Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - 2 SAMMUYƐƐRI

2 SAMMUYƐƐRI 19

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Dɛ mɔ̀nnì kòo kpɑ̀ɑ̀tì yɛ̀mmɛ̀ɛ cɑɑ̀rɛ̀ mɛdiɛ̀ nkòò tɑ kudieku kùù bo dihɛì kó kuduotí dibòrì ĩ́nkɛ̀ kɛ́nkérí kɛ kɔnti kɛ tú: Áú yoo! Áú yoo! M birɛ Abusɑdɔmmu. M birɛ Abusɑdɔmmu! Kɛ̀ míì do nku dɛ̀ ntɔ̃ũ. Áú yoo! M birɛ Abusɑdɔmmu. M birɛ!
2Kɛ̀ bɛ̀ɛ nɑ́kɛ́ Soɑbu kɛ dɔ̀: Dɑfiti kuɔ̀mu Abusɑdɔmmu kpɛ́í nkɛ í dɔ́ kɛ́cĩ́ɛ̃́kɛ́.
3Diwɛ̀ì dìì do bɛ̀ bo bɛ̀ nɑmɛ̀ bɛ dootitɔbɛ̀, kɛ̀ dì nɛ́ nɑɑ́ ndidɑbònnì Isidɑyɛɛribɛ bɛmɔu kpɛ́í ndɛ yiè, kɛ yɛ̃́ bɛnìtìbɛ̀ bɛmɔu do kèèmɛ̀ okpɑ̀ɑ̀tì yɛ̀mmɛ̀ cɑ̀ɑ̀rɛ̀mɛ̀ o birɛ Abusɑdɔmmu kpɛ́í.
4Kɛ̀ Isidɑyɛɛribɛɛ konní dɛ yiè disɔ̀rì kɛ́ndònnɛ̀ bɛ dootitɔbɛ̀ bɛ̀ nɑ, kɛ̀ bɛ̀ kũntinní nɛ̀ ifɛi,
5kòo kpɑ̀ɑ̀tì kɑ̃nkɛ́ o ììkɛ̀ kuyɑ̀ɑ̀kù, kɛ ti didɑbònnì kɛ tú: Áú yoo! M birɛ Abusɑdɔmmu. M birɛ!
6Kɛ̀ Soɑbuu kɔtɛ kɛ́yɑ̀ okpɑ̀ɑ̀tì o dieku miɛkɛ kóò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: A ɑ̃ɑ̃̀ ɑ ɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ mbɛ ifɛi, bɛmbɛ bɛ̀ɛ̀ dɛɛtɛ́ ɑ ɔ̃nnì, nɛ̀ ɑ bí nɛ̀ ɑ kó bɛsɑpɑ̀mbɛ̀ nɛ̀ ɑ pobɛ̀ nɛ̀ ɑ pocĩɛ̃̀ ndɛ kpɛyɛ.
7A dɔ́ bɛ̀ɛ̀ dɑ níí mbɛm̀bɛ kɛ níí mbɛ̀ɛ̀ dɑ dɔ́, ɑ bɛnkɛmu yíe nkɛ dò nhɑ kpɛti í bonɛ̀ bɛ̀ɛ̀ bɑkɛ́ ɑ ɑ̃ɑ̃̀pɔ̀mbɛ̀ nɛ̀ ɑ kó bɛtɔ̃mbɛ̀. M bɑntɛ́mu yíe nkɛ dò mbɑ́ kɛ̀ ti do nku timɔu kɛ̀ Abusɑdɔmmu nkpɑɑ́ dɛɛ̀ nɑ ndɑ nɑɑti.
8N dɑ nɑ́ɑ́mmu, cĩ́ɛ̃́kɛ́ kɛ́kɔtɛ kɛ́yɑ́úkùnnɛ bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ kɔ̃̀ntì, kɑ̀ɑ í kɔ̀tɛ òmɔù tɛ̃́nkɛ í yóó ndɑ bonɛ̀, bɛmɔu bɛ̀ bo cíɛ́tɛ́ kɛ nyènkɛ̀. Kɛ̀ dɛ̀ nɛ́ dɔkɛ dɑ yonkɛnɛ̀ kɛ́pɛ̃ɛ̃tɛ́ dɛ̀ mɛ̀ ndòmmɛ̀ kɛ́pɛ̃ɛ̃tɛ́ ɑ yɑ̀ mɛ̀ɛ̀ yɛi nnɛ̀ bɛ̀ dɑ pɛitɛ́mɛ̀.
9Kòo kpɑ̀ɑ̀tìi ítɛ́ kɛ́kɔtɛ dihɛì kó dibòrì kɛ́nkɑri kɛ̀ bɛ̀ɛ nɑ́kɛ́ bɛnìtìbɛ̀ kɛ dɔ̀: Okpɑ̀ɑ̀tì kɑ̀ri dihɛì kó dibòrì. Kɛ̀ bɛ̀ ńkɔròo o borɛ̀. Dɛ mɔ̀nnì kɛ̀ sɔ̃́ Abusɑdɔmmu ɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ɛ cokɛ́ kɛ́kũṹ mbɛ cɛ̃́ĩ.
10Isidɑyɛɛribɛ kó ibotí imɔu miɛkɛ kɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ɛ ketɛ́ kɛ́nsɛ́í mbɛtɔbɛ̀ kɛ tú: Okpɑ̀ɑ̀tì Dɑfiti wèè do ti dɛɛtɛ́nɛ̀ ti dootitɔbɛ̀ kɛ ti fìètɛ Fidisitɛ̃ɛ̃bɛ nɔu miɛkɛ, weè cokɛ́ Abusɑdɔmmu kɛ yɛ̀ dihɛì.
11Ntɛ weè Abusɑdɔmmu ti do pĩ nwè tikpɑ̀tì kɛ ku mudoò miɛkɛ. Ti tɛ̃́nkɛ bɑɑ bɑ? Ti duɔ́nnɛ̀ kòo kpɑ̀ɑ̀tì Dɑfitii konní.
12Kɛ̀ Dɑfitii keè Isidɑyɛɛribɛ nɑ̀ɑ́ ntì, kɛ́tɔ̃ nkɛ̀ bɛ̀ɛ nɑ́kɛ́ ikuɔ́ nìùbɛ̀ Sɑdɔki nɛ̀ Abiɑtɑɑ kɛ̀ bɛ̀ bo bekɛ́ Sudɑɑ nɑɑ̀mùnkù kó bɛkótíbɛ̀ kɛ dɔ̀: Dɛ̀ yĩmɛ̀, kɛ̀ díì yó ntú bɛsɔmbɛ bɛ̀ɛ̀ tu bɛ̀ɛ yuní okpɑ̀ɑ̀tì?
13Di tú n tebìí nsi kɛ̀ ti wɛ̃ nti yɔ̃ miɛ̀. Dɛ̀ yĩmɛ kɛ̀ díì yó ntú bɛdentibɛ̀ bɛ̀ɛ̀ dɔ́ n wɛ̃timù?
14Kòo yíɛ́ kɛ dɔ̀: Kɛ̀ di dèè di kɔtɛ kɛ́nɑ́kɛ́ Amɑsɑ kɛ dɔ̀ n yɛ̃ nhò tu n tebitɛ ntɛ, kɛ̀ ti wɛ̃ nti yɔ̃ miɛ, kòò í cɔutɛ́ Soɑbu fɔ̃̀tìrì kɛ bɑkɛ́ bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀, Kuyie nní mpotɛ́.
15Kɛ̀ Sudɑɑ kɔbɛɛ yie nDɑfiti bɛ̀ nɑ̀kɛ́ tì kɛ́wɛ̃nnɛ́ bɛmɔu dinùù dìmɑ́ɑ̀ kɛ dɔ̀: Okpɑ̀ɑ̀tì wɛ̃tɛní diɛ nnɛ̀ ɑ tɔ̃mbɛ̀ bɛmɔu.
16Mɛm̀mɛ kòo kpɑ̀ɑ̀tìi ítɛ́ kɛ́nkũnti, kɛ́ nyóó tuɔkoo Suditɛ̃ɛ̃, kɛ sɔ̃́ nSudɑɑ kɔbɛ kɔ̀tɛní Kidikɑɑdi kɛ bo ò co kóò teennɛ̀ kòo séntɛ́.
17Kɛ̀ Simɛii Kedɑ birɛ Bɛnsɑmɛɛ botí kou, wèè bonní Bɑudimmu, kòo ítɛ́ mɛcɑ̃ɑ̃ nkɛ́ bɛ̀ nɛinɛ̀ kɛ́nkɔrì kɛ̀ bo co okpɑ̀ɑ̀tì.
18Kɛ nɛínɛ̀ Bɛnsɑmɛɛ kɔbɛ tɛkɔupíítɛ̀ (1000) nɛ̀ Sibɑɑ wèè do pĩ nSɑuri cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ mutɔ̃mmú nɛ̀ o bí tɛpíítɛ̀ nɛ̀ ìnùmmù nɛ̀ o tɔ̃mbɛ̀ sipísìdɛ́ kɛ̀ bɛ̀ bo kɔtɛ mɛcɑ̃ɑ̃ nSuditɛ̃ɛ̃ kɛ́co okpɑ̀ɑ̀tì.

19Bɛ̀ sée ndìì mɔ̀nnì o cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɔbɛ nɛ̀ kudɑbɛkù kɛ́dɔɔ̀ ò dɔ́mɛ̀. Okpɑ̀ɑ̀tì senti dìì mɔ̀nnì kɛ̀ Sebɑɑ birɛ Simɛii nínkóo o ììkɛ̀,
20kóò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: N yiɛ̀ nhokpɑ̀ɑ̀tì, ɑ bɑ́ n tɛ̃́nnɛ́ n yɛi. Bɑ́ɑ́ dentɛní ɑ kóo tɔ̃ntì do dɑ dɔ̀ɔ̀ mɛ̀ɛ̀ yɛi nhɑ iti dìì mɔ̀nnì Sedisɑdɛmmu, okpɑ̀ɑ̀tì bɑ́ ntì ɑ̃ ɑ miɛkɛ.
21Okpɑ̀ɑ̀tì n yɛ̃́mu kɛ dò n do dɑ cɑ̀ɑ̀rɛ̀, kɛ mɛ n niitɛ́nní yíe nyIsidɑyɛɛribɛ sɔmbɛ kɛ bo dɑ co.
22Kɛ̀ Abikɑii Seduyɑ birɛ nɑ́kɛ́ okpɑ̀ɑ̀tì kɛ dɔ̀: Dɛɛ̀ bɑ́ nte kɛ̀ ti yóu ti bo kuɔmɛ̀ Simɛii wèè do buɔ̀ nkusĩ̀nkù okpɑ̀ɑ̀tì ti Yiɛ̀ nKuyie ntɑ̃ɑ̃tɛ́ wè.
23Kɛ̀ Dɑfitii nɑ́kɛ́ Abikɑii nɛ̀ o tebitɛ Soɑbu kɛ dɔ̀: Di kpɛti tú bɑ dɛ miɛkɛ Seduyɑ bí díndi? Dɛ̀ dòmmɛ kɛ̀ di dɔ́ tí nɛnni, n yí dɔ́ n cɔú dìì yiè tikpɑ̀tì bɛ̀ɛ kuɔ Isidɑyɛɛribɛ kóo mɔù, we nyí yɛ̃́ yíe nkɛ dò mmíì tu Isidɑyɛɛribɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tì?
24Kòo kpɑ̀ɑ̀tìi nɑ́kɛ́ Simɛii kɛ dɔ̀: Bɛ̀ í yóó dɑ kuɔ, míì bɛ́i.
25Dɛ kó dimɔ̀nnì kɛ̀ Sɑuri yɑɑ̀birɛ Mɛfibosɛti múnkɛɛ kɔtɛ kɛ bo co okpɑ̀ɑ̀tì, kɛ́túótɛ́ okpɑ̀ɑ̀tì ìtɛ́ dìì yiè Sedisɑdɛmmu kɛ́tuɔkɛnɛ̀ dɛ yiè, ò do í kuó o dɛɛ̀nfɛ̀, ò mɛ ndo í ɔ̀útɛ́ o nɑɑ̀cɛ̀i yoo o yɑ̀ɑ̀tì kòo kpɑ̀ɑ̀tì yɑ̀ɑ końnɛ̀nní kukɔ̃ǹnɑɑtí.
26Ò tùɔ̀koo dìì mɔ̀nnì okpɑ̀ɑ̀tì borɛ̀ kòo ò bekɛ kɛ dɔ̀: Mɛfibosɛti dɛ sòò yĩ́mɛ kɑ̀ɑ í nni nɛinɛ̀?
27Kòò dɔ̀: Okpɑ̀ɑ̀tì n kóo tɔ̃ntì weè sòò n soutɛ́, n sòò nɑ̀ɑ́mmu kɛ tú: N yí mɛ̀ nnɔmmɛ̀ mucèmmu yóu kɛ̀ m boú sɑ̃mmɑrímú kɛ́dekɛ kɛ́nɛinɛ̀ okpɑ̀ɑ̀tì.
28Kòo kɔtoo kɛ́cɑkɛ n yètìrì ɑ borɛ̀, n yiɛ̀ nhokpɑ̀ɑ̀tì ɑ í cɑ̃́ɑ̃́nnɛ̀ Kuyie ntɔ̃nnì, dɔɔ̀ ɑ dɔ́mɛ̀.
29N yɑ̀ɑ̀rì Sɑuri cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɔbɛ bɛmɔu do dò nhɑ bɛ̀ kùɔ̀mu nɛ̀ mɛmmɛ kɑ̀ɑ n dɔ̀ɔ̀ mɛsɑ̀ɑ̀ nkɛ n wɛ̃nnɛ́nɛ̀ bɛ̀ɛ̀ dò nkɛ́nyo nhɑ borɛ̀. N tɛ̃́nkɛ bo dɑ bekɛ bɑ?
30Kòo kpɑ̀ɑ̀tì dɔ̀: Dɛ̀ wenni ɑ nɑ̀kɛ́ kɛ̀ dɛ̀ sɑ̀nnɛ̀mu, n tɑ̃ɑ̃tɛ́mu kɛ tú fɔ̃́ nnɛ̀ Sibɑɑ díì yóó totɛ́ Sɑuri tenkɛ̀.
31Kɛ̀ Mɛfibosɛti dɔ̀: Sibɑɑ bo nɑ kɛ́túótɛ́ dɛmɔu. N yiɛ̀ nhɑ cɛ̃́nkɛ mɛ̀ nkonnímɛ̀ nɛ̀ kukɔ̃ǹnɑɑtí.
32Kɑdɑɑdi tempɛ̃ Edokedimmu ɛì kou Bɑdisidɑii múnkɛ do cíemmu okpɑ̀ɑ̀tì kɛ́sée nSuditɛ̃ɛ̃ kɛ nɛ́ nɑ kɛ́kpɛ́ntɛ́.
33Odɑkótì do nwe mɛsɑ̀ɑ̀ nkɛ mɔkɛ yɛbie nsipísìni, kɛ mɔkɛ o kpɛrɛ mɛdiɛ̀. Okpɑ̀ɑ̀tì do bo dìì mɔ̀nnì Mɑɑnɑimmu kòo nhò pĩ nkɛ̀ dɛ̀ wennimu.
34Kòo kpɑ̀ɑ̀tìi ò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Á n nɛinɛ̀ kɛ̀ ti kò nSedisɑdɛmmu kɛ̀ nní ndɑkɛ ɑ kpɛ́í.
35Kɛ̀ Bɑdisidɑii nɑ́kɛ́ okpɑ̀ɑ̀tì kɛ dɔ̀: M bie nkpɑɑ́ yɛ̀dɛ kɛ̀ m bo bennɛ́ kɛ dɑ nɛinɛ̀ Sedisɑdɛmmu?
36Yɛbie nsipísìni kóo nìtì tɛ̃́nkɛ kpɑɑ́ yɛ̃́ dɛ̀ɛ̀ nɑɑti nɛ̀ dɛ̀ɛ̀ sɛɛɑ̀? M bo nɑ kɛ́nsɑ̃ntí tidiitì n yo ntì nɛ̀ mɛnɑɑ̀ n yɔ̃mmɑ̀ɑ̀? N tɛ̃́nkɛ í yo bɛdèmbɛ̀ bɛnitidɑɑbɛ̀ nɛ̀ bɛnitipòbɛ̀ kó mɛtɑmmɛ̀. Okpɑ̀ɑ̀tì m bɑ́ɑ́ bennɛ́ kɛ́yóu kɑ̀ɑ nni ntɔ.

37A kóo tɔ̃ntì mí, n dɔ́ kɛ dɑ cíe nkɛ́sée nkukó nku, n yí mɑ̀nnɛ̀ ticuuti tii nketíkɛ.
38Yóu mí nhɑ kóo tɔ̃ntì kɛ̀ n wɛ̃tɛ kɛ́kú n kɔbɛ borɛ̀, kɛ̀ bɛ̀ n kũnnɛ́ kɛ́pɛ́ɛ́nɛ̀ n cicɛ nɛ̀ n yɔ̃. Nɛ́ ntɛ ɑ kóo tɔ̃ntì Kimmɑmmu, yóu kɛ̀ weè dɑ nɛinɛ̀, kɑ̀ɑ we ndɔɔ̀ ɑ pɛ́nsìrìmɛ̀.
39Kòo kpɑ̀ɑ̀tì dɔ̀: Kimmɑmmu tũ n kɔtɛní kɛ̀ ti kò nkɛ̀ nh ò dɔ̀ɔ̀ ɑ dɔ́mɛ̀. Kɑ̀ɑ dɔ́ tìì kó dimɑ̀ɑ̀ m bo tì ndɑ dɔɔ̀.
40Kɛ̀ ditĩ̀nnì dimɔuu séntɛ́ kukó nkɛ́deè, kòo kpɑ̀ɑ̀tìi séntɛ́ kɛ́kɔúnnɛ̀ Bɑdisidɑii kóò pɑ̃ Kuyie nkó mɛsɑ̀ɑ̀, kòò wɛ̃tɛ kɛ́kò nho ciɛ.
41Kòo kpɑ̀ɑ̀tìi kɔtɛ Kidikɑɑdi kɛ nɛínɛ̀ Kimmɑmmu, kɛ̀ Sudɑɑ kɔbɛ bɛmɔu nɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ dikéè ò nɛínɛ̀.
42Kɛ̀ bɛ̀ɛ ò bekɛ kɛ dɔ̀: Dɛ̀ yĩ́mɛ kɛ̀ Sudɑɑ kɔbɛ bɛɛ̀ mɑ́ɑ̀ dɑ sée nkukó, timɔu kɛ̀ ti nɛ́ do dɑ cíenko?
43Kɛ̀ Sudɑɑ kɔbɛɛ bɛ̀ tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ dɔ̀: Ti tú mɛ̀mmɛ kubotí kùmɑ́ɑ̀ kɔbɛ, dɛ̀ di yonkɛ bɑ nkpɛ́í? Okpɑ̀ɑ̀tì weè ti piúɑ̀? Yɑ́ɑ̀ ò ti cumu dɛ̀mɑrɛ̀?
44Kɛ̀ Isidɑyɛɛribɛɛ pĩɛ̃kɛ́ kɛ dɔ̀: Ti temu okpɑ̀ɑ̀tì kɛ di pɛ̃ɛ̃tɛ́ kucɛ tɛpíítɛ̀. Bɑ́ kòò tu di botí kou tíì ò te. Di í dò nkɛ ti senkɛ̀rì mɛmmɛ. Kɛ̀ dɛ̀ tu mùmɑmù tíì sòò niitɛ́ kɛ́nnɑ́ɑ́ nkɛ tú: Tɛ̃́nnɛ́ní okpɑ̀ɑ̀tì. Kɛ̀ Sudɑɑ kɔbɛ kó mɛtɑmmɛ̀ bɑɑ yetɛ kɛ́nkpeńnìnɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ kɔ̃mɛ.