Text copied!
CopyCompare
Bibeli Gusunɔn Gari - Sinɑmbu II

Sinɑmbu II 11

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ye Atɑli sinɑ boko Akɑsiɑn mɛro u wɑ mɑ win bii u ɡu, yerɑ u seewɑ u sinɑ bibun bweseru kpuro ɡo.
2Adɑmɑ Yosebɑ, Yorɑmu sinɑ bokon bii, u win sesu Akɑsiɑn bii Yoɑsi suɑ ɑsiri sɔɔ sɑnɑm mɛ Atɑli u sinɑ bii be ɡoomɔ. Mɑ u dɑ u nùn beruɑ win nɔɔrion kpin yerɔ Yinni Gusunɔn sɑ̃ɑ yerɔ. Nɡe mɛyɑ n kuɑ bɑ ǹ kɑ Yoɑsi ɡo.
3Mɑ Yosebɑ u nùn beruɑ wɔ̃ɔ nɔɔbɑ tiɑ sɑ̃ɑ yeru mi. N deemɑ sɑɑ ye sɔɔ, Atɑli u bɑndu dii tem mi.
4Ye Yoɑsi u kuɑ wɔ̃ɔ nɔɔbɑ yiru mi bɑ nùn beruɑ mi, yerɑ Yehoyɑdɑ yɑ̃ku kowo u tɑbu kowobu wunɔm wunɔm wiruɡibu mɛnnɑ kɑ Keretibɑ kɑ sinɑ bokon kɔ̃sobu Yinni Gusunɔn sɑ̃ɑ yerɔ, u kɑ bu ɑrukɑwɑni bɔkuɑ. Mɑ u derɑ bɑ bɔ̃ruɑ sɑ̃ɑ yee ten mi. Yen biru u bu sinɑ bokon bii Yoɑsi wi sɔ̃ɔsi.
5Mɑ u bu woodɑ yeni wɛ̃ u nɛɛ, ye i ko i ko wee. Bɛɛ sɔɔ, be bɑ koo sɔmburu ko tɔ̃ɔ wɛ̃rɑruɡiru sɔɔ, bɑ koo bu bɔnu kowɑ wuunu itɑ. Kpɑ wuu teeru tu sinɑ bokon yɛnu kɔ̃su.
6Yiruse mɑɑ, tu mɑɑ yɔ̃rɑ kɔnnɔ ɡe bɑ mɔ̀ Suuri ɡiɑ. Kpɑ itɑse te tɑ tie, tu yɔ̃rɑ sinɑ kpɑɑ kɔ̃sobun biruɔ bu kɑ tɔmbu yinɑri bu du mi.
7Wuunu yiru ni nu ǹ sɔmburu mɔ̀ tɔ̃ɔ wɛ̃rɑruɡiru sɔɔ, niyɑ nu koo Yinni Gusunɔn sɑ̃ɑ yeru kɔ̃su mi sinɑ boko u wɑ̃ɑ.
8Kpɑ nu n nùn sikerenɛ, ben bɑɑwure u n win tɑbu yɑ̃nu nɛni. Sɑɑ ye sɔɔ, wi u bu bɛsu kpuro bu yɛ̃ro ɡoowo. Bɑ ko n wɑ̃ɑwɑ sinɑ bokon bɔkuɔ ù n yɑriɔ ǹ kun mɛ ù n duɔ.
9Mɑ tɑbu kowobun wiruɡii be, bɑ kuɑ kpuro nɡe mɛ Yehoyɑdɑ u bu yiire. Ben bɑɑwure u win tɑbu kowobu suɑ be bɑ rɑ sɔmburu sue tɔ̃ɔ wɛ̃rɑruɡiru sɔɔ, kɑ sere be bɑ rɑ mɑɑ wɛ̃re te sɔɔ. Be kpuro bɑ dɑ Yehoyɑdɑn mi.
10Yerɑ Yehoyɑdɑ wi, u wiruɡii be, Dɑfidin yɑɑsi wɛ̃ yi yi wɑ̃ɑ Yinni Gusunɔn sɑ̃ɑ yerɔ kɑ tɛrɛnu.
11Mɑ tɑbu kowo ben bɑɑwure u win tɑbu yɑ̃nu nɛni bɑ kɑ yɔ̃ bɑ sinɑ boko sikerenɛ yɑ̃ku yerun bɔkuɔ Yinni Gusunɔn sɑ̃ɑ yerɔ.
12Yɑ̃ku kowo Yehoyɑdɑ u Yoɑsi, sinɑ bokon bii yɑrɑmɑ. U nùn sinɑ furɔ dokeɑ mɑ u nùn woodɑn tireru wɛ̃. Yen biru bɑ nùn ɡum tɑ̃re wirɔ bɑ kuɑ sunɔ. Mɑ bɑ tɑki kuɑ bɑ nɛɛ, sinɑ boko, wunɛn wɑ̃ɑru tu dɑkɑɑ dɑ.
13Sɑɑ ye sɔɔ, Atɑli u tɔn be kpuron wurenu nuɑ, yerɑ u seemɑ u nɑ Yinni Gusunɔn sɑ̃ɑ yeru mi.
14U wɑ wee, sinɑ boko u yɔ̃ mi sinɑ bokobɑ rɑ yɔ̃re bu kɑ ɡɑri ko, kɑ tɑbu sinɑmbu kɑ be bɑ rɑ kɔbi so, be kpuro bɑ yɔ̃ sinɑ bokon bɔkuɔ. Mɑ tem mɛn tɔmbu kpuro bɑ nuku dobu mɔ̀, bɑ kɔbi soomɔ. Sɑɑ yerɑ Atɑlin tii u win yɑberu nɛnuɑ u kɑrɑnɑ u nɛɛ, bɑ mɑn seesi! Gberɑ mɑn di!
15Yehoyɑdɑ u ǹ kĩ bu Atɑli ɡo Yinni Gusunɔn sɑ̃ɑ yerɔ. Yen sɔ̃nɑ u wiruɡii be sɔ̃ɔwɑ u nɛɛ, i Atɑli yɑro tɔɔwɔ. Wi u nùn swĩi kpuro, i yɛ̃ro ɡoowo kɑ tɑkobi.
16Mɑ bɑ kɑ nùn yɑrɑ, bɑ kɑ dɑ sinɑ bokon yɛnuɔ kɑ swɑɑ ye dumi yi rɑ kɑ du. Miyɑ bɑ nùn ɡo.
17Yen biru Yehoyɑdɑ u derɑ sinɑ boko Yoɑsi kɑ win tɔmbu Yudɑbɑ bɑ kɑ Yinni Gusunɔ ɑrukɑwɑni bɔkuɑ ye yɑ ɡerumɔ mɑ bɑ ko n sɑ̃ɑ win tɔmbu.
18Mɑ bɑ dɑ bũu wi bɑ mɔ̀ Bɑɑlin dirɔ, bɑ tu kɔsukɑ muku muku kɑ ten turɑnu kɑ ten bwɑ̃ɑrokunu. Mɑ bɑ Mɑtɑni ɡo wi u sɑ̃ɑ Bɑɑli yen yɑ̃ku kowo. Yen biruwɑ Yehoyɑdɑ yɑ̃ku kowo u tɔmbu yi yi bu kɑ Yinni Gusunɔn sɑ̃ɑ yeru kɔ̃su.

19Mɑ u derɑ tɑbu kowobun wiruɡii be, kɑ Kereti be, kɑ sinɑ bokon tiin kɔ̃so be, kɑ sere mɑɑ wuun tɔmbu kpuro, bɑ kɑ Yoɑsi yɑrɑ Yinni Gusunɔn sɑ̃ɑ yee ten min di, bɑ kɑ nùn dɑ sinɑ kpɑɑrɔ kɑ swɑɑ ye sinɑ bokon kɔ̃sobu bɑ rɑ kɑ du. Mɑ bɑ nùn swĩi sinɑ kitɑrɔ.
20Mɑ tɔn be kpuro bɑ nuku dobu mɔ̀. Bɑ wɑ̃ɑ bɔri yɛndu sɔɔ, domi bɑ Atɑli ɡo kɑ tɑkobi sinɑ kpɑɑrɔ.