Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kũ Bisã yão - YAASINƆ

YAASINƆ 12

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Gbɛ̃ kũ lɛ́damma dì kɛnɛ nna ye dↄ̃naai, gbɛ̃ kũ foru dì kɛnɛ vãni mì vĩro.
2Gbɛ̃ mana dì Dikiri pↄnna le, ama Dikiri dì yã da manafikidela.
3Vãnikɛnaa dì gbɛ̃ke zĩni pɛ́tɛro, gbɛ̃ mana zĩni yĩgãyĩgãna vĩro.
4Nↄ mana de a zãnɛ lán fùraa bà, nↄ wé'idammari denɛ lán mɛ̀kɛmunaa bà.
5Gbɛ̃ mananↄ dì pɛ́ yãzɛdea, gbɛ̃ vãninↄ lɛ́damma manafiki vĩ.
6Gbɛ̃ vãninↄ yã bi gbɛ̃dɛna yãmɛ, gbɛ̃ mananↄ lɛ́ sↄ̃ àdi ń bo.
7Òdi gbɛ̃ vãninↄ litɛ ń kpɛdangara ò mì dɛ, ama gbɛ̃ mananↄ ↄnn dìgↄ̃ kun.
8Òdi gbɛ̃ tↄ́ bo a ↄ̃ndↄ̃ lɛ́mmɛ, òdi fayasaride gya bo.
9Gbɛ̃ futa kũ à zĩ̀ri vĩ sã̀na de gbɛ̃ kũ àdi a zĩda ditɛ pↄ́ke ũ akũsↄ̃ à pↄ́ble vĩrola.
10Gbɛ̃ mana a pↄ́kãdenↄ gwana dↄ̃, gbɛ̃ vãninↄ dà pãsĩ kũ ń pↄ́nↄ.
11Búbari aniade dìgↄ̃ kãna, laasun kĩ̀a gbɛ̃ kũ àdi pɛ́ gukoriaaa.
12Gbɛ̃ vãni dì ↄgↄ vãni ni dɛ, ama gbɛ̃ mana zĩni dìgↄ̃ mↄtↄ vĩ.
13Gbɛ̃ vãni lɛ́ vãni dì a kũ, ama gbɛ̃ mana dì bo yãketen.
14Lɛ́ mana dì ń ká pↄ́ manaa, zĩ kũ gbɛ̃ kɛ̀, a àree dì sua.
15Yↄ̃nkↄ yãkɛnaa dì kɛnɛ mana, ↄ̃ndↄ̃de sↄ̃ àdi lɛ́damma ma.
16Yↄ̃nkↄ dì tó ò a pↄfɛ̃ dↄ̃ gↄ̃̀nↄ, laakaride sↄ̃ àdi sↄ̃sↄ̃ daro.
17Yãpura'orii dì yãzɛde o, sèeda'ɛkɛde yã dìgↄ̃ manafiki vĩmɛ.
18Laasunsariyã dì ń swɛ̃̀ zↄ̃ lán fɛ̃nɛda bà, ↄ̃ndↄ̃de lɛ́gbɛɛ dì su kũ aafiaao.

19Yãpura kũ ò òo dìgↄ̃ gìkɛna, ɛ́kɛ sↄ̃ àdi gɛ̃ zɛ́la lán wɛ́'ipakɛnaa bà.
20Manafiki kú vãnilɛkpakũsũrinↄ swɛ̃̀n, gbɛ̃'aafiawɛtɛrinↄ mɛ́ ò pↄnna vĩ.
21Vãni ke dì gbɛ̃ mana lero, gbɛ̃ vãninↄ sↄ̃, yã dì dańla.
22Dikiri tɛ̃̀ɛmɛ ɛ́kɛde ũ, a pↄ dìgↄ̃ nna yãpuradea.
23Laakaride dìgↄ̃ a dↄ̃na kũna a swɛ̃̀n, yↄ̃nkↄ dì yã fayasari kpàkpa kɛ.
24Zĩkɛna ↄplapla dì tó gbɛ̃ kí ble, ma'ã dì gbɛ̃ da zↄ̀blen.
25Kunna bídi gũn dì gbɛ̃ sↄ̃pɛtɛ, yãnna'onnɛnaa dì ń pↄ kɛ nna.
26Gbɛ̃ mana dì a gbɛ̃dake da zɛ́a, gbɛ̃ vãninↄ yãkɛnaa dì ń sãtɛ.
27Ma'ãde dì a nↄ̀bↄ kã wawaro, aniade dì laakari dↄ a pↄ́nↄa.
28Kunna yãzɛde zɛ́n wɛ̃̀ndi vĩ, zɛ́ pì sɛnaa dì ń kpá gairo.