Text copied!
CopyCompare
Balaan nga Bibliya - 1 Cronicas

1 Cronicas 13

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Nagpakisayod si David sa mga komandante sa liboan ug sa gatosan, uban sa matag pangulo.
2Miingon si David ngadto sa tibuok katilingban sa Israel, “Kung maayo kini alang kaninyo, ug kung gikan kini kang Yahweh nga atong Dios, magpadala kita ug mga mensahero sa bisan asa ngadto sa atong mga kaigsoonan nga nagpabilin sa tibuok rehiyon sa Israel, ug ngadto sa mga pari ug mga Levita nga anaa sa ilang mga siyudad. Kinahanglan masultihan sila aron makighiusa kanato.
3Dad-on nato ang sudlanan sa kasabotan sa atong Dios balik ngadto sa atong dapit, kay wala nato gisusi ang iyang kabubot-on sa mga panahon sa paghari ni Saul.”
4Miuyon ang tibuok pundok nga buhaton kini nga mga butang, tungod kay daw husto kini sa panan-aw sa tanang katawhan.
5Busa gitigom ni David ang tanang katawhan sa Israel, gikan sa Suba sa Sihor sa Ehipto hangtod sa Lebo Hamat, aron dad-on ang sudlanan sa kasabotan sa Dios gikan sa Kiriat Jearim.
6Miadto si David ug ang tibuok Israel sa Baala, mao kini, ang Kiriat Jearim, nga nahisakop sa Juda, aron dad-on gikan didto ang sudlanan sa kasabotan sa Dios, kinsa gitawag sa ngalan ni Yahweh, si Yahweh, nga naglingkod sa trono ibabaw sa mga kerubin.
7Busa gibutang nila ang sudlanan sa kasabotan sa Dios sa bag-ong karomata. Gidala nila kini sa gawas sa balay ni Abinadab. Gigiyahan ni Uzza ug ni Ahio ang karomata.
8Nagsaulog si David ug ang tibuok Israel sa atubangan sa Dios sa tibuok nilang kusog. Nag-awit sila uban ang kinuwerdasan nga mga tulonggon, mga tamborin, mga piyangpiyang, ug mga trumpeta.
9Pag-abot nila sa giokanan sa Kidon, gigunitan ni Uzza ang sudlanan sa kasabotan, tungod kay natumba ang torong baka.
10Unya misilaob ang kasuko ni Yahweh batok kang Uzza, ug gipatay ni Yahweh si Uzza tungod kay gigunitan man niya ang sudlanan sa kasabotan. Namatay siya didto sa atubangan sa Dios.
11Nasuko si David tungod kay gipatay ni Yahweh si Uzza. Kadto nga dapit gitawag ug Perez Uzza hangtod niining adlawa.
12Nahadlok si David sa Dios nianang adlawa. Miingon siya, “Unsaon ko man pagdala ang sudlanan sa kasabotan sa Dios ngadto sa akong panimalay?”
13Busa wala gidala ni David ang sudlanan sa kasabotan ngadto sa siyudad ni David, apan gibutang kini sa balay ni Oben Edom nga kaliwat ni Gite.
14Nagpabilin ang sudlanan sa kasabotan sa Dios sa balay ni Obed Edom sulod sa tulo ka bulan. Busa gipanalanginan ni Yahweh ang iyang panimalay ug ang tanan niyang gipanag-iya.