Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kũ Bisã yão - 2 KINANƆ

2 KINANƆ 11

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kũ Ahazia da Atalia è a nɛ́ gà, akũ à fùtɛ àtɛn kína burinↄ dɛdɛ ń pínki.
2Akũ kína Yehoramu nɛ́nↄgbɛ̃ Yosɛba, Ahazia dãre, Ahazia nɛ́ Yoasi sɛ̀ ń sarɛ kínanɛ kũ òtɛni ń dɛdɛnↄ tɛ́. À a ùtɛ Atalianɛ kpɛ́ kũ gádonↄn katɛnan kũ nↄgbɛ̃ kũ àtɛn yↄ̃ kpáaao lɛɛlɛ, akũ odi le ò a dɛ̀ro.
3Nɛ́ pìi gↄ̃̀ utɛna Dikiri ↄnn kũ a gwàrii pìio ari wɛ̃̀ suddo. Gↄrↄ birea Ataliamɛ Yudanↄ bùsu kína ũ.
4A wɛ̃̀ supplade gũnn sa'oriki Yoyada kínabɛ dogari gbɛ̃ zↄ̃kↄ̃nↄ kũ zĩ̀kari gbɛ̃ zↄ̃kↄ̃nↄ sìsi, akũ ò sù kũńwo a kĩnaa Dikiri ↄnn. Akũ à yã yĩ̀ kũńwo à tò ò la dà Dikiri ↄnn gwe, akũ à kína nɛ́gↄ̃gbɛ̃ pì mↄ̀ńnɛ.
5Akũ à yã dìtɛńnɛ à pì: Yã kũ áni kɛn dí. Tó a su gu dãkpã kámmabogↄrↄ zĩ, á gã̀ káaku nigↄ̃ kínabɛ dãkpã,
6á gã̀ plade sↄ̃ Suru gãnu, á gã̀ aakↄ̃de nigↄ̃ gãnu kũ à kú dogari kparanↄ kpɛ dãkpã.
7Á gã̀ pla kũ òtɛn kámma bo kámmabogↄrↄ zĩnↄ nigↄ̃ kína pì dãkpã Dikiri ↄnn.
8À likai, á baadi kũ a gↄ̃kɛbↄↄo kũna. Gbɛ̃ kũ à sù à nài sↄ̃, à a dɛ. Àgↄ̃ tɛ́ kína pìii gu kũ àtɛn gɛ́n pínki.
9Zĩ̀kari gbɛ̃ zↄ̃kↄ̃nↄ kɛ̀ lákũ sa'oriki Yoyada òńnɛ nà. Ń baadi a gbɛ̃nↄ sɛ̀ à gɛ̀ɛ kũńwo Yoyada kĩnaa, gbɛ̃ kũ òtɛn kámma bonↄ kũ gbɛ̃ kũ òtɛn su ń lilin kɛnↄ ń pínki.
10Akũ Yoyada kína Dauda sárinↄ kũ a sɛ̃gbako kũ ò kú Dikiri ↄnnnↄ kpà zĩ̀kari gbɛ̃ zↄ̃kↄ̃ↄ pìnↄa.
11Akũ dogarii pìnↄ sù ò kàtɛ Dikiri kpɛ́ kũ sa'okio kpɛ́lɛlɛa sɛna zaa Dikiri ↄn ↄplai ari a ↄzɛi, baadi kũ a gↄ̃kɛbↄↄo kũna, de ògↄ̃ kína pì dãkpão.
12Akũ Yoyada bò kũ kína nɛ́gↄ̃gbɛ̃ pìio à kífuraa kùnɛ à doka takada kpàa. Kũ ò nísi kù a mìia ò a kà kína ũ, akũ ò ↄkpa lɛ̀ ò wiki lɛ̀ ò pì: Luda kína dↄ̃ kũ aafiaao!
13Kũ Atalia dogarinↄ kũ gbɛ̃ kparanↄ kĩni pìi mà, akũ à fùtɛ à gɛ̀ɛ ń kĩnaa Dikiri ↄnn.
14Kũ à wɛ́ sɛ̀, à kína pìi è zɛna gbɛ̀gba sarɛ lákũ òdi kɛ nà. Zĩ̀kari gbɛ̃ zↄ̃kↄ̃nↄ kũ kãkãkipɛrinↄn zɛna a sarɛ, akũsↄ̃ gbɛ̃ sĩnda pínki tɛn pↄnna kɛ òtɛn kãkãki pɛ́. Akũ Atalia a pↄ́kasanↄ gà à kɛ̃̀ à pũ̀tã kũ wikio à pì: Ò bò ma kpɛ! Ò bò ma kpɛ!
15Akũ sa'oriki Yoyada pì zĩ̀kari gbɛ̃ zↄ̃kↄ̃ↄ pìnↄnɛ: À nↄgbɛ̃ pì sɛ́ à bo kãao bàai, á gbɛ̃ kũ ò bò ò tɛ́inↄ dɛdɛ kũ fɛ̃nɛdao. Zaakũ à pì òsun a dɛ Dikiri ↄnnlo.
16Gↄrↄ kũ nↄgbɛ̃ pìi kà kínabɛ gãnu lɛ́ kũ sↄ̃nↄ dì gɛ̃n zɛ́n, akũ ò ↄ pɛ̀tɛa gwe ò a dɛ̀.
17Yoyada tò kína kũ a gbɛ̃nↄ Dikiri bàka kunna kũńwo yã kɛ̀kɛ, de ò le ògↄ̃ de Dikiri gbɛ̃nↄ ũ yãi. À tò kína kũ a gbɛ̃nↄ lɛ́dokↄ̃nↄ kɛ̀ kũ kↄ̃o dↄ.
18Akũ ò gɛ̀ɛ ò Baali kpɛ́ gbòro, ò a gbagbakinↄ kũ a tãnanↄ wìwi dúgudugu, akũ ò Baali gbàgbari Matã dɛ̀ gbagbaki pìnↄ sarɛ. Yoyada Dikiri ↄnn nà gudãkpãrinↄnɛ ń ↄĩ,

19akũ à zĩ̀kari gbɛ̃ zↄ̃kↄ̃nↄ sɛ̀tɛ kũ dogarinↄ kũ gbɛ̃ kparanↄ ń pínki, ò bò Dikiri ↄnn kũ kína pìio, ò kínabɛ gãnu lɛ́ kũ dogarinↄ dì gɛ̃n zɛ́ sɛ̀. Kũ ò kà kínabɛa, akũ kína pìi vùtɛ kpatan,
20akũ bùsuu pì gbɛ̃ sĩnda pínki pↄ kɛ̀ nna, akũsↄ̃ wɛ̃tɛ gↄ̃̀ yãkete sari, kũ ò Atalia dɛ̀ kũ fɛ̃nɛdao kínabɛa yãi.
21Yoasi kí blè a wɛ̃̀ supplade gũn.