Text copied!
CopyCompare
Tayta Diosninchi Isquirbichishan - 2 Samuel

2 Samuel 20

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Benjamín casta Bicripa wamran Seba fiyu runa caran. Pay caycaran Gilgalcho. Sebaga runacunata shimita goran Davidta chiquicarcärinanpaj. Shimita gor niran: «¡Isaïpa wamran Davidpa cajmanga ama imamanpis jaticäshunchu! ¡Israelcunaga marcanchïman-cama aywacushun!»
2Chaura Israelcunaga Davidta cachaycärir llapan aywacuran. Bicripa wamran Sebatana gaticurcuran. Judá casta cajcuna ichanga Jordán mayupita-pacha asta Jerusalencama rayninta mana cachaypa yan'garan.
3Jerusalenman David cutiycorga palasyuta täpaycänanpaj cachashan chunca chïnancunata juc wasiman tiyachiran. Uywaynincunawan täpachiran. Davidga manana imaypis chay warmicunawanga cacurannachu. Chay warmicunaga shuynillana tiyacuran. Biyüdacunanöllana wañunancama tiyacuran.
4Chaypita Amasata ray niran: «Llapan Judá runacunata shuntay. Cananpita quimsa junajta cayman llapayqui shamunqui.»
5Chaura Amasa aywaran shuntananpaj. Ichanga diyata jitapashan junajllapaj shuntayta mana atiparanchu.
6Chaymi Abisaita David niran: «Sebaga Absalonpita masmi llaquicuyman churamäshun. Chaymi gaticachay caycho caycaj suldäröcunawan. Curalasha siudäcunaman chayashpanga gueshpipaycamashwanmi.»
7Joabpa suldäruncuna, rayta täpaj Ceret suldärucuna Pelet suldärucuna mas allinnin caj acranacarcärir Jerusalenpita Abisaiwan aywaran Sebata gatishpan.
8Gatejcunaga carcaycaran Gabaonpa sercan gaga cajcho. Chaycho caycaptinmi Amasaga tincunanpaj aywaran. Joabga jatiraycaran pillyananpaj röpanta, sinturunwan sumaj wachcusha. Jucaj isquïnanchöga cuchillunta charaycaran. Chay cuchillonga shicwacuran.
9Joabga derëchu caj maquinwan Amasata shapranpita muchananpaj charishpan tapuran: «¿Allichu purimushcanqui waugui?» nir.
10Y Amasaga mana cäsupashachu caran Joab cuchillunta aptaraycashanta. Joabga illajpita Amasata pachacho tucsiycuran. Chaura ashashnin llojshicaramuran. Joab manana yaparannachu. Chayllawanna wañucuran. Nircur Joabga wauguin Abisaiwan Bicripa wamran Sebata gatir aywacuran.
11Chaura Joabpa juc suldärunga Amasa jitaraycashanpa lädunman aywaycur niran: «¡Joabpawan Davidpa faburnincunaga Joabta yanapächun!»
12Nänicho pasaypa yawarllana Amasa wañusha jitaraptinmi chaypa päsaj suldärucuna ichiycur ricaparan. Chayno ichiptinmi chay suldäruga nänipita juc-läman apaycur jacurashanta jorgurir chapaycuran.
13Nänipita witircacherga Joabwan llapan aywacuran Sebata gatishpanna.
14Sebaga aywar päsaran llapan Israel trïbucuna tiyaycashanpa. Abel-bet-maaca partiman chayaran. Bicripita mirar aywajcunaga chayman shuntacaran. Nircorga siudäman llapan yaycuran.
15Joabwan aywaj runacuna Abel-bet-maaca siudäman chayaycur siudä guepanpa allpata goturan wichänanpaj. Nircorga siudäpa curralninta llapan juchuchiyta munaycaran.
16Illajpita juc sabïdu warmi curral jananpita sinchipa gayacuran: «¡Wiyaycallämay! ¡Wiyaycallämay ari! ¡Joabta willaycäriy! ¡Paywanmi parlayta munä!»
17Joab llojshipaptin warmi tapuran: «¿Gamchu Joab canqui?» nir. Niptin Joab niran: «Au Joabmi cä.» Chaymi warmiga niran: «Noga nishäta wiyaycamay ari.» Chaura Joabga «Mä, nimay ari» niran.
18Niptin warmi niran: «Unay runacunaga nej: ‹Tantiyachicojta tariyta munarga Abel marcapa aywachun.› Chay nishannöllami chay marcachöga alli tantiyachicojta pipis tarin.

19Cay siudächo tiyajcunaga llapanëpis cä pï-maypäpis allillami. Israelcunapa contranga imaypis manami jatarishcächu. Gamga illgächiyta munaycanqui Israelcho mas alli goyäcojtami. ¿Imanirtaj illgächiyta munanqui Tayta Diospa cajtaga?»
20Niptin Joab niran: «¡Ama chaytaga yarpaychu! Nogaga manami yarpächu illgächiyta.
21Manami wañuchicuytachu ashiycä. Efraín parti runa Sebami ray Davidta chiquicurcusha. Pillyananpaj runacunata shuntasha. Payllata nogacunataga entregaycamay. Chauraga cay siudäpita aywacushämi.» Chaura warmiga niran: «Cay perga jananpita umantami jitaparamushayqui.»
22Chayno nircur warmiga sabïdu cayninwan siudächo caycaj runacunata tantiyachiran. Chaymi Sebata roguriycärir umallanta jitaparamuran Joabta. Chaura Joabga jinan öra niran «suldärucuna witicunanpäna tucay.» Chaymi siudäman yaycunanpaj carcaycashancho llapan aywacuran wasinman-cama. Joabna Jerusalenman cutiran raywan parlaj.
23Joabga llapan Israel suldärucunata mandaran. Joiadapa wamran Benaiana mandaran rayta täpaj Ceret, Pelet suldärucunata.
24Impuestupita aruchejna caran Adoram. Raypa secretaryunna caran Ahiludpa wamran Josafat.
25Seva caran acta isquirbej. Sadocwan Abiatarna caran mandaj cüracuna.
26Jairpita miraj Irapis Davidpa cüran caran.