Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - 2 BƐKPÀÀTÌBƐ̀

2 BƐKPÀÀTÌBƐ̀ 11

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Aɑsiɑ yɔ̃ Atɑdii kèè dìì mɔ̀nnì ò kumɛ̀ kɛ́ítɛ́ kɛ́cómmú kɛ bo kuɔ Sudɑɑ kpɑ̀ɑ̀tìcĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɔbɛ bɛmɔu.
2Mɛm̀mɛ Yodɑmmu kóo sɑpɑ̀ɑ̀ nYeosebɑ Aɑsiɑ tɑ̃ũ̀ tùótɛ́mɛ̀ o tɑ̃ũ̀ Aɑsiɑ birɛ Soɑsi ikpɑ̀ɑ̀tìbí tɛì bɛ̀ do dɔ́ kɛ́kuɔ ì miɛkɛ kɛ́kɔtɛ kóò sɔ̀nnɛ Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kó kufɑ̃́ɑ̃́ mmɑkù yɛdúɔ̀ borɛ̀ wenwe nɛ̀ o yuɔ̀rì. Bɑ́ Atɑdii í nhò nìntɛ kɛ́kuɔ.
3Kɛ̀ Soɑsi nsɔri ti Yiɛ̀ nKuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ miɛkɛ kɛ dɔ̀ yɛbie nyɛ̀kuɔ̀, dɛ mɔ̀nnì kɛ̀ Atɑdii weè ntú okpɑ̀ɑ̀tì Isidɑyɛɛribɛ tenkɛ̀ miɛkɛ.
4Soɑsi kpɑ̀tì benni yiénnì miɛkɛ nkɛ ikuɔ́ nìùtì Yeoyɑdɑɑ tɔ̃mmɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ yúní Asii kó bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ iwɛ̃ĩ yɛmbɛ̀ nɛ̀ tihɑ̃ɑ̃pɔ̀ntì tìì bɑ̀ɑ tɛkpɑ̀ɑ̀tìcĩ́ɛ̃̀tɛ̀. Kɛ̀ bɛ̀ɛ kɔtɛní o borɛ̀ ti Yiɛ nKuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀. Kòo bɛ̀ dɔ̀ɔ̀nɛ̀ mɛtɑummɛ̀ kɛ́ bɛ̀ bɛnkɛ okpɑ̀ɑ̀tì birɛ,
5kɛ́ bɛ̀ nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Ntɛnɛ̀ di yóó yĩ́mɛ̀: Díndi bɛ̀ɛ̀ bɑ̀ɑ tɛom̀pùtɛ̀ yiè. Dí totɛ́ bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ yɛtĩ̀rɛ̀ yɛ̀tɑ̃ɑ̃ti, ditĩ̀nnì dìì te mubɑ̀rìmù tɛom̀pùtɛ̀ yiè, bɛ̀ mbɑɑ okpɑ̀ɑ̀tì cĩ́ɛ̃̀tɛ̀.
6Kɛ̀ ditĩ̀nnì dɛ́rì mbɑɑ dibòrì bɛ̀ tu di dipũũ kó dibòrì, kɛ̀ ditĩ̀nnì tɑ̃ɑ̃́nnì mbo kuhɑ̃ɑ̃pɔ̀nkù kùù bɑ̀ɑ okpɑ̀ɑ̀tìcĩ́ɛ̃̀tɛ̀ ku cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ fɔ̃nkúò, kɛ̀ di ncɔú ditɔbɛ̀.
7Yɛtĩ̀rɛ̀ ketiyɛ̀ yɛ̀dɛ́ɛ̀ yɛ̀ɛ̀ cuti mutɔ̃mmú tɛom̀pùtɛ̀ yiè kɛ̀ yɛ̀ mbɑɑ ti Yiɛ̀ nKuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ okpɑ̀ɑ̀tì kpɛ́í.
8Kɛ̀ dí cɛ̃ɛ̃tɛ okpɑ̀ɑ̀tì, bɑ́ wè kòò mpikú o kpɑ̀rìnɛntì, kɛ̀ wèè tɑ kukɔriku miɛkɛ di ò kùɔ, kɛ̀ di mmurí okpɑ̀ɑ̀tì bɑ́ kòo kɔ̀ri kùù píkù, dí nhò nɛínɛ̀.
9Kɛ̀ bɛ̀ɛ̀ bɑkɛ́ bɛnìtìbɛ̀ tɛkɔ̀ùtɛ̀ (100) kɔ̀ùtɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ dɔɔ̀ ikuɔ́ nìùtì Yeoyɑdɑ bɛ̀ nɑ̀kɛ́ tì, bɑ́ wè kòo tíí nho kó bɛnìtìbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ dèètì mubɑ̀rìmù tɛom̀pùtɛ̀ yiè, nɛ̀ bɛ̀ɛ̀ cuti, kɛ̀ bɛ̀ɛ kɔtɛní ikuɔ́ nìùtì Yeoyɑdɑ borɛ̀.
10Kɛ̀ ikuɔ́ nìùtìi duɔ́ mbɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ bɑkɛ́ bɛnìtìbɛ̀ tɛkɔ̀ùtɛ̀ kɔ̀ùtɛ̀ Dɑfiti kó tikpɑ̀rìnɛntì, yɛkpɑ̃ɑ̃̀ nnɛ̀ tidɔpììtì dɛ̀ɛ̀ do bo ti Yiɛ̀ nKuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ miɛkɛ.
11Kɛ̀ bɛ̀ mpikú tikpɑ̀rìnɛntì kɛ cómmú Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ bɑkù yoú nɛ̀ kucɑ̃̀nku, kɛ fitɛ́ Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ nɛ̀ diwũɔ̃tɔ̀nnì.
12Dɛ mɔ̀nnì kɛ̀ Yeoyɑdɑɑ dennɛní okpɑ̀ɑ̀tì birɛ kɛ́ dɛ̀ ìńnɛ́ fɛsɔɔyítòòdɑ́fɛ̀, kɛ́ dɛ̀ duɔ́ nKuyie ntɑnnɔ̀ pɑ́tíri, kɛ́ dɛ̀ còú mmɛkùɔ̀ nkɛ̀ bɛ̀ mpĩɛ̃kù kɛ tú: Soɑɑsi weè tu okpɑ̀ɑ̀tì!
13Kɛ̀ Atɑdii keè ditĩ̀nnì ùúmɛ̀ kɛ́cokóo ti Yiɛ̀ nKuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ tìkú dɛ̀.
14Ò tùɔ̀koo kɛ́nsɔ̃́ nhokpɑ̀ɑ̀tì còḿmú diwũɔ̃tɔ̀nnì ĩ́nkɛ̀, kɛ́ndònnɛ̀ bɛ̀ ɔ̃ mmɔkɛmɛ̀ dɛ kó mɛmɑntímɛ̀. Kɛ̀ dihɛì kó bɛkótíbɛ̀ nɛ̀ bɛ̀ɛ̀ eu siheú kɛ̀ bɛ̀ ò murí kɛ eu siheú, kɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ bɛmɔu yɛ̀mmɛ̀ nɑɑti. Kɛ̀ Atɑdii kɛ̃tɛ́ o yɑ̀ɑ̀tì kɛ́kuɔ́nko kɛ dɔ̀: Bɛ̀ m bɔmmu! Bɛ̀ m bɔmmu!
15Kɛ̀ ikuɔ́ nìùtì Yeoyɑdɑɑ nɑ́kɛ́ bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ iwɛ̃ĩ yɛmbɛ̀ kɛ dɔ̀: Dennɛnɛ̀ we ditĩ̀nnì miɛkɛ, kòo mɔù ò tũ̀ ndí ò kùɔ. Ikuɔ́ nìùtì do í dɔ́ bɛ̀ɛ ò kùɔ ti Yiɛ̀ nKuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ miɛkɛ.
16Bɛ̀ɛ̀ ò pĩ mbɛ̀ ò tùɔ̀kɛnɛ̀ dìì mɔ̀nnì tɛkpɑ̀ɑ̀tìcĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kó dibòrì bɛ̀ tu dì sisɛ̃ĩ́ kó dibòrì kɛ́ dɛ̀ nhò kùɔ.
17Mɛm̀mɛ Yeoyɑdɑ duɔ́mmɛ̀ kɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ɛ dɔúnnɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ndinùù kɛ bo ntú ku kɔbɛ. Dɛ kó difɔ̃nkúò kɛ múnkɛɛ dɔúnnɛ̀ okpɑ̀ɑ̀tì dinùù.
18Kɛ̀ bɛ̀ɛ wɛ̃nnɛ́ bɛmɔu kɛ́kɔtɛ dibɔɔ̀ Bɑɑdi cĩ́ɛ̃̀tɛ̀, kɛ́ tɛ̀ pɔ̀ntɛ, kɛ́puɔnnɛ̀ yɛwũɔ̃tɔ̀rɛ̀ nɛ̀ sitenkɑɑnìi pɑ́íí, kɛ́kuɔnɛ̀ o bɔɔyiɛ̀ mMɑtɑ̃ɑ̃ Bɑɑdi wũɔ̃tɔ̀rɛ̀ tɑkɛ́. Kɛ̀ ikuɔ́ nìùtì Yeoyɑdɑ wɑɑ́ mbɛ̀ɛ̀ yó mbɑɑ ti Yiɛ̀ nKuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀.

19Kɛ̀ Yeoyɑdɑ tíí mbɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ bɑkɛ́ bɛnìtìbɛ̀ tɛkɔ̀ùtɛ̀ kɔ̀ùtɛ̀ nɛ̀ dihɛì tɛrì Asii kó tihɑ̃ɑ̃pɔ̀ntì tìì bɑ̀ɑ okpɑ̀ɑ̀tì ti Yiɛ̀ nKuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀, kóò yɛ̀nnɛ̀ dibòrì bɛ̀ɛ̀ bɑ̀ɑ tɛkpɑ̀ɑ̀tìcĩ́ɛ̃̀tɛ̀ bɛ̀ bɑ̀ɑ dì, kóò tɑnnɛ̀ tɛkpɑ̀ɑ̀tìcĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kòo nkɑri dikpɑ̀ɑ̀tìkɑ̀rì.
20Kɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ bɛmɔu bo diwɛ̀ì miɛkɛ. Bɛ̀ do kùɔ dìì mɔ̀nnì Atɑdii bɑ́ kunɑmpoo tɛ̃́nkɛ í mbo dihɛì miɛkɛ.