Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - 2 Samuɛli

2 Samuɛli 20

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1À mↄ lè gbɛ̃pãe ku we, aà tↄ́n Sɛba, Bikili nɛ́ɛ, Bɛ̃yãmɛɛ buiɛ. Ɔ̃ à kuupɛ̀ à mɛ̀: Wá baa daaa ń Davidioo, wá bàa kú ń Yɛse nɛ́oo, á Isailiↄ, á baade tá a bɛ.
2Ɔ̃ Isailiↄ kɛ̃̀ Davidiwa píi, aa gɛ̀ nà Bikili nɛ́ Sɛbawa, ãma Yudaↄ zɛ̀ ń ń kío bↄa za Yuudɛ̃i e Yelusalɛũ.
3Kɛ́ Davidi sù a bɛ Yelusalɛũ, à a nↄ pↄ́ i mɛ́sɛdilɛnɛ́oↄ gbɛ̃ↄn kwi pↄ́ á tò aalɛ bɛgwaↄ sɛ̀ à ń kálɛ gudↄ̃ana bɛ. Davidi ń gwá, ãma i wúlɛńnↄ lↄo. Wà ń kaka kpɛ́u gyaaↄ ũɛ e aa gɛ̀ gàgaò.
4Ɔ̃ kí ò Amasaɛ: Yuda zĩgↄ̃ↄ sísi ǹ ń kãaamɛɛ e gↄↄ àaↄ̃ àↄ pa, níↄ ku la.
5Amasa gɛ̀ Yudaↄ sìsi, ãma à gɛ̃̀gɛ̃ dɛ gↄↄ pↄ́ kí dìlɛɛla.
6Ɔ̃ Davidi ò Abisaiɛ: Bikili nɛ́ Sɛba a ĩadawá tia dɛ yã́ pↄ́ Abisaloũ kɛ̀la. Ma gbɛ̃́ↄ sɛ́lɛ à pɛ́lɛaàzi, kɛ́ asu si wɛ̃́lɛ bĩ́ideu à bèebeetɛ̃ kɛwɛ̃ɛo yã́i.
7Ɔ̃ Yoabu gbɛ̃́ↄ ń kí dↄaiↄ ń zĩgↄ̃ↄ píi bↄ̀lɛ Yelusalɛũ, aa pɛ̀lɛ Bikili nɛ́ Sɛbazi.
8Gↄↄ pↄ́ aa ku gbɛ̀ gbɛ̃̀nɛ pↄ́ kú Gabaↄ̃ↄ saɛ, ↄ̃ Amasa mↄ̀ daińlɛ. Yoabu zĩka'ula daa, mɛ́ aà fɛ̃na dↄa aà pi. Kɛ́ à sↄ̃̀ Amasazi, à fɛ̃napi wò,
9a òɛ̀: Ma gbɛ̃́, ń aafiaa? Ɔ̃ à Amasa kũ̀ a lɛkãnawa ń a ↄplaao, lá a ye lɛ́pɛwàwa.
10Amasa fɛ̃na pↄ́ kú Yoabu ↄu fãn vĩo, ↄ̃ Yoabu aà zↄ̃̀ò a gbɛɛu, aà nↄnaↄ bↄ̀lɛ kàlɛ zĩ́lɛ. Yoabu i a gɛ̃n plaade kɛ lↄo, asa à gà kↄ̀ɛ. Ɔ̃ Yoabu ń a dãuna Abisaio pɛ̀lɛ Bikili nɛ́ Sɛbazi.
11Yoabu ìwaↄ do gↄ̃̀ zɛa Amasala à mɛ̀: Gbɛ̃́ pↄ́ zɛ̀ ń Yoabuo ń Davidio, aà tɛ Yoabuzi.
12Au daa Amasa gɛa zɛdau, ↄ̃ zĩgↄ̃ pↄ́ lɛ́ mↄ́ↄ zɛ̀ lɛ́ gwa píi. Kɛ́ Yoabu ìwapi è gbɛ̃́ pↄ́ lɛ́ mↄ́ weↄ píi zɛ̀ lɛ́ gwa, ↄ̃ à Amasa gɛ gàlɛ gòò zɛ́u a dìlɛ sɛ̃u, ↄ̃ à ula kùaàla.
13Kɛ́ a gàlɛ gòò zɛ́u, gbɛ̃́pii bↄ̀ tɛ Yoabuzi, ↄ̃ aa pɛ̀lɛ Bikili nɛ́ Sɛbazi.
14Sɛba Isaili bùsu baa vĩ̀ e Abɛli Bɛmaaka, ↄ̃ Beli buiↄ mↄ̀ kã̀aaaàzi we.
15Yoabuↄ mↄ̀ koezↄ̃̀aàzi Abɛli Bɛmaaka. Wà bùsu kàlɛkalɛ wɛ̃́lɛ bĩ́i saɛ, ↄ̃ aalɛ wɛɛlɛ wà bĩ́ipi gboo.
16Ɔ̃ nↄɛ ↄ̃nↄdee lɛzù za wɛ̃́lɛ guu à mɛ̀: À swã́kpa! À swã́kpa! O Yoabuɛ aà mↄ la mà yã'oɛ̀.
17Kɛ́ Yoabu sↄ̃̀ nↄɛpizi, ↄ̃ à aà là à mɛ̀: Ḿmɛ ń Yoabua? A wèwà à mɛ̀: Mámɛ! Ɔ̃ a òɛ̀: Swã́kpa mapi n zↄ̀blena yã́i. À mɛ̀: Ma swã́ wɛ̃̀.
18Ɔ̃ nↄɛpi mɛ̀: Wì mɛ yãa, yãgbɛa Abɛlideↄwa, yã́ i midɛ.

19Wá kú yãkelesai Isaili gbɛ̃́ náaideↄ ũ, ↄ̃ ńlɛ wɛɛlɛ ǹ Isaili wɛ̃́lɛdadeɛ beeↄ dɛdɛa? Bↄ́yãi ń ye ǹ Dii wɛ̃́lɛ dɛi?
20Yoabu wèwà à mɛ̀: Gyaũ! Aawo! Má ye mà á dɛdɛo. Má ye mà á wɛ̃́lɛ dɛo.
21Màa no! Gbɛ̃́ pↄ́ wì mɛ Bikili nɛ́ Sɛba, Ɛflaiũ buiↄ bùsu sĩ̀sĩde gbɛ̃́ mɛ́ fɛ̀lɛ ń kí Davidio. À gbɛ̃́ mɛ̀ndopi kpaa, mí go á wɛ̃́lɛa. Ɔ̃ nↄɛpi òɛ̀: Ma! Wa aà mi zunɛ bĩ́ia.
22Nↄɛpi gɛ̀ a gbɛ̃́ↄ lè ń a ↄ̃nↄo, ↄ̃ wà Bikili nɛ́ Sɛba mi zↄ̃̀ wa zù Yoabuɛ bĩ́ia. Yoabu kuupɛ̀, ↄ̃ wà fã̀aa wà wɛ̃́lɛpi tò we. Baade tà a bɛ, ↄ̃ Yoabupi tà kí kĩ́i Yelusalɛũ.
23Yoabu mɛ́ Isaili zĩgↄ̃ↄ píi dↄaana ũ. Yoiada nɛ́ Benaia mɛ́ dↄaiↄ gbɛ̃zↄ̃ↄ ũ.
24Adonilaũ mɛ́ zↄↄ gbɛ̃zↄ̃ↄ ũ. Ailudi nɛ́ Yosafa mɛ́ kpàwakɛna ũ.
25Seva mɛ́ lakɛ̃na ũ. Zadoki ń Abiataao mɛ́ sa'onkiaↄ ũ.
26Yaii gbɛ̃́ Ila mɛ́ Davidi kwàasi ũ.