Text copied!
CopyCompare
Balaan nga Bibliya - 1 Cronicas

1 Cronicas 21

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Miabot ang kaaway batok sa Israel ug nag-aghat kang David nga ihapon ang Israel.
2Miingon si David kang Joab ug sa mga komandante sa kasundalohan, “Lakaw ug ihapa ang katawhan sa Israel gikan sa Barsheba hangtod sa Dan ug sultihi ako sa imong pagbalik, aron masayran ko ang ilang gidaghanon.”
3Miingon si Joab, “Himoon unta ni Yahweh ang iyang mga kasundalohan sa gatosan ka pilo labaw pa niini. Apan agalon kong hari, dili ba nag-alagad man silang tanan kanimo? Nganong buot man sa akong agalon nga ipabuhat kini? Nganong pakasad-on man ang Israel?”
4Apan hingpit na ang hukom sa hari batok kang Joab. Busa mibiya si Joab ug miadto sa tibuok Israel. Unya mibalik siya sa Jerusalem.
5Unya gisugilon ni Joab ang tibuok gidaghanon sa manggugubat nga mga kalalakin-an ngadto kang David. Adunay 1, 100, 000 ka mga kalalakin-an nga batid sa paggamit sa espada sa Israel. Adunay 470, 000 lamang ka mga sundalo sa Juda.
6Apan wala mahiapil sa ihap ang banay ni Levi ug ni Benjamin, kay wala nakauyon si Joab sa gisugo sa hari.
7tungod niini nga buhat wala nahimuot ang Dios, busa gisulong niya ang Israel.
8Miingon si David ngadto sa Dios, “Nakasala ako sa paghimo niini. Busa karon pasayloa ang mga sala sa imong alagad, kay naghimo ako ug binuang.”
9Gisutihan ni Yahweh si Gad, ang propeta ni David.
10“Lakaw ug sultihi si David, 'Mao kini ang giingon ni Yahweh: Hatagan ko ikaw niining tulo ka butang nga imong pilian. Pagpili ug usa kanila.'''
11Busa miadto si Gad kang David ug miingon kaniya, “Miingon si Yahweh niini,
12'Pagpili ug usa niini: ang kagutom ba sulod sa tulo ka tuig, o tulo ba ka bulan nga gukdon ka sa imong mga kaaway ug madakpan pinaagi sa ilang espada, o tulo ba ka adlaw diha sa espada ni Yahweh, nga mao ang katalagman sa yuta, pinaagi sa anghel ni Yahweh nga maoy moguba sa tibuok yuta sa Israel.' Busa karon, paghukom kung unsa ang imong tubag nga akong isulti sa nagpadala kanako.”
13Unya miingon si David kang Gad, “Nahasol ako pag-ayo. Itugyan ako sa kamot ni Yahweh kaysa mapukan ako sa kamot sa tawo, kay hilabihan kaayo ang iyang pagkamaluluy-on.”
14Busa nagpadala si Yahweh ug katalagman sa Israel, ug namatay ang 70, 000 ka tawo.
15Nagpadala ang Dios ug anghel sa Jerusalem aron sa paglaglag niini. Sa dihang laglagon na unta niya kini, mitan-aw si Yahweh ug nausab ang iyang panghunahuna mahitungod sa kadaot. Miingon siya sa angel nga tiglaglag, “Husto na! Bakwia ang imong kamot.” Nianang higayona nagtindog ang anghel ni Yahweh sa giokanan ni Ornan nga Jebusihanon.
16Mihangad si David ug nakita niya ang anghel ni Yahweh nga nagtindog taliwala sa yuta ug langit, nga adunay espada sa iyang kamot nga gipataas ibabaw sa Jerusalem. Unya nagsul-ob si David ug ang mga pangulo ug bisti nga sako ug nanghapa sa yuta.
17Miingon si David sa Dios, “Dili ba ako man ang nagsugo nga iphon ang kasundalohan? Gihimo ko kining daotang butang. Apan kining mga karnero, unsa may ilang nahimo? Yahweh nga akong Dios! Tugoti ang imong kamot nga mohampak kanako ug sa akong pamilya, apan ayaw tugoti nga magpabilin ang mga katalagman sa imong katawhan.”
18Busa gimandoan sa anghel ni Yahweh si Gad nga sultihan si David, nga kinahanglan motungas ug magtukod si David ug halaran alang kang Yahweh sa giokanan ni Ornan ang Jebusihanon.

19Busa miadto si David sumala sa gimando kaniya ni Gad nga himoon sa ngalan ni Yahweh.
20Samtang naggiok si Ornan ug trigo, milingi siya ug nakita niya ang anghel. Mitago siya uban ang iyang upat ka mga anak nga lalaki.
21Sa pag-abot ni David kang Ornan, mitan-aw siya ug nakita niya si David. Gibiyaan niya ang giokanan ug mihapa siya sa atubangan ni David.
22Unya miingon si David kang Ornan, “Ibaligya kanako kining giokanan, aron makatukod ako ug halaran alang kang Yahweh. Bayran ko kini sa tibuok kantidad, aron mawala ang katalagman gikan sa katawhan.”
23Miingon si Ornan kang David, “Ikaw na ang manag-iya niini, akong agalong hari. Buhata kung unsa ang maayo sa imong panan-aw. Tan-awa, ihatag ko kanimo ang mga baka alang sa mga halad nga sinunog, ang giokanan aron himoong sugnod, ug ang trigo alang sa halad nga trigo; Ihatag ko kining tanan kanimo.”
24Miingon si Haring David kang Ornan, “Dili, buot ko gayod nga paliton kini sa tibuok kantidad. Dili ko kuhaon kung unsa ang anaa kanimo ug ihalad kini ingon nga halad sinunog ngadto kang Yahweh, nga kini walay bili kanako.”
25Busa mibayad si David ug 600 ka shekel nga bulawan alang sa maong dapit.
26Nagtukod si David ug halaran didto alang kang Yahweh ug naghalad niini ug mga halad nga sinunog ug halad sa pakigdait. Nag-ampo siya kang Yahweh, ug gitubag siya pinaagi sa kalayo gikan sa langit ngadto sa halaran alang sa mga halad sinunog.
27Unya gimandoan ni Yahweh ang anghel, ug gibalik sa anghel ang iyang espada sa sakuban niini.
28Sa dihang nakita ni David nga gitubag siya ni Yahweh didto sa giokanan ni Ornan nga Jebusihanon, sa samang higayon naghimo siya ug paghalad nga sakripisyo didto.
29Niadtong tungora, ang Tabernakulo ni Yahweh nga gihimo ni Moises didto sa kamingawan, ug ang halaran alang sa mga halad nga sinunog didto mahimutang sa habog nga dapit sa Gibeon.
30Bisan paman niana, dili makaadto didto si David aron sa pagpangayo ug giya sa Dios, tungod kay nahadlok man siya sa espada sa anghel ni Yahweh.