Text copied!
CopyCompare
Le Devleskero Lav Andre Romaňi Čhib 2019 - 2. Samueloskero

2. Samueloskero 19

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Oda hiros le David igen zaiľa, geľa andre upruno kher, so sas upral e brana, a rovelas. Le dromeha rovibnaha vakerelas: “Čhavo miro, Absolon! Čhavo miro! Čhavo miro, Absolon! Šaj me muľom a na tu, Absolon, čhavo miro, čhavo miro!”
2Le Joaboske phende, hoj o kraľis hino smutno a rovel pal o Absolon.
3Andre oda džives pes o ňerinďipen (viťaztvo) čerinďa pro smutkos savore slugaďenge, bo o slugaďa pes dodžanle, hoj le kraľiske hin igen pharo pal peskero čhavo.
4Akor o slugaďa pes počoral visarenas andro foros Machanajim, avke sar keren o slugaďa, save pes ladžan olestar, hoj denašen le maribnastar.
5O kraľis peske garuďa o muj a chudľa zorales te rovel: “Čhavo miro, Absolon! Absolon, čhavo miro, čhavo miro!”
6Akor o Joab geľa ko David a phenďa: “Adadžives kerďal ladž savore tire služobňikenge, save adadžives zachraňinde o dživipen tuke, tire čhavenge, romňijenge, čhajenge the romňijenge-služobňičkenge.
7Se tu kames olen, save pre tu džan, a džas pre ola, save tut kamen. Adadžives dikhľam, hoj na džal tuke pal o uradňika a aňi pal o služobňika. Dikhav, hoj tuke uľahas feder, te o Absolon ačhiľahas te dživel a amen savore te uľamas mule.
8Vašoda ušťi! Av avri a podhazde upre tire služobňiken. Bo lav vera pro RAJ, te na aveha avri, dži rači ňiko lendar na ačhela tuha. Oda ela prekal tu mek goreder sar savoro, so pes tuke terňipnastar dži adadžives ačhiľa.”
9Avke o kraľis ušťiľa a bešľa peske paš e brana. Sar phende savore slugaďenge, hoj o kraľis bešel paš e brana, avle angle leste savore. Ale o Izraeliti pes rozdenašle, dojekh andro peskero stanos.
10Savore kmeňi andral o Izrael pes vesekedinenas maškar peste a phenenas: “O kraľis amen cirdňa avri andral e zor amare ňeprijaťeľendar, andral e zor le Filišťinendar. Ale akana mušinďa te denašel andral kadi phuv le Absolonostar.
11Ale o Absolon, saves pomakhľam vaš amaro kraľis, muľa andro mariben. Soske mek užaren? So na keren vareso, hoj te avel pale o kraľis?”
12O kraľis o David diňa te phenel le rašajenge le Cadokoske the le Ebjataroske: “Phenen le vodcenge andre Judsko: ‘Soske tumen majinen te el posledne manuša, save anena pale khere le kraľis? Se o kraľis dodžanľa pes, so vakerenas o manuša andro Izrael.
13Tumen san mire phrala, sam jekh rat. Soske tumen majinen te el posledne manuša, save anena pale khere le kraľis?’
14Le Amasoske phenena: ‘Se amen sam phrala, jekh rat. Mi marel man zorales o Del, te tu na aveha veľiťeľis upral mire slugaďa vaš o Joab.’ ”
15Aleha sas savore manušenge andral e Judsko pre dzeka. On dine the phenel le kraľiske: “Av pale, tu the savore tire služobňika.”
16Sar o David visarďa pes pale khere, avľa le dromeha paš o paňi Jordan. O manuša andral e Judsko imar avle andro Gilgal, hoj pes leha te zdžan a te preľigenen les prekal o paňi.
17Andre oda časos siďarelas the o Benjaminos o Šimej, le Geraskero čhavo andral o Bachurim, a geľa le muršenca andral e Judsko anglo kraľis David.
18Avle leha ezeros (1 000) murša andral o Benjamin. Avľa the o Cibah, savo sas služobňikos le Sauloskera famelijake, a leha leskere dešupandž (15) čhave the biš (20) sluhi. On sas sigeder paš o paňi Jordan sar o David.

19Pregele prekal o paňi, hoj te preľidžan leskera famelija, a kerde savoro, so o David kamelas. Sar o David kamľa te predžal prekal o Jordan, peľa angle leste le Geraskero čhavo o Šimej
20a phenďa leske: “Rajeja miro! Mangav tut, bister pre oda nalačhipen, so tuke kerďom oda džives, sar džahas het andral o Jeruzalem. Ma ľiker oda andro tiro jilo.
21Se me, tiro služobňikos, džanav, hoj kerďom binos. Ale adadžives avav ešebno (peršo) anglal tu la Jozefoskera famelijatar, rajeja miro the kraľina.”
22Androda o Abišaj, la Cerujakero čhavo, phenďa: “Či na majinas les te murdarel? Se prekošelas le RAJESKERE pomakhles!”
23Ale o David phenďa: “So te kerel tumenca, čhave la Cerujakere, hoj adadžives ačhen mange pre oda, so kamav te kerel? Adadžives majinel te el vareko murdardo andro Izrael? Či so, me na džanav, hoj som adadžives kraľis upral o Izrael?”
24Paľis phenďa le Šimejoske: “Na mereha!” A kada leske phenďa o David la veraha.
25The le Sauloskero čhavo o Mefibošet avľa anglo David. Akorestar, sar o David geľa het, ov peske na thovelas (na morelas) o pindre, aňi na rajbinelas pal peste o gada a na strihinelas e brada dži akor, medik na avľa pale o David.
26Sar avľa andral o Jeruzalem anglo David, ov leske phenďa: “Mefibošet, soske na avľal manca?”
27Ov odphenďa: “Se tu džanes, hoj me na phirav pro pindre. Phenďom mire sluhaske, hoj te thovel o sedlos pro somaris, bo kamľom te džal le kraľiha, ale ov man oklaminďa.
28Ov vakerelas namištes pre mande ke tu, rajeja the kraľina miro. Ale tu, rajeja miro the kraľina, sal sar le Devleskero aňjelos. Ker avke, sar tu kames.
29Se caľi miri dadeskeri famelija peske tutar na zasogaľinel (na zaslužinel) ňič, ča te merel. Ale tu domukľal tire služobňikoske te bešel pašal tiro skamind. So mek šaj buter kamav tutar?”
30O David leske phenďa: “Soske ajci vakeres? Se phenav: Tu the o Cibah peske rozulaven o maľi.”
31O Mefibošet odphenďa le Davidoske: “Mi lel peske choc savoro, prekal mande hin oda dos, hoj miro raj the kraľis avľa khere bachtales.”
32O Gileados o Barzillaj sas andral o gav Rogelim, so hin paš o Machanajim. Ov sas igen phuro, sas leske ochtovardeš (80) berš. Sas barvalo murš, savo dodelas o chaben prekal o kraľis, medik sas andro Machanajim. The o Barzillaj avľa le kraľiha tele dži paš o Jordan, hoj les odarik te preľidžal.
34O David phenďa leske: “Av manca khere andro Jeruzalem a ode man pal tute postarinava.”
35O Barzillaj leske odphenďa: “Keci berš mek dživava, hoj te džav tuha, kraľina, andro Jeruzalem?
36Adadžives mange hin ochtovardeš (80) berš. Andre ňisoste imar man nane radišagos: Našťi koštoľinav, so chav aňi so pijav, a na šunav o hangos, so giľaven o murša the o džuvľa. Soske džava tuha? Se tiro služobňikos ela tuke ča pro pharipen.
37Džava tuha, kraľina, mek sikra pal o Jordan, ale soske tu, kraľina, man kames te del ajso počiňiben (odmena)?

38Domuk mange, hoj man te visarav pale andre peskero foros a ode te merav paš o hrobos peskere dadeskero the peskera dakero. Ale hin ade jekh tiro služobňikos o Kimham, savo dureder džala tuha, rajeja the kraľina miro. Ker leske avke, sar tuke hin pre dzeka.”
39O David phenďa: “Akor mi avel manca o Kimham a me leske kerava avke, sar tuke hin pre dzeka. Savoro, so kames, kerava prekal tu.”
40Paľis savore manuša the o David pregele prekal o Jordan. Avke ov čumidľa le Barzillaj, požehňinďa les a ov pes visarďa khere.
41O kraľis o David džalas dureder andro Gilgal a o Kimham leha. Savore manuša andral e Judsko the jepaš Izrael les preľigende.
42Ode avle ko kraľis savore murša andral o Izrael a phučle lestar: “Soske tut čorde amare phrala andral e Judsko a preľigende tut, tira famelija the savore tire muršen prekal o Jordan?”
43Androda savore murša andral e Judsko phende le muršenge andral o Izrael: “Oda vašoda, bo hino amenge fajta. Soske san choľamen? Odchaľam vareso le kraľistar, abo diňa amen ov varesave dari?”
44O Izraeliti lenge odphende: “Amen hin dešvar buter pro kraľis pravos sar tumen. Soske amen dikhľan tele? Se amen ešebne phenďam, hoj anaha pale amare kraľis!” Ale o manuša andral e Judsko sas zoraleder andro lava sar o murša andral o Izrael.