Text copied!
CopyCompare
Buk Baibel long tokples Motu - 2 SAMUEL

2 SAMUEL 20

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kara-kava kara-kava tauna ta e nohova, ladana na Sieba Bikri, Beniamina tauna ta. Ia ese kibi e hiriria, bena eto, Ita na asi ahuda David enai, Asi ahuda ta Iese natuna enai. Israel e, ta ta ena kalaga ena kalaga a lou heni.
2Taunabunai, Israel taudia iboudiai ese David e rakatania, Sieba Bikri murina amo ela; a Iuda taudia ese edia hanua pavapavana e ḡavaia, Ioridane sinavaina amo ela bona Ierusalem.
3David na ena ruma ai e kau, Ierusalem ai; bena hanua pavapavana ese e adavadia hahinedia gwautaosi, hari ruma inarina totona e rakatanidia hahinedia, na e abidia, ruma ta ai e koudia ahu mai igimadia; unuseni ai e ubudia, a dekediai se raka vareai. Taunabunai idia na e hekou ahu, e nohova vabu na heheto, ela bona e mase.
4Bena hanua pavapavana ese Amasa e hamaoroa, eto, Iuda taudia ba boiridia, dina toi do basie ore idia na lau dekegu ai bae hebou iniseni ai, bona oi danu baoma.
5Taunabunai, Amasa na Iuda taudia iboiridia ela, to e halahe, vada e gwauraia hamata dinadia ai se lou mai.
6Bena David ese Abisai e hamaoroa, eto, Absalom ese e hadikada maraḡi, a hari Sieba Bikri ese baine hadikada bada. Emu lohia ena hesiai taudia bavabidia, ia ba ḡavaia, hanua mai magudia haida baine abidia bena baine hahekwarahida na garina.
7Bena Ioab bona Kerete taudia bona Pelete taudia bona goada taudia iboudiai na Abisai murinai ela; Ierusalem amo e raka lasi, Sieba Bikri bae hahavaia totona.
8Nadi-bada Gibeon ai enai e kau negana ai, Amasa na ema, idia ida e hedavari. Ioab ese tuari dabuana e hahedokilaia, Iatanai dare mai iudalaina ḡauna mai varona ida na gabana ai e ḡeḡea; bena rakana ai dare na iudalaina ḡauna amo e moru.
9Bena Ioab ese Amasa e hereva henia, eto, Tadigu, oi namo a? Bena Ioab ese imana idibana amo Amasa aukina huina e abia, baine harahua totona.
10A Amasa na dare se itaia, Ioab imana ai. Taunabunai, Ioab ese ia bogana e gwadaia, bona bogarauna na tano ai e heḡiḡi dobi; ma se gwadaia harua. A tau na e mase. Bena Ioab bona tadina Abisai ese Sieba Bikri ma e hahavaia.
11A Ioab ena orea tauna ta ese Amasa badibadinai e gini, eto, Daika ese Ioab bona David e lalo namo henidiamu, ia na Ioab murina amo baine raka.
12Hari Amasa na sibona rarana lalonai e hekure, laolao dalana ai; raka-hanai taudia na e itaia, bena e gini. Bena una tau ese e itadia, idia na vada e gini, bena ia ese Amasa e abia, laolao dalana amo e huaia lao, rei lalonai e atoa, bena dabua amo e tarua ahu.
13Laolao dalana amo vada e abia oho murinai, taunimanima iboudiai na Ioab murina amo ela, Sieba Bikri e hahavaia.
14Sieba na Israel iduhudia iboudiai bogaragidia amo e raka hanai ela bona Abele, Bete-maka kahana hanuana ta; bena Bikri ena taunimanima iboudiai e hebou, ia murina amo ela, hanua lalonai e didi vareai.
15Bena Ioab ena orea idoinai ema, Sieba e koua ahu, Abele, Bete-maka hanuana, lalonai. Bena tano e senua hanua vairanai, hanua maḡuna hegaga-hehenina ai, bena maḡu iḡiḡi-dobina ai e gugu mase.
16Bena aonega hahinena ta hanua lalona amo e boiboi, eto, A kamonai, a kamonai; Ioab a hamaoroa, aine raka mai, baina hereva henia.
17Ioab na dekena e raka kahi lao, bena hahine na eto, Oi na Ioab a? Ia na e haere, eto, Oibe. Bena hahine ese e hereva henia, eto, Emu hesiai hahinena egu hereva ba kamonai. Ia na e haere, eto, Na hakalamu.
18Hahine na eto, Sene negadia ai ini e gwau tomava “Abele ai lalo-hadai namona ba tahua”, bena unu e kara tomava.

19Lau be maino bona heabidadama Israel ai e badinadiamu taudia ta; a oi na Israel hanuana gunana ta ihabua-tarina dalana o tahuamu. Dahaka dainai Iehova ahuna ba hadonoa?
20Ioab e haere, eto, Unu asina ura tomamu, asina uramu ḡau ta baina hadonoa eiava baina habuaia tari.
21Una na koikoi. A tau ta Efraim ororodia amo, ladana Sieba Bikri, ese King David vada e tuan henia; ia mo sibona ba henigu, bena hanua amo baina raka oho. Una hahine ese Ioab e hamaoroa, eto, Benaini, ia kwarana na magu amo baia tahoa hanai emu ai.
22Bena hahine ese hanua taudia iboudiai dekedia ela, mai aonegana ida e hereva henidia. Bena idia ese Sieba Bikri kwarana e utua oho, e tahoa lasi Ioab enai. Taunabunai, ia ese kibi e hiriria, bena idia na una hanua amo e raka oho, ta ta ena hanua ena hanua ela. Bena Ioab na Ierusalem e lou lao, hanua pavapavana dekena ela.
23Ioab ese Israel tuari oreana idoinai e biaguava; Benaia Iehoiada ese Kerete taudia bona Pelete taudia e biagudiava;
24Adorama ese e haḡaukaradiava taudia na e biagudiava. Iehosafat Ahilud na e tore pepadia inaridia tau;
25Seva na toretore tauna; Sadok bona Abiatara na hahelaḡa taudia;
26bona Ira, tau lairi, na David ena hahelaḡa tauna danu.