Text copied!
CopyCompare
Balaan nga Bibliya - 2 Samuel

2 Samuel 20

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Nahitabo usab nga adunay tighimo ug kasamok nianang dapita nga ang ngalan mao si Sheba anak nga lalaki ni Bicri, usa ka Benjaminhanon. Gipatingog niya ang trumpeta ug miingon, “Wala kami bahin gikan kay David, o bisan panulondon sa anak ni Jesse. Kinahanglan nga ang matag tawo mopauli sa ilang balay, sa Israel.”
2Busa gibiyaan si David sa tanang katawhan sa Israel ug misunod sila kay Sheba anak ni Bicri. Apan ang mga katawhan sa Judah misunod sa ilang hari, gikan sa Jordan padulong sa Jerusalem.
3Sa dihang miabot si David sa iyang palasyo sa Jerusalem, gikuha niya ang iyang napulo ka mga ulipong asawa nga iyang gibiyaan aron sa pag-atiman sa palasyo, ug gidala sa iyang balay ilalom sa pagbantay sa mga guwardiya. Gihatag niya ang tanan nilang mga gikinahanglan, apan wala na siya makigdulog pa kanila. Busa wala sila gipagawas sa balay hangtod sa adlaw sa ilang kamatayon, nagpuyo sila sama sa mga biyuda.
4Unya miingon ang hari kay Amasa, “Tawaga ang tanang mga kalalakin-an sa Juda sulod sa tulo ka adlaw; kinahanglan usab nga ania ka dinhi.”
5Busa miadto si Amasa aron sa pagtawag sa mga kalalakin- an sa Juda, apan nagpabilin siya sa taas nga panahon gikan sa gitakna nga gisugo sa hari kaniya.
6Busa miingon si David kang Abishai, “Karon mas mobuhat pa ug dugang kasamok si Sheba nga anak nga lalaki ni Bicri labaw pa sa gihimo ni Absalom. Dad-a ang mga sulugoon sa imong agalon, ang akong mga sundalo, ug gukda sila, o basin mangita siya ug mga kinutaang siyudad ug makaikyas sila gikan sa atong mga panan-aw.”
7Unya mikuyog ang mga kasundalohan ni Joab uban kaniya, uban ang mga Keretnon ug ang Peletnon ug ang tanang mga kusgan nga manggugubat. Mibiya sila sa Jerusalem aron sa paggukod kang Sheba nga anak nga lalaki ni Bicri.
8Sa dihang anaa sila sa Gibeon didto sa dakong bato. Miabot si Amasa aron pagtagbo kanila. Gisul-ob ni Joab ang iyang panalipod sa gubat, uban sa bakos nga libot sa iyang hawak ug ang sakuban sa espada. Samtang nagpaingon siya, nahagbong ang espada.
9Busa miingon si Joab ngadto kang Amasa, “Kumusta ka man akong ig-agaw?” Ug gigunitan ni Joab ang bangas ni Amasa pinaagi sa iyang tuong kamot aron muhalok ngadto kaniya.
10Wala mabantayan ni Amasa ang kutsilyo nga anaa sa walang kamot ni Joab. Gidunggab ni Joab si Amasa sa iyang tiyan ug nangahabwa ang iyang tinae sa yuta. Wala na siya gidunggab pag-usab ni Joab, ug namatay si Amasa. Busa gigukod ni Joab ug ni Abisai nga iyang igsoon si Sheba nga anak ni Bicri.
11Unya mitindog ang usa sa mga tawo ni Joab ngadto sa kay Amasa, miingon ang tawo, “Kinsa kadtong modapig kang Joab, ug kinsa kadtong kay David, pasunda siya kay Joab.”
12Nagbuy-od si Amasa nga naglunang sa iyang kaugalingong dugo sa tunga sa dalan. Sa dihang nakita sa maong tawo nga ang tanang katawhan nagpabilin sa pagtindog aron pagtan-aw kaniya, iyang gidala si Amasa sa gikan sa dalan ngadto sa kaumahan. Gilabayan niya siya ug bisti tungod kay ang tanang makakita kaniya magpabilin sa pagtindog
13Human makuha si Amasa gikan sa dalan, misunod ang tanang mga tawo kang Joab aron sa paggukod kang Sheba anak nga lalaki ni Bicri.
14Milabay si Sheba sa tanang tribo sa Israel ngadto sa taga Abel sa Bet Maaca, ug sa tanang kayutaan sa mga Beritihanon, nagkahiusa sa pagtigom ug gigukod usab si Sheba.
15Nasakpan nila siya ug gilibotan didto sa Abel sa Bet Maaca. Nagbuhat sila ug lapok nga agianan batok sa siyudad ug batok sa pader sa siyudad. Gibungkag sa mga kasundalohan nga mikuyog kang Joab ang pader aron mahugno kini.
16Unya misinggit ang usa ka maalamong babaye gikan sa siyudad, “Paminaw, palihog paminaw, Joab! Duol kanako aron ako maka-istorya kanimo.”
17Unya miduol si Joab kaniya, ug miingon ang babaye kaniya, “Ikaw ba si Joab?” Mitubag siya, “Ako.” Unya miingon ang babaye kaniya, “Paminawa ang pulong sa imong sulugoon.” Mitubag si Joab, “Maminaw ako.”
18Unya miingon siya, “Misulti sila kaniadto nga, 'Kinahanglan mangayo kita ug tambag gikan kay Abel,' ug kana nga tambag maoy motapos sa maong butang.

19Kami ang siyudad nga usa sa pinakamalinawon ug matinud-anon sa Israel. Imong gisulayan sa pagguba ang siyudad nga mao ang inahan sa Israel. Nganong gusto mo man lamoyon ang panulondon ni Yahweh?”
20Mitubag si Joab ug miingon. “Dili gayod, Dili gayod, nga akong lamoyon o gubaon.
21Dili kana tinuod. Apan adunay tawo nga gikan sa kabukiran sa Ephraim, nga ginganlan ug Sheba anak nga lalaki ni Bicri, gipataas ang iyang kamot batok sa hari, batok kang David. Ihatag siya kanamo nga nag-inusara, ug mohawa kami sa siyudad. Miingon ang babaye kay Joab, “Ilabay namo ang iyang ulo ibabaw kanimo sa pader.”
22Unya miadto ang babaye sa tibuok katawhan gamit ang iyang kaalam. Giputol nila ang ulo ni Sheba anak nga lalaki ni Bicri, ug gilabay ngadto kay Joab. Unya iyang gihuyop ang trumpeta ug ang mga kasundalohan ni Joab mihawa sa siyudad, ug ang tanang mga tawo mipauli sa kaugalingon nilang panimalay. Unya mipauli si Joab sa Jerusalem didto sa hari.
23Nagmando si Joab sa tanang kasundalohan sa Israel, ug Benaya anak nga lalaki ni Jehoyada mao ang nagdumala sa Keretnon ug nagdumala sa mga Peletnon.
24Si Adoram ang nagdumala sa mga kalalakin-an nga gipugos sa pagpatrabaho ug si Jehosafat anak nga lalaki ni Ahilud mao ang tiglista.
25Si Sheva mao ang eskriba ug si Sadok ug Abiatar mao ang mga pari.
26Si Ira nga taga-Jair mao pangulong pari ni David.