Text copied!
CopyCompare
Tayta Diosninchi Isquirbichishan - 2 Reyes

2 Reyes 11

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Wamran Ocozías wañushanta mayaycur maman Ataliaga aywaycur Ocoziaspa llapan famillyancunata wañuchiran.
2Ocoziaspa pañin caran Josaba. Paycunaga ray Jorampa wamranmi caran. Josabaga Ocoziaspa wamran Joasta pacaycuran. Atalía ricananpita uywajnin warmitawan puñucuna cuartuman pacaycuran. Chaynöpami Joastaga mana wañuchiranchu.
3Joastaga sojta wata Tayta Diospa Templuncho pacarächiran. Chaycama Judächöga Ataliami rayna caycaran.
4Chaypita ganchis wataman cajchönaga mas mandaj cüra Joiada gayachiran capitancunata, Ceret runacunata, palasyuta täpajcunata. Nircur llapanta yaycuchiran Tayta Diospa Templunman. Chaychöna parlacur jurachinacuran. Nircorga ray Ocoziaspa wamran Joasta ricachiran.
5Mandaj suldärucunata niran: «Gamcunaga quimsa röpaman raquicay. Juc röpa cäga palasyucho säbadu jamay junajcho täpanqui.
6Juc röpana täparcaycanqui Shur jutiyoj puncucho; yapay juc röpana suldärucuna tiyarcaycashanpa guepan puncucho. Gamcunaga llapayquimi palasyuta rucaypa täpaycanquipaj.
7Sumaj wiyamay. Ishcay röpa säbadu jamay junaj täpananpaj shamojcunaga yayconga Tayta Diospa Templunman ray-mallwa cajman.
8Gamcunaga rayta intërunpami curalaparanquipaj. Pillyanayquipaj armayquicunata aptasha-aptasha carcaycanqui. Jurmaraycashayquipa pipis päsayta munaj cajtaga wañuchinqui. Maypa aywaptinpis gamcunaga rayta yan'ganqui.»
9Llapan mandaj suldärucunaga ruraran cüra Joiada nishannölla. Chaura mandajcunaga mandashan suldäruncunawan-cama aywaran cüra Joiadaman säbadu jamay junajcho täpananpaj cajcunapis, llojshej cajcunapis.
10Chaura cüraga mandajcunata entregaran ray Davidpa sablincunata, pillyar chapacunan escüducunata Tayta Diospa Templuncho churaraycajta.
11Templuchöga altar ñaupancho carcaycaran täpajcuna ura cajpita janacama. Rayta täparcaycaran pillyananpaj armancunata aptasha-aptasha.
12Chaura Joiadaga jorgamuran raypa wamranta. Nircur ray cananpaj churar corönata jatiparan, mandamintucunata entregaran, alli asyaj asëtita wiñaparan. Chaypitaga cushicur llapan macshushpan «¡Rayninchëga alli cawachun!» niran.
13Llapan suldärucuna, runacunapis cushicur gaparpaycajta wiyar Ataliaga aywaran Tayta Diospa Templuncho carcaycashanman.
14Pilancu ichiraycashan läduncho rayga ichiraycaran raycunapa custumrin cashanno. Lädunchöna ichirpaycaran mandaj suldärucuna, müsicata tucajcuna. Llapan runacuna fiyupa cushisha trompëtatapis tucarcaycaran. Chaura Ataliaga rabyawan röpanta rachirir gapararan: «¡Traysunëru, traysunëru!» nir.
15Cüra Joiadaga mana munaranchu Tayta Dios Templuncho wañuchinanta. Chaymi suldärucunapa capitannincunata niran: «¡Ataliataga juc-läman jorguy. Pipis paypa faburnin cajtaga wañuchiy!»
16Chaymi Ataliataga charicarcärir jorguran muntädu suldärucuna palasyuman yaycunan cajpa. Chaychöna wañuycärachiran.
17Chaypitana Joiadaga runacunata y rayta aunichiran Tayta Diosta wiyacur cawananpaj. Chaynöpis rayta aunichiran runacunata alli ricananpaj y runacunatana aunichiran rayta rispitananpaj.
18Nircorga Baalpa templunman llapan aywaycur ushajpaj juchurgärachiran. Altartapis illgächiran ïduluntinta. Baalpa cüran Matán jutiyojtana altarcuna caycashanman apaycur wañuchiran. Nircur cüra Joiadaga churaran Tayta Diospa Templunta täpananpaj täpajcunata.

19Chaypita niran llapan mandaj suldärucunata, Ceret runacunata, palasyu täpajcunata, llapan runacunatapis raywan iwal aywananpaj. Raytaga yan'garan Tayta Diospa Templunpita palasyucama. Täpaycashan puncupa yaycurir Joasga jamacuycuran ray jamaränan sillunman.
20Llapan runacuna cushicuran. Atalía sabliwan palasyucho wañuycushanpita-pacha siudächöga jauca goyayllana caran.
21Joás Judächo ray cayta gallaycur caycaran ganchis watayoj.