Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kↄ̃n Bokobaru yão - 2 SAMUƐLI

2 SAMUƐLI 19

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Wà bè Yoabunɛ: Kí e ↄ́ↄ dↄↄ, èe sósobi kɛɛ Abusalomu yã musu.
2Zĩ beeea zĩ̀karinↄ zĩ̀blena pↄnnaa lì sósobikɛna ũ, zaakɛ aↄ̃ↄ mà wà bè, kí nↄ̀sɛ yàka a nɛ́ yã musu.
3Zĩ beeea zĩ̀karinↄ gɛ̃̀ wɛ́tɛn sↄ̀ↄↄsↄↄↄ lán gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ bàa lɛ̀ zĩ̀lan, wí ń kũnↄ bà.
4Kí pↄ́ kù a wɛ́ɛla, èe sósobi ↄ́ↄ dↄↄ èe bee: O'o ma nɛ́ Abusalomu! Abusalomu ma nɛ́! Ma nɛ́!
5Ben Yoabu gàa à kí lè kpɛ́n à bè: N wí dà n gbɛ̃nↄa gbã̀a. Aↄ̃ n bↄ gbã̀a kↄ̃n n nɛ́gↄ̃gbɛ̃nↄ kↄ̃n n nɛ́nↄgbɛ̃nↄ kↄ̃n n naↄ̃nↄ kↄ̃n n nↄ yìgisainↄ.
6N zangurinↄn ń yeńzi, ben ń za n yenzideenↄn. Ń ↄ̀dↄawe gbã̀a, kɛ̀ wamↄwa n zĩ̀kpɛ gbɛ̃nsinↄ kↄ̃n wa gbɛ̃nↄ wée kánnɛ pↄ́ke ũro. Má dↄ̃̀ sa, tó Abusalomu kuu gbã̀a, ben wapinↄ wa gaga wa píngi, beee bé eé kɛnnɛ nna.
7Ǹ fɛɛ ǹ bↄ sa. Ǹ gá ǹ yã nnaa o n gbɛ̃nↄnɛ. Má sìnnɛ kↄ̃n Diio, tó nɛ́ɛ gáro, aↄ̃ gbɛ̃ke é inyo kɛ̀ gwãavĩaro. Beee é kɛnnɛ zaa dɛ yã zaaa kɛ̀ à n le zaa n ↄ̀wazikɛgurↄ ai mↄna gbã̀ala.
8Ben kí fɛ̀ɛ à gàa à vɛ̃̀ɛ bĩilɛa. Kɛ̀ wà ò gbɛ̃nↄnɛ kí vɛ̃ɛna gãnulɛa, ben aↄ̃ mↄ̀ wà zɛ̀ à aɛ ń píngi. Isarailinↄ bàa lɛ̀, baade tà a bɛ.
9Isaraili boriinↄ tɛ́ píngi gbɛ̃nↄↄ e lɛokpakↄ̃a kɛɛ wà bè: Kí wa si wa ibɛɛnↄa à wa bↄ Filisitininↄ ↄzĩ, ben à bàa lɛ̀ à bↄ̀ wa bùsun Abusalomu yãnzi.
10Wa Abusalomu kpà kpatan, ben à gà zĩ̀lan. Bↄ́n ée dãa kↄ̃n kína gbɛsɛnao dↄↄ?
11Kí Dauda gbɛ̃nↄ zĩ̀ sa'ori Zadↄkia kↄ̃n sa'ori Abiatao à bè: Yã kɛ̀ Isarailinↄↄ e oo píngi gɛ̃̀ ma swãn zaa ma kúkiia kɛ̀. À yã kɛ̀kii gbeka Yuda gbɛ̃nsinↄa à be: Bↄ́yãnzi a gↄ̃ kpɛɛ kↄ̃n ma gbɛsɛnaozi?
12Ma gbɛ̃nↄ, pↄ́ dↄ̃nkↄ̃nↄn wa ũ, wa aru dↄ̃nkↄ̃mɛ. À kɛ̀ dia a gì kɛ̀ kↄ̃n ma gbɛsɛnao?
13Ǹ o Amasanɛ pↄ́ dↄ̃nkↄ̃nↄn wa ũ, wa aru dↄ̃nkↄ̃mɛ. Tó mɛ́ɛ tó à gↄ̃̀ ma zĩ̀kpɛɛnↄ gbɛ̃nsi ũ Yoabu gbɛ̀n zaa gbã̀aro, Luda yã kɛmɛ pãsĩpãsĩ.
14À yã Yudanↄ swɛ̃̀ blè, aↄ̃ lɛ́ kɛ̀ do, ben aↄ̃ lɛ́kpãsã kɛ̀nɛ wà bè: Ǹ su kↄ̃n n gbɛ̃nↄ ń píngi.
15Kí e suu, à kà Yodazi, ben Yudanↄ gàa daàlɛ zaa Giligala, lɛ wà bikũo swaa pìa.
16Gera nɛ́ Simɛi, Bɛyãmi borii kɛ̀ kú Bahurimu wã̀ à gá da kí Daudalɛ kↄ̃n Yudanↄ.
17Bɛyãmi boriinↄↄ kúo gↄ̃ↄn wàa sↄↄro. Solu bɛgwari Ziba gàa dↄ kↄ̃n a nɛ́gↄ̃gbɛ̃ gↄ̃ↄn gɛ̃roonↄ kↄ̃n a zĩkɛri gↄ̃ↄn baroonↄ. Aↄ̃ wã̀ wà kà Yoda lɛ́a kí ã,
18lɛ wà e wà bikũ kↄ̃n kíbɛdeenↄ, aↄ̃ yã kɛ̀ eé kɛ kínɛ nnaa kɛ yãnzi. Ben Gera nɛ́ Simɛi dàɛ kí aɛ ai àgↄ̃ gá bikũ Yodaa.

19À bènɛ: Ma dii, ǹton ma taari yã daro. Yã zaaa kɛ̀ mamↄma n zↄ̀bleri má kɛ̀nnɛ gurↄↄ kɛ̀ n bↄ Yerusalɛmu tón dↄnguro. Ma dii kí, ǹtongↄ̃ yã pì kũna n swɛ̃̀ guuro.
20Mamↄma n zↄ̀bleri, má dↄ̃ kɛ̀ ma durun kɛ̀. Yusufu boriinↄ tɛ́ píngi, mámbe ma dↄńnɛ aɛ ma mↄ danlɛ gbã̀a ma dii kí.
21Ben Zeruya nɛ́ Abisai bè: Simɛi láari bↄ̀ kí kɛ̀ Dii kàn. Èe ká wà à dɛroo?
22Ben Dauda bè: Zeruya nɛ́nↄ, bↄ́n wa vĩ kↄ̃o? Á yezi à zɛ́ zↄ̃mɛ gbã̀an yↄ́? Wé gbɛ̃ke dɛ Isarailinↄ bùsun gbã̀aro, zaakɛ má dↄ̃ gbã̀a kɛ̀ mámbe Isarailinↄ kína ũ.
23Ben kí bè Simɛinɛ: Nɛ́ garo. Ben kí la dànɛ.
24Solu dio Mɛfibosɛ gàa da kílɛ. Zaa gurↄↄ kɛ̀ kí bↄ̀ wɛ́tɛ ai gurↄↄ kɛ̀ à sù aafia, Mɛfibosɛ e a gbá pípiro, èe a yĩkã zↄ̃zↄ̃ro, èe a pↄ́nↄ pípiro.
25Kɛ̀ à bↄ̀ Yerusalɛmu à mↄ̀ à dà kílɛ, ben kí à là à bè: Mɛfibosɛ, à kɛ̀ dia nɛ́ɛ gámaoroo?
26À wèàla à bè: Ma dii kí, ma zĩkɛri bé à ↄ̃ndↄ̃ↄ kɛ̀mazi. Má ònɛ à gàari yimɛ ma zaakinɛ mà dia mà gányo, zaakɛ ɛrɛn ma ũ.
27Ma dii kí, ben à gàa à mamↄma n zↄ̀bleri yàka n kiia. Ma dii kí ń dɛ lán Luda malaika bàmɛ. Ǹ kɛ lán à kɛ̀nnɛ maa nà.
28Ma dii kí, à dɛ yã n ma de bɛdeenↄ dɛ̀dɛ ń píngi, ben n mamↄma n zↄ̀bleri baka kàkↄ̃a kↄ̃n n gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃è pↄ́ ble lɛdoonↄ. Má zɛ́ vĩ mà kúɛ ke kɛnnɛ dↄro.
29Ben kí bènɛ: Yã kpareen nɛ́ o dↄↄ? Má dìɛ kɛ̀ mpi kↄ̃n Zibao, à tↄↄtɛ kpaatɛkↄ̃nɛmɛ.
30Ben Mɛfibosɛ bè kínɛ: Ma dii kí, zaakɛ n su bɛ aafia, ǹ tó à sɛ́ píngi.
31Giliada bùsu gbɛ̃ Bazilai bↄ̀ Rogɛlimu à gàa zɛ kínɛ ai Yoda baa kãa kpa.
32Bazilai zi kũ̀ maamaa, à kà wɛ̃̀ basiigↄ̃. À kí yàari kɛ̀ gurↄↄ kɛ̀ à kú Manaimu, zaakɛ auzikide bítamɛ.
33Ben kí bènɛ: Ǹ bikũmao, mɛ́ n gwa ma bɛ zaa Yerusalɛmu.
34Bazilai wèàla à bè: Wɛ̃̀ ũgba bé à gↄ̃̀mɛ anduna guu kɛ̀ mà tányo Yerusalɛmu?
35Ma ka wɛ̃̀ basiigↄ̃ kↄ̀. Má pↄ́ maa kↄ̃n à zaaao dↄ̃kↄ̃zi dↄↄ́? Mamↄma n zↄ̀bleri mɛ́ fↄ̃ mà pↄ́blena ke pↄ́mina nnaa ma dↄↄ́? Mɛ́ gↄ̃gbɛ̃ ke nↄgbɛ̃ lɛ̀sirinↄ kòto ma dↄↄ́? Ma dii kí, ǹ tó mà asoo lagonnɛ.
36Mamↄma n zↄ̀bleri wé Yoda bikũ lɛdo, mà zɛnnɛ kĩikĩi gwe. À kɛ̀ dia ń yezi ǹ fĩa bomɛ lɛɛ?

37Mamↄma n zↄ̀bleri, ǹ tó mà ɛara mà tá ma bɛ wɛ́tɛ, lɛ gaa tón ma sɛ́ màgↄ̃ zã̀ kↄ̃n ma de kↄ̃n ma da miraoro. Ǹ ma nɛ́ n zↄ̀bleri Kimamu gwa kɛ̀. Ma dii kí, ǹ tó à bikũnyo. Ǹ kɛnɛ lán à kɛ̀nnɛ maa nà.
38Ben kí bè: Kimamu é bikũmao. Mɛ́ yã kɛ̀ à kɛ̀nnɛ maaa kɛnɛ, yã kɛ̀ ń gbèkama sↄ̃ píngi mɛ́ kɛnnɛ.
39Baade píngi bikũ̀ Yodaa, ben kí bikũ̀. Kí lɛ́ pɛ̀ Bazilaia à sa maaa ònɛ, ben Bazilai ɛ̀ara à tà a bɛ.
40Kɛ̀ kí bikũ̀ à gàa Giligala, Kimamu bikũ̀o. Yuda zĩ̀karinↄ ń píngi kↄ̃n Isaraili zĩ̀kari kpadoonↄ kí bikũ̀.
41Ben Isaraili bori píngi mↄ̀ wà kí lè aↄ̃ bènɛ: À kɛ̀ dia wa gbɛ̃ Yudanↄ bikũ̀ao kpãi, mmↄn kↄ̃n n bɛdeenↄ kↄ̃n n gbɛ̃nↄ píngii?
42Ben Yudanↄ wèńla wà bè: Kɛ̀ kí dɛ wa danɛ ũ yãnzimɛ. Bↄ́yãnzi yã beee kɛ̀are zaazi? Wée kí kũsãɛ blero, wée à pↄ́ke sí wa pↄ́ ũro.
43Ben Isarailinↄ bè Yudanↄnɛ: Zaakɛ wa bori lɛo kurimɛ, wa baka kú kↄ̃n kí Daudao dɛ a pↄ́la. Bↄ́yãnzi a wa diɛ futazi lɛɛ? Wámbe wa kí gbɛsɛna yã ò káakuroo? Mↄde Yudanↄ wena pãsĩ dɛ Isarailinↄ pↄ́la.