Text copied!
CopyCompare
Balaan nga Bibliya - 1 Cronicas

1 Cronicas 15

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Nagtukod ug mga balay si David alang sa iyang kaugalingon didto sa siyudad ni David. Nag-andam usab siya ug usa ka dapit alang sa sudlanan sa kasabotan sa Dios ug nagpatindog usab ug tolda alang niini.
2Unya miingon si David, “Ang mga Levita lamang ang makahimo sa pagdala sa sudlanan sa kasabotan sa Dios, kay gipili sila ni Yahweh aron pagdala sa sudlanan sa kasabotan ni Yahweh, ug aron pag-alagad kaniya hangtod sa kahangtoran.”
3Unya gitigom ni David ang tanang Israel sa Jerusalem, aron dad-on ang sudlanan sa kasabotan ni Yahweh ngadto sa dapit nga iyang giandam alang niini.
4Gitigom ni David ang mga kaliwat ni Aaron ug ang mga Levita.
5Gikan sa mga kaliwat ni Kohat, adunay 120 ka kalalakin-an nga gipangulohan ni Uriel ug sa iyang mga kaparyentihan.
6Gikan sa mga kaliwat ni Merari, adunay 220 ka kalalakin-an nga gipangulohan ni Asaya ug sa iyang mga kaparyentihan.
7Gikan sa mga kaliwat ni Gershom, adunay 130 ka kalalakin-an nga gipangulohan ni Joel ug sa iyang mga kaparyentihan.
8Gikan sa mga kaliwat ni Elizafan, adunay 200 ka kalalakin-an nga gipangulohan ni Shemaya ug sa iyang mga kaparyentihan.
9Gikan sa mga kaliwat ni Hebron, adunay 80 ka kalalakin-an nga gipangulohan ni Eliel ug sa iyang mga kaparyentihan.
10Gikan sa mga kaliwat ni Uziel, adunay 112 ka kalalakin-an nga gipangulohan ni Aminadab ug sa iyang mga kaparyentihan.
11Gipatawag ni David sila Zadok ug si Abiatar nga mga pari, uban ang mga Levita nga sila si Uriel, si Asaya, si Joel, si Shemaya, si Eliel, ug si Aminadab.
12Miingon siya ngadto kanila, “Kamo ang mga pangulo sa mga pamilya sa Levita. Balaana ang inyong kaugalingon, kamo ug ang inyong mga igsoong lalaki, aron madala ninyo ang sudlanan sa kasabotan ni Yahweh, ang Dios sa Israel, ngadto sa dapit nga akong giandam alang niini.
13Wala ninyo kini dad-a sa unang higayon. Mao kana ang hinungdan nga si Yahweh nga atong Dios nakigbatok kanato, kay wala nato siya pangitaa o tumana ang iyang mando.”
14Busa gibalaan sa mga pari ug sa mga Levita ang ilang kaugalingon aron madala nila ang sudlanan sa kasabotan ni Yahweh, ang Dios sa Israel.
15Busa gidayongan sa mga Levita ang sudlanan sa kasabotan sa Dios, sama sa gimando ni Moises—ang pagsunod sa mga sugo nga gihatag sa pulong ni Yahweh.
16Nakigsulti si David ngadto sa mga pangulo sa mga Levita nga mopili sa ilang mga igsoong lalaki aron mahimong manunugtog uban sa mga tulonggon, mga lira, mga harpa ug mga piyangpiyang, sa makusog nga pagtugtog ug malipayong mopasibaw sa ilang mga tingog.
17Busa gipili sa mga Levita si Heman ang anak nga lalaki ni Joel ug usa sa iyang mga igsoon, si Asaf ang anak nga lalaki ni Berekia. Gipili usab nila si Etan ang anak nga lalaki ni Kusaya ang kadugo nga gikan sa mga kaliwat ni Merari.
18Uban kanila ang ilang kadugo sa ikaduhang ranggo: nga mao sila si Zacarias, si Jaaziel, si Shemiramot, si Jehiel, si Uni, si Eliab, si Benaya, si Maasea, si Matitia, si Elifelehu, si Miknea, si Obed Edom ug Jeil, ang mga tigbantay sa ganghaan.

19Ang mga manunugtog nga sila Heman, si Asaf, ug si Etan maoy gipili aron mopatugtog ug makusog sa bronse nga mga piyangpiyang.
20Ang mopatugtog sa mga lira mao sila si Zacarias, si Aziel, si Shemiramot, si Uni, si Eliab, si Maasea, ug si Benaya.
21Ang nanguna sa dalan uban sa mga harpa mao sila si Matitia, si Elifelehu, si Miknea, si Obed Edom, si Jeil, ug si Azazia.
22Si Kenania, ang pangulo sa mga Levita, siya mao ang nagdumala sa panag-awit tungod kay usa man siya ka magtutudlo sa musika.
23Si Berekia ug si Elkana mao ang tigbantay sa sudlanan sa kasabotan.
24Sila si Shebania, si Joshafat, si Netanel, si Amasai, si Zacarias, si Benaya ug Eliezer, nga mga pari mao ang nagpatingog sa mga trumpeta atubangan sa sudlanan sa kasabotan sa Dios. Sila Obed Edom ug si Jehia mao ang tigbantay sa sudlanan sa kasabotan.
25Busa miadto si David, ang mga kadagkoan sa Israel, ug ang mga komandante sa liboan aron pagdala sa sudlanan sa kasabotan ni Yahweh pagawas sa balay ni Obed Edom uban sa kalipay.
26Samtang gitabangan sa Dios ang mga Levita nga nagpas-an sa sudlanan sa kasabotan ni Yahweh, naghalad sila ug pito ka mga torong baka ug pito usab ka mga torong karnero.
27Nagbisti si David ug maanindot nga kupo nga lino, lakip ang mga Levita nga nagpas-an sa sudlanan sa kasabotan, ang mga mag-aawit, ug si Kenania, ang nangulo sa pagkanta uban sa mga mag-aawit. Nagsul-ob usab si David ug efod nga lino.
28Busa gidala sa tanang Israelita ang maong sudlanan sa kasabotan ni Yahweh uban sa malipayong panagsinggit, ug uban sa tingog sa mga budyong, uban sa mga piyangpiyang, ug uban usab sa mga lira ug mga harpa.
29Apan sa dihang miabot ngadto sa siyudad ni David ang sudlanan sa kasabotan ni Yahweh, midungaw sa bintana si Michal ang anak nga babaye ni Saulo. Nakit-an niya nga nagsayaw-sayaw ug nagsaulog si Haring David. Ug unya gitamay niya siya sulod sa iyang kasingkasing.