Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Sameela Maxaafaa Naa77anttuwaa

Sameela Maxaafaa Naa77anttuwaa 19

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1“Abeseloomayyo kawoi yeekkeesinne zilaalees” yaagidi Yoo7aabayyo yootidosona.
2Olanchchati ubbai, “Kawoi ba na7aayyo yeekkees” giyoogaa siyido gishshau, he gallassi eti ubbai xoonido xoonoi yeehuwau laamettiis.
3Olaappe baqatidi yeellatida olanchchatudan, asai he gallassi wuuqettidi katamaa geliis.
4Kawoi ba som77uwaa gullettidi, ba qaalaa xoqqissidi, “Aayye ta na7au Abeseloomaa! Aayye Abeseloomaa ta na7au! Ta na7au!” yaagidi zilaaliis.
5Hegaappe guyyiyan, Yoo7aabi he keettaa biidi kawuwaa, “Ne shemppuwaa, ne attuma naatunne ne macca naatu shemppuwaa, ne maccaasatunne ne baakkotu shemppuwaa hachchi ashshida ne asaa ubbaa neeni hachchi kaushshadasa.
6Nena ixxiyaageeta neeni siiqaasa; nena siiqiyaageeta neeni ixxaasa. Ne olanchchatinne eta halaqati neeyyo aibanne gidennaagaa neeni hachchi qonccissadasa. Nuuni ubbai haiqqin, Abeseloomi hachchi paxa attidaakko, neeni ufaittanaagaa taani be7aas.
7Ha77i dendda! Kare kiyada ne asaa minttetta. GODAI ero! Neeni kiyana xayikko, hachchi qammi nenaara issi asinne attenna. Ne yelagatettaasappe hachchi gakkanaashin, nena gakkida iitaa ubbaappe hagee neeyyo aadhdhiya iita gidana” yaagiis.
8Yaagin kawoi denddidi gimbbiyaa penggen uttiis. “Kawoi penggen uttiis” giyoogaa asati ubbai siyido wode, kawuwaa sintti yiidosona. He wode Israa7eela asati ubbai bantta so bantta so baqatidosona.
9Israa7eela zareti ubbai issoi issuwaara hagaadan yaagidi palamettoosona; “Kawoi Daawiti nuna nu morkketu kushiyaappe ashshiis; nuna Pilisxxeema asatu kushiyaappe wotti ekkiis; shin i ha77i Abeselooma gaasuwan biittaa aggidi baqatiis.
10Nu bolli kawotanaadan nuuni tiyido Abeseloomi olan haiqqiichchiis. Yaatin, kawuwaa guyye ehaanau intte aibissi co77u giidetii?” yaagidosona.
11Kawoi Daawiti qeesetuyyo Xaadooqayyoonne Abiyaataarayyo kiitaa yeddidi, “Yihudaa cimata hagaadan yaagite; ‘Daawiti hagaadan yaagees; “Israa7eela asai ubbai haasayiyoogee kawuwaa gakkiis. Yaatin, kawuwaa a keettaa zaari ehaanau intte aibissi haratuppe guyye atteetii?
12Intte ta ishantta; intte ta ashonne ta suutta. Yaatin, kawuwaa guyye zaari ehaanau intte aibissi haratuppe guyye atteetii?” yaagees’ yaagite.
13Qassi Amaasayyookka, ‘Daawiti nena, “Neeni ta ashonne ta suutta gidikkii? Hachchippe doommin, taani nena Yoo7aaba sohuwan ta olanchchatuyyo gadaawa kessana xayikko, Xoossai tana woro!” yaagees’ yaagite” yaagiis.
14Kawuwaa haasayai Yihudaa asatu ubbaa wozanaa issuwaa oottidi maizziis. Hegaa gishshau, eti kawuwaakko kiittidi, “Neenikka ne asai ubbaikka haa simmite” yaagidosona.
15Yaagin kawoi simmidi, Yorddaanoosa SHaafaa gakkanaassi yiis. Yihudaa asati kawuwaa mokkanaunne Yorddaanoosa SHaafaa pinttanau, Gelggala giyoosaa yiidosona.
16Baahuriima katamaappe yiida Biniyaama zaree, Geera na7ai SHim77i Daawita mokkanau ellellidi, Yihudaa asatuura biis.
17Biishin aara Biniyaama zare gidida sha7u asati, Saa7oola so ashkkarai Xiibi, a naati tammanne ichchashatinne a ashkkarati laatamati de7oosona. Eti kawoi de7iyoosaa Yorddaanoosa SHaafaa jaamiiddi biidosona.
18Kawuwaa so asaa pinttanaunne kawuwaa ufaissiyoobaa oottanau pinuwaara pinnidi biidosona. Geera na7ai SHim77i Yorddaanoosa SHaafaa pinnido wode, kawuwaa sinttan gufannidi,

19hagaadan yaagiis; “Ta mooruwaa kawoi atto go. Ta godai kawoi Yerusalaameppe kiyiyo gallassi taani ne ashkkarai balido balaa neeni hassayoppa. Hegaa ne uluwan oiqqoppa.
20Aissi giikko, ne ashkkarai taani nagaraa oottidoogaa erais; shin nena ta godaa kawuwaa mokkanau, Yooseefa so asa ubbaappe koirottada taani hachchi yaas” yaagiis.
21Hegaappe guyyiyan, Xaruuyi na7ai Abishaayi, “SHim77i GODAI tiyido kawuwaa qanggido gishshau, i haiqqanau bessenneeyye?” yaagiis.
22Yaagin Daawiti Abishaaya, “Inttenoo, Xaruuyi naatoo, inttena gattiyaabi aibee? Intte hachchi taayyo morkke gideetii! Hachchi Israa7eelan ai asinne haiqqenna! Hachchi Israa7eela kawoi tanattennee!” yaagiis.
23Kawoi SHim77a, “Neeni haiqqakka” yaagidi ayyo caaqqiis.
24Qassi Saa7oola na7ai Mafibosheeti kawuwaa mokkanau duge wodhdhiis. Kawoi biido gallassaappe doommidi, i sarotettan guyye simmiyo gallassi gakkanaassikka, Mafibosheeti ba tohuwaa meeccibeenna; ba buuchchaa qanxxibeenna; qassi ba maayuwaakka meeccibeenna.
25Mafibosheeti kawuwaara gaittanau Yerusalaameppe yiido wode, kawoi a, “Mafibosheetaa, neeni tanaara aissi babeikkii?” yaagidi oichchiis.
26Oichchin i, “Ta godau kawuwau, taani ne ashkkarai sila gidiyo gishshau, ‘Taani toggada kawuwaara baanaadan ta hariyaa koora’ yaagaas. SHin ta ashkkarai Xiibi tana cimmiis;
27cimmidi tana ne ashkkaraa ta godaassi kawuwaassi zigiriis. Neeni ta godai kawoi Xoossaa kiitanchchaa mala; hegaa gishshau, nena ufaissiyaabaa ootta.
28Ta aawaa aawaa asai ubbai harabaa gidennan, ta godai kawoi beni woranau bessiyo asa; shin taani ne ashkkarai ne masoofiyaappe miyaageetuura maanaadan neeni taayyo sohuwaa immadasa. Yaatin, taani hagaappe aadhdhiyaabaa kawuwaa oichchanau taayyo aiba maati de7ii?” yaagiis.
29Yaagin kawoi a, “Neeni darobaa haasayanau koshshenna. Neeninne Xiibi gadiyaa shaakki ekkana mala taani azazais” yaagiis.
30Mafibosheeti kawuwaa, “Ta godai kawoi saro so simmaappe attin, ubbabaakka Xiibi ekko” yaagiis.
31Gala7aadiyaa Barzzillaayi kawuwaara issippe Yorddaanoosa SHaafaa pinnanaunne yaappe a moissanau Rogaliima giyoosaappe yiis.
32Barzzillaayi laittai hosppun tammaa gidido cima asa. I daro dure asa gidiyo gishshau, kawoi Maahinaima kataman de7iyo wode, kawuwaassi koshshiyaabaa immiis.
33Kawoi Barzzillaaya, “Neeni tanaara Yerusalaame hindda; taani nena yan koshshiyaabaa immana” yaagiis.
34SHin Barzzillaayi kawuwaa, “Taani hagaappe sinttan daro laittaa de7ikke; yaatin, taani kawuwaara Yerusalaame aibissi boo?
35Taani ha77i hosppun tammu laitta asa; taani ha77i iitaanne lo77uwaa shaakkada eranau danddayiyaanaa? Taani ne ashkkarai ta miyoobaanne uyiyoobaa mal77uwaa masuhuwaa shaakkada eranau danddayiyaanaa? Attumaageetinne maccaageeti yexxiyo yettaa taani siyanau danddayiyaanaa? Yaatin, taani ne ashkkarai ta godau kawuwau aibissi gujo tooho gidoo?
36Taani ne ashkkarai Yorddaanoosa SHaafaa pinnada nena guuttaa moissana. SHin kawoi taayyo hegaadan kushe zaaranau aibissi koshshii?

37Taani ta aawaanne ta aayee duufuwaa matan ta kataman haiqqana mala simmais. Ta na7ai Kimihaami hageeho; ta godaara kawuwaara issippe i bo; nena ufaissiyaabaa neeni ayyo ootta” yaagiis.
38Yaagin kawoi, “Kimihaami tanaara pinno; nena ufaissiyaabaa taani ayyo oottana. Qassi neeni tana oichchiyoobaa aibanne taani neeyyo oottana” yaagiis.
39Hegaappe guyyiyan, asai ubbai Yorddaanoosa SHaafaa pinniis; kawoikka pinniis. Pinnidi Barzzillaaya yeridi anjjiis; yaatin, Barzzillaayi ba soo simmiis.
40Kawoi pinnidi Gelggala biyo wode, Kimihaamikka aara issippe biis. Yihudaa olanchchati ubbatinne Israa7eela olanchchatuppe baggati kawuwaara issippe biidosona.
41Hegaappe guyyiyan, Israa7eelati ubbai kawuwaakko biidi, “Nu ishantti Yihudaa asati kawuwaanne a so asaa aibissi wuuqqidonaa? Qassi a asaa ubbaara issippe Yorddaanoosa SHaafaa aibissi pinttidonaa?” yaagidosona.
42Yaagin Yihudaa asati ubbai Israa7eelata, “Kawoi nuuyyo mata dabbo gidiyo gishshau, nuuni hagaa oottida; yaatin, intte hegau aibissi hanqqetteetii? Nuuni kawuwaa qumaappe aibakko miidoniiyye? Woikko nuuni appe aibakko nuuyyo ekkidoniiyye?” yaagidosona.
43Israa7eela asati Yihudaa asata, “Kawuwaappe tammu kushee nuna gattees; hegaa gishshau, Daawita achchan nuuyyo intteppe aaro maatai de7ees! Yaatin, intte nuna aibissi karidetii? Nu kawuwaa guyye zaaridi ehaanau kasetidi haasayidai nuna gidokkonii?” yaagidosona. SHin Israa7eela asatuppe Yihudaa asati haasayaa keehippe wolqqanttidosona.