Text copied!
CopyCompare
PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA - Awulɑɑ II

Awulɑɑ II 1

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Wɑɑtʋ wei Akɑpɩ sǝpɑ, ɩlɛnɑ Mowɑpʋ nyǝ́mɑ kisi sɩ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ ɩ́ tɑɑ tɑsɑ kɑwulɑɣɑ tɔɣɔʋ kɛ pɑ tɔɔ.
2Ḿpʋ́ɣʋ́ kʋyɑkʋ nɑkʋlɩ, wulɑʋ Ahɑsiyɑ lɩɩ ɩ kɑwulɑɣɑ ɑtɛ nɑ ɩsɔ kutuluɣu nyʋɣʋ tɑɑ, nɑ ɩ́ hoti nɑ pǝ́ kʋ-ɩ sɔsɔm. Ɩlɛnɑ ɩ́ tili sɩ: Ɩ́ polo ɩ́ yɑɑ Ɩkoloŋ nyǝ́mɑ tʋɣʋ Pɑɑlɩ-Sepu. Ɩ́ pɔɔsɩ-kʋ sɩ mɑɑ sɩ yɑɑ mɑɑ kʋlɩ?
3Ntɛnɑ Tɑcɑɑ ɩsɔtɑɑ tillu nɔɣɔlʋ ɩ kʋsɩ Ilii sɩ: Polo nɑ ń pɔɔsɩ wulɑʋ tillɑɑ mpɛ sɩ, ɩsɩɩ Ɩsɛɣɛlɩ Ɩsɔ fɛɩ kɛlɛ nɑ ɩ́ puki Ɩkoloŋ nyǝ́mɑ tʋɣʋ kɛ pɔɔsʋɣʋ nɑ?
4Pǝ tɔɔ, ɩsɩɩ wulɑʋ sǝpɑ, ɩ kɑɑ kʋlɩ. Ɩlɛnɑ Ilii nɑ́ɑ́ polo ɩsɩɩ Tɑcɑɑ kʋsʋɣʋ-ɩ tɔ.
5Ḿpʋ́ɣʋ́ tillɑɑ mǝlɑ kpɑkpɑɑ. Ɩlɛnɑ wulɑʋ pɔɔsɩ-wɛ sɩ: Ɩ́ mǝlɑɑ suwe?
6Ntɛnɑ pɛlɛ sɩ: Apɑlʋ nɔɣɔlʋ ɩ kɑtǝnɑ-tʋ sɩ, tǝ́ mǝlɩ nɑ tǝ́ heeli-ŋ sɩ Tɑcɑɑ pɔɔsǝɣɩ-ŋ sɩ: Ɩsɩɩ Ɩsɛɣɛlɩ Ɩsɔ fɛɩ kɛlɛ nɑ ń puki Ɩkoloŋ nyǝ́mɑ tʋɣʋ kɛ pɔɔsʋɣʋ nɑ? Pǝ tɔɔ tɔ, ɩsɩɩ n sǝpɑ n kɑɑ kʋlɩ.
7Kɛlɛnɑ wulɑʋ sɩ: Apɑlʋ wei ɩ heelɑ-mɛɣɛ tɔm ntɩ tɔ, ɩsǝnɑ tɔɔ kɛ́ ɩ wɛɛ?
8Ḿpʋ́ɣʋ́ tillɑɑ mpɛ sɩ: Yooyoonɑɑ hʋntʋ toko kɛ ɩ suuwɑ, nɑ ɩ́ lǝlɑ tɑmpɑlɑ kɛ ɩ tǝnɑɣɑ tɑɑ. Ntɛnɑ wulɑʋ mɑ kɑpukɑ sɩ: Hei, Ɩsɔ kʋyɔɣɔtʋtʋ tɛlǝsʋlʋ Ilii kɛ́.
9Mpʋɣʋlɛ wulɑʋ kʋsɑ yoolɑɑ nɩɩlɛ nɑ nɑɑnʋwɑ, nɑ pɑ nyʋɣʋ tʋ sɩ: Ɩ́ kpɑ hɑtoo pʋɣʋ nyʋɣʋ tɑɑ, timpi Ilii kɑ wɛɛ tɔ, nɑ ɩ́ kpɑ-ɩ. Pɛlɛ pɑ tɑlɑ ɩ kiŋ, ɩlɛnɑ pɑ nyʋɣʋ tʋ tɔ sɩ: Ɩsɔ kʋyɔɣɔtʋtʋ tɛlǝsʋlʋ yoou, wulɑʋ sɩ ń tii lɔŋ.
10Ntɛnɑ Ilii sɩ: Timpi mɑ kɛ́ Ɩsɔ kʋyɔɣɔtʋtʋ tɛlǝsʋlʋ tɔ, mɑ sǝlǝmǝɣɩ sɩ, kɔkɔ ɩ́ lɩɩnɑ ɩsɔtɑɑ, nɑ kɑ́ nyɑɣɑ nyɑnɑ nyɑ́ yoolɑɑ. Ɩlɛnɑ kɔkɔ tiinɑ ɩsɔ, nɑ kɑ́ nyɑɣɑ-wɛ.
11Ḿpʋ́ɣʋ́ wulɑʋ tɑsɑ kʋsʋɣʋ kɛ yoolɑɑ lɛlɑɑ nɩɩlɛ nɑ nɑɑnʋwɑ, nɑ pɑ nyʋɣʋ tʋ sɩ: Ɩ́ polo Ilii wɑɑlɩ. Ɩlɛnɑ nyʋɣʋ tʋ tɔmɩ-ɩ sɩ: Ɩsɔ kʋyɔɣɔtʋtʋ tɛlǝsʋlʋ yoou, wulɑʋ sɩ ń tii lɔŋ tǝcɑʋ.
12Ntɛnɑ Ilii sɩ: Timpi mɑ kɛ́ Ɩsɔ kʋyɔɣɔtʋtʋ tɛlǝsʋlʋ tɔ, mɑ sǝlǝmǝɣɩ sɩ kɔkɔ ɩ́ lɩɩnɑ ɩsɔtɑɑ, nɑ kɑ́ nyɑɣɑ nyɑnɑ nyɑ́ yoolɑɑ. Ɩlɛnɑ Ɩsɔ tisi kɔkɔ kɛ kpɑkpɑɑ, nɑ kɑ́ nyɑɣɑ-wɛ.
13Ḿpʋ́ɣʋ́ wulɑʋ tɑsɑ yoolɑɑ nɩɩlɛ nɑ nɑɑnʋwɑ kʋsʋɣʋ kɛ tɔm tooso nyǝm, nɑ pɑ nyʋɣʋ tʋ. Nyʋɣʋ tʋ tɑlɑ Ilii kiŋ, ɩlɛnɑ ɩ luŋ ɑkulɑ nɑ ɩ́ wiinɑ-ɩ sɩ: Hɑɩ, Ɩsɔ kʋyɔɣɔtʋtʋ tɛlǝsʋlʋ, kenti mɑ́ nɑ mɑ yǝlɑɑ tɑ tɔɔ.
14Mɑ nyǝmɑ́ sɩ kɔkɔ lɩɩnɑ ɩsɔtɑɑ nɑ kɑ́ nyɑɣɑ yoolɑɑ kɑncɑɑlɑɣɑ nyǝ́mɑ nɑ pɑ nyʋɣʋ nyǝ́mɑ nɑɑlɛ. Ɩlɛ hɑɩ, tɑɑ kɔnɑ tɑɣɑ mpusi ɩnɩ.
15Ḿpʋ́ɣʋ́ Ɩsɔ ɩsɔtɑɑ tillu heelɑ Ilii sɩ: Tǝŋ-wɛ, tɑɑ nyɑ́. Ɩlɛnɑ Ilii tǝŋ-wɛ nɑ ɩ́ tii.
16Nɑ ɩ́ tɔ wulɑʋ sɩ: Tɑcɑɑ yɔɣɔtɑɑ sɩ, timpi n kʋsɑ tillɑɑ sɩ, pɑ́ polo pɑ́ pɔɔsɩ Ɩkoloŋ nyǝ́mɑ tʋɣʋ Pɑɑlɩ-Sepu kɛ tɔm, ɩsɩɩ Ɩsɔ fɛɩ Ɩsɛɣɛlɩ tɑɑ tɔ, n kɑɑ kʋlɩ, ɩsɩɩ n sǝpɑ.
17Ḿpʋ́ɣʋ́ Ahɑsiyɑ sǝpɑ tɑmpɑnɑ ɩsɩɩ Tɑcɑɑ kɑ heeluɣu Ilii tɔ. Amɑ ɩ tɑɑ fɛɩnɑ ɑpɑlʋpǝyɑɣɑ. Ɩlɛnɑ ɩ neu Solɑm lɛɛtɩ ɩ lonte. Yutɑ wulɑʋ Sosɑfɑtɩ pǝyɑlʋ Solɑm kɑwulɑɣɑ pǝnɑɣɑ nɑɑlɛ nyǝŋkɑ tɑɑ kɛlɛ.
18Pɑ kɛɛsɑ wulɑʋ Ahɑsiyɑ tɔm lɛntǝnɑɑ tǝnɑɣɑ Ɩsɛɣɛlɩ ɑwulɑɑ tɑkǝlɑɣɑ tɑɑ.