Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kↄ̃n Bokobaru yão - 2 SAMUƐLI

2 SAMUƐLI 20

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Gaabude ke bé à kú gwe, à tↄ́n Sɛba, Bikiri nɛ́, Bɛyãmi boriimɛ. Ben à kuru pɛ̀ à bè: Wa baka kakↄ̃ana kↄ̃n Daudaoro, wa bà kú kↄ̃n Yɛsɛ nɛ́oro, a Isarailinↄ, a baade tá a bɛ.
2Ben Isarailinↄ kɛ̃̀ Daudaa ń píngi aↄ̃ gàa wà nà Bikiri nɛ́ Sɛbaa, mↄde Yudanↄ zɛ̀ kↄ̃n ń kío bↄna zaa Yodazi ai Yerusalɛmu.
3Kɛ̀ Dauda sù a bɛ Yerusalɛmu, à a nↄ yìgisai gↄ̃ↄn kuri kɛ̀ à tò aↄ̃ↄe bɛɛ gwaanↄ sɛ̀ à ń ká kpɛ́n wàgↄ̃ ń dãkpaa. Dauda ń gwá, mↄde èe daɛńyo dↄro. Wà ń káka kpɛ́n gyaanↄnↄ ũmɛ ai aↄ̃ gàa wà gàgao.
4Ben kí bè Amasanɛ: Ǹ Yuda zĩ̀kpɛɛnↄ sísi aↄ̃ kakↄ̃amazi gurↄ aagↄ̃ↄ dagura. Mmↄn sↄ̃, nɛ́gↄ̃ kú kɛ̀mɛ.
5Amasa gàa à Yudanↄ sìsi, mↄde à gì kɛ̀ dɛ gurↄↄ kɛ̀ kí dìɛnɛla.
6Ben Dauda bè Abisainɛ: Bikiri nɛ́ Sɛba é ĩa dawa tia dɛ ĩaa kɛ̀ Abusalomu dàwaala. Ǹ ma gbɛ̃nↄ sɛ́ɛ à pɛ́ɛzi, lɛ àton sí wɛ́tɛ bĩideen à piti wa ↄzĩro yãnzi.
7Ben Yoabu gbɛ̃nↄ kↄ̃n kí dãkparinↄ kↄ̃n zĩ̀karinↄ ń píngi wà bↄ̀ɛ Yerusalɛmu wà pɛ̀ɛ Bikiri nɛ́ Sɛbazi.
8Gurↄↄ kɛ̀ aↄ̃ↄ kú gbɛ̀ gbɛ̃̀ntɛ̃ kɛ̀ kú Gibiↄ̃ saɛ, ben Amasa mↄ̀ dańlɛ. Yoabu zĩ̀ka'uta dana, à fɛ̃ɛ dↄna à pii. Kɛ̀ à sↄ̃̀ Amasazi, à fɛ̃ɛ pì wòto a kpɛ́ɛn
9à bènɛ: Ma gbɛ̃, ń aafiaↄ́? Ben à Amasa kũ̀ a lɛ́tãnkaa kↄ̃n a ↄ plaaao lán à yezi à lɛ́ pɛ́a bà.
10Amasa e fɛ̃ɛ kɛ̀ kú Yoabu ↄↄn tàasi káro, ben Yoabu à zↄ̃̀o a gbɛɛɛn, à nↄaɛnↄ bↄ̀ɛ à kàɛ tↄↄtɛ. Yoabu e gà à zↄ̃̀o gɛ̃̀n plaa dↄro, zaakɛ à gà kↄ̀. Ben Yoabu kↄ̃n a dãaro Abisaio pɛ̀ɛ Bikiri nɛ́ Sɛbazi.
11Yoabu ìbanↄ doke gↄ̃̀ zɛna Amasala à bè: Gbɛ̃ kɛ̀ zɛ̀ kↄ̃n Yoabuo kↄ̃n Daudao, à dↄ Yoabuzi.
12Aru daa Amasa gɛ̀la zɛ́daan, ben zĩ̀kari kɛ̀ aↄ̃ↄe mↄↄnↄ zɛ̀ aↄ̃ↄe gwaa ń píngi. Kɛ̀ Yoabu ìba pì è gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ↄe mↄↄ gweenↄ ń píngi wà zɛ̀ wèe gwaa, ben à Amasa gɛ̀ gàɛ à gùo zɛ́n à dìɛ sɛ̃̀n, ben à uta kùàla.
13Kɛ̀ à gàɛ à gùo zɛ́n lɛ, baade píngi bↄ̀ à tɛ̀ Yoabuzi, ben aↄ̃ Bikiri nɛ́ Sɛba gbɛ̀sɛ.
14Sɛba lili ò Isaraili boriinↄ bùsun píngi ai Abɛli Bɛtɛmaka, ben Bɛri boriinↄ mↄ̀ wà kàkↄ̃a wà tɛ̀zi gwe.
15Yoabunↄ mↄ̀ wà lìgazi zaa Abɛli Bɛtɛmaka. Wà bùsu kàɛkaɛ wɛ́tɛ bĩi saɛ, ben aↄ̃ↄe wɛtɛɛ wà bĩi pì gboro.
16Ben nↄgbɛ̃ ↄ̃ndↄ̃de ke lɛ́ zù zaa wɛ́tɛ guu à bè: À swã kpá! À swã kpá! Ǹ o Yoabunɛ à mↄ́ kɛ̀, mà yã onɛ.
17Kɛ̀ Yoabu sↄ̃̀ nↄgbɛ̃ pìzi, ben à à là à bè: Ḿbe Yoabu ũↄ́? À wèàla à bè: Mámbee! Ben à bènɛ: Ǹ swã kpá mamↄma n zↄ̀bleri yãzi. À bè: Ma swã kpà.
18Ben nↄgbɛ̃ pì bè: Wè be yã, ǹ yã gbeka Abɛlideenↄa, yã e à mì dɛ.

19Wá kuu yãkete sai Isaraili gbɛ̃ náanɛdeenↄ ũ, ben nɛ́ɛ wɛtɛɛ ǹ Isaraili wɛ́tɛ tↄ́dee kɛ̀ kaatɛↄ́? Bↄ́yãnzi ń yezi ǹ Dii wɛ́tɛ dɛzi?
20Yoabu wèàla à bè: Agya! Lɛnlo! Má yezi mà a dɛdɛro. Má yezi mà a wɛ́tɛ kaatɛro.
21Lɛnlo! Gbɛ̃ kɛ̀ wè sísi Bikiri nɛ́ Sɛba, Ɛflaimu boriinↄ bùsu sĩ̀sĩde gbɛ̃ bé à fɛ̀ɛ kí Daudazi. À gbɛ̃ mɛ̀n doo pì kpáma, mɛ́ go a wɛ́tɛla. Ben nↄgbɛ̃ pì bènɛ: Ǹ ma! Weé à mì zunnɛ zaa bĩi musu.
22Nↄgbɛ̃ pì gàa à a gbɛ̃nↄ lè kↄ̃n a ↄ̃ndↄ̃kɛyão, ben wà Bikiri nɛ́ Sɛba mì zↄ̃̀ wà zù Yoabunɛ. Yoabu kuru pɛ̀, ben wà fã̀akↄ̃a, wà wɛ́tɛ pì tò gwe. Baade tà a bɛ, ben Yoabu pì tà kí kiia Yerusalɛmu.
23Yoabun Isaraili zĩ̀kpɛɛnↄ píngi gbɛ̃nsi ũ. Yoyada nɛ́ Bɛnayan dogarinↄ gbɛ̃nsi ũ.
24Adoniramu bé zↄ̀nↄ gbɛ̃nsi ũ. Ailudi nɛ́ Yosafatan baarukpari ũ.
25Sevan takadakɛ̃ri ũ. Zadↄki kↄ̃n Abiataon sa'orikinↄ ũ.
26Yairi gbɛ̃ Iran Dauda kpàasi ũ.