Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Sameela Maxaafaa Naa77anttuwaa

Sameela Maxaafaa Naa77anttuwaa 20

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Biniyaama zare gidiya Biikira na7ai SHebaa7a giyo issi shori bainna bitanee yan de7ees. He bitanee malkkataa punnidi, “Nuuni Daawitaara ekkiyo saami baawa! Isseya na7aara nuuni laattanabai baawa! Israa7eela asatoo, ubbaikka intte soo intte soo gelite!” yaagiis.
2Yaagin Israa7eela asati ubbai Daawita aggidi, Biikira na7aa SHebaa7aara biidosona. SHin Yihudaa asati ammanettidi, Yorddaanoosappe Yerusalaame gakkanaashin, bantta kawuwaa kaallidosona.
3Daawiti ba soo Yerusalaame simmido wode, kawo keettaa naaganau ashshido tammu baakkota ekki efiidi, issi keettan naagissi wottiis; etayyo koshshiyaabaa immiis; shin i etaara aqibeenna. Eti he keettan naagettidi, bantta haiquwaa gallassai gakkanaassi am77edan de7idosona.
4Hegaappe guyyiyan kawoi Amaasa, “Yihudaa asaa ubbaa heezzu gallassan taayyo xeesada shiishsha; yaatada neenikka ne huuphen etaara shiiqa” yaagiis.
5Yaagin Amaasi Yihudaa asata xeesanau biis; shin kawoi ayyo keerido gallassaappe gam77iis.
6Daawiti Abishaaya, “Ha77i Biikira na7aa SHebaa7i Abeseloomaagaappekka aattidi nuna qohana. Ne godaa ashkkarata ekkada neeni a paanaa kaalla. Hegee xayikko, i gimbbettida katamata demmidi nuuppe kessi ekkana” yaagiis.
7Yaagin Yoo7aaba asati, kawuwaa naagiyaageetinne mino olanchchati ubbai Abishaayaara Biikira na7aa SHebaa7a paanaa kaallanau Yerusalaameppe kiyidi biidosona.
8Eti biidi Gabaa7oonan de7iya wogga zaallaa gakkiyo wode, Amaasi etaara gaittanau yiis; Yoo7aabi olaa maayuwaa maayi uttiis; ba xeessan bisuwaa shoohuwaara aatti wottido qabattuwaa gixxiis. I sinttaukko tanggishin, he bisoi shoohuwaappe kessi ekkidi wodhdhiis.
9Yoo7aabi Amaasa, “Ta ishau, neeni saro de7ai?” yaagiis; yaagidi Yoo7aabi Amaasa yeranau ba ushachcha kushiyan a buuchchaa oiqqiis.
10SHin Amaasi Yoo7aaba haddirssa kushiyan de7iya bisuwaa be7ibeenna; hegaa gishshau, appe naagettibeenna. Yoo7aabi a uluwaa caddidi, a maracciyaa biittan zaaziis; naa77anttuwaa cadettennankka Amaasi sohuwaara haiqqi bayiis. Hegaappe guyyiyan, Yoo7aabinne a ishaa Abishaayi Biikira na7aa SHebaa7a paanaa kaallidosona.
11Yoo7aaba asatuppe issoi Amaasa ahaa matan eqqidi, “Yoo7aaba dosiyaageenne Daawitabaa gidiyaagee ooninne Yoo7aaba kaallo” yaagiis.
12Amaasi ogiyaa giddo ginan kunddidi, ba suuttan moorettidi zin77iis. Olanchchati ubbai yiidi, he sohuwan eqqidoogaa he bitanee be7iis; be7idosaarakka Amaasa ahaa ogiyaappe gaxi shooqau goochchi yeggidi, a bolli maayuwaa oliis.
13Amaasa ogiyaappe diggidoogaappe guyyiyan, Biikira na7aa SHebaa7a paanaa kaallanau olanchchati ubbai Yoo7aabaara biidosona.
14SHebaa7i Israa7eela zaretu ubbaa biittaara kanttidi, Aabeeli-Beetimaa7ika giyo katamaa gakkiis. Biikiratu biittaara kanttishin, asai ubbai shiiqidi a kaalliis.
15Yoo7aabaara de7iya asati ubbai gakkidi, SHebaa7a Aabeeli-Beetimaa7ika kataman yuuyi aadhdhidi dooddidosona. Eti katamaa gimbbiyan zemppissidi biittaa dooridosona. Qassi Yoo7aabaara de7iya asati ubbai gimbbiyaa qolanau bookkoosona. Eti bookkishin,
16katamaappe issi eranchcha mishiriyaa eta xeesada, “Siyite! Siyite! Biidi, Yoo7aaba xeegite. Taani ayyo yootiyoobai de7ees” yaagaasu. Yaagin i mishireekko bin a,
17“Neeni Yoo7aabee?” yaagada oichchaasu. Oichchin i, “Ee, tana” yaagiis. Mishiriyaa a, “Taani ne ashkkariyaa giyoobaa siya” yaagaasu. Yaagin Yoo7aabi, “Taani siyais” yaagiis.
18Mishiriyaa Yoo7aaba, “Beni wode asai ‘Aabeela katamaappe ne oishau zaaruwaa demma’ yaagees; hegan yohoi wurees.

19Israa7eela giddon saro de7iya ammanettiya asi nuna. Israa7eela biittan de7iya aaye katamaa neeni bashshanau malaasa. Neeni GODAA buzo biittaa aibissi xaissanau koyai?” yaagada haasayaasu.
20Yaagin Yoo7aabi o, “Hegee taappe haakko! Bashshiyoogee woikko xaissiyoogee taappe haakko!
21Yohoi hegaa gidenna; Efireema gezziyaappe Biikira na7aa SHebaa7a giyo issi bitanee Kawuwaa Daawita bolli ba kushiyaa denttiis. He bitaniyaa taayyo sheedhdhite; yaatikko, taani katamaappe baana” yaagiis. Yaagin mishiriyaa Yoo7aaba, “A huuphee gimbbiyaa xeeraara neeyyo olettana” yaagaasu.
22Hegaappe guyyiyan, mishiriyaa ba era zoriyaara asaa ubbaakko baasu. Hegaa gishshau, asai Biikira na7aa SHebaa7a qooriyaappe muucidi, huuphiyaa Yoo7aabayyo oliis. Yaatin, Yoo7aabi malkkataa punniis; punnin asai ubbai katamaappe kiyidi, ba soo ba soo biis; bin Yoo7aabi kawuwaakko Yerusalaame simmiis.
23Yoo7aabi Israa7eela olanchchatu ubbaayyo gadaawaa; Yoodaahe na7ai Banaayi Daawita naagiya olanchchatu halaqaa.
24Adooniraami wolqqan coo ootissiyoogeetu halaqaa; Ahiluuda na7ai Yoosaafixi hanidabaa xaafiyaagaa.
25Suusi waanna xaafe; Xaadooqinne Abiyaataari qeeseta.
26Yaa7iira katamaa asa gidiya Irikka Daawitayyo qeese.