Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - 2 SAMUELA

2 SAMUELA 19

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Tau haida ese Ioaba idia hamaoroa, idia gwau, “King be ia taitai noho, Abesaloma totona ia tai bada noho.”
2Unai dainai unai dina dekenai tuari kwalimu ena moale be Davida ena tuari taudia ese idia abia lasi, badina be unai dina dekenai hereva idia kamonai, idia gwau, “King Davida be iena natuna dainai ia taitai noho.”
3Bona unai dainai Davida ena tuari taudia be hanua lalonai idia raka vareai neganai, idia hereva badabada lasi, to mai regerege lasi, tuari idia lusi dainai idia hemarai taudia bamona, idia raka vareai.
4King ese iena vairana ia koua, ia tai mai boiboi danu, ia gwau, “Natugu Abesaloma o, Abesaloma o, natugu o, natugu o!”
5Vadaeni Ioaba be Davida ena ruma dekenai ia lao, king dekenai ia hereva, ia gwau, “Oiemu tuari taudia ese, oi, bona oiemu natuna, bona oiemu adavana badadia, bona adavana maragidia idia hamauria vadaeni, to hari dina, oi ese hemarai sibona idia dekenai oi havaraia.
6Oi ese oi dekenai idia dagedage henia taudia oi ura henia, bona oi dekenai idia ura henia taudia be oi ura henia lasi. Hari dina oi hedinaraia vadaeni, oiemu tuari biagudia bona edia tuari taudia be oi laloa lasi momokani. Badina be hari lau itaia, bema Abesaloma be hari dina ia mauri noho, bona ai ibounai be ai mase noho neganai, oi be do oi moale.
7Be, harihari oi toreisi, oi raka lao, oiemu tuari taudia dekenai hereva namodia do oi henia, badina be bema inai bamona oi karaia lasi neganai, kerukeru dabai idia ta be oi dekenai do idia noho lasi. Lohiabada ena ladana dainai inai sisiba oi dekenai lau henia noho. Badina bema oiemu taudia ibounai ese oi idia rakatania, inai be dika bada oi dekenai, unai dika ese oiemu mauri ena dika ibounai do ia hanaia momokani!”
8Vadaeni king Davida ia toreisi, bona ikoukou dekenai ia helai diho. Tau haida ese idia itaia, vadaeni taunimanima ibounai idia hamaoroa. Unai neganai Davida ena tuari taudia ibounai be ia dekenai idia haboua mai. Unai neganai, Israela tuari taudia ibounai be gari dainai edia ruma ta ta dekenai idia heau lou.
9Bona Israela taudia ibounai, Israela iduhu ibounai lalonai, idia hepapahuahu noho, idia gwau, “King Davida ese ita dekenai idia tuari taudia dekena amo ita ia hamauria, bona ia ese Pilistia taudia dekena amo ita ia hamauria. To harihari Abesaloma dekena amo ia heau, iseda tano ia rakatania.
10Bona Abesaloma, iseda king ita halaoa tauna, be tuari dekenai idia alaia. Unai dainai namona be king Davida do ita abia mai lou, ani? Badina dahaka tau ta ese ia abia mai lou lasi?”
11Unai Israela taudia idia herevalaia gaudia ena sivarai be king Davida ia kamonai. Unai dainai ia ese hahelagaia taudia Sadoka bona Abiatara ia siaia, idia ese Iuda gunalaia taudia idia nanadaia, idia gwau, “Badina be dahaka umui Iuda taudia ese king Davida be iena ruma dekenai umui abia mai lou haraga lasi?
12Badina king Davida ia gwau: Umui be lauegu varavara, lauegu turiana, bona lauegu hidiona. Unai dainai, badina dahaka lau do umui hakaua lou lasi?”
13Ma Davida ese iena hereva ia siaia Amasa dekenai, ia gwau, “Oi be lauegu turiana bona lauegu hidiona, ani? Harihari lau ese lauegu tuari biaguna oi do lau halaoa, Ioaba ena gabuna dekenai. Bema inai dagi oi dekenai lau henia lasi, Dirava ese lau ia alaia mase namo.”
14Inai hereva dekenai Davida ese Iuda taudia edia lalona ia veria, vadaeni idia ibounai ese Davida idia ura henia. Unai dainai Davida dekenai hereva idia siaia, ia, bona iena hesiai taudia ibounai danu Ierusalema dekenai do idia giroa mai.
15Vadaeni king Davida be ia giroa lou lao, bona Ioridane Sinavai dekenai ia ginidae. Iuda taudia be Gilegala dekenai idia lao vadaeni, king Davida danu do idia hedavari, bona Ioridane Sinavai dekenai do idia hakaua hanaia totona.
16Vadaeni Simei Gera, Beniamina tauna, be Bahurimi dekena amo ia diho haraga, Iuda taudia danu Davida do ia hedavari totona.
17Simei danu be Beniamina taudia 1000 idia lao. Siba, Saulo ena iduhu taudia edia hesiai tauna, mai ena natuna tau 15 bona iena hesiai taudia 20 danu be Simei danu idia mai. Idia ibounai be Ioridane Sinavai dekenai idia ginidae, king Davida be do ia ginidae lasi neganai.
18Idia be hanaia gabuna dekenai sinavai idia hanaia hebou, king mai ena orea, do idia hakaua hanaia, bona king ena ura kara do idia karaia totona. Vadaeni king Davida ese Ioridane Sinavai do ia hanaia gwauraia neganai, Simei Gera be king ena vairana dekenai ia tui diho,

19ia hereva, ia gwau, “Lauegu lohia e, mani emu kara, lauegu kerere do oi laloaboio. Oi ese Ierusalema oi rakatania dinana, dika bada lau havaraia, be mani do oi laloa lou lasi.
20Badina, lohia e, lau diba lau kara dika. To hari dina oi itaia, lau be lau mai vadaeni, bona Iosepa ena iduhu taudia ibounai lau gunalaia, lauegu lohia bona lauegu king do ai hedavari totona.”
21Vadaeni Abisai Seruia ia hereva, ia gwau, “Simei idia alaia mase be namo, ani? Badina be Lohiabada ese ia abia hidi tauna be ia ese ia hereva dika henia.”
22To Davida ese Abisai bona iena kakana Ioaba ia hamaoroa, ia gwau, “Umui bona lau be dahaka ita karaia hebou diba? Umui ese lau do umui hakererea gwauraia, a? Hari dina dekenai tau ta do idia hamasea Israela dekenai, a? Umui laloa lau be lau diba lasi a, hari dina lau be Israela ena king?”
23Vadaeni king Davida ese Simei ia hamaoroa, ia gwau, “Oi be do oi mase lasi, lau be gwauhamata metauna lau gwauraia inai.”
24Unai murinai Mepiboseta, Saulo ena tubuna be danu Davida do ia hedavari totona ia mai. Iena aena ia hagoevaia lasi, iena aukina huina ia utua lasi. Bona iena dabua ia huria lasi, king ese Ierusalema ia rakatania dinana dekena amo ia mai bona king ia giroa mai, mai kwalimu danu.
25Mepiboseta be Ierusalema dekena amo ia raka lao, king danu ia hedavari. Vadaeni king ese ia nanadaia, ia gwau, “Mepiboseta e, badina dahaka lau danu ita lao lasi?”
26Mepiboseta ia haere, ia gwau, “King e, lauegu lohia, lauegu hesiai tauna ese lau ia koia, badina be lau ese ia lau hamaoroa, lau gwau, ‘Doniki ta do oi abia hegaegae, do lau guia, king Davida danu do lau lao.’ Badina be oi diba, egu lohia, lau be aena dika tauna.
27Siba ese oi ia koia, lau ia samania koikoi oiemu vairana dekenai. To oi be Dirava ena aneru bamona, unai dainai oiemu ura sibona do oi karaia lau dekenai.
28Lauegu tubuna Saulo ena varavara ibounai be oi ese do oi alaia mase be namo, to oi ese oiemu aniani patana dekenai lau oi atoa. Unai dainai lau be mai egu maoro lasi noinoi ma ta oi dekenai do lau gwauraia.”
29Vadaeni king Davida ese ia hamaoroa, ia gwau, “Lau be oiemu noho totona do lau hereva lou lasi. Lau be lau laloa vadaeni, oi bona Siba ese Saulo ena tano do umui haria.”
30Mepiboseta ese Davida dekenai ia haere, ia gwau, “Vadaeni, Siba ese tano ibounai do ia abia, be namo, badina be lauegu lalona ia namo, lauegu lohia bona king be mai mauri danu ia giroa mai dainai.”
31Barasilai, Gileada tauna, be Rogelima dekena amo ia mai, Ioridane Sinavai dekenai Davida ia bamoa, sinavai do ia hakaua hanaia totona.
32Barasilai be buruka herea, iena mauri lagani be 80. king Davida be Mahanaimi dekenai ia noho neganai Barasilai ese ia ubua, badina ia be kohu momo tauna.
33King Davida ese Barasilai ia hamaoroa, ia gwau, “Namo, ita hanaia hebou, bona lau ese Ierusalema dekenai oi do lau naria.”
34To Barasilai ese king dekenai ia haere, ia gwau, “Lau be lagani hida do lau mauri, vadaeni king danu Ierusalema dekenai do lau noho?
35Lauegu mauri lagani be 80. Namo bona dika edia idau be lau gwauraia diba, a? Lau ese lau ania gaudia, bona lau inua gaudia lau mamia diba, a? Ane idia abia noho taudia bona hahinedia edia ane lau kamonai diba, a? Badina dahaka lau ese oi dekenai hekwarahi bona metau do lau havaraia? Oi be lauegu lohia bona lauegu king.
36Lau, oiemu hesiai tauna ese oi do lau bamoa sisina, sinavai do ita hanaia, to king ese lau do ia hanamoa ena anina be dahaka?

37Mani emu kara lau be do lau giroa lou, lauegu hanua korikori dekenai do lau mase, egu tamana bona sinana edia guria gabuna badibadinai. To lauegu natuna Kimuhamu be inai, ia ese lauegu lohia bona king danu sinavai do ia hanaia, oiemu hesiai tauna do ia lao, bona oiemu laloa hegeregerena ia dekenai do oi karaia.”
38King Davida ia haere, ia gwau, “Kimuhamu be lau danu do ia hanaia, bona oiemu ura hegeregerena ia dekenai do lau karaia. Bona lau dekenai oi gwauraia gaudia ibounai be lau ese oi dekenai do lau henia.”
39Vadaeni taunimanima ibounai ese Ioridane Sinavai idia hanaia, king ese danu ia hanaia. Vadaeni king ese Barasilai ia kisi henia, bona ia hanamoa. Unai murinai Barasilai ese iena hanua korikori dekenai ia giroa lou.
40To king be Gilegala dekenai ia lao, bona inai Kimuhamu be ia danu idia lao. Iuda taudia ibounai, bona Israela besena kahana, be Davida danu idia lao.
41Vadaeni Israela taudia ibounai be king dekenai idia mai, idia nanadaia, idia gwau, “Badina dahaka aiemai tadikakana Iuda taudia ese king idia henaoa bamona ai dekena amo? Idia ese Davida mai ena famili taudia ibounai, Ioridane Sinavai dekenai idia hakaua hanaia, bona Davida ena orea taudia ibounai danu.”
42Iuda taudia ibounai ese Israela taudia dekenai idia haere, idia gwau, “Badina korikori be inai: King Davida be aiemai varavara tauna. Inai bamona ai karaia dainai, badina dahaka ai dekenai umui badu? Ai ese king ena aniani ai ania, a? O harihari gauna ta ia ese ai dekenai ia henia, a?”
43Vadaeni Israela taudia ese Iuda taudia dekenai idia haere, idia gwau, “Aiemai iduhu be 10, to emui be tamona sibona. Unai dainai aiemai ahuna Davida dekenai be bada, emui ahuna be maragi. Bona ai ese king abia lou herevana ai herevalaia guna, ani? Unai dainai badina dahaka ai umui negea bamona?” To Iuda taudia edia hereva dagedage be bada, Israela taudia edia hereva dagedage be maragi.