Text copied!
CopyCompare
Balaan nga Bibliya - 2 Hari

2 Hari 11

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Karon sa dihang nakita ni Atalia, nga inahan ni Ahazia, nga ang iyang anak nga lalaki patay na, mibarog siya ug gipangpatay ang harianong banay nga mga kabataan.
2Apan si Jehoseba, ang anak nga babaye ni Haring Jehoram ug igsoong babaye ni Ahazia, mikuha kang Joas nga anak nga lalaki ni Ahazia, ug gitagoan siya palayo gikan sa taliwala sa mga anak nga lalaki sa hari nga gipangpatay, uban sa tig-atiman kaniya; gibutang niya sila ngadto sa lawak nga tuloganan. Gitagoan nila siya gikan kang Atalia aron nga dili siya mamatay.
3Uban siya ni Jehoseba, nga mitago didto sa balay ni Yahweh, sulod sa unom ka tuig, samtang nagdumala si Atalia sa tibuok yuta.
4Sa ikapito nga tuig, nagpadala si Jehoyada ug mga mensahe ug gipaadto ang mga pangulo sa gatosan ka mga Carite ug sa magbalantay, ug gipaadto sila kaniya, ngadto sa templo ni Yahweh. Naghimo siya ug kasabotan uban kanila, ug gipapanumpa niya sila didto sa balay ni Yahweh. Unya gipakita niya kanila ang anak nga lalaki sa hari.
5Gimandoan niya sila, nga nag-ingon, “Mao kini ang angay ninyo nga buhaton. Ang ikatulo ninyo nga bahin nga moanhi sa Adlaw nga Igpapahulay magpabilin nga magbantay sa balay sa hari,
6ug ang laing ikatulo nga bahin didto sa Ganghaan sa Sur, ug ang laing ikatulo nga bahin anha sa ganghaan luyo sa balay sa magbalantay.”
7Ug ang laing duha ka pundok nga dili magtrabaho sa Adlaw nga Igpapahulay, kinahanglan nga magbantay kamo sa tibuok nga balay ni Yahweh alang sa hari.
8Kinahanglan nga alirongan ninyo ang hari, ang matag tawo uban sa iyang mga hinagiban sa iyang kamot. Si bisan kinsa nga mosulod sa inyong linya, patya siya. Kinahanglan nga magpabilin kamo uban sa hari sa dihang mogawas siya, ug sa dihang mosulod siya.
9Busa mituman ang mga pangulo sa gatosan sa tanan nga gimando ni Jehoyada nga pari. Nagdala ang matag usa sa iyang mga tawo, kadtong moadto aron sa pagtrabaho sa Adlaw nga Igpapahulay, ug kadtong pahumanay na sa pagtrabaho sa Adlaw nga Igpapahulay; unya miadto sila kang Jehoyada nga pari.
10Unya gihatagan ni Jehoyada nga pari ang mga pangulo sa gatosan ug mga bangkaw ug mga taming nga gipanag-iya ni Haring David ug, nga anaa sa balay ni Yahweh.
11Busa mibarog ang mga magbalantay, ang matag tawo adunay hinagiban diha sa iyang kamot, gikan sa tuong bahin sa templo ngadto sa walang bahin sa templo, duol sa halaran ug sa templo, nga nag-alirong sa hari.
12Unya gidala ni Jehoyada sa gawas ang anak nga lalaki sa hari nga si Joas, gikoronahan siya, ug gihatag kaniya ang balaodnong kasabotan. Unya gidihogan siya ug gihimo nila siyang hari. Mipalakpak sila ug miingon, “Mabuhi ang hari!”
13Sa pagkadungog ni Atalia sa masaba nga tingog sa magbalantay ug sa mga tawo, miadto siya sa mga tawo didto sa balay ni Yahweh.
14Milantaw siya, ug, tan-awa, ang hari nagbarog tapad sa haligi, sama sa naandan, ug ang mga kapitan ug ang mga magbubudyong anaa tapad sa hari. Nagmaya ang tanang katawhan sa yuta ug nagpatingog sa mga budyong. Unya gigisi ni Atalia ang iyang mga bisti ug misinggit, “Mabudhion! Mabudhion!”
15Unya gimandoan ni Jehoyada nga pari ang mga pangulo sa gatosan nga nagdumala sa mga sundalo, nga nag-ingon, “Dad-a siya sa gawas taliwala sa inyong mga linya. Si bisan kinsa nga mosunod kaniya, patya siya pinaagi sa espada.” Kay miingon man ang pari, “Ayaw siya patya sa balay ni Yahweh.”
16Busa gidakop nila siya sa pag-abot niya sa dapit diin mosulod ang mga kabayo sa hawanan sa palasyo, ug didto gipatay siya.
17Unya naghimo ug kasabotan si Jehoyada taliwala kang Yahweh ug sa hari ug sa mga tawo, nga kinahanglan mahimo gayod silang katawhan ni Yahweh, ug taliwala usab sa hari ug sa mga tawo.
18Busa miadto ang tanang tawo sa yuta ngadto sa balay ni Baal ug gigun-ob kini. Gipulpog nila ang mga halaran ni Baal ug ang iyang mga larawan, ug ilang gipatay si Matan, ang pari ni Baal, sa atubangan niadto nga mga halaran. Unya nagpili ug mga magbalantay si Jehoyada nga pari nga magdumala sa templo ni Yahweh.

19Gidala ni Jehoyada ang mga pangulo sa mga gatosan, ang mga Carite, ang magbalantay, ug ang tanang katawhan sa yuta, ug gidala nila paubos ang hari gikan sa balay ni Yahweh ug miadto sila sa balay sa hari agi sa ganghaan sa mga magbalantay. Milingkod si Joas sa iyang trono didto sa harianong trono.
20Busa nagmaya ang tanang katawhan sa yuta, ug nagmalinawon na ang siyudad human namatay si Atalia pinaagi sa espada didto sa pinuy-anan sa hari.
21Nagsugod sa paghari si Joas sa dihang Pito pa ka tuig ang iyang pangidaron.