Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - 2 Kíaↄ

2 Kíaↄ 24

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Yoakiũ kiblegↄↄ ↄ̃ Babɛli kí Nɛbukanɛza mↄ̀ lɛ̀lɛ Yuda bùsuwa, ↄ̃ Yoakiũ gↄ̃̀ aà zↄ̀blena ũ e wɛ̃̀ àaↄ̃. A gbɛa à nↄ̀sɛ pãle sɛ̀, ↄ̃ à bↄ̀ aà yã́u.
2Dii Babiloni gbãamↄnɛdeↄ gbàɛwà ń Siliↄ ń Mↄabuↄ ń Amↄniↄ. À ń gbáɛ Yudaↄ bùsuu aa kaalɛ, lá a dà a zↄ̀blena ãnabiↄnɛ aa òwa.
3Yã́pi Yudaↄ lè, kɛ́ Dii mɛ́ ò yã́i, kɛ́ à ń yá ń goala duuna pↄ́ Manase kɛ̀ yã́i
4ń yãesaide pↄ́ à ń dɛdɛↄ yã́io. Manasepi tò Yelusalɛũ pà ń yãesaide pↄ́ à ń dɛdɛↄ auo. Bee yã́i Dii i we sùuukɛ̀o.
5Yoakiũ yã́ kĩniↄ ku Yuda kíaↄ ladau ń yã́ pↄ́ a kɛ̀ↄ píi.
6Kɛ́ à gà, ↄ̃ aà nɛ́ Yɛkↄnia zↄ̃̀lɛ aà gbɛu.
7Egipiↄ kía i ɛa bↄ̀ a bùsuu lↄo, asa Babɛli kía bùsu pↄ́ dɛ Egipi pↄ́ ũ yãa sìwà píiɛ za Egipi zɛ́ swai e Uflatai.
8Yɛkↄnia wɛ̃̀ bao plasaide guu ↄ̃ à kpalablè, à zↄ̃̀lɛ báawa Yelusalɛũ mↄ àaↄ̃ɛ. Aà da tↄ́n Nɛuseta, Ɛlenatã nɛ́, Yelusalɛũ gbɛ̃́ɛ.
9À yã́ pↄ́ Dii yeio kɛ̀ lá a mae kɛ̀waɛ.
10Zĩbeezĩ Babɛli kí Nɛbukanɛza zĩgↄ̃ↄ mↄ̀ Yelusalɛũ aa koezↄ̃̀i, aa ku we.
11Ɔ̃ Nɛbukanɛza mↄ̀ we gↄↄ pↄ́ aà ìwapiↄ liaai.
12Ɔ̃ Yudaↄ kí Yɛkↄnia bↄ̀ gɛ̀ azĩa kpàwà, aàpi ń a dao ń a ìwaↄ ń a kía deeↄ ń a kwàasiↄ. Babɛli kíapi Yɛkↄnia kũ̀ a kpalablea wɛ̃̀ swaaↄ̃de guuɛ.
13Ɔ̃ à Dii kpɛ́ àizɛɛↄ nàaa à bↄ̀ò we ń kibɛ àizɛɛↄ. À vua pↄ́ pↄ́ Isailiↄ kí Salomↄↄ kɛ̀ Dii kpɛ́ pↄ́ ũↄ zↄ̃̀ɛzↄ̃ɛ lá Dii dↄ̀aa òwa.
14À Yelusalɛũ gbɛ̃zↄ̃ↄↄ ń zĩgↄ̃ↄ kũ̀kũ tàńnↄ zĩ̀zↄↄ ũ píi, aa kà gbɛ̃ↄn ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ kwi (10.000). À tà ń li'ãnaↄ ń siaↄ lↄ. Gbɛ̃e i gↄ̃o, sema taasideↄ bàasio.
15Màa à Yɛkↄnia kũ̀ Yelusalɛũ ń aà dao ń aà naↄ ń aà kwàasiↄ ń bùsu gbɛ̃zↄ̃ↄↄ, à tàńnↄ Babɛli zĩ̀zↄↄ ũ.
16À tà Babɛli ń gↄ̃gbãaↄ gbɛ̃ↄn ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ sopla (7.000) ń li'ãnaↄ ń siaↄ gbɛ̃ↄn ↄ̀aa sↄo. Ampii gↄ̃sa giiↄnɛ.
17À Yɛkↄnia desɛ̃ Matania dìlɛ kía ũ aà gbɛu, ↄ̃ à aà tↄ́ lìlɛɛ̀ Zedekia.
18Zedekia wɛ̃̀ bao ń mɛ̀ndoode guu ↄ̃ à kpalablè, à zↄ̃̀lɛ báawa Yelusalɛũ wɛ̃̀ kuɛdoɛ. Aà da tↄ́n Amutali, Zelemii nɛ́, Libena gbɛ̃́ɛ.

19À yã́ pↄ́ Dii yeio kɛ̀ lá Yoakiũ kɛ̀waɛ.
20Dii pↄkũma mɛ́ tò yã́pi Yelusalɛũ ń Yuda bùsuo lè píi e à gɛ̀ ń yá ń goala. Ɔ̃ Zedekia bↄ̀ Babɛli kía yã́u.