Text copied!
CopyCompare
PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA - Awulɑɑ II

Awulɑɑ II 15

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ɩsɛɣɛlɩ wulɑʋ Solopʋwɑm kɑwulɑɣɑ pǝnɑɣɑ hiu nɑ nɑɑtosompɔɣɔlɑɣɑ nyǝŋkɑ tɑɑ, Amɑsiyɑ pǝyɑlʋ Asɑliyɑ pǝsɑ Yutɑ wulɑʋ
2kɛ Yosɑlɛm tɑɑ nɑ ɩ́ tɔɣɔ pɩɩsɩ nɩɩlɛ nɑ nɑɑnʋwɑ nɑ nɑɑlɛ. Wɑɑtʋ ɩnɩ, ɩ lʋlʋɣʋ pɩɩsɩ kɑ wɛ nɑɑnʋwɑ nɑ nɑɑtoso. Ɩ too kɑ kɛ́ tǝnɑ tʋ, nɑ pɑ́ yɑɑkɩ-ɩ sɩ Yekoliyɑ.
3Asɑliyɑ lɑpɑ Tɑcɑɑ luɣu tɛɛ nyǝntʋ kɛ́, ɩsɩɩ ɩ cɑɑ Amɑsiyɑ.
4Pɑɑ nɑ mpʋ tɔ, ɩ tɑ wɑkǝlɩ tǝkɔtǝlɛnɑɑ, yǝlɑɑ tɔŋɑ pote kɛ́, nɑ pɑ́ lɑɑkɩ nɑ pɑ́ wɔkɩ tulɑɑlʋnɑɑ.
5Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑcɑɑ hɔmɑ wulɑʋ ŋkpɑŋʋɣʋ nɑ ɑsilimɑ kʋtɔŋ. Ɩlɛnɑ pɑ́ sɩɩ-ɩ kpeeŋɑ kɛ tiili, hɑlǝnɑ ɩ sǝm. Ɩ pǝyɑlʋ Yotɑm wei ɩ kɑ kɛ́ kɑwulɑɣɑ tǝyɑɣɑ nyʋɣʋ tʋ tɔ, ɩnɩ ɩ kɑ pɑɑsɑɣɑnɑ nɑ kɑwulɑɣɑ.
6Pɑ kɛɛsɑ Asɑliyɑ tɔm lɛntǝnɑɑ tǝnɑ kɛ Yutɑ ɑwulɑɑ tɑkǝlɑɣɑ tɑɑ.
7Wɑɑtʋ wei ɩ sǝpɑ, ɩlɛnɑ pɑ́ pimi-ɩ pɑ tǝyɑɣɑ pǝlɑɑʋ tɑɑ kɛ́ Tɑfiiti tɛ, nɑ ɩ pǝyɑlʋ Yotɑm lɛɛtɩ ɩ lonte.
8Yutɑ wulɑʋ Asɑliyɑ pǝnɑɣɑ pǝlefɛɩ nɑɑnʋwɑ nyǝŋkɑ tɑɑ kɛ́ Solopʋwɑm pǝyɑlʋ Sɑkɑlɩ pǝsɑ Ɩsɛɣɛlɩ wulɑʋ kɛ Sɑmɑlii kɛ ɩsɔtʋnɑɑ nɑɑtoso.
9Ɩ lɑpɑ mpi pǝ tɑ mɑɣɑ Tɑcɑɑ tɔɣɔ teitei, ɩsɩɩ ɩ cɔsɔnɑɑ, nɑ ɩ́ wɛ tɑm kɛ́ lɑɑtʋ nti tǝ tɑɑ Nepɑtɩ pǝyɑlʋ Solopʋwɑm tusɑ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ tɔ.
10Ḿpʋ́ɣʋ́ ɑpɑlʋ wei pɑ yɑɑ sɩ Yɑpɛɛsɩ tɔ, ɩ pǝyɑlʋ Sɑlum kʋ-ɩ Ipǝleyɑm, nɑ ɩ́ lɛɛkɩ kɑwulɑɣɑ.
11Pɑ kɛɛsɑ Sɑkɑlɩ tɔm lɛntǝnɑɑ kɛ Ɩsɛɣɛlɩ ɑwulɑɑ tɑkǝlɑɣɑ tɑɑ.
12Pǝ lɑpɑ teitei kɛlɛ ɩsɩɩ Tɑcɑɑ kɑ heeluɣu Yehu tɔ sɩ, ɩ lʋlʋɣʋ nyǝ́mɑ kɑ́ tɔkɩ kɑwulɑɣɑ kɛ ɩ wɑɑlɩ, nɑ pǝ́ tɑlɑ pɑ lʋlʋɣʋ loosi liɣiti.
13Yutɑ wulɑʋ Asɑliyɑ pǝnɑɣɑ pɔɣɔlɑɣɑfɛɩ nɩɩlɛ nyǝŋkɑ tɑɑ kɛ́ Yɑpɛɛsɩ pǝyɑlʋ Sɑlum pǝsɑ Ɩsɛɣɛlɩ wulɑʋ kɛ ɩsɔtʋ kʋlʋm kɛ Sɑmɑlii tɑɑ.
14Ḿpʋ́ɣʋ́ ɑpɑlʋ wei pɑ yɑɑ sɩ Kɑti tɔ, ɩ pǝyɑlʋ Menɑhem lɩɩnɑ Tiisɑ nɑ ɩ́ kɔɔ Sɑmɑlii, nɑ ɩ́ kʋ-ɩ nɑ ɩ́ lɛɛkɩ ɩ kɑwulɑɣɑ.
15Pɑ kɛɛsɑ Sɑlum tɔm lɛntǝnɑɑ kɛ Ɩsɛɣɛlɩ ɑwulɑɑ tɑkǝlɑɣɑ tɑɑ. Pɑɑ ɩsǝnɑ ɩ kʋlɑ Sɑkɑlɩ tɔɔ tɔ.
16Ḿpʋ́ɣʋ́ Menɑhem yoonɑ Tɑpuwɑ nyǝ́mɑ, nɑ ɩ́ kpiisi pɑ nɑ Tiisɑ hɔɣɔlʋɣʋ nyǝ́mɑ. Nɑ ɩ́ yɔkɩ ɑhusitonɑɑ lotu sɩ, pɑ tɑ tʋlɩ-ɩ ɩcɑtɛ nɔnɔɣɔ.
17Yutɑ wulɑʋ Asɑliyɑ pǝnɑɣɑ pɔɣɔlɑɣɑfɛɩ nɩɩlɛ nyǝŋkɑ tɑɑ kɛ́ Kɑti pǝyɑlʋ Menɑhem pǝsɑ Ɩsɛɣɛlɩ wulɑʋ kɛ Sɑmɑlii kɛ pɩɩsɩ nɑɑnʋwɑ.
18Ḿpʋ́ɣʋ́ ɩ lɑpɑ mpi pǝ tɑ mɑɣɑ Tɑcɑɑ tɔ, hɑlǝnɑ ɩ sǝm. Ɩ wɛ tɑm kɛ́ lɑɑtʋ nti tǝ tɑɑ Nepɑtɩ pǝyɑlʋ Solopʋwɑm kɑ tusɑ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ tɔɣɔ.

19Wɑɑtʋ nɔɣɔlʋ Asilii wulɑʋ Puli sʋʋ Ɩsɛɣɛlɩ tɛtʋ tɑɑ. Ɩlɛnɑ Menɑhem hɑ-ɩ liɣitee nyǝɣǝtʋ kɛ tɔɔnǝnɑɑ hiu nɑ nɑɑnʋwɑ sɩ, ɩ́lɛ́ ɩ́ sǝnɑ-ɩ nɑ ɩ́ nyɔɔsɩ ɩ kɑwulɑɣɑ kɛ teu.
20Lɑmpuu kɛ ɩ tʋwɑ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ kɛ fɛlʋɣʋ, nɑ toŋtʋnɑɑ tʋ liɣitee nyǝɣǝtʋ nɩɩlɛ nɑ nɑɑnʋwɑ nɑɑnʋwɑ, nɑ pǝ́cɔ́ ɩ́ hiki-yɛ. Pɑ tɛmɑ Asilii wulɑʋ kɛ fɛlʋɣʋ, kɛ ɩsǝnɑ ɩ́lɛ́ ɩ cɑɑkɩ tɔ, ɩlɛnɑ ɩ́ kpe.
21Pɑ kɛɛsɑ Menɑhem tɔm lɛntǝnɑɑ kɛ Ɩsɛɣɛlɩ ɑwulɑɑ tɑkǝlɑɣɑ tɑɑ.
22Wɑɑtʋ wei ɩ sǝpɑ tɔ, ɩ pǝyɑlʋ Pekɑhiyɑ lɛɛtǝnɑ ɩ lonte tɑɑ.
23Yutɑ wulɑʋ Asɑliyɑ kɑwulɑɣɑ pǝnɑɣɑ nɩɩlɛ nɑ nɑɑnʋwɑ nyǝŋkɑ tɑɑ, kɛ́ Menɑhem pǝyɑlʋ Pekɑhiyɑ pǝsɑ Ɩsɛɣɛlɩ wulɑʋ kɛ Sɑmɑlii kɛ pɩɩsɩ nɑɑlɛ.
24Ḿpʋ́ɣʋ́ ɩ lɑpɑ mpi pǝ tɑ mɑɣɑ Tɑcɑɑ tɔ. Ɩ wɛ tɑm kɛ́ lɑɑtʋ nti tǝ tɑɑ Nepɑtɩ pǝyɑlʋ Solopʋwɑm tusɑ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ tɔɣɔ.
25Ɩlɛnɑ ɑpɑlʋ wei pɑ yɑɑ sɩ Lemɑliyɑ tɔ, ɩ pǝyɑlʋ Pekɑ wei ɩ́ pɑɑsɑɣɑnɑ Pekɑhiyɑ yoolɑɑ tɔ, ɩ́ kpɑɣɑ Kɑlɑɑtɩ yoolɑɑ kɛ nɩɩlɛ nɑ nɑɑnʋwɑ, nɑ pɑ́ polo pɑ kʋ-ɩ kɑwulɑɣɑ tǝyɑɣɑ kutuluɣu nɑkʋlɩ kʋ tɑɑ. Ɩlɛnɑ Pekɑ lɛɛkɩ kɑwulɑɣɑ.
26Pɑ kɛɛsɑ Pekɑhiyɑ tɔm lɛntǝnɑɑ kɛ Ɩsɛɣɛlɩ ɑwulɑɑ tɑkǝlɑɣɑ tɑɑ.
27Yutɑ wulɑʋ Asɑliyɑ kɑwulɑɣɑ pǝnɑɣɑ nɩɩlɛ nɑ nɑɑnʋwɑ nɑ nɑɑlɛ nyǝŋkɑ tɑɑ, Lemɑliyɑ pǝyɑlʋ Pekɑ pǝsɑ Ɩsɛɣɛlɩ wulɑʋ kɛ Sɑmɑlii kɛ pɩɩsɩ hiu.
28Ḿpʋ́ɣʋ́ ɩ lɑpɑ mpi pǝ tɑ mɑɣɑ Tɑcɑɑ tɔ. Ɩ wɛ lɑɑtʋ nti tǝ tɑɑ Nepɑtɩ pǝyɑlʋ Solopʋwɑm kɑ tusɑ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ tɔ.
29Pekɑ kɑwulɑɣɑ wɑɑtʋ tɑɑ kɛ́ Asilii wulɑʋ Tekǝlɑ-Fɑlɑsɑɑ lɛɛkɑ Yoŋ nɑ Apɛɛlɩ-Pɛtɩ-Mɑɑkɑ nɑ Yɑnʋwɑ, nɑ Ketɛɛsɩ nɑ Hɑsɔɔ, nɑ ɩ́ tɔɣɔ Kɑlɑɑtɩ nɑ Kɑlilee nɑ Nɛfǝtɑli pǝ tɛtʋnɑɑ tǝnɑ, nɑ ɩ́ kpɑ pǝ yǝlɑɑ kɛ yomle.
30Ḿpʋ́ɣʋ́ ɑpɑlʋ wei pɑ yɑɑ sɩ Ɩlɑ tɔ, ɩ pǝyɑlʋ Osee kʋlɑ Pekɑ tɔɔ nɑ ɩ́ kʋ-ɩ, nɑ ɩ́ lɛɛkɩ kɑwulɑɣɑ kɛ Yutɑ wulɑʋ Asɑliyɑ pǝyɑlʋ Yotɑm kɑwulɑɣɑ pǝnɑɣɑ hiu nyǝŋkɑ tɑɑ.
31Pɑ kɛɛsɑ Pekɑ tɔm lɛntǝnɑɑ tǝnɑ kɛ Ɩsɛɣɛlɩ ɑwulɑɑ tɑkǝlɑɣɑ tɑɑ.
32Ɩsɛɣɛlɩ wulɑʋ Lemɑliyɑ pǝyɑlʋ Pekɑ kɑwulɑɣɑ pǝnɑɣɑ nɑɑlɛ nyǝŋkɑ tɑɑ kɛ́, Yutɑ wulɑʋ Asɑliyɑ pǝyɑlʋ Yotɑm lɛɛtɑ ɩ cɑɑ lonte.
33Ɩlɛnɑ ɩ́ lɑ pɩɩsɩ nɑɑnʋwɑ nɑ nɑɑtoso kɛ Yosɑlɛm tɑɑ. Wɑɑtʋ ɩnɩ ɩ lʋlʋɣʋ pɩɩsɩ wɛ hiu nɑ kɑkpɑsɩ. Ɩ too kɛlɛ Sɑtɔkɩ pɛɛlɔ Yelusɑ.
34Ḿpʋ́ɣʋ́ Yotɑm lɑpɑ mpi pǝ tɑ mɑɣɑ Tɑcɑɑ tɔ, ɩsɩɩ ɩ cɑɑ Asɑliyɑ.
35Pǝyele ɩ tɑ wɑkǝlɩ tǝkɔtǝlɛnɑɑ. Yǝlɑɑ pukɑɣɑ tɑm kɛ́ nɑ pɑ́ lɑɑkɩ, nɑ pɑ́ wɔkɩ tulɑɑlʋnɑɑ. Yotɑm ŋmɑnɑ Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ nɔnɔɣɔ sɔsɑɣɑ.
36Pɑ kɛɛsɑ Yotɑm tɔm lɛntǝnɑɑ kɛ Yutɑ ɑwulɑɑ tɑkǝlɑɣɑ tɑɑ.

37Ɩ kɑwulɑɣɑ wɑɑtʋ kɛ Tɑcɑɑ yelɑɑ, nɑ Silii wulɑʋ Lesɛɛ nɑ Ɩsɛɣɛlɩ wulɑʋ Pekɑ pɑ́ yoonɑ Yutɑ nyǝ́mɑ.
38Yotɑm sǝpɑ, ɩlɛnɑ pɑ́ pimi-ɩ pɑ tǝyɑɣɑ pǝlɑɑʋ tɑɑ kɛ́ Tɑfiiti tɛ. Nɑ ɩ pǝyɑlʋ Ahɑsɩ lɛɛtɩ ɩ lonte tɑɑ.