Text copied!
CopyCompare
PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA - Awulɑɑ II

Awulɑɑ II 10

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Akɑpɩ lʋlʋɣʋ nyǝ́mɑ kɑ wɛ nɩɩtoso nɑ nɑɑnʋwɑ kɛ́ Sɑmɑlii tɑɑ kɛ́. Ḿpʋ́ɣʋ́ Yehu ŋmɑɑ lɛɛtǝlɩ kɛ ɩcɑtɛ nyʋɣʋ nyǝ́mɑ nɑ tǝ sɔsɑɑ, nɑ mpɑ pɑ tʋwɑ sɩ pɑ sɛɣɛsǝɣɩ Akɑpɩ lʋlʋɣʋ nyǝ́mɑ mpɛ tɔ sɩ:
2Mǝ pɑɑsǝɣǝnɑ nɑ wulɑʋ lʋlʋɣʋ nyǝ́mɑ piyɑ. Nɑ ɩ́ wɛnɑ kɛɛkɛnɑɑ, nɑ kpɑɣɑnǝŋ, nɑ yoou wontu nɑ ɩ́ wɛ koluŋɑ ɩcɑtɛ tɑɑ. Mpʋ tɔ, ye ɩ́ hikɑ tɑkǝlɑɣɑ kɑnɛ,
3ɩlɛ ɩ́ nyǝnɩ wulɑʋ lʋlʋɣʋ nyǝ́mɑ mpɛ pɑ tɑɑ, nɑ ɩ́ kpɑ wulɑʋ kɛ wei ɩ pǝsǝɣɩ, nɑ ɩ́ mʋnɑ kɑwulɑɣɑ tɔ nɑ ɩ́ kentiɣi ɩ́ nɑ ɩ lʋlʋɣʋ nyǝ́mɑ pɑ tɔɔ.
4Mpʋɣʋlɛ sɔɣɔntʋ kpɑ pɑ tǝnɑ nɑ pɑ tɔŋ tǝmɑ sɩ: Tɑɣɑlɛ mpɑ? Awulɑɑ nɑɑlɛ nɑ́ tɑ́ pǝsɩ-ɩ kɑcɑŋfɑnɑ tɑ́ nɑ?
5Ɩlɛnɑ wulɑʋ tǝyɑɣɑ nyʋɣʋ tʋ, nɑ ɩcɑtɛ sɔsɔ nɑ sɔsɑɑ, nɑ sɛɣɛsǝlɑɑ pɑ heeli Yehu sɩ: Tǝ kɛ́ nyɑ́ tǝmlɛ nyǝ́mɑ kɛ́. Ɩlɛ nti n kɑ́ tʋ-tʋ tɔɣɔ tɩɩ lɑ. Tɩɩ tɑsǝɣɩ nɔɣɔlʋɣʋ kpɑʋ. Lɑ mpi pǝ mɑɣɑ-ŋ tɔ.
6Ḿpʋ́ɣʋ́ Yehu ŋmɑɑ-wɛɣɛ lɛɛtǝlɩ nɑɑlɛ nyǝŋ sɩ: Ye ɩ́ kɑ́ wɛɛ mɑ wɑɑlɩ nɑ ɩ́ tɔkǝɣɩ mɑ kʋtʋtʋtʋ, ɩlɛ ɩ́ sɛtɩ wulɑʋ lʋlʋɣʋ nyǝ́mɑ tǝnɑ nyɔɔŋ, nɑ ɩ́ kɔnɑ-m cele ɩsǝntɔ teitei. Pǝyele Sɑmɑlii wulɑʋ lʋlʋɣʋ nyǝ́mɑ nɩɩtoso nɑ nɑɑnʋwɑ kɑ wɛ ɩcɑtɛ yǝlɑɑ sɔsɑɑ kiŋ nɑ pɑ́ tɔɔkɩ-wɛ.
7Wɑɑtʋ wei sɔsɑɑ mpɛ pɑ nɑwɑ Yehu lɛɛtǝlɩ, ɩlɛnɑ pɑ́ koti wulɑʋ lʋlʋɣʋ nyǝ́mɑ nɩɩtoso nɑ nɑɑnʋwɑ ɩnɩ. Nɑ pɑ́ siki pɑ nyɔɔŋ kɛ tɔkǝŋ tɑɑ, nɑ pɑ́ ponɑ Yehu kɛ Sisilee.
8Ḿpʋ́ɣʋ́ tillu heelɑ Yehu sɩ: Pɑ kɔnɑ nyɔɔŋ ɩnɩ. Ɩlɛnɑ Yehu tɔ́ sɩ: Ɩ́ kɑɑ-ɩ huwɑ nɑɑlɛɣɛ ɩcɑtɛ nɔnɔɣɔ. Hɑlǝnɑ pǝ́ nyɑɑlɩ.
9Tɛʋ femɑ tɑnɑŋ, ɩlɛnɑ ɩ́ lɩɩ ɩcɑtɛ nɔnɔɣɔ, nɑ ɩ́ tɔ́ sɑmɑɑ sɩ: Mǝ pɑɑ fɛɩ tɔm tǝnɛ tǝ tɑɑ, mɑɣɑlɛ tɔm tʋ. Mpi tɔ, mɑ́ kʋlǝnɑ Solɑm tɔɔ nɑ mɑ́ kʋ-ɩ. Amɑ pɑnɛ pɑ tǝnɑ ɩsǝntɔ, ɑwe nɑ́ kʋ́ pɛlɛ? Mpʋ tɔ, mɑ cɑɑ sɩ ɩ́ nyɩ sɩ nti Tɑcɑɑ yɔɣɔtɑ Akɑpɩ nɑ ɩ lʋlʋɣʋ nyǝ́mɑ tɔɔ tɔ, tǝ tɑ sɑɑlɩ yem. Ɩ yoosɑ-tǝɣɩ ɩsɩɩ ɩ kɑ heeluɣu Ɩsɔ kʋyɔɣɔtʋtʋ tɛlǝsʋlʋ Ilii nɑ ɩ́ yɔɣɔtɩ tɔ.
11Ḿpʋ́ɣʋ́ Yehu kʋwɑ Akɑpɩ lʋlʋɣʋ nyǝ́mɑ mpɑ pǝ kɑɑsɑɑ nɑ pɑ́ wɛ Sisilee tɔ. Pɑɑ ɩ wɑɑlɩ nyǝ́mɑ tǝnɑ, nɑ ɩ lʋlǝtɑnɑɑ, nɑ ɩ kɔtǝlɑɑ, ɩ tɑ yele pɑɑ kʋlʋm.
12Ḿpʋ́ɣʋ́ Yehu tʋ Sɑmɑlii mpɑɑʋ, nɑ ɩ́ tɑlɑ Tiikilɑɑ tǝsikile.
13Ɩlɛnɑ ɩ́ suli Yutɑ wulɑʋ Ahɑsiyɑ lʋlʋɣʋ nyǝ́mɑ nɑ ɩ́ pɔɔsɩ-wɛ sɩ: Ɩ́ kɛ́ le nyǝ́mɑ kɛ ye? Pɛlɛ sɩ: Tǝ kɛ́ Ahɑsiyɑ lʋlʋɣʋ nyǝ́mɑ kɛ́. Tǝ kɔmɑ Sesɑpɛɛlɩ piyɑ nɑ pɑ lʋlʋɣʋ nyǝ́mɑ mpɑ pǝ́ kɑɑsɑɑ tɔɣɔ sɛɛʋ kɛ́.
14Tǝnɑɣɑlɛ Yehu mɑpɑ kɑpukɑ sɩ: Ɩ́ kpɑ-wɛ nɑ pɑ ɩsɛ. Ɩlɛnɑ Yehu tɑɑpɑlɑɑ kpɑ-wɛ, nɑ pɑ́ lɛntɩ-wɛɣɛ Tiikilɑɑ tǝsikile lɔkɔ kiŋ, nɑ pɑ́ pɛtɩ-wɛɣɛ lɔkɔ ɩnɩ ɩ tɑɑ. Pɑ wɛ yǝlɑɑ nɩɩlɛ nɑ nɑɑlɛ, nɔɣɔlʋ tɑ fiti.
15Ḿpʋ́ɣʋ́ Yehu tɔmɑ pǝcɔ, ɩlɛnɑ ɩ́ nɑ́ Lekɑpii pǝyɑlʋ Yonɑtɑpɩ nɑ ɩ́ kɔŋnɑ ɩ tɔɔ. Ɩlɛnɑ ɩ́ sɛɛ-ɩ nɑ ɩ́ pɔɔsɩ-ɩ sɩ: N wɛ mɑ tɔɔ ɩsɩɩ mɑ wɛʋ nyɑ́ tɔɔ tɔ? Ɩ́lɛ́ sɩ: Ɛɛ. Yehu sɩ: Ye mpʋ tǝ hɑ tǝmɑɣɑ niŋ. Pɑ tɛmɑ tǝmɑɣɑ niŋ hɑʋ, ɩlɛnɑ Yehu kpɑɣɑ-ɩ kɛɛkɛ tɑɑ
16nɑ ɩ́ tɔ́ sɩ: Tǝŋɩ-m nɑ ń nɑ́ ɩsǝnɑ mɑ luɣu sʋʋ Tɑcɑɑ tǝmlɛ lɑpʋ tɔ. Ɩlɛnɑ Yehu kpɑɣɑ-ɩ ɩ kɛɛkɛ tɑɑ.
17Wɑɑtʋ wei pɑ tɑlɑ Sɑmɑlii ɩlɛnɑ Yehu tɛɛsɩ kʋɣʋ kɛ Akɑpɩ lʋlʋɣʋ nyǝ́mɑ, mpɑ pɑɑ kɑɑsɑ tǝnɑ tɔ. Ɩ kʋ-wɛɣɛ teitei kɛ́ ɩsɩɩ Tɑcɑɑ kɑ heeluɣu Ɩsɔ kʋyɔɣɔtʋtʋ tɛlǝsʋlʋ Ilii tɔ.
18Ḿpʋ́ɣʋ́ Yehu kotɑ Sɑmɑlii nyǝ́mɑ nɑ ɩ́ tɔ́ sɩ: Wulɑʋ Akɑpɩ kɑ lɑɑwɑ tʋɣʋ Pɑɑlɩ kɛ́. Amɑ mɑɑ lɑɑ-ɩ nɑ pǝ́ kǝlɩ mpʋ.
19Ɩlɛnɑ Yehu tɔ́ sɩ: Ɩ́ koti Pɑɑlɩ ɩnɩ ɩ kɔtǝlɑɑ, nɑ ɩ kʋyɔɣɔtʋtʋ tɛlǝsǝlɑɑ, nɑ lɑɑlɑɑ tǝnɑɣɑ mɑ kiŋ. Pǝ́ tɑɑ sɔɔ nɔɣɔlʋ. Mɑ lɑkɩ tʋɣʋ ŋkʋɣʋ ɑcimɑ kɛ́. Mpʋ tɔ, ye wei ɩ fɛɩ ɩsɩɩ pɑ kʋ-ɩ. Acilɑɣɑtʋ kɛ Yehu lɑkɑɣɑ mpʋ sɩ ɩ́ hiki tʋɣʋ ŋkʋ kʋ lɑɑlɑɑ tǝnɑ.

20Pǝ tɔɔ kɛ́ ɩ kotɑ yǝlɑɑ kɛ Pɑɑlɩ kotuɣu sɔsɔɔʋ.
21Ɩlɛnɑ pɑ́ tili Ɩsɛɣɛlɩ tǝnɑ tɑɑ nɑ kʋ lɑɑlɑɑ koti, pǝ tɑ sɔɔ pɑɑ kʋlʋm. Nɑ pɑ́ su kutuluɣu.
22Ḿpʋ́ɣʋ́ Yehu tɔmɑ tʋɣʋ ŋkʋ kʋ pɑɑsǝnlɑɑ sɩ: Ɩ́ cɛlɑ lɑɑlɑɑ tǝnɑɣɑ pɑ wontu kʋsusuutu.
23Pǝ wɑɑlɩ kɛ́ Yehu nɑ Lekɑpii pǝyɑlʋ Yonɑtɑpɩ pɑ sʋʋ tʋɣʋ kutuluɣu tɑɑ, nɑ pɑ́ pɔɔsɩ kʋ lɑɑlɑɑ tǝnɑ sɩ: Ntɔŋ ɩ́ wɛnɑ nɑɑni kɛ́ teu sɩ Ɩsɛɣɛlɩ ɩsɔ sɛɛlʋ nɔɣɔlʋ ɩ tɑ siti mǝ tɑɑ cǝnɛ?
24Mpʋ tɔ, nɑ Yehu sɩɩ yoolɑɑ nɩɩnɑɑsɑ nɑ ɑwɑlɩ tɔɔ. Nɑ ɩ́ heelɑ-wɛ sɩ: Mɑɑ tʋ́ tʋɣʋ lɑɑlɑɑ tǝnɑɣɑ mǝ niŋ tɑɑ. Ye wei ɩ yelɑ kʋlʋm nɑ ɩ́ fiti pʋntʋ kɑ́ sɩ ɩ lonte. Ḿpʋ́ɣʋ́ ɩ nɑ Yonɑtɑpɩ pɑ polɑɑ nɑ pɑ́ lɑ ciikuɣu kɔtɑɣɑ nɑ kɔtɑɣɑ ŋkɑ kɔkɔ lusɑ kɑ tǝnɑ tɔ.
25Pɑ tɛmɑ mpʋ, ɩlɛnɑ Yehu heeli yoolɑɑ nɑ pɑ nyʋɣʋ nyǝ́mɑ sɩ: Ɩ́ sʋʋ nɑ ɩ́ kʋ́ pɑ tǝnɑ. Nɔɣɔlʋ ɩ́ tɑɑ fiti nɑ ɩ́ lɩɩ. Ḿpʋ́ɣʋ́ pɑ kʋ-wɛ nɑ pɑ́ lɔ-wɛ nɑ ɑwɑlɩ tɔɔ. Ɩlɛnɑ pɑ́ sʋʋ kutuluɣu ŋkʋ kʋ nɑŋ lɔlɔ nyǝŋkʋ tɑɑ
26nɑ pɑ́ lǝsɩ tesikɑsɩ kʋlɑlɑɑsɩ nɑ ɑwɑlɩ, nɑ pɑ́ wɔ kɔkɔ.
27Nɑ pɑ́ yɔkɩ pǝlɛ kʋsikile nɑ kutuluɣu, nɑ pǝ́ pǝsɩ ɩcɑtɛ hute kɛ hɑlǝnɑ sɑŋɑ.
28Ḿpʋ́ɣʋ́ Yehu kpiisɑ tɩɩŋ lɑɑʋ kɛ Ɩsɛɣɛlɩ kɑwulɑɣɑ tɑɑ.
29Pɑɑ nɑ mpʋ tɔ, ɩ lɑpɑ ɩsɑɣɑtʋ kɛ teitei ɩsɩɩ Solopʋwɑm. Solopʋwɑm kɑ tusinɑ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ nɑ pɑ́ lɑɑ wʋlɑ nɑwee kɛ Petɛɛlɩ nɑ Tɑŋ.
30Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑcɑɑ tɔmɑ Yehu sɩ: Mɑ sɑmɑ, n lɑpɑ nti mɑɑ sɩɩwɑ sɩ mɑɑ hɔnɑ Akɑpɩ nɑ ɩ tǝyɑɣɑ nyǝ́mɑ pɑ ŋkpɑŋʋɣʋ tɔ. Pǝ tɔɔ kɛ́ nyɑ́ piyɑ piyɑ kɑ́ lɛɛtɩ nyɑ́ lonte tɑɑ, nɑ pɑ́ tɔkɩ kɑwulɑɣɑ nɑ pɑ́ kɑɑsǝɣɩ tǝmɑ. Hɑlǝnɑ pɑ lʋlʋŋ loosi kɛ liɣiti.
31Amɑ Yehu tɑ tǝŋ Ɩsɔ Tɑcɑɑ kiiŋ kɛ teu nɑ lotu kʋlʋmtʋ. Ɩ tɑ lɔ tɩɩŋ lɑɑʋ mpi pǝ tɑɑ Solopʋwɑm kɑ tusɑ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ tɔ.
32Wɑɑtʋ ɩnɩ ɩ tɑɑ kɛ́ Tɑcɑɑ yelɑɑ nɑ Silii wulɑʋ Hɑsɑyɛlɩ sʋʋ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ tɛtʋ tɔɣɔʋ.
33Nɑ pɑ́ lɛɛkɩ Yɑɑtɑnɩ ilim tǝlɩɩlɛ tɔɔ nɑ Alʋwɛɛ tɛtʋ nɑ ilim ntɔɣɔŋ tɔɔ nyǝntʋ. Pǝ kpɑɣɑʋ Kɑlɑɑtɩ nɑ Pɑsɑŋ pɑ tɛtʋ nti tǝ tɑɑ Lupɛŋ nɑ Kɑtɩ nɑ Mɑnɑsee pǝ nyǝ́mɑ kɑ wɛɛ tɔ.
34Pɑ kɛɛsɑ Yehu tɔmnɑɑ lɛntǝnɑɑ, nɑ ɩ kʋlɑpǝm, nɑ ɩ ɑpɑlʋtʋ tɔm kɛ Yutɑ ɑwulɑɑ tɑkǝlɑɣɑ tɑɑ.
35Ɩ tɔɣɔ kɑwulɑɣɑ kɛ pɩɩsɩ pǝlefɛɩ hiu kɛ Sɑmɑlii kɛ Ɩsɛɣɛlɩ tɑɑ. Ɩ sǝpɑ, ɩlɛnɑ pɑ́ pimi-ɩ Sɑmɑlii. Ɩlɛnɑ ɩ pǝyɑlʋ Sowɑkɑsɩ lɛɛtɩ ɩ lonte.