Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - 2 SAMMUYƐƐRI

2 SAMMUYƐƐRI 20

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kɛ sɔ̃́ nhonitidɔnniwè mɔù bo Kidikɑɑdi, Bɛnsɑmɛɛ botí kou Bikidi birɛ kòo yètìrì tu Sebɑɑ, kòo eé ditɑ̃tɛheù kɛ́pĩɛ̃kɛ́ kɛ dɔ̀: Ti kpɛti í bonɛ̀ Dɑfiti, ti í kɔkɛ́ Sɛsee birɛ kpɛti! Isidɑyɛɛribɛ bɑ́ wè wèe kò nho cĩ́ɛ̃̀tɛ̀.
2Kɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ bɛmɔuu yóu Dɑfiti kɛ́tũnnɛ Bikidi birɛ Sebɑɑ, kɛ̀ Sudɑɑ kɔbɛ bɛɛ̀ mɑ́ɑ̀ nkpɑɑ́ nɛ̀ bɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tì kóò nɛinɛ̀ Suditɛ̃ɛ̃ borɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ kò nSedisɑdɛmmu.
3Okpɑ̀ɑ̀tì Dɑfiti tùɔ̀kɛ dìì mɔ̀nnì o cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɛ́duɔ́ nkɛ̀ bɛ̀ɛ yúní o pocĩɛ̃̀ ntɛpíítɛ̀ ò do yóu yɛ̀ kɛ́ítɛ́. Kòo yɛ̀ tɑnnɛ̀ tɛcĩ́ɛ̃̀tɛ̀ bɛ̀ bɑ̀ɑ tɛ̀, kɛ́ nyɛ̀ duɔ̀ ntidiitì, ò mɛ nyí nyɛ̀ duɔ́nɛ̀, kɛ̀ yɛ̀ ḿbo bɛkúpobɛ̀ kɔ̃mɛ kɛ̀ bɛ̀ nyɛ̀ kpetí kɛ̀ yɛ̀ yɑ̀ɑ kúnɛ̀.
4Kòo kpɑ̀ɑ̀tì Dɑfitii nɑ́kɛ́ Amɑsɑ kɛ dɔ̀: Tíí nSudɑɑ kó bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ yɛwe yɛ̀tɑ̃ɑ̃ti miɛkɛ kɛ̀ n di yɑ̀ diɛ.
5Kɛ̀ Amɑsɑ kɔtɛ kɛ́dɔɔ̀ okpɑ̀ɑ̀tì ò nɑ̀kɛ́ tì, ò mɛ nyí nkonní, kòo kpɑ̀ɑ̀tì Dɑfiti ò dɔú nyɛ̀ɛ̀ we yɑ̀ɑ pɛ̃ɛ̃tɛ́.
6Kòo kpɑ̀ɑ̀tì Dɑfitii nɑ́kɛ́ Abikɑii kɛ dɔ̀: Bikidi birɛ Sebɑɑ bo ti dɔɔ̀ mɛ̀ɛ̀ yɛi mbo pɛ̃ɛ̃tɛ́ Abusɑdɔmmu kɔ̃mɛ. Túótɛ́ nkó tihɑ̃ɑ̃pɔ̀ntì kɛ̀ di ò tũ̀nnɛ kòò mu nyí dɛ̀tɛ́, kòo yɑ̀ɑ bo tɑ dihɛì kperì mɑrì kɛ́sɔri kɛ̀ tí ò mɔ̀ńtɛ́.
7Soɑbu kɔbɛ nɛ̀ Kedetiibɛ nɛ̀ Pediisibɛ yɛkɔ̃m̀bɔ̀ yɛmbɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ yɛ̀nní kɛ́tũnnɛ Abikɑii kɛ̀ bɛ̀ɛ ítɛ́ Sedisɑdɛmmu kɛ́mbɛti Bikidi birɛ Sebɑɑ.
8Kɛ̀ bɛ̀ɛ kétɛ́ kɛ́mberínɛ̀ Kɑbɑɔ̃ɔ̃ kó kupèrìkù borɛ̀, kɛ̀ Amɑsɑ kɔtɛní bɛ borɛ̀ kɛ sɔ̃́ nSoɑbu dɑ̀ɑ́tí tihɑ̃ɑ̃pɔ̀nyɑ̀ɑ̀tì kɛ yinɛ̀ o nɑɑkɔ̃̀nfɛ̀ o siè, kɛ́ketɛ́ní kɛ̀ dìi kpɑtɛ kɛ́do.
9Kòo dɔu nhAmɑsɑ kɛ dɔ̀: A kpeńnɑ̀ɑ n nɛ́po? Kɛ́pĩ́ nho dɛɛ̀nfɛ̀ nɛ̀ o nɔ̀ùtɛ̀ youtɛ kɛ́ndò nhò yóó ò kɔúnnɛ̀.
10Bɑ́ Amɑsɑ í ndɑkɛ Soɑbu tùótɛ́mɛ̀ o siè nɛ̀ o nɔ̀ùtɛ̀ cɑ̃̀nkutɛ̀ kɛ́ dì nhò kũ̀ṹ o pɔuniɛ mmiɛkɛ kɛ̀ tinɑutìi cóúnní kòo doroo kɛ́kú bɑ́ bɛ̀ í nhò yìɛ́ kuyɛ̃ĩku. Soɑbu nɛ̀ o nɑntɛ̀ Abikɑii kɛ̀ bɛ̀ɛ sɔɔtɛ́ kɛ́mbɛti Sebɑɑ.
11Kɛ̀ Soɑbu kó kuhɑ̃ɑ̃pɔ̀nkù mɑkù ńkpɑɑ́ ocíì borɛ̀ kɛ nɑ́ɑ́ nkɛ tú bɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ tu Soɑbu kɔbɛ nɛ̀ Dɑfiti kɔbɛ bɛ̀ ntũ nSoɑbu.
12Kɛ sɔ̃́ nhocíì kpɑɑ́ duɔ́ kucɛ cuokɛ̀ kɛ mùɔ̀ti mɛyĩ̀ĩ̀. Kɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ keriní kɛ̀ bɛ̀ ncommu kɛ wéí, kɛ̀ kuhɑ̃ɑ̃pɔ̀nkùu dɛ̀ yɑ̀, kóò fũtɛ́ kɛ́tɑnnɛ́ dikpɑ́ɑ̀ kupɑku mɑkù miɛkɛ kóò dɑ̀tínnɛ́ diyɑɑ̀bòrì.
13Dɛ mɔ̀nnì kɛ̀ tihɑ̃ɑ̃pɔ̀ntì nkeriní kɛ pɛ̃nkù kɛ tũũ̀ nSoɑbu kɛ̀ bɛ̀ bɛ̀ti Bikidi birɛ Sebɑɑ.
14Kɛ̀ Soɑbuu pɛ̃ɛ̃tɛ́ Isidɑyɛɛribɛ kó yɛhɛkɛ̀ yɛmɔu kɛ́tuɔkɛ Abɛdi-Bɛti-Mɑɑkɑ kɛ̀ yɛhɛkɛ̀ yɛ̀ɛ̀ dɛ̀ tɔ̀kɛ́ yɛ kɔbɛ bɛmɔuu ítɛ́ní kóò tũ̀nnɛ.
15Soɑbu nɛ̀ o kɔbɛ kɛ̀ bɛ̀ɛ cɛ̃tinnɛ Sebɑɑ tɑ dìì ɛì, kɛ́dɑmmú mutɑ̃́ɑ̃́ nkɛ́ɔnnɛ́ dihɛì kó kuduotí ketikù kɛ́tɑ kɛ́ndɑmmù kudɛ́ríkù kɛ bo bɔ.
16Kɛ̀ dɛ kó dihɛì kóo nitipòkù mɔù dɛ̀ bo kɛ ciì mɛdiɛ̀ nkɛ pɛ́inní kɛ dɔ̀: Kémmúnɛ̀! Nɑ́kɛ́nɛ̀ Soɑbu kòo kɔtɛní, kɛ̀ m mɔ̀kɛ tìmɑtì nti kɛ dɔ́ kóò bɛ́innɛ̀.
17Kɛ̀ Soɑbuu tɔ́ɔ́nní kòo nitipòkù dɔ̀: Fɔ̃́ Soɑbu nweɑ̀? Kòò dɔ̀: Ɛ̃ɛ̃, mínwe. Kòo nitipòkù dɔ̀: Okpɑ̀ɑ̀tì n dɔ́ kɛ dɑ nɑ́kɛ́ tìmɑtì nti, kéntɛ́! Kɛ̀ Soɑbu dɔ̀: Bɛ́i!
18Kòo nitipòkù dɔ̀: Nɛ̀ ti bomɛ̀ kɛ̀ dɛ̀ dòmmɛ̀ ti ɔ̃ɔ̃ yĩ́ ti bo beé nhAbɛɛdi nwe kɛ̀ tinɑ́ɑǹtìi deè.

19Ti kó dihɛì í wɑntinɛ̀ òmɔù tinɑ́ɑǹtì Isidɑyɛɛribɛ bɛ̀ɛ̀ dɛ̀ bo bɛ̀ í dɔ́ dɛsĩ́ntɛ́kpɛrɛ kɑ̀ɑ nɛ́ dɔ́ kɛ́pɔntɛ dɛ kó dihɛì dimɔuɑ̀? Dì tú Isidɑyɛɛribɛ ɛkɛ̀ diɛyɛ̀ kó dìmɑrì ndi. Bɑ nkpɛ́í nte kɑ̀ɑ dɔ́ kɛ́pɔntɛ ti Yiɛ̀ nKuyie nkɔbɛ ɛì?
20Kɛ̀ Soɑbu dɔ̀: Nɛ̀ Kuyie, n yí dɔ́ kɛ́pɔntɛ dihɛì yoo n dì cɑ̀ɑ̀rɛ̀.
21N wɑnti onìtì òmɑ́ɑ̀ ndi wèè yɛ̀nní yɛtɑ̃rɛ̀ ĩ́nkɛ̀ kó kutempɛ̃ mmiɛkɛ, Efɑdɑimmu botí kou Bikidi birɛ Sebɑɑ wèè dɔ́ kɛ́bɔ nhokpɑ̀ɑ̀tì. N duɔ́nnɛ̀ we omɑ́ɑ̀ kɛ̀ n yóu dihɛì. Kòo nitipòkù dɔ̀: Dɛ̀ wenni ti bo dootɛ́ní o yuu kuduotí.
22Kòo nitipòkùu wɛ̃too kɛ́nɑ́kɛ́ o kɔbɛ itié nsɑ̀ɑ̀yì, kɛ̀ bɛ̀ɛ féútɛ́ Sebɑɑ kɛ́dootɛ́ní Soɑbu o yuu kuduotí. Kòo eé ditɑ̃tɛheù kɛ̀ bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ɛ yóu dihɛì kɛ́ítɛ́ kɛ́kũṹ mbɛ cɛ̃́ĩ. Soɑbu mɔ́mmuɔ nkòo wɛ̃tɛ okpɑ̀ɑ̀tì borɛ̀ Sedisɑdɛmmu.
23Soɑbu weè do bɑkɛ́ Isidɑyɛɛribɛ kó bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ bɛmɔu, kɛ̀ Yoyɑdɑɑ birɛ Bennɑyɑ bɑkɛ́ Kedetiibɛ nɛ̀ Pedɛsiibɛ.
24Kɛ̀ Adodɑmmu bɑkɛ́ bɛnuntɔ̃mbɛ̀ bɛ̀ pĩ̀ńnɛ́ bɛ̀ mutɔ̃mmú. Kɛ̀ Aidudi birɛ Yosɑfɑti ntú wèè tɔ dihɛì kó yɛpɑ́tɛ.
25Kɛ̀ Sewɑɑ tu opɑ́tíwɑ̃ɑ̃̀tì, Sɑdɔki nɛ̀ Abiɑtɑɑ kɛ̀ bɛ̀ tu ikuɔ́ nìùbɛ̀.
26Kɛ̀ Yɑii yɑɑ̀birɛ Idɑɑ múnkɛ tú ikuɔ́ nìùtì kɛ bonɛ̀ Dɑfiti.