Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Mangane Firindena

Mangane Firindena 24

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Babilɔn Mangan Nebukadanesari so yɛngɛni Yehoyakimi waxatin nin. Yehoyakimi yi lu Nebukadanesari a nɔɔn bun ɲɛɛ saxan, koni a mɔn murutɛ nɛn Nebukadanesari xili ma.
2Nayi, Alatala yi Babilɔn kaane ganla rasiga a xili ma, e nun Arami kaane nun Moyaba kaane nun Amonine ganle, a yi ne birin nasiga Yuda xili ma a kaladeni, fata Alatalaa falan na a naxan ti a walikɛne xɔn, nabine.
3Na fata Alatalaa yamarin nan tun na, naxan yi waxi Yuda ba feni a yɛtagi Manase a yulubine fe ra.
4Manase bata yi sɔntare wuyaxi faxa, a yi Yerusalɛn rafe a fe ɲaxine ra. Alatala mi wa a mafelu feni mumɛ!
5Yehoyakimi kɛwali dɔnxɛne, a naxanye birin liga, ne sɛbɛxi Yuda mangane taruxu kɛdine kui.
6Yehoyakimi yi faxa. A dii xɛmɛn Yoyakin yi ti a ɲɔxɔni mangayani.
7Misiran mangan mi fa mini a yamanani, bayo Babilɔn mangan bata yi a bɔxɔn birin tongo keli Misiran baani han sa dɔxɔ Efirati baan na.
8Yoyakin findi mangan na a ɲɛɛ fu nun firinden nan ma, a kike saxan ti mangayani Yerusalɛn yi. A nga yi xili Nexusuta, Yerusalɛn kaana Elanatan ma dii tɛmɛna.
9Naxan ɲaxu Alatala yɛɛ ra yi, a yi na liga alo a benbane a liga kii naxan yi.
10Na waxatini, Babilɔn mangan Nebukadanesari a walikɛne yi siga Yerusalɛn xili ma, e yi taan nabilin yɛngɛni.
11Babilɔn mangan Nebukadanesari yɛtɛɛn yi fa taan yɛtagi, a walikɛne yi na yɛngɛ.
12Nayi, Yuda mangan Yoyakin yi siga, a sa a yɛtɛ dɛntɛgɛ Babilɔn mangan xa, e nun a nga nun a walikɛne nun a mangane nun a kuntigine. Yoyakin a mangayaan ɲɛɛ solomasɛxɛdeni, Babilɔn mangan yi a suxu.
13Nebukadanesari yi nafunla birin ba Alatala Batu Banxini e nun manga banxin nafunle, Isirayila mangan Sulemani xɛma goronna naxanye birin nafala Alatala banxini, a ne kala, alo Alatala a falaxi kii naxan yi.
14Nebukadanesari yi Yerusalɛn kaane birin xali suxuni, kuntigine nun sofane, e birin malanxina muxu wuli fu sa yiirawanle nun xabune birin fari. A yiigelitɔne nan tun lu yamanani.
15Nebukadanesari yi Yoyakin xali Babilɔn yi, a yi mangana nga suxu Yerusalɛn yi siga Babilɔn yi e nun mangana ɲaxanle nun a kuntigine nun a yamanan muxu gbeene.
16Babilɔn mangan mɔn yi sofa kɛndɛne birin xali konyiyani Babilɔn yi, muxu wuli solofere e nun yiirawanle nun xabune, muxu wuli keden.
17Babilɔn mangan yi Yoyakin sɔxɔ Matani findi mangan na a ɲɔxɔni, a naxan xili masara a Sedeki.
18Sedeki findi mangan na a ɲɛɛ mɔxɔɲɛn nun kedenden nan ma, a yi ɲɛɛ fu nun keden ti mangayani Yerusalɛn yi. A nga yi xili nɛn Xamutali, Yeremi a dii tɛmɛna, Libina kaana.

19Naxan ɲaxu Alatala yɛɛ ra yi, a yi na liga alo Yehoyakimi a liga kii naxan yi.
20Na liga Alatala xɔlɔn nan ma fe ra Yerusalɛn nun Yuda xili ma, a yi waxi naxanye ba feni a yɛtagi. Sedeki fan yi murutɛ Babilɔn mangan xili ma.