) nɑ ɩ hʋntʋ.
5Amɑ wɑɑtʋ wei Ɩsɛɣɛlɩ wulɑʋ Akɑpɩ sǝpɑ nɑ Solɑm lɛɛtɩ ɩ lonte tɑɑ, ɩlɛnɑ Mesɑ kʋlɩ ɩ tɔɔ.
6Ḿpʋ́ɣʋ́ Solɑm cɔɔ Ɩsɛɣɛlɩ tɛtʋ tǝnɑ, nɑ ɩ́ kɑlɑ ɩ yoolɑɑ.
7Ɩlɛnɑ ɩ́ tili nɑ ɩ́ heeli Yutɑ wulɑʋ Sosɑfɑtɩ sɩ: Mowɑpʋ wulɑʋ kʋlɑ mɑ tɔɔ. Kɔɔ ń sǝnɑ-m nɑ tǝ́ yoonɑ-ɩ. Sosɑfɑtɩ sɩ: Mɑ́ nɑ mɑ yoolɑɑ nɑ mɑ kpɑɣɑnǝŋ tɑ́ sɔɔlʋ pɩɩwɑ sɩ tɩɩ sǝnɑ-ŋ.
8Ɩlɛnɑ Sosɑfɑtɩ tili nɑ pɑ́ pɔɔsɩ-ɩ sɩ: Le tɔɔ kɛ́ tɩɩ tǝŋnɑ? Mpʋɣʋlɛ sɩ: Tǝ́ tǝŋnɑ Ɩtɔm wʋlɑɣɑ tɛtʋ tɑɑ.
9Ḿpʋ́ɣʋ́ Ɩsɛɣɛlɩ nɑ Yutɑ nɑ Ɩtɔm pɑ ɑwulɑɑ tʋ mpɑɑʋ, nɑ pɑ́ tɔ́ kʋyɛɛŋ nɑɑtosompɔɣɔlɑɣɑ. Ɩlɛnɑ pɑ́ lɑŋ lʋm sɩ pɑ́ cɛlɑ pɑ yoolɑɑ nɑ pɑ kpɑɣɑnǝŋ.
10Ntɛnɑ Solɑm mɑ kɑpukɑ sɩ: Hei, tɑ tɔm tɛmɑɣɑ. Ɩsɔ kɔnnɑ tɑ toosoɣo cǝnɛ sɩ ɩ tʋɣʋ-tʋɣʋ Mowɑpʋ nyǝ́mɑ niŋ tɑɑ.
11Ḿpʋ́ɣʋ́ Sosɑfɑtɩ pɔɔsɑɑ sɩ: Ɩsɔ kʋyɔɣɔtʋtʋ tɛlǝsʋlʋ nɔɣɔlʋ ɩ fɛɩ cǝnɛ sɩ ɩ́ pɔɔsɩ-tʋɣʋ Tɑcɑɑ kɛ tɔm? Ɩlɛnɑ ɩsɛɣɛlɩ wulɑʋ yoolɑɑ nyʋɣʋ tʋ nɔɣɔlʋ ɩ cɔ sɩ: Ilisee wei nɑ Ilii pɑɑ tǝŋɑɣɑ tǝmɑ tɔ, ɩ wɛ cǝnɛ.
12Kɛlɛnɑ Sosɑfɑtɩ sɩ: Pǝ wɛ teu, ɑpɑlʋ ɩnɩ ɩ kɑ kɛɛsǝnɑ-tʋɣʋ mpi Tɑcɑɑ cɑɑnɑ-tʋ tɔ. Ḿpʋ́ɣʋ́ ɑwulɑɑ tooso ɩnɩ ɩ polɑ Ilisee kiŋ kɛ kpɑkpɑɑ.
13Ntɛnɑ Ɩsɔ kʋyɔɣɔtʋtʋ tɛlǝsʋlʋ pɔɔsɩ Ɩsɛɣɛlɩ wulɑʋ sɩ: Pepe tɔɔ kɛ́ n kɔmɑ nɑ ń cɑɑlǝɣɩ-m mpʋ? Polo nɑ ń pɔɔsɩ nyɑ́ cɑɑ kʋyɔɣɔtʋtʋ tɛlǝsǝlɑɑ yɑɑ nyɑ́ too nyǝ́mɑ. Kɛlɛnɑ wulɑʋ sɩ: Aɑɩ, Tɑcɑɑ kɔnnɑ tɑ toosoɣo cǝnɛ sɩ ɩ tʋɣʋ-tʋɣʋ Mowɑpʋ nyǝ́mɑ niŋ tɑɑ.
14Mpʋɣʋlɛ Ilisee tɑsɑɑ sɩ: Mɑ tuunɑ Tɑcɑɑ Tomɑ tǝnɑ tʋ wei ɩ tǝmlɛ mɑ lɑkɩ tɔ sɩ, Yutɑ wulɑʋ Sosɑfɑtɩ tɔɔ kɛ́ mɑ cɔɔkɩ, tɔfɔ mɑ tɑɑ kenɑ-ŋ.
15Tɔʋ, ɩ́ kɔnɑ-m yonyoolu nɔɣɔlʋ kɛ nɔɔnɔɔ. Yonyoolu sʋʋ ɩ cǝmʋɣʋ mɑpʋ, ɩlɛnɑ Ɩsɔ tomɑ tii Ilisee tɔɔ
16nɑ ɩ́ tɔ sɩ: Tɑcɑɑ yɔɣɔtɑɑ sɩ ɩ́ huli hilɑ pɑɣɑlɛ kɛ lɔɔʋ kʋnɛ kʋ tɑɑ.
17Ɩ kɑɑ nɩɩ tɛʋ yɑɑ kʋ heelim pǝ tɑŋ. Pǝ́cɔ́ lʋm kɑ́ su lɔɔʋ kʋnɛ. Nɑ mǝnɑ mǝ yoolɑɑ nɑ mǝ kɑlɑkǝŋ nɑ mǝ tɔlɑ wenɑ ɑ sǝɣǝlǝɣɩ wontu tɔ ɩ́ nyɔɔ.
18Ɩlɛ pǝcɔɣɔlɛ tǝnɑ. Hɑlɩ Tɑcɑɑ kɑ́ tʋ́ mǝ niŋ tɑɑ kɛ́ Mowɑpʋ tɛtʋ.
19Ɩ́ kɑ́ yɔkɩ pɑ koloosi ɑcɑlɛɛ kʋpɑnɑ, nɑ ɩ́ sɛtɩ pɑ tɩɩŋ kʋlʋlʋŋ tǝnɑ. Ɩ kɑ́ suuli pɑ hilɑ tǝnɑ, nɑ ɩ́ lɔɣɔ pɛɛ kɛ pɑ tɑwɑ tɑɑ, nɑ ɩ́ wɑkǝlɩ pɑ kʋhɑlǝm.

20Tɛʋ femɑ ɩsɩɩ wɑɑtʋ wei pɑ lɑkɩ tɑnɑŋ kɔtɑsɩ tɔ. Ɩlɛ pɑ nɑwɑ lʋm lɩɩnɑ Ɩtɔm kɛlɛ, nɑ pǝ́ wɑtɑɑ nɑ pǝ́ kɔŋ.
21Wɑɑtʋ wei Mowɑpʋ nyǝ́mɑ nɑ́ nɩɩwɑ sɩ, ɑwulɑɑ mpɛ pɑ tooso kɔŋ-wɛɣɛ yoonɑʋ, ɩlɛnɑ pɑ́ suu ɑpɑlɑɑ tǝnɑ mpɑ pɑ mʋnɑ yoou pote tɔ, nɑ pɑ́ sɩɩ-wɛɣɛ tɛtʋ toŋɑ tɔɔ.
22Tɛʋ femɑ, ɩlɛ pɑ nɑ́ ilim ɩlɛɛmʋɣʋ kɛ lʋm mpɩ pǝ tɑɑ kɛlɛ nɑ pǝ sɛɛwɑ ɩsɩɩ cɑlǝm.
23Ɩlɛnɑ pɑ́ mɑ́ kɑpukɑ sɩ: Heɩyeiyei, ɑwulɑɑ tooso ɩnɩ pɑ yoonɑ tǝmɑɣɑ pɑ tɑɑ pɑ tike kɛ́ nɑ pɑ́ kʋ́ tǝmɑ nɑ pɑ cɑlǝm kpe, ɩ́ loosi yee. Tǝ́ polo tǝ́ kuu pɑ wontunɑɑ.
24Wɑɑtʋ wei pɑ tɑlɑ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ tǝsikile, ɩlɛnɑ pɛlɛ pɑ́ lɩɩ pɑ tɔɔ, nɑ pɑ́ kʋ-wɛ, nɑ lɛlɑɑ se. Ɩlɛnɑ pɑ́ tǝŋ pɑ wɑɑlɩ nɑ pɑ́ sʋʋ pɑ tɛtʋ tɑɑ nɑ pɑ́ lɑ-wɛɣɛ nɑŋɑnɑŋɑ.
25Ḿpʋ́ɣʋ́ pɑ yɔkɑ pɑ ɑcɑlɛɛ, nɑ pɑ́ lɔɣɔ pɑ tɑwɑ tɑɑ kɛ́ pǝlɛ pǝlɛ, nɑ pǝ wɑkǝlɩ pɑ kʋhɑlǝm. Nɑ pɑ́ suuli pɑ hilɑ, nɑ pɑ́ sɛtɩ pɑ tɩɩŋ kʋlʋlʋŋ tǝnɑ. Amɑ Kii-Helɛsɩ ɩcɑtɛ tike kɛ pɑ tɑ tokinɑ. Pɑɑ nɑ mpʋ, ɩlɛnɑ pǝntɔlǝŋ lɔɣɔlɑɑ polo nɑ pɑ́ tɑ-tɛɣɛ kotɑɣɑ.
26Mowɑpʋ wulɑʋ cɛkǝnɑɑ sɩ ɩ kɑɑ tʋlɩ-tɩ, ɩlɛnɑ ɩ́ kpeɣeli ɩ lɑɣɑlɛɛ yoolɑɑ nɑsǝtoso nɩɩnʋwɑ (700) sɩ, pɑ́ fɑɣɑnɑ Ɩtɔm tɔɔ nɑ pɑ́ lɩɩ. Amɑ pɑ tɑ pǝsɩ.
27Ḿpʋ́ɣʋ́ Mowɑpʋ wulɑʋ yɑɑ ɩ pǝyɑlʋ kɑncɑɑlɑɣɑ nyǝŋ, wei pɩɩ wɛɛ sɩ ɩ́ lɛɛtɩ ɩ lonte tɔ nɑ ɩ kʋ-ɩ, nɑ ɩ lɑ ɩ tʋɣʋ kɛ kɔtɑɣɑ kɛ ɩcɑtɛ koluŋɑ tɔɔ. Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ nɑ́ mpʋ, ɩlɛnɑ sɔɣɔntʋ kpɑ-wɛɣɛ kɑtɑtǝlɑɣɑ, nɑ pɑ́ mǝlɩ pɑ tɛ.