Text copied!
CopyCompare
GODE EA SIA: IDA:IWANE GALA - 2 Hina

2 Hina 11

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Hina bagade A:ihasaia ea ame A:dalaia da egefe da medole legei nababeba:le, e da hina bagade ea sosogo fi dunu huluane medole legema:ne sia:si.
2A:ihasaia egefe Youa:se e fawane da hame medole legei ba:i. Ilia da e amola eno sosogo fi dunu fane legemusa: misini, ea awa Yihosiba (hina bagade Yihoula:me ea idiwi amola A:ihasaia ea dalusi) e da Youa:se gei. E da Youa:se amola ea ouligisu uda amo dia ahoasu sesei Debolo ganodini amoga oule asili, amola A:dalaia ea mae ba:ma:ne, ela wamolegei. Amalalu, ilia da Youa:se hame medole legei.
3Yihosiba da ode gafeyale agoanega Youa:se ouligi. A:dalaia da Yuda fi ouligilaloba, Youa:se da Debolo diasu ganodini wamoaligili esalebe ba:i, amola Yihosiba da e ouligi.
4Be ode fesuga, gobele salasu dunu Yihoida da hina bagade uda ea da:igene sosodo aligisu dunu amola hina bagade diasu sosodo aligisu dunu ilia hina dunu, ilima Debolo diasua misa:ne sia:i. Amogawi, e da sia:beba:le, ilia da ea hamomu liligi amo fidima:ne dafawane ilegele sia:i. E da hina bagade A:ihasaia egefe Youa:se wamo esalu, amo ilima olei.
5-
6E da ilima amane hamoma:ne sia:i, “Dilia da Sa:bade eso hawa: hamomusa: masea, mogi udiana amoga eno da hina bagade uda ea diasu sosodo aligima:ne sia:ma! Mogi udiana amoga, eno da Se Logo Ga:suga sosodo aligima:ne sia:ma! Amola mogi udiana amoga, eno da logo ga:su sosodo aligisu dunu ilia baligia sosodo aligima:ne sia:ma!
7Be sosodo aligisu dunu gilisisu aduna amo da Sa:bade esoga helefisia, ilia da hina bagade Youa:se gemusa:, Debolo diasu sosodo aligima:ne sia:ma!
8Dilia da gegesu gobihei duga:le gadolewane, hina bagade Youa:se noga:le gema:mu! E da habidili ahoasea, dili e sigi masa. Nowa da dilima gadenena masea, medole legema!”
9Ouligisu dunu ilia da Yihoida ea hamoma:ne sia:i defele hamoi. Ilia da ilia dunu, gilisisu amo da Sa:bade esoga helefi amola gilisisu amo da Sa:bade esoga hawa: hamonanu, amo huluane Yihoidama oule asi.
10Yihoida da musa: hina bagade Da:ibidi ea goge agei amola ludasa:besa:le gaga:su liligi huluane Debolo diasu ganodini modaligi, amo lale, ouligisu dunu ilima i.
11Amola e da dunu ilia gegesu gobihei duga:le gadole, amo hina bagade Youa:se gemusa:, Debolo diasu midadi sisiga:le dadalema:ne asunasi.
12Amalalu, Yihoida da Youa:se amo gadili oule asili, hina bagade habuga ea dialuma da:iya figisili, meloa amo ganodini da hina bagade ilia sema dedei ema i. Amalalu, e da Youa:se ea dialuma da:iya susuligi sogagala:le, e Yuda hina bagade hamoma:ne ilegei. Dunu huluane da lobo fane, amane wele sia:i, “Hina bagade da sedagili esalumu da defea!”
13Hina bagade uda A:dalaia da sosodo aligisu dunu amola gilisi dialu dunu ilia nodosa gugulubi amo nababeba:le, e da hehenaia Debolo diasuga doaga:loba, dunu bagohame amogawi gilisi dialebe ba:i.
14Amogawi, e da hina bagade gaheabolo, Yuda fi ilia hou defele, golasu ifa bagade Debolo Diasu logo holeiga dialu, amo dafulili lelebe ba:i. Ouligisu dunu huluane amola dalabede dusu dunu ilia da e sisiga:le lelefulu. Amola dunu huluane da hahawane wele sia:nanebe amola dalabede fulabolalebe ba:i. A:dalaia da bagadewane da:i dioiba:le, ea abula gadelale, ha:giwane amane wele sia:i, “Hohonosu! Hohonosu da doaga:i dagoi.”
15Yihoida da A:dalaia amo Debolo diasu sogebi ganodini medole legei ba:mu higa:i galu. Amaiba:le e da dadi gagui wa:i ouligisu dunu ilima amane hamoma:ne sia:i, “A:dalaia amo sosodo aligisu dunu ilia dadalei dogoa amoga gadili oule masa. Nowa da e gemusa: hamosea, amo medole legema!”
16Ilia da A:dalaia gagulaligili, hina bagade diasuga gaguli oule asili, Hosi Logo Ga:sua amogai, e medole legei dagoi.
17Gobele salasu dunu Yihoida da amane hamoma:ne sia:beba:le, hina bagade Youa:se amola Yuda fi dunu da Hina Godema ilia da Ea fidafa fawane esaloma:ne, dafawane ilegele sia:su hamoi. Amola Yihoida da sia:beba:le, Yuda fi dunu da, ilia hina bagade noga:le fuli gala:ma:ne, dafawane ilegele sia:su.
18Amalalu, dunu huluane da ogogosu ‘gode’ Ba:ile ea debolo diasuga asili, amo mugululi, wadela:lesi. Ilia da oloda amola loboga hamoi ‘gode’ agoaila huluane gugunufinisi. Amola ilia da oloda amo ilia midadi, Ba:ile gobele salasu dunu Ma:da:ne, medole legei dagoi. Yihoida da sosodo aligisu dunu Debolo Diasu ouligima:ne asunasi.

19Amalalu, e amola dadi gagui wa:i ouligisu dunu amola hina bagade da:i sosodo aligisu dunu, ilia da hina bagade amo Debolo diasu fisili, hina bagade diasuga oule asi. Dunu huluane da ili bobogei. Youa:se da Sosodo Aligisu Logo Ga:su amoga hina bagade diasu golili sa:ili, hina bagade fisu amoga fila heda:i.
20Dunu huluane da hahawane bagade ba:i. Moilai fi da ouiya:i dialebe ba:i. Bai A:dalaia da hina bagade diasu ganodini fane legei ba:i.
21Youa:se da lalelegele, ode fesuale esalu, e da muni Yuda hina bagade hamoi.