Text copied!
CopyCompare
Balaan nga Bibliya - 1 Cronicas

1 Cronicas 19

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Human nga namatay si Nahas, ang hari sa katawhan sa Amon, ug nahimong hari ang iyang anak nga lalaki puli kaniya.
2Miingon si David, “Ipakita ko ang akong kaluoy kang Hanun ang anak nga lalaki ni Nahas, tungod kay nagpakita man usab ug kaluoy ang iyang amahan nganhi kanako.” Busa nagpadala si David ug mga mensahero aron makig-unong kabahin sa iyang amahan. Misulod sa yuta sa mga Amonihanon ang mga sulugoon ni David ug miadto kang Hanun, aron mounong kaniya.
3Apan ang mga prinsipe sa Amonihanon miingon kang Hanun, “Sa imong hunahuna gipasidunggan ba ni David ang imong amahan tungod kay nagpadala siya ug mga kalalakin-an aron maghupay kanimo? Wala ba kaha mianhi ang iyang mga sulugoon aron sa pagpangispiya ug pagsusi sa yuta aron laglagon kini?”
4Busa gidakop ni Hanun ang mga sulugoon ni David, gipangbalbasan sila, gigisi ang ilang mga bisti gikan sa hawak hangtod sa ilang mga sampot, ug gipahilayo sila.
5Samtang gisaysay nila kini ngadto kang David, nagpadala siya aron makigkita kanila, kay naulaw gayod pag-ayo ang kalalakin-an. Miingon ang hari, “Pagpuyo una sa Jerico hangtod nga motubo ang inyong mga bungot, ug unya balik.”
6Sa dihang nakaamgo ang mga Amonihanon nga nakapabaho lamang sila kang David, nagpadala si Hanun ug ang mga Amonihanon ug liboan ka talent nga plata aron mag-abang ug mga karwahe sa mga Aramihanon ug mangangabayo gikan sa Naharaim, sa Maaca, ug sa Zoba.
7Nag-abang sila ngadto kanila ug 32, 000 ka mga karwahe uban ang hari sa Maaca ug ang iyang katawhan, nga miabot ug nagkampo duol sa Medeba. Nagtigom ang mga Amonihanon gikan sa ilang mga siyudad, ug migawas aron sa pagpakiggubat.
8Sa dihang nadungog kini ni David, gipadala niya si Joab uban ang tibuok niyang kasundalohan aron pagsugat kanila.
9Migawas ang katawhan sa Amon ug naglinya alang sa pakiggubat didto sa ganghaan sa siyudad, samtang nag-uban usab kanila ang ilang mga hari sa hawanan.
10Sa dihang nakita ni Joab ang posisyon sa gubat nga anaa sa iyang atubangan ug luyo, nagpili siya ug pipila ka maayong manggugubat sa Israel ug gihan-ay sila batok sa mga Aramihanon.
11Ang nahibilin nga kasundalohan, gihatag niya kini sa pagmando ni Abishai nga iyang igsoong lalaki, ug gibutang niya sila ngadto sa posisyon sa gubat batok sa kasundalohan sa Amon.
12Miingon si Joab, “Kung mas kusgan pa kay kanako ang mga Aramihanon, unya kinahanglan ikaw Abishai, ang moluwas kanako. Apan kung mas kusgan pa kay kanimo ang Amonihanon, moabot ako ug lawason ka.
13Pagmalig-on, ug atong ipakita sa atong kaugalingon nga magmalig-on alang sa atong katawhan ug sa mga siyudad sa atong Dios, kay buhaton ni Yahweh ang maayo alang sa iyang katuyoan.”
14Busa nag-una si Joab ug ang iyang kasundalohan sa pagpakiggubat batok sa mga Aramihanon, nga napugos sa pagkagiw sa kasundalohan sa Israel.
15Sa dihang nakita sa kasundalohan sa Amon nga mikalagiw na ang mga Aramihanon, mikalagiw na usab sila gikan sa igsoong lalaki ni Joab nga si Abishai ug mipauli didto sa siyudad. Unya mibalik si Joab gikan sa katawhan sa Amon ug mipauli sa Jerusalem.
16Sa dihang nakita sa mga Aramihanon nga mabuntog na sila sa mga Israelita, nagpadala sila ug daghang mga sundalo gikan sa halayo pa sa Suba sa Eufrates, uban si Shofac ang komandante sa kasundalohan ni Hadadezer.
17Sa dihang gisultihan si David niini, gitigom niya ang tanang mga Israelita, mitabok sa Jordan, ug misulong kanila. Gihan-ay niya ang kasundalohan aron makiggubat batok sa mga Aramihanon, ug nakig-away sila kaniya.
18Mikalagiw ang mga Aramihanon gikan sa Israel, ug gipatay ni David ang 7, 000 ka mga tigmaneho sa karwahe nga Aramihanon ug 40, 000 ka mga sundalo. Gipatay usab niya si Shofac, ang komandante sa kasundalohan.

19Sa dihang nakita sa tanang mga hari nga nag-alagad kang Hadadezer nga nabuntog na sila sa mga Israelita, nagpasig-uli sila kang David ug nag-alagad kanila. Busa wala na gitabangan sa katawhan sa Aram ang mga Amonihanon.