Text copied!
CopyCompare
PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA - Awulɑɑ II

Awulɑɑ II 19

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ḿpʋ́ɣʋ́ wɑɑtʋ wei Ɩsekiyɑsɩ nɩɩ tɔm ntɩ, ɩlɛnɑ ɩ́ cǝlɩ ɩ wontu tɔtɔ nɑ lɑŋwɑkǝllɛ. Nɑ ɩ́ suu lǝyɑɣɑ nyǝntʋ, ɩsɩɩ fɔlǝtɔnɑɑ tɑkɑ, nɑ ɩ́ polo Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ tɑɑ.
2Tǝnɑɣɑ ɩ kʋsɑ Ɩliyɑkim, nɑ Sepǝnɑ, nɑ kɔtǝlɑɑ tɑɑ sɔsɑɑ sɩ pɑ́ polo Amɔtɩ pǝyɑlʋ Ɩsɔ kʋyɔɣɔtʋtʋ tɛlǝsʋlʋ Ɩsɑyii tɛ, nɑ pɑ lǝyɑɣɑ wontu kɛ mpʋ.
3Nɑ pɑ́ heeli-ɩ sɩ: Wulɑʋ Ɩsekiyɑsɩ kʋsǝnɑ-tʋ sɩ tǝ́ kɔɔ sɩ, sɑŋɑ pǝ hɔmɑ ɩnɩ ɩ ŋkpɑŋʋɣʋ, nɑ tɑ lɑŋɑ wɑkǝlɩ tǝtɔɣɔtɔɣɔ. Tǝ wɛɛ kɛ ɩsɩɩ lʋlʋɣʋ tɑkʋɣʋ ɑlɑɑ sɩ pɑ lʋlɩ, ɩlɛ tomɑ fɛɩ sɩ pɑ lʋlʋnɑ pɑ piyɑ tɔ.
4Asilii wulɑʋ kʋsǝnɑ ntɛɣɛ ɩ yoolɑɑ pɑɑsǝnlʋ sɩ ɩ́ kɔɔ nɑ ɩ́ tʋʋ Ɩsɔ weesuɣu tʋ. Hɑɩ, ye Tɑcɑɑ, nyɑ́ Ɩsɔ kɑ́ nɩɩ ɩ kʋtʋɣʋ ŋkʋ, nɑ ɩ́ hɔ ɩ ŋkpɑŋʋɣʋ. Nyɑɑ sǝlǝmɩ-ɩ ɩ yǝlɑɑ mpɑ pɑ kɑɑsɑɑ tɔ pɑ tɔɔ.
5Wɑɑtʋ wei Ɩsekiyɑsɩ tillɑɑ heelɑ Ɩsɑyii kɛ mpʋ,
6ɩlɛnɑ Ɩsɑyii cɔ-wɛ sɩ: Ɩ́ polo nɑ ɩ́ heeli mǝ cɑɑ sɩ, Tɑcɑɑ yɔɣɔtɑɑ sɩ nyɑ́ lɑŋlɛ ɩ tɑɑ ŋmɑɑnɑ kʋtʋɣʋ ŋku Asilii wulɑʋ wɑɑlɩ nyǝ́mɑ tʋʋ-m tɔ.
7Mɑɑ yele nɑ pɑ́ yɑɑ-ɩ nɑ tɔm nɑtǝlɩ, nɑ ɩ́ kpe. Ɩlɛnɑ nɔɣɔlʋ kʋ-ɩ.
8Ḿpʋ́ɣʋ́ Asilii yoolɑɑ pɑɑsǝnlʋ nɩɩwɑ sɩ ɩ cɑɑ kʋlɑ Lɑkisi nɑ ɩ́ polo ɩ́ nyɑlɑ Lipinɑ. Ɩlɛnɑ ɩ́ polo ɩ kiŋ kɛ tǝnɑ.
9Tǝnɑɣɑ pɑ heelɑ Asilii wulɑʋ sɩ Ɩtiyopii wulɑʋ Tilɑkɑ polɑ-ɩ yoonɑʋ. Ntɛnɑ Asilii wulɑʋ tilinɑ Ɩsekiyɑsɩ kɛ lɛɛtǝlɩ sɩ pɑ́ pɔɔsɩ-ɩ sɩ:
10N tɑɑkɩ Ɩsɔ sɩ ɩ kɑ́ kɑɣɑtɩ-m Yosɑlɛm tǝlɛɛkǝlɛ yɑɑ? N kɑ́ tʋsɩ nyɑ́ tɩ yoo.
11Anɩ n nɩɩwɑ teu kɛ ɩsǝnɑ mɑ kpiisɑ tɛtʋnɑɑ tɔ. Ɩlɛnɑ ń hʋʋkɩ sɩ n kɑ́ tʋlɩ-tɩ?
12Awulɑɑ mpɑ pɑ kɑɑsɑ-m tɔ, wɑɑtʋ wei pɛlɛ pɑ kʋkɑɣɑ Kosɑŋ, nɑ Hɑlɑŋ, nɑ Lesɛfɩ, nɑ Ɩteni nyǝ́mɑ ɩcɑtɛ sɔsɔɔlɛ Telɑsɑɑ tɔ, mpɛ ɩnɩ pɑ tɩɩŋ tɑ pǝsɩ nɑ ɩ́ kenti pɑ ɑcɑlɛɛ.
13Tɔɔsɩ mpi pǝ mɑɣɑnɑ Hɑmɑtɩ, nɑ Aɑpɑtɩ, nɑ Lɑyii, nɑ Sefɑfɑyim, nɑ Henɑ, nɑ Afɑ ɑwulɑɑ tɔ.
14Wɑɑtʋ wei Ɩsekiyɑsɩ tɛmɑ Asilii wulɑʋ lɛɛtǝlɩ ɩnǝɣɩ kɑlʋɣʋ, ɩlɛnɑ ɩ́ ponɑ-ɩ Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ tɑɑ, nɑ ɩ́ hʋlɩ-ɩ Tɑcɑɑ.
15Ɩlɛnɑ ɩ́ sǝlǝmɩ Ɩsɔ sɩ: Hɑɩ, Ɩsɛɣɛlɩ Ɩsɔ Tɑcɑɑ, wei nyɑ́ n cɑɣɑ ɩsɔtɑɑ tɑŋlɑɑ kɛ kpɑɣɑnʋ tɔ, nyɑ́ tike ntɛ́ Ɩsɔ kɛ́ ɑntulinyɑ tǝnɑ tɑɑ. Nyɑ́ lɑpǝnɑ ɩsɔtɑɑ nɑ ɑtɛ.
16Hɑɩ, Tɑcɑɑ, ke ŋkpɑŋŋ nɑ ń nɩɩ nɑ ń pɑɑsǝnɑ kʋtʋɣʋ ŋku Senɑkelipi tillɑɑ tʋʋ weesuɣu tʋ nyɑ́ tɔ.
17Tɑmpɑnɑ Asilii ɑwulɑɑ kʋwɑ piitim lɛmpɩ, nɑ pɑ́ kpiisi pɑ tɛtʋ tǝnɑ,
18nɑ pɑ́ wɔ pɑ tɩɩŋ kɛ kɔkɔ. Mpi tɔ, tɑɑsɩ yɑɑ pɛɛ kɛ yǝlɑɑ kɑ sɑɑkɑ kʋsɑɑkʋ pǝ tɑɣɑ Ɩsɔ nyɑ́.

19Ɩlɛ hɑɩ, Tɑcɑɑ, tɑ Ɩsɔ wɑɑsɩ-tʋɣʋ Senɑkelipi niŋ tɑɑ. Ɩlɛnɑ ɑntulinyɑ ɑwulɑɑ tǝnɑ nyɩ sɩ nyɑ́ tike ntɛ́ Ɩsɔ.
20Ḿpʋ́ɣʋ́ Ɩsɑyii polɑɑ nɑ ɩ́ tɛlǝsɩ Ɩsekiyɑsɩ sɩ: Ɩsɛɣɛlɩ Ɩsɔ Tɑcɑɑ sɩ, mɑ nɩɩwɑ sǝlǝmʋɣʋ ŋku n sǝlǝmɑ-m Asilii wulɑʋ Senɑkelipi tɔm tɑɑ tɔ.
21Ɩlɛ tʋ ŋkpɑŋŋ nɑ ń nɩɩ: Yosɑlɛm ɩcɑtɛ kpɛɛnɑ-ŋ kɛ́, nɑ tǝ́ pɑɑkǝnɑ-ŋ.
22Hɑlɩ Ɩsɛɣɛlɩ Ɩsɔ Nɑŋŋtʋ mɑɣɑlɛ n kpesinɑɑ, nɑ n tʋʋ nɑ n toosi ɩsɛ nɑ?
23N tilɑ tillɑɑ nɑ pɑ́ tʋʋ Tɑcɑɑ mɑ́. Hɑlɩ n tɔ sɩ nyɑ́ yoou kɛɛkɛnɑɑ tuutuumɑ tɔɔ kɛ́ n kpɑwɑ Lipɑŋ pʋɣʋ, nɑ ń sɛtɩ Lipɑŋ tɩɩŋ sɔsɔɔŋ kʋpɑŋ. Aɑɩyee sɩ, n kɑ́ kpɑ comcom nɔɣɔ tɑɑ kɛ hɔtʋɣʋ kʋpɑŋkʋ tɑɑ.
24Nyɑ́ sɩ n hulɑ lɔkɔ, pǝ́cɔ́ n nyɔɔ lɛlɑɑ lʋm. Nyɑ́ yoolɑɑ kɑ́ fɛlɩ Icipiti tɛtʋ tɔɔ kɛ́ nɔɔhɛɛ nɑ pɑ pusi nyɔɔ.
25Senɑkelipi, n tɑ nyɩ tɑɑ sɩ mɑ́ lɑpǝnɑ yɑɑsinɑɑ pɑnɛ nɑ mɑ́ sɩɩ too lɔŋ. Ɩlɛnɑ mɑ́ tǝŋǝɣɩ nɑ mɑ́ lɑkɩ nɔɔnɔɔ. Mɑ́ tʋnɑ-ŋ sɩ ń lɑ nɑ koloosi ɑcɑlɛɛ pǝsɩ ncɑɑ.
26Sɔɣɔntʋ pɩɩ ɑ tɑɑ yǝlɑɑ, nɑ pɑ́ pǝsɩ ɩsɩɩ ŋkpɑlǝtitilee nyǝ́mɑ. Pɑ nǝɣǝsǝnɑ kɛ́ ɩsɩɩ tɑwɑ nyɩɩtʋ, ɩsɩɩ tɛtɛkɑ tɑɑ nyɩɩtʋ kʋlɛkǝlɛkǝtʋ. Yɑɑ kutuluŋ tɔɔ nyɩɩtʋ nti tǝ wʋlǝɣɩ nɑ tǝ́ tɑ tɛntɑ nyɔʋ tɔ.
27Ɩlɛ mɑ nyǝmɑ-ŋ kɛ́ tǝyelele. Ye n cɑɣɑɑ, yɑɑ n lɩɩkɩ, yɑɑ n sʋʋkɩ, mɑ nyǝmɑ́. Ye n mʋ-m nɑ pɑ́ɑ́nɑ́ mɑ nyǝmɑɣɑ.
28N tɩɩ mʋ-m nɑ pɑ́ɑ́nɑ́ ntɔ, nɑ ń lɑkɩ-m nɑ kɑlɑmpɑɑnɩ. Pǝ tɔɔ kɛ́ mɑɑ ŋmɑkǝlɩ-ŋ ɩsɩɩ pɑ tʋkʋɣʋ wontuɣu mɩɩnɑ tɛɛ kɛ́ kukuule, yɑɑ kpɑɣɑnʋkpɑsɩ tɔ. Mpɑɑʋ ŋku n tǝŋɑɑ nɑ n kɔɔ tɔɣɔ mɑɑ kpeenɑnɑ-ŋ.
29Ɩsekiyɑsɩ, mɑɑ heeli nyɑɣɑ mpi mɑɑ lɑ tɔ. Tɔɣɔnɑɣɑ pee ɑlɛɛlɑ kɛ ɩ́ kɑ́ tɔɣɔ pǝntɔ nɑ pǝnte. Amɑ pǝnɑɣɑ tooso nyǝŋkɑ tɑɑ kɛ́ ɩ́ kɑ́ pǝsɩ nɑ ɩ́ tuu tɔɣɔnɑɣɑ nɑ ɩ́ kʋ́-kɛ́. Nɑ ɩ́ hɑlɑ mǝ lɛsɛŋnɑɑ, nɑ ɩ́ kooli-wɛ.
30Pɩɩ kɑɑsɩ mpɑ nɑ pɑ ɩsɛ kɛ Yutɑ tɑɑ tɔ, pɛlɛ pɑɑ wɛɛ kɛ́ ɩsɩɩ tʋɣʋ kɑŋʋɣʋ kʋ lilɑ kɛ tɛtʋ tɑɑ nɑ kʋ́ lʋlǝɣɩ teu tɔ.
31Pɔpɔtʋ fɛɩ leleŋ, pɩɩ kɑɑsɩ Yosɑlɛm tɑɑ kɛ́ ɩsɛ nyǝ́mɑ. Ḿpʋ́ɣʋ́ Ɩsɑyii tɑsɑɑ sɩ: Ɩsǝnɑ Tɑcɑɑ kɑ́ lɑnɑ ɩ sɔɔlʋɣʋ sɔsɔɔŋkʋ tɔɣɔlɛ.
32Tɑcɑɑ sɩ, Asilii wulɑʋ kɑɑ pǝsɩ nɑ ɩ́ lo hɑpǝlɛ, nɑ ɩ́ sǝŋ tǝ tɔɔ nɑ ɩ́ kenti ɩ kpɑlʋɣʋ, nɑ ɩ́ tɔ́ nyǝ́mɑ́ kɛ ɩcɑtɛ tɑɑ, nɑ ɩ́ sʋʋ tǝ tɑɑ.
33Tɑcɑɑ mɑ́, mɑ yɔɣɔtǝɣǝnɑ sɩ ye ɩ tǝŋɑ mpɑɑʋ ŋku nɑ ɩ kɔɔ cǝnɛ, ŋkʋɣʋ ɩ kɑ tǝŋ nɑ ɩ́ kpe, ɩ kɑɑ sʋʋ cǝnɛ.
34Mɑɑ kenti Yosɑlɛm tɔɔ, nɑ mɑ́ wɑɑsɩ-ɩ mɑ tǝmlɛ tʋ Tɑfiiti tɔɔ, nɑ pǝ́ kʋsɩ mɑ nyʋɣʋ.
35Ahoo yuwɑ, ɩlɛnɑ Ɩsɔ ɩsɔtɑɑ tillu tii Asilii yoolɑɑ tǝsikile, nɑ ɩ́ kʋ́ yoolɑɑ iyisi nɩɩnʋwɑ nɑ nɩɩnɑɑsɑ nɑ kɑkpɑsɩ (185000). Tɛʋ femɑ, ɩlɛnɑ ɩsɛ nyǝ́mɑ mɑɣɑnɑ sǝtɑɑ sɛlǝtɑɑ.
36Ḿpʋ́ɣʋ́ Senɑkelipi kpɛsɑ tǝsikile, nɑ ɩ́ polo ɩcɑtɛ sɔsɔɔlɛ Ninifi tɑɑ, nɑ ɩ́ cɑɣɑ tǝnɑ.

37Ɩlɛnɑ kʋyɑkʋ nɑkʋlɩ, ɩ́ sʋʋ ɩ tʋɣʋ Nisǝlɔkɩ kutuluɣu tɑɑ kɛ lɑɑtʋ, nɑ ɩ pǝyɑlɑɑ tɑɑ nɑɑlɛ, Atǝlɑmelɛkɩ nɑ Sɑlǝsɛɛ pɑ kʋ-ɩ. Ɩlɛnɑ pɑ́ se nɑ pɑ polo Alɑlɑɑ tɛtʋ tɑɑ. Ɩlɛnɑ ɩ piyɑ tɑɑ lɛŋkɑ Asɑhɑtɔŋ lɛɛtɩ ɩ lonte.