Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - 2 Kíaↄ

2 Kíaↄ 11

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kɛ́ Aazia da Atalia è a nɛ́ Aaziapi gà, ↄ̃ à fɛ̀lɛ lɛ́ kíabuiↄ dɛdɛ píi.
2Ɔ̃ kí Yeholaũ nɛnↄɛ Yosɛba, Aazia dãe, Aazia nɛ́ Yoasi sɛ̀ ń saɛ kíanɛ pↄ́ wàlɛ ń dɛdɛↄ guu. À aà ùlɛ Ataliaɛ kpɛa pↄ́ liiↄ kálɛau ń nↄɛ pↄ́ lɛ́ yↄ̃́ kpawào sãnu, ↄ̃ wi e aà dɛ̀o.
3Nɛ́pi gↄ̃̀ ulɛa Dii kpɛ́u ń a gwanapio e wɛ̃̀ soolo. Gↄↄ bee Atalia mɛ́ Yuda bùsu kía ũ.
4A wɛ̃̀ soplade guu ↄ̃ sa'onkia Yoiada kibɛ dↄai badeↄ ń zĩgↄ̃ badeↄ sìsi, ↄ̃ wà mↄ̀ńnↄ aà kĩ́i Dii ua. Ɔ̃ à yãyèńnↄ a tò aa lɛgbɛ̃̀ Dii ua we, ↄ̃ à kía nɛgↄ̃ɛpi ↄ̀lↄnɛ́.
5Ɔ̃ à yãdìlɛnɛ́ à mɛ̀: Yã́ pↄ́ áli kɛn kɛ: Tó a mↄ gudↄ̃ai kã́mabogↄↄzĩ, á gãli sɛ̃́ia aↄ kibɛ dↄ̃́a,
6á gãli plaade sↄ̃ Suu Bↄlɛ, á gãli àaↄ̃de iↄ bↄlɛ pↄ́ kú dↄaiↄ kpɛ dↄ̃́a.
7Á gãli pla pↄ́ lɛ́ kã́mabo kã́mabogↄↄzĩↄ iↄ nɛ́ kíapi dↄ̃́a Dii ua.
8À liaaàzi á baade ń a gↄ̃kɛbↄo kũa. Gbɛ̃́ pↄ́ sù sↄ̃̀ázi, à aà dɛ. Àↄ tɛ kípizi gu pↄ́ àlɛ gɛ́u píi.
9Zĩgↄ̃ badeↄ kɛ̀ lá sa'onkia Yoiada ònɛ́wa. An baade a gbɛ̃́ↄ sɛ̀ gɛ̀ńnↄ Yoiada kĩ́i, gbɛ̃́ pↄ́ lɛ́ kã́maboↄ ń gbɛ̃́ pↄ́ lɛ́ mↄ́ ń lɛũkpakɛiↄ píi.
10Ɔ̃ Yoiada kí Davidi sↄ̃naↄ ń aà sɛ̀ngbao pↄ́ kú Dii kpɛ́uↄ kpà zĩgↄ̃ badepiↄwa.
11Ɔ̃ dↄaipiↄ mↄ̀ aa kàlɛ Dii kpɛ́ ń sa'okĩio kpɛɛlɛ, sɛa za Dii kpɛ́pi ↄplaa oi e a zɛɛ oi, baade ń a gↄ̃kɛbↄo kũa, kɛ́ aaↄ nɛ́ kíapi dↄ̃́aò.
12Ɔ̃ Yoiada bↄ̀ ń kía nɛgↄ̃ɛpio à kíafua kpàɛ̀, à ikoyã lá kpàwà. Kɛ́ wà nísikà aà miwa wà aà kpà kía ũ, ↄ̃ wà ↄtaalɛ̀ wà wiilɛ̀ wà mɛ̀: Lua kí dↄ̃ ń aafiao!
13Kɛ́ Atalia dↄaiↄ ń gbɛ̃́ kĩniↄ kĩ́api mà, ↄ̃ à fɛ̀lɛ gɛ̀ ń kĩ́i Dii ua.
14Kɛ́ à wɛzù, à kípi è zɛa mↄ̀pɛlɛ saɛ lá wì kɛwa. Zĩgↄ̃ badeↄ ń kã̀aepɛnaↄ zɛa aà saɛ, mɛ́ gbɛ̃́pii lɛ́ pↄnakɛ, aalɛ kã̀aepɛ. Ɔ̃ Atalia a pↄkasaↄ ga kɛ̃̀ à wii pã̀lɛ à mɛ̀: Wà bↄ̀ ma kpɛɛ! Wà bↄ̀ ma kpɛɛ!
15Ɔ̃ sa'onkia Yoiada ò zĩgↄ̃ badepiↄnɛ: À nↄɛpi sɛ bↄaànↄ bàasi, í gbɛ̃́ pↄ́ bↄ̀ tɛaàziↄ dɛdɛ ń fɛ̃ndao. Asa à mɛ̀ wasu aà dɛ Dii uaoɛ.
16Gↄↄ pↄ́ nↄɛpi kà kibɛ bↄlɛ pↄ́ sↄ̃́ↄ ì gɛ̃u zɛ́u, ↄ̃ wà ↄpɛ̀lɛwà, we wà aà dɛ̀u.
17Yoiada tò kí ń gbɛ̃́ↄ lɛdoũkɛ̀ ń Diio ḿpii, kɛ́ aa e wàↄ dɛ Diipi gbɛ̃́ↄ ũ yã́i. A tò kí ń gbɛ̃́ↄ lɛdoũkɛ̀ ń kↄ̃o lↄ.
18Ɔ̃ wà gɛ̀ Baali kpɛ́ gbòo, aa a gbagbakĩiↄ ń a tã́aↄ wìwi kɛ́lɛkɛlɛ, ↄ̃ aa Baali gbàgbana Matã dɛ̀ gbagbakĩipiↄ saɛ. Yoiadapi Dii kpɛ́ nà gudↄ̃anaↄnɛ ń ↄzĩ,

19ↄ̃ à zĩgↄ̃ badeↄ sɛ̀ ń dↄaiↄ ń gbɛ̃́ kĩniↄ píi, aa bↄ̀ Dii kpɛ́u ń kíapio, aa kibɛ bↄlɛ pↄ́ dↄaiↄ ì gɛ̃u zɛ́ sɛ̀. Kɛ́ aa kà kibɛ, ↄ̃ kípi zↄ̃̀lɛ gĩ́naa,
20ↄ̃ bùsupi gbɛ̃́pii pↄ kɛ̀na, mɛ́ wɛ̃́lɛ gↄ̃̀ yãkelesai. Lá wà Atalia dɛ̀ ń fɛ̃ndao kibɛn we.