Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kũ Bisã yão - 2 SAMUƐLI

2 SAMUƐLI 19

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ò pì Yoabunɛ: Kína tɛn ↄ́ↄ dↄ, àtɛn wɛ̃nda kɛ Abusalomu yã musu.
2Zĩ birea zĩ̀karinↄ zĩ̀blena pↄnna lì wɛ̃ndakɛna ũ, zaakũ ò mà ò pì, kína nɛ̀sɛɛ yàka a nɛ́ yã musu.
3Zĩ birea zĩ̀karinↄ gɛ̃̀ wɛ̃tɛn sↄrↄrↄsↄrↄrↄ lán gbɛ̃ kũ ò bàa lɛ̀ zĩ̀lan, wé'i ń kũnↄ bà.
4Kína pↄ́ kù a ãnla, àtɛn wɛ̃nda ↄ́ↄ dↄ àtɛn pi: O'o ma nɛ́ Abusalomu! Abusalomu ma nɛ́! Ma nɛ́!
5Akũ Yoabu gɛ̀ɛ à kína lè kpɛ́n à pì: N wé'i dà n gbɛ̃nↄa gbãra. Ò n bo gbãra kũ n nɛ́gↄ̃gbɛ̃nↄ kũ n nɛ́nↄgbɛ̃nↄ kũ n nↄnↄ kũ n nↄ yìgisaridenↄ.
6N zãngurinↄn ń yeńyĩ, akũ ń zã n yenyĩdenↄgu. N mↄ̀wɛrɛ gbãra, ókↄ̃nↄ n zĩ̀kari gbɛ̃ zↄ̃kↄ̃nↄ kũ ó gbɛ̃nↄ ódi kánnɛ pↄ́ke ũro. Ma dↄ̃̀ sà, tó Abusalomu kun gbãra, akũ ókↄ̃nↄ o gaga ó pínki, abirekũ mɛ́ ani kɛnnɛ nna.
7Ǹ futɛ ǹ bo sà. Ǹ gɛ́ ǹ n gbɛ̃nↄ nɛ̀sɛ kpátɛńnɛ. Ma sìnnɛ kũ Dikirio, tó ńdi gɛ́ro, ń gbɛ̃ke ni i kũnwo la gwãanialaro. Abirekũ ni kɛnnɛ vãni de yã vãni kũ à n le zaa n kɛfɛnnakɛgↄrↄa ari suna gbãrala.
8Akũ kína fùtɛ à gɛ̀ɛ à vùtɛ bĩnilɛa. Kũ ò ò gbɛ̃nↄnɛ kína vutɛna gãnun, akũ ò sù ò zɛ̀ a arɛ ń pínki. Isarailanↄ bàa lɛ̀, baadi tà a bɛa.
9Isaraila burinↄ tɛ́ pínki gbɛ̃nↄ tɛn lɛ́kpakↄ̃ana kɛ ò pì: Kína ó sí ó ibɛrɛnↄa à ó bó Filisitininↄ ↄĩ, akũ à bàa lɛ̀ à bò ó bùsun Abusalomu yãi.
10O Abusalomu kà kpatan, akũ à gà zĩ̀lan. Bↄ́n átɛn dã kũ kína gbɛsɛnaaoo?
11Kína Dauda gbɛ̃nↄ zĩ̀ sa'ori Zadↄkia kũ sa'ori Abiatao à pì: Yã kũ Isarailanↄ tɛn o pínki gɛ̃̀ ma sãn zaa ma kúkia la. À yã díkĩna gbɛka Yuda gbɛ̃ zↄ̃kↄ̃nↄa à pi: Bↄ́yãi a gↄ̃ kpɛ kũ ma gbɛsɛnaaoo?
12Ma gbɛ̃nↄ, pↄ́ dokↄ̃nↄnↄn ó ũ, ó aru dokↄ̃nↄmɛ. À kɛ̀ dera a gìi kɛ̀ kũ ma gbɛsɛnaaoo?
13Ǹ o Amasanɛ pↄ́ dokↄ̃nↄnↄn ó ũ, ó aru dokↄ̃nↄmɛ. Tó mádi tó à gↄ̃̀ ma zĩ̀karinↄ gbɛ̃ zↄ̃kↄ̃ ũ Yoabu gɛ̃nɛ ũ zaa gbãraro, Luda yã kɛmɛnɛ pãsĩpãsĩ.
14A yã Yudanↄ swɛ̃̀ɛ blè, ń lɛ́ kɛ̀ dokↄ̃nↄ, akũ ò lɛ́gbãzã kɛ̀nɛ ò pì: Ǹ su kũ n gbɛ̃nↄ ń pínki.
15Kína tɛn su, à kà Yodai, akũ Yudanↄ gɛ̀ɛ daalɛ zaa Giligala, de ò bikũ kãao swa pìia.
16Gera nɛ́ Simɛi, Biliaminu buri kũ à kú Bahurimu wã̀ à gɛ́ da kína Daudalɛ kũ Yudanↄ.
17Biliaminu burinↄn kú kãao gbɛ̃nↄn wàa sↄↄro. Solu bɛgwari Ziba gɛ̀ɛ dↄ kũ a nɛ́gↄ̃gbɛ̃ gbɛ̃nↄn gɛ̃ronↄ kũ a zĩkɛri gbɛ̃nↄn baronↄ. Ò wã̀ ò kà Yoda lɛ́a kína ã,
18de ò le ò bikũ kũ kínabɛdenↄ, ò yã kũ ani kɛ kínanɛ nna kɛ yãi. Akũ Gera nɛ́ Simɛi wùtɛ kína arɛ ari àgↄ̃ gɛ́ bikũ Yodaa.

19À pìnɛ: Ma dikiri, ǹsun ma taari yã daro. Yã vãni kũ makũ n zↄ̀bleri ma kɛ̀nnɛ gↄrↄ kũ n bo Yurusalɛmu sún dↄnguro. Ma dikiri kína, ǹsungↄ̃ yã pì kũna n swɛ̃̀ɛ gũnlo.
20Makũ n zↄ̀bleri, má dↄ̃ kũ ma durunna kɛ̀. Yusufu burinↄ tɛ́ ń pínki, makũmɛ ma dońnɛ arɛ ma su danlɛ gbãra ma dikiri kína.
21Akũ Zeruya nɛ́ Abisai pì: Simɛi kína kũ Dikiri kàa kàmɛ. Adi ká ò a dɛroo?
22Akũ Dauda pì: Zeruya nɛ́nↄ, bↄ́n ó vĩ kↄ̃oo? Á ye à zɛ́ zↄ̃mɛnɛ gbãran yá? Óni gbɛ̃ke dɛ Isarailanↄ bùsun gbãraro, zaakũ má dↄ̃ gbãra kũ makũmɛ Isarailanↄ kína ũ.
23Akũ kína pì Simɛinɛ: Ĩni garo. Akũ kína la dànɛ.
24Solu daikore Mɛfibosɛ gɛ̀ɛ da kínalɛ. Zaa gↄrↄ kũ kína bò wɛ̃tɛn ari gↄrↄ kũ à sù aafia, Mɛfibosɛ dí a gbá pípiro, adi a yĩkã zↄ̃zↄ̃ro, adi a pↄ́nↄ pípiro.
25Kũ à bò Yurusalɛmu à sù à dà kínalɛ nà, akũ kína a là à pì: Mɛfibosɛ, À kɛ̀ dera ńdi gɛ́ kũmaoroo?
26À wèa à pì: Ma dikiri kína, ma zĩkɛri mɛ́ à ↄ̃ndↄ̃ kɛ̀mɛnɛ. Ma ònɛ à gàari yĩmɛnɛ ma zaakinɛ mà dia mà gɛ́ kũnwo, zaakũ ɛrɛɛn ma ũ.
27Ma dikiri kína, akũ à gɛ̀ɛ à makũ n zↄ̀blerii yàka n kĩnaa. Ma dikiri kína ń de lán Luda malaika bàmɛ. Ǹ kɛ lákũ à kɛ̀nnɛ mana nà.
28Ma dikiri kína, à de yã n ma de bedenↄ dɛ̀dɛ ń pínki, akũ n makũ n zↄ̀bleri baka kàkara kũ n gbɛ̃ kũ òdi pↄ́ ble lɛɛlɛnↄ. Má zɛ́ vĩ mà kútɛ ke kɛnnɛ doro.
29Akũ kína pìnɛ: Yã kpaten ĩni o dↄↄ? Ma dìtɛ mↄkↄ̃n kũ Zibao, à zĩtɛ kpaatɛkↄ̃nɛmɛ.
30Akũ Mɛfibosɛ pì kínanɛ: Ma dikiri kína, lákũ n su bɛ aafia nà, ǹ tó à sɛ́ pínki.
31Giliada bùsu gbɛ̃ Bazilai bò Rogɛlimu à gɛ̀ɛ zɛ kínanɛ ari Yoda bara dire.
32Bazilai zĩ kũ̀ manamana à kà wɛ̃̀ basiikↄ̃. À kína yàrii kɛ̀ gↄrↄ kũ à kú Manaimu, zaakũ aruzɛkɛde zↄ̃kↄ̃ↄmɛ.
33Akũ kína pìnɛ: Ǹ bikũ kũmao, mani n gwa ma bɛa zaa Yurusalɛmu.
34Bazilai wèa à pì: Wɛ̃̀ ũgba mɛ́ à gↄ̃̀mɛnɛ andunia gũn kũ mà tá kũnwo Yurusalɛmuu?
35Ma ka wɛ̃̀ basiikↄ̃ kↄ̀. Má pↄ́ mana kũ a vãnio dↄ̃kↄ̃nɛ dↄ yá? Makũ n zↄ̀bleri mani fↄ̃ mà pↄ́ kũ ma blè ke í kũ ma mì nna ma dↄ yá? Mani gↄ̃gbɛ̃ ke nↄgbɛ̃ lɛ̀sirinↄ kòto ma dↄ yá? Ma dikiri kína, ǹ tó mà aso lagonnɛ.
36Makũ n zↄ̀bleri óni Yoda bikũ lɛɛlɛ, mà zɛnnɛ kãnikãni gwe. À kɛ̀ dera ń ye ǹ fĩna bomɛnɛ lɛɛ?

37Makũ n zↄ̀bleri, ǹ tó mà ɛra mà tá ma bɛ wɛ̃tɛn, de màsun ga ma de kũ ma da mirao zã̀ro yãi. Ǹ ma nɛ́ n zↄ̀bleri Kimamu gwa la. Ma dikiri kína, ǹ tó à bikũ kũnwo. Ǹ kɛnɛ lákũ à kɛ̀nnɛ mana nà.
38Akũ kína pì: Kimamu ni bikũ kũmao. Mani yã kũ à kɛ̀nnɛ mana kɛnɛ, yã kũ n gbɛ̀kama sↄ̃ pínki mani kɛnnɛ.
39Gbɛ̃ sĩnda pínki bikũ̀ Yodaa, akũ kína bikũ̀. Kína lɛ́ pɛ̀ Bazilaia à sa mana ònɛ, akũ Bazilai ɛ̀ra à tà bɛ.
40Kũ kína bikũ̀ à gɛ̀ɛ Giligala, Kimamu bikũ̀ kãao. Yuda zĩ̀karinↄ ń pínki kũ Isaraila zĩ̀kari kpadonↄ kína bikũ̀.
41Akũ Isaraila buri pínki sù ò kína lè ò pìnɛ: Bↄ́yãi ó gbɛ̃ Yudanↄ bikũ̀ kãáo kpãni, mↄkↄ̃n kũ n bedenↄ kũ n gbɛ̃nↄ pínkii?
42Akũ Yudanↄ wèḿma ò pì: Kũ kína de ó danɛ ũ yãimɛ. Bↄ́yãi yã bire kɛ̀árɛ ĩnii? Ódi kína zàna blero, ódi a pↄ́ke sí ó pↄ́ ũro.
43Akũ Isarailanↄ pì Yudanↄnɛ: Zaakũ ó buri lɛu kurimɛ, ó ↄ kú kũ kína Daudao de á pↄ́la. Bↄ́yãi a ó dítɛ futaa? Ókↄ̃nↄmɛ o kína gbɛsɛna yã ò káakuroo? Ama Yudanↄ wena pãsĩ de Isarailanↄ pↄ́la.