Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kũ Bisã yão - 2 SAMUƐLI

2 SAMUƐLI 20

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Gaavude ke mɛ́ à kú gwe, a tↄ́n Sɛba, Bikiri nɛ́, Biliaminu burimɛ. Akũ à kuru pɛ̀ à pì: Ó baka kú kũ Daudaoro, ó bàka kú kũ Yɛsɛ nɛ́oro, ákↄ̃nↄ Isarailanↄ, á baadi tá a bɛa.
2Akũ Isarailanↄ kɛ̃̀ Daudaa ń pínki ò gɛ̀ɛ ò nà Bikiri nɛ́ Sɛbaa, ama Yudanↄ zɛ̀ kũ ń kínao bona zaa Yodai ari Yurusalɛmu.
3Kũ Dauda sù a bɛa Yurusalɛmu, à a nↄ yìgisaride gbɛ̃nↄn kuri kũ à tò òtɛn bɛ gwanↄ sɛ̀ à ń ká bɛ ken ògↄ̃ ń dãkpã. Dauda ń gwá, ama adi wútɛ kũńwo doro. Ò ń káka kpɛ́n gyaanↄnↄ ũmɛ ari ò gɛ̀ɛ ò gàgao.
4Akũ kína pì Amasanɛ: Ǹ Yuda zĩ̀karinↄ sísi ò kakaramai gↄrↄ aakↄ̃ dagura. Mↄkↄ̃n sↄ̃, ĩnigↄ̃ kú lamɛ.
5Amasa gɛ̀ɛ à Yudanↄ sìsi, ama à gìi kɛ̀ de gↄrↄ kũ kína dìtɛnɛla.
6Akũ Dauda pì Abisainɛ: Bikiri nɛ́ Sɛba ni wari dↄwá tera de wari kũ Abusalomu dↄ̀wála. Ǹ ma gbɛ̃nↄ sɛ́tɛ à pɛ́tɛi, de àsun sí wɛ̃tɛ bĩniden à piti ó ↄĩro yãi.
7Akũ Yoabu gbɛ̃nↄ kũ kína dãkpãrinↄ kũ zĩ̀karinↄ ń pínki ò bↄ̀tɛ Yurusalɛmu ò pɛ̀tɛ Bikiri nɛ́ Sɛbai.
8Gↄrↄ kũ ò kú gbɛ̀ gbɛ̃̀ntɛ̃ kũ à kú Gibiↄ̃ sarɛ, akũ Amasa sù dańlɛ. Yoabu zĩ̀ka'uta dana, a fɛ̃nɛ dↄna a pi. Kũ à nà Amasai, à fɛ̃nɛ pìi wòto a plɛn
9à pìnɛ: Ma gbɛ̃, ń aafia yá? Akũ à Amasa kũ̀ a lɛ́kãsãa kũ a ↄ plao lákũ à ye à lɛ́ pɛ́aa bà.
10Amasa dí fɛ̃nɛ kũ à kú Yoabu ↄn tàasi káro, akũ Yoabu a zↄ̃̀o a gbɛrɛn, a nukãninↄ bↄ̀tɛ à kàtɛ zĩtɛ. Yoabu dí ɛra à a plade zↄ̃̀ doro, zaakũ à gà kↄ̀. Akũ Yoabu kũ a dakũna Abisaio pɛ̀tɛ Bikiri nɛ́ Sɛbai.
11Yoabu ìbanↄ do gↄ̃̀ zɛna Amasala à pì: Gbɛ̃ kũ à zɛ̀ kũ Yoabuo kũ Daudao, à do Yoabui.
12Aru dana Amasa gɛ̀la zɛ́dan, akũ zĩ̀kari kũ òtɛn sunↄ zɛ̀ òtɛn gwa ń pínki. Kũ Yoabu ìbaa pìi è gbɛ̃ kũ òtɛn su gwenↄ ń pínki ò zɛ̀ òtɛn gwa, akũ à Amasa gɛ̀ɛ gàtɛ à gòo zɛ́n à dìtɛ sɛ̃̀n, akũ à uta kùala.
13Kũ à gàtɛ à gòo zɛ́n lɛ, gbɛ̃ sĩnda pínki bò à tɛ̀ Yoabui, akũ ò Bikiri nɛ́ Sɛba gbɛ̀sɛ.
14Sɛba lìka Isaraila burinↄ bùsuui pínki ari Abɛli Bɛtɛmaka, akũ Bɛri burinↄ sù ò kàkara ò tɛ̀i gwe.
15Yoabunↄ sù ò lìkai zaa Abɛli Bɛtɛmaka. Ò bùsuu kàtɛkatɛ wɛ̃tɛ bĩni sarɛ, akũ òtɛn wɛtɛ ò bĩni pìi gboro.
16Akũ nↄgbɛ̃ ↄ̃ndↄ̃de ke lɛ́ zù zaa wɛ̃tɛ gũn à pì: À sã kpá! À sã kpá! Ǹ o Yoabunɛ à su la, mà yã onɛ.
17Kũ Yoabu nà nↄgbɛ̃ pìii, akũ à a là à pì: Mↄkↄ̃mmɛ Yoabu ũ yá? À wèa à pì: Makũmɛ! Akũ à pìnɛ: Ǹ sã kpá makũ n zↄ̀bleri yãi. À pì: Ma sã kpà.
18Akũ nↄgbɛ̃ pìi pì: Òdi pi yã, ǹ yã gbɛka Abɛlidenↄa, yã le à mì dɛ.

19Ó kun yãkete sari Isaraila gbɛ̃ náanidenↄ ũ, akũ ntɛn wɛtɛ ǹ Isaraila wɛ̃tɛ tↄ́de dí kakatɛ yá? Bↄ́yãi ń ye ǹ Dikiri wɛ̃tɛ dɛɛ?
20Yoabu wèa à pì: Gyam! Oi! Má ye mà á dɛdɛro. Má ye mà á wɛ̃tɛ kakatɛro.
21Lɛnlo! Gbɛ̃ kũ òdi pinɛ Bikiri nɛ́ Sɛba, Ɛflaimu burinↄ bùsu sĩ̀sĩde gbɛ̃ mɛ́ à fùtɛ kína Daudai. À gbɛ̃ mɛ̀n do pì kpáma, mani go á wɛ̃tɛla. Akũ nↄgbɛ̃ pìi pìnɛ: Ǹ ma! Oni a mì zunnɛ zaa bĩni musu.
22Nↄgbɛ̃ pìi gɛ̀ɛ à a gbɛ̃nↄ lè kũ a ↄ̃ndↄ̃kɛo, akũ ò Bikiri nɛ́ Sɛba mìi zↄ̃̀ ò zù Yoabunɛ. Yoabu kuru pɛ̀, akũ ò fã̀kↄ̃a, ò wɛ̃tɛ pìi tò gwe. Baadi tà a bɛa, akũ Yoabu pìi tà kína kĩnaa Yurusalɛmu.
23Yoabumɛ Isaraila zĩ̀karinↄ pínki gbɛ̃ zↄ̃kↄ̃ ũ. Yoyada nɛ́ Bɛnayamɛ dogarinↄ gbɛ̃ zↄ̃kↄ̃ ũ.
24Adoniramumɛ zↄ̀nↄ gbɛ̃ zↄ̃kↄ̃ ũ. Ailudi nɛ́ Yosafatamɛ baarukpari ũ.
25Sevamɛ takadakɛ̃ri ũ. Zadↄki kũ Abiataoomɛ sa'orikinↄ ũ.
26Yairi gbɛ̃ Iramɛ Dauda kpàasi ũ.