Text copied!
CopyCompare
Soso Kitaabuie: Tawureta, Yabura, Inyila - Samuweli II

Samuweli II 20

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Mixi sɛriyɛtare nde nu na, naxan nu xili Seeba, Bikiri xa di, fatanfe Bunyamin bɔnsɔɛ ra. Seeba naxa feri fe Isirayila ɲama ma, a a fala e bɛ, «Won mu birama Dawuda fɔxɔ ra. Won nun Yisayi xa di mu na kɛ keren. Isirayila ɲama xa gbilen e xɔnyi!»
2Isirayila xɛmɛ birin naxa keli Dawuda xun ma, e bira Bikiri xa di Seeba fɔxɔ ra. Yudaya xɛmɛe tan naxa lu e xa mangɛ sɛɛti ma, e sa a mati kelife Yurudɛn xure ma, han Darisalamu.
3Mangɛ Dawuda to so a xɔnyi Darisalamu, a naxa a xa konyi ginɛ fu tongo, a nu bara naxee lu a xa banxi kantade, a e yigiya banxi makantaxi nde kui. A naxa a ɲɛngi sa e xɔn ma, kɔnɔ a nun e tan mu kafu sɔnɔn. E naxa lu na banxi kui e kaaɲɛ ki ma han e faxa.
4Mangɛ naxa a fala Amasa bɛ, «Siga, sa Yudaya sɔɔrie malan beenun xi saxan wo xa be li.»
5Amasa naxa siga na rabade, kɔnɔ a naxa dugundi.
6Na xi saxan to dangi, Dawuda naxa a fala Abisayi bɛ, «Yakɔsi Bikiri xa di Seeba fama won tɔɔrɔde dangife Abisalomi ra. I xa n ma sɔɔrie tongo, wo xa siga a fende, alako a naxa a nɔxun taa makantaxi nde kui, a fa lɔɛ won ma.»
7Yowaba xa mixie fan naxa bira Abisayi fɔxɔ ra, a nun Keretikae nun Peletakae. E birin naxa mini Darisalamu ra, sigafe Bikiri xa di Seeba fende.
8E to fanye xungbe yire li Gabayon, Amasa naxa mini e ya ra. Yowaba nu bara a xa finɛ tɛɛ xiri a xa geresose donma tagi. A to nu makɔrɛfe Amasa ra, a xa finɛ naxa mini a tɛɛ kui a bira.
9Yowaba naxa Amasa xɛɛbu, «A rabaxi di ngaxakerenyi?» A naxa a dɛxabe suxu a yire fanyi bɛlɛxɛ ra xɛɛbui kui.
10Amasa mu a ɲɔxɔ sa finɛ xɔn ma naxan nu na Yowaba kɔɔla bɛlɛxɛ i. Yowaba naxa Amasa furi sɔxɔ, a a furingɛe ramini kɛnɛ ma, a naxa faxa keren na. Na tɛmui Yowaba nun a xunya Abisayi naxa siga Bikiri xa di Seeba fende.
11Yowaba xa mixi nde naxa ti Amasa fure fɛ ma, a a fala a xui itexi ra ɲama bɛ, «Naxan na Yowaba nun Dawuda bɛ, wo xa bira Yowaba fɔxɔ ra.»
12Amasa to nu saxi a wuli xɔɔra kira tagi, ɲama fan nu tixi naa a matode. Na kui Yowaba xa na mixi naxa Amasa fure bɛndun sɛxɛ xɔɔra, a dugi nde felen a ma, alako ɲama naxa ti naa a matode.
13A to a ba kira ra, ɲama naxa bira Yowaba fɔxɔ ra, sigafe Bikiri xa di Seeba fende.
14Yowaba naxa dangi Isirayila bɔnsɔɛe birin na sigafe ra taa nde naxan xili Abeli Beti Maaka longori ra. Berimukae fan naxa bira a fɔxɔ ra.
15E birin naxa Abeli Beti Maaka rabilin, Seeba nu na na taa kui. E naxa bɛndɛ malan tɛtɛ kanke, alako e xa a rabira, e xa so taa kui.
16Na kui ginɛ xaxilima nde naxa a fala a xui itexi ra kelife tɛtɛ kui, a naxɛ, «Wo wo tuli mati! Wo Yowaba xili n bɛ a xa fa be, muxu xa wɔyɛn.»
17Yowaba to a makɔrɛ, na ginɛ naxa a maxɔrin, «Yowaba nan i ra?» A naxa a yaabi, «Iyo.» A naxa a fala a bɛ, «I tuli mati n tan i xa konyi ginɛ xui ra.» A naxɛ, «Awa.»
18A naxa a fala, «Birin a kolon kabi tɛmui xɔnkuye, yi Abeli taa findixi xaxilima yire nan na. Mixie fama be nɛ tɛmui birin marasi fende.

19Isirayila xa taa nde nan Abeli ra naxan bɔɲɛsa kolon dangi a birin na. Munfe ra i wama taa kanafe naxan findixi Alatala gbe ra?»
20Yowaba naxa a yaabi, «Ala xa n natanga na ma. N mu wama Abeli Beti Maaka kanafe.
21Muxu faxi Efiramika nde nan fɔxɔ ra, Bikiri xa di Seeba. A bara mangɛ Dawuda matandi. Xa wo a so muxu yi, muxu kelima nɛ be keren na.» Ginɛ naxa a yaabi, «Muxu a xunyi nan wolima wo ma tɛtɛ fari ma.»
22Na ginɛ naxa wɔyɛn a xa mixie ra xaxilimaya ra. E naxa Bikiri xa di Seeba xunyi bolon a dɛ i, e a woli tɛtɛ fari ma, Yowaba nun a xa mixie ma. Yowaba to na to, a naxa feri fe, a xa mixie birin naxa gbilen e xɔnyi. Yowaba naxa siga mangɛ yire Darisalamu.
23Yowaba nan nu na Isirayila sɔɔrie xa mangɛ ra. Yehoyada xa di Bɛnaya nan nu na Keretikae nun Peletakae xunyi ra.
24Adorami nan nu na mangɛ xa walikɛe xa yarerati ra. Axiludu xa di Yehosafati nan nu na mangɛ xa kɛɛdi makantade xunyi ra.
25Sewa nan nu a xa sɛbɛliti ra. Sadɔki nun Abiyatari nan nu na sɛrɛxɛdubɛe xunyie ra.
26Ira Yayirika nan nun na Dawuda xa sɛrɛxɛdubɛ ra.