Text copied!
CopyCompare
Qaraaka Uva Tivatora - 2 Samueri

2 Samueri 19

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Vokuka vuru Ioaapira tiva ami tiha, Devitiva Apasalomurara mpo ike tiharo virara iqi rate vaivo, tura.
2Vi entara ekaa Devitira iqoka vaiinti vika iqoka aatarakora virara quahaataara vaumanta vika iruvaro Devitiva nai maaquara iqi rate vaura kaara vika muntukavano qoraiqumanta vaura.
3Iqokaqihai qetake vua vaiintika voqaantemake, vika kia voravata ntiraiti, evaara vatukaini vura.
4Avuhainaa vaiinti viva nai viri naavuma tero naveraitiharo, Mpo, ti maaqu Apasalomuo. Mpo Apasalomuo, ti maaquo, ti vaura.
5Viva minti ti vauvaro Ioaapiva avuhainaa vaiintivano vau naavuraqi oriqetero virara tiharo, Oho, vate are mintihara ekaa nena iqoka vaiinti kaurira haikama nimiaro. Vate ai iqoka vaiinti vika aive, ai maaqu raavurave, ai naatavarave, ai naata naantiaraakave, ruaruama nimitaamanta ne kia qutiraiti, qaqi variarave.
6Oho, te tavauraro ai muntukavano ai iri qoraiqama amitaakara vaivara, ariara muntuka vataaka vikara are iri qoraiqama nimite variaro. Vate tenavu tavaurara are tenavu iqoka vaiintiqaa raqiki vauraukaravata, nena iqoka vaiinti vikaravata, kia noraiqaakera iri variaro. Tenavu ekaa qutu vuraro Apasalomuva qaqi vaitirio, are virara quaheharama variaraitirio.
7Ho himpira vevantera otu nena iqoka vaiintiara koqe uva tiraro vika muntukavano koqema vuarire. Te Nora Kotira autuqaa mintima turo: Are kia mintirera, vate entaqi kia voqavanovata maini vairaiti, ekaa vika ai qaqirake vivaro nora maaravano ariqaa qovaraiqianarove. Vi maarava ekaa are naatika variana entaraqaahairo qovaramaqiro anira, viravatama aatara kaanarove, tiro.
8Ioaapiva minti tuvaro avuhainaa vaiinti viva himpiro vevantero oru vaantaavura qentiana oquvi vaumanta vira iqoka vaiinti virara iri, vikavata viva vaunaini oru ruvaaqumavi vaura. Isareri iqoka vaiinti Apasalomura mantaraini vauka vika qetake ruqemake nai maaqa nai maaqa vura.
9Mintumanta ekaa Isareri anku tirori vaiha nai ati nai ati vaiha tiha, Haaru King Devitiva navutaaka kauquqihairo tinavu qaqini kuvantu kairave. Nai viva tinavu Pirisia kauquqihairo ruaruama timitairave. Ho Apasalomura kaara viva qetakero tinavu vataihairo ruqema kero virave.
10Viva vimanta tenavu Apasalomuva tinavu avuhainaava variarire ti, tenavu vira kaama tauraro viva iqoka raqi vaimanta vira arukaarave. Ho kaiqe tenavu qaiqaa Devitira iraariraro viva tinavuqaa raqikiarire, ti.
11Vika minti ti vauvaro King Devitiva Kotira kaiqa vara amito vaiintitanta Sadokika Abiataaka vaunaini uva varakero tiharo, Netanta Iutaa qiata vaiinti vikara mintima tiate: Tiriara viva qaiqaa tinavu avuhainaa vaiintivano variarire ti, ekaa Isareri ti haare variavo. Ne naane ti haarataara vaimanta nantihae kia mintiavo?
12Ne ti qata vakaa ti vohaa naare variakara ti, hauri ne ekaara vitini ti haarevorave, tiate.
13Netanta vikara minti tivake Amasaarara mintima tiate: Are ti Devitika vohaa naarevanove. Vate te ai noraiqama kaarirara are Ioaapira vatuka varera ekaa iqoka vaiintiqaa raqikinarave. Te kia mintiarera, Kotiva homa ti ruqutu kairaqe qutu vuare, turo. Netanta minti tivakema Amasaara tiva amiate, tura.
14Ho Iutaa vika Devitira uva iruvaro vika muntukaqihairo koqe umanta vika Devitiva vaunaini uva varake virara mintima ti: Mpo, koqemama arevata ai hampata variakavata Ieruharemini oturante urivarave, ti.
15Devitiva vi uvara varakora iriro viva tuvurantero Ieruhareminiara vireva vura. Viva aaraini nai vaiinti nahenti hampata viharo Iotani Namari kia taqaraitiro, qaqi mini vaura. Iutaa vika Devitira vitavare Iotani Namari taqavare Ieruharemini vuru kareka Giligaalini otuntovaro
16Sorura ankuqihainaa vaiinti Geraara maaqu Simeiva Bahurimiqihairo tuvuntero kantero King Devitira vita kareva Iutaa vika hampata vumanta
17Benaminira ankuqihai 1,000 vaiinti Simeira hampata vura. Haaru Sorura naavuqi kaiqa varova Sibaava nai maaqu 15 navuvata, nai kaiqa vaiinti 20 navuvata ntita varero kantero Iotani Namari taqa varero Devitiva vaunaini vura.
18Vika namari taqa vare avuhainaa vaiinti vira vaiinti nahenti kahaqiha hini mantaraini ntita vare virike vaura. Avuhainaa vaiinti viva nana nana haika autu timitaate tura ekaa vi haikara vika vira autu amitora. Ho Simeiva tuvuntero Devitira vita kareva Iotani Namari taqa varero oru avuhainaa vaiinti avuqaa vataini kankakaama viro vaiharo

19virara tiharo, Mpo, nora vaiintio, are Ieruharemi kera tuvuana entara te qora okara ai autu amitaunara, virara irihara kia tiqaa uva vataane turo. Mpo, are kia virara qaqi iritaane.
20Avuhainaao, te qora kaiqa autu amitaunara virara kankomake irunarave. Virara irihama te naane ekaa hini Isareri anku vikaqihai ai quahama amiteha vita karera tuvuro, tiro.
21Viva minti tuvaro Seruiara maaqu Abisaiva tiharo, Oho, Simeiva Noravano Kotiva kaama tai vaiintirara vaaquqama vuarire tira kaara vira aru kaariravama vaivo, tiro.
22Viva minti tuvaro Devitiva Seruiara maaqutanta Abisaika Ioaapikara aqao tiro, Vira kia nitanta kaiqavauve. Netanta vi uvara tiha ti navutaiqivorave.
23Vate te qaiqaa ekaa Isareri vika avuhainaa vaiintiqama vunarara ti, vate tenavu kia Isareri vaiinti vo arukaraiti, quaheha vairerave, tivakero viva nai kauqu aiqiqaa aqukero Simeirara tiharo, Vika kiama ai arukevarave, tura.
24Mefibosetiva Sorura nainti vivavata avuhainaa vaiinti vita kareva otu vura. Devitiva Ieruharemi kero vu entaraqaahairo Mefibosetiva kia nai aiqu hiqama karaitiro, kia nai okau toqa karaitiro, kia nai utavaaqavata hiqama karaitiro, qaqi variqiro vi vauvaro King Devitiva vihairo koqemakero oturantero urura.
25Ho Mefibosetiva Ieruharemi kero avuhainaa vaiinti vita kareva viva unaini otuntovaro avuhainaava vira irero tiharo, Mefibosetio, te Ieruharemiqihai ruqemake vuna entara nantiharae are kia ti hampata vuanarave? tiro.
26Minti tuvaro Mefibosetiva nai tiva amiro tiharo, Mpo, ti nora vaiintio, ti aiqu rarera vikara ti, vi entara are Ieruharemi kera vuana entara te tenta kaiqa vaiintiara tiha, Ti donki vo qerama timitaiqe te avuhainaa vaiinti hampata vuare turarovata, ti kaiqa vaiinti Sibaava ti unahaa autu kairave.
27Avuhainaao, viva are iananaini oruntero una uva tiharo ti hutu vara muntuvi kairave. (16:2-4) Mpo, Nora vaiintio, are Kotira enseli voqaara variaravave. Are nana haika tiqaa autuataa irera, qaqima autuane.
28Mpo, avuhainaao, are ekaa ti naaqura Sorura ankuqiraaka arukerava vaivaravata, are kia mintiraitira, tiriara mpo ike tihara ti qaqi kaaramanta te ai naavuqi ekaa enta kara ne vaunarave. Are mintianarara ti, te naantiara ariara vo haikavata ti timiarirava kia varianarove turo, tiro.
29Minti tuvaro avuhainaava tiharo, Hove. Kia virara voqavata tiane. Te nitanta Sibaakara mintima turo: Netanta Sorura vata vira rairake, hini vira amira hini are varaane turo, tiro.
30Minti tuvaro Mefibosetiva virara tiharo, Mpo, nora vaiintio, are qaqi kairaro Sibaavaqai ekaa vata vira varaarire. Kia te virara noraiqaake irirerave. Te vate are nena koqema kera orurantera anianara, virarama noraiqaake iruro, tura.
31Ho Basalaiva Gileaatihainaava nai vatuka Rogelimi kero avuhainaa vaiinti hampata Iotani Namari taqa varero vira hini mantaraini viri kareva otu vura.
32Basalaiva 80 ihi varakero naampaiqama vuva vaura. Viva airi monu vatovara tiro, avuhainaava Mahanaimini vau entara kara varero viri vira amura.
33Minturara tiro, avuhainaava Basalairara tiharo, Are ti hampata Ieruharemini oru vairaqe te ariqaa koqemake raqikiare, tiro.
34Minti tuvaro Basalaiva nai tiva amiro tiharo, Nora vaiintio, te kiama airi ihi varike qutu vuainarara ti, qumina ainti Ieruharemini vuarorave.
35Te 80 ihi vara kauraukara ti, kia te koqe okarave qora okarave koqemake tave vaunarave. Te karave namarive neha tavauraro vi haikava kia hiakaa irave. Ti aatovano kia koqe imanta te kia ho vaiinti nahenti ihi tiara irunarave. Te mintimake vauraukara ti, qumina ainti vaiha ai maara amiarorave.
36Avuhainaao, qumina are ti koqe okara autu timiterorave. Te qaqi ainti Iotani Namari taqa vare inaaraiqakaa orunte ai mini vuru karerave.

37Ai vuru mini kaarirara are ti qaqi kairaqe te tenta maaqaini anirante oru tenta noka qoka quntamataa vatukaraqi variqi vi, mini qutu vuare. Ho ti maaqu Kimihaamuva maini vaivo. Avuhainaao, are vira qaqi kairaro viva aintiro vuarire. Are nana haikae vira autu amitareva irera, homa autinarave.
38Basalaiva minti tuvaro avuhainaava tiharo, Kimihaamuva homa tintiro vuanarove. Are vo haika tiriara vira autu amitaane tinara, ho te vi haikara vira autu amitarerave. Are nana haikarae ti irehara autu timitaane tinara, te vi haikaravata autu amitarerave, tiro.
39Minti tivakero avuhainaava nai navunaa vaiinti nahenti hampata Iotani Namari taqa varero hini mantaraini oruntero, Basalaira moqa kero Kotiva vira koqema amitaarire tiro, Kotira aarama amitovaro Basalaiva nai maaqaini anirantero vuvaro
40viva namari taqa varero Giligaali vatukaini vuvaro Kimihaamuva Devitira hampata vura. Ekaa Iutaa iqoka vaiintive, Isareri iqoka vaiinti hini kukave, vika avuhainaara vita vare Iotani Namari taqa vare hini mantaraini vura.
41Devitiva Giligaalini vaumanta ekaa Isareri vaiinti vika avuhainaa vaiintivano vaunaini orunte virara tiha, Nora vaiintio, nana kaarae tinavu qata vakaa Iutaa vika náiqai evaara aivata, ai vaiinti nahentivata, ai iqoka vaiintivata, ntite aniamanta ne Iotani Namari taqa vare aniavo? ti.
42Isareri vika minti tumanta ekaa Iutaa vika nái tiva nimi tiha, Avuhainaa vaiinti viva tinavu ankuqiraava vaimantara ti, tenavu minturo. Ho nana kaarae ni araravano tinavuara itaivo? Tenavu kiama avuhainaara kara nama karaiti, kia viva i haikara voqavata naarumake vararaiti, tenavu vira qaqi quminama vite anuro, ti.
43Minti tumanta Isareri vika Iutaa vikara aqao ti, Avuhainaa vaiinti viva kia ni Iutaaqaaqai raqikiraitiro, tinavu Isareriqaavata raqiki vaivama vaivo. Ne Iutaa vohaa ankuqai variamanta tenavu Isareri 10 ankunavu vaunarave. Tenavu Isareri airi anku vauraukara ti, tenavu naane avuhainaara vite aniataarave. Nantihae ne Iutaa karu ntuvake kia tinavu haararaiti, neqai vira vite aniavo? Avuni tenavu Isareri naane tiha, Kaiqenavu oru avuhainaa vaiinti vite aniare, turamanta ne naane oru vira vite aniavo, tumantavata, Iutaa vika voqavata kempuka uva tiha Isareri vika uva aatara kora.