Text copied!
CopyCompare
GODE EA SIA: IDA:IWANE GALA - 2 Sa:miuele

2 Sa:miuele 19

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Hina bagade Da:ibidi da A:basalome dawa:beba:le, digini amola fofagini ahoanu. Youa:be da amo hou nabi dagoi.
2Amola Da:ibidi ea dunu da Isala:ili dunu hasaliba:le hahawane galu, be ilia amo fisili bu da:i dioi galu. Bai ilia nabagaloba hina bagade da ea mano dawa:le, digini amola fofagini ahoanu amo nabi.
3Ilia da dadi gagui dunu gegesu amoga hobea:iba:le gogosiasu, amo defele ouiya:le moilaiga buhagili, golili sa:i.
4Hina bagade da ea odagi dedebole, ha:giwane amane dinanu, “Nagofe! Nagofe! Nagofe, A:basalome! A:basalome nagofe!”
5Youa:be da hina bagade ea diasuga asili, ema amane sia:i, “Dia dunu da dia esalusu amola diagofelali amola didiwilali amola dia udalali amola dia gidisedagi udalali amo huluane gaga:i dagoi. Be wali eso, dia da giadofale, ili gogosiama:ne hamoi.
6Di da dunu dima asigibi, ilima ha lai hamosa. Amola di da dia ha lai dunu fuligala:sa. Di da moloiwane olelei dagoi, di da dia dadi gagui ouligisu dunu amola dadi gagui dunu amo ilia da hamedei dunu, amo dia da dawa:sa. Na da ba:loba, A:basalome e wali esala ganiaba amola ninia huluane da bogogia:i ganiaba, di da hahawane ba:la:loba.
7Defea! Di wahadafa dia dunu ilia dogo denisima:ne masa! Na da Hina Gode Ea Dioba:le amane ilegele sia:sa. Di da amane hame hamomu ganiaba, aya hahabe ilia huluane da di yolesi dagoi ba:mu. Amo hou da doaga:sea, dia lalelegei eso amogainini wali bidi hamosu ba:su da amo bagadewane baligimu.”
8Amalalu, hina bagade da wa:legadole, asili, logo holei bega: esalu. E da amogawi esala nababeba:le, ea dunu da ema gilisimusa: misi. Amogalu, Isala:ili dunu huluane da hobeale, afagogole, hi diasua buhagi dagoi ba:i.
9Ilia da Isala:ili soge huluane amo ganodini muni sia:ga gegenanu. Ilisu amane sia:sa:i, “Hina bagade Da:ibidi da ninia ha laiga nini mae hasalima:ne gaga:i. E da Filisidini dunu ilia nini mae hasalima:ne, nini gaga:i. Be wali e da A:basalomeba:le hobeale, soge yolesi dagoi.
10Ninia da A:basalome hina bagade hamoma:ne susuligi sogagala:le ilegei. Be e da gegesu ganodini fane legei dagoi ba:i. Amaiba:le, hina bagade Da:ibidi, amo bu oule misunu da defea.”
11Isala:ili dunu ilia sia:dalebe, amo hina bagade Da:ibidi nabi. Amaiba:le, e da gobele salasu dunu Sa:idoge amola Abaia:da amo Yuda ouligisu dunuma amane adole ba:ma:ne asunasi, “Dilia da abuliba:le fa:nodafa hina bagade bu oule misa:ne dawa:sala:?
12Dilia da na fidafa dunu - na hu amola na maga:me defele gala. Amaiba:le, dilia abuliba:le fa:nodafa na bu oule misa:ne dawa:bela:?”
13Amola Da:ibidi da ilima, ilia da Ama:isa ema amane sia:ma:ne sia:i, “Di da na fi dunu. Na da dadi gagui dunu ouligisudafa Youa:be amo fadegale, ea sogebi lama:ne dima ilegemu. Na da amo hame hamosea, Gode da na fane legemu da defea.”
14Da:ibidi da amane sia:beba:le, Yuda dunu da dafawane e fuligala:ma:ne dawa:i galu. Amaiba:le, ilia da e amola ea ouligisu dunu amo bu misa:ne sia: sia:si.
15Da:ibidi da buhagilaloba, Yuda dunu da Yoda:ne Hano amogawi e yosia:i. Ilia da Giliga:le moilaia, Da:ibidi e Yoda:ne Hano degebe amo ouligimusa: misi dagoi ba:i.
16Amogaluwane, Bediamini dunu amo Simiai (Bahiulimi dunu Gila amo egefe) e da Yoda:ne Hanoa, hina bagade Da:ibidi yosia:musa: hehenai.
17E da amoga Bediamini fi dunu 1,000 agoane oule misi. Amola Solo ea musa: hawa: hamosu dunu amo Saiba, da misi. E da egefelali15 agoane amola hawa: hamosu dunu 20 agoane oule misi. Hina bagade da Yoda:ne Hano amoga mae doaga:le, ilia hidadea doaga:i dagoi ba:i.
18Ilia da hina bagade ea mano amola hawa: hamosu dunu amo huluane hano degebe ouligimusa:, amola hina bagade ea hanai hamoma:ne, hano na:iyado ganodini degele lala asi. Hina bagade da hano degemusa: momageloba, Simiai da hi gobele Da:ibidi ea midadi osoba gala:la sa:ili, ema amane sia:i,

19“Hina noga:idafa! Na da Yelusaleme moilai bai bagadega di yolesi esoha amogala wadela:le bagade hamoi, amo gogolema:ne olofoma. Amo bu mae dawa:ma amola gogolema!
20Dafawane! Na dawa:! Na da wadela:le hamoi dagoi. Be amo dawa:beba:le, na da ga (north) fi huluane bisili, wali eso di, hina noga:i, gousa:musa: misi.”
21Abisia:i (Selouaia egefe) da amane sia:i, “Simiai amo fane legemu da defea. Bai Simiai da Hina Gode Ea hina bagade hamoma:ne ilegei dunu ema gagabusu aligima:ne sia:i.”
22Be Da:ibidi da Abisia:i amola ea ola Youa:be elama amane sia:i, “Nowa da dima adole ba:bela:? Ali da nama bidi hamosu iahabela:? Na fawane da wali Isala:ili hina bagade gala. Amola wali eso, Isala:ili dunu afae da fane legesu hamedafa ba:mu.”
23Amola e da Simiaima amane sia:i, “Na da dafawane na sia:ga ilegesa. Ilia da di hamedafa fane legemu.”
24Amalalu, Mifibousiede (Solo ea aowa) da Da:ibidi yosia:musa: misi. E da Da:ibidi Yelusaleme yolesia amogainini e da ea ha lai hasalalu bu misini, ea emo hame dodofei, amola ea mayabo hame dafogei, amola ea abula hame dodofei ba:i.
25Mifibousiede da Yelusalemega misini, Da:ibidima doaga:i. Hina bagade Da:ibidi da ema amane sia:i, “Mifibousiede! Di abuliba:le ani hame asibala:? Abuliga?”
26E bu adole i, “Hina noga:idafa! Di dawa:! Na da gasuga:igi gala. Na da ani masusa:, na da na hawa: hamosu dunu ema na dougi da:iya fisu legema:ne sia:i. Be e da na hohonoi dagoi.
27Hina noga:idafa! E da na hou ogogolewane dima olelei. Be di da Gode Ea a:igele dunu defele esala. Amaiba:le, di da hou amo dia moloiwane ba:sea, amo hamoma.
28Na ada ea sosogo ilia hamobeba:le, di ili huluane fane lelegemu da defea galu. Be amo mae dawa:le, di da na dia ha:i nasu fafaiga ha:i moma:ne ilegei. Amaiba:le na da di, hina noga:idafa, dima bu edegemu na da defele hame gala.”
29Hina bagade da bu adole i, “Bu mae sia:ma! Na da di amola Saiba ani da gilisili Solo ea musa: gagui liligi amo momagele gaguma:ne ilegei dagoi.”
30Mifibousiede da amane sia:i, “Saiba igili huluane lama:ne sia:ma! Be di hina noga:idafa, di da gaga:iwane buhagi dagoiba:le, na hanai da gumi dagoi.”
31Gilia:de dunu Basila:iai amola da Lougilimi moilaiga hina bagade Yoda:ne Hano degema:ne fidimusa: misi galu.
32Basila:iai da dunu da:i hamoi, ode80agoane gidigi ba:i. E da bagade gagui dunu. Hina bagade da Mahana:ime amoga esaloba, e da e ha:i manu defele ema iasu.
33Hina bagade da ema amane sia:i, “Di Yelusaleme moilai bai bagadega ani masunu. Amasea, na da di ouligisu hamomu.”
34Be Basila:iai da bu adole i, “Na bogomu da gadeneidafa. Amaiba:le, hina noga:idafa, na ani Yelusalemega masunu da defea hame.
35Na esala ode80 agoane gidigili amola liligi huluane da na obenasu hame iaha. Na ha:i manu amola waini nasea, heda hamedei gala, amola gesami hea:su dunu ilia hea:be na hame naba. Na ani ahoasea, di, hina bagade da dioi fawane ba:mu.
36Na da agoane bidi bagade lamu da defele hame gala. Amaiba:le, na da Yoda:ne Hano baligili, fonobahadi fawane masunu.

37Amaiba:le, Na diasua buhagili, na da na ada amola ame ela uli dogoia gadenene bogoma:ne, dia na logo hamoma. Nagofe Gimiha:me da goea! E da dia hawa: hamomu. Hina noga:idafa, e sigi masa amola dia hanaiga e fidima:ne hamoma.”
38Hina bagade da ema bu adole i, “Na da e sigi asili amola dia hanai defele ema hamomu. Amola, di fidima:ne, dia adi adole ba:sea, na da hamomu.”
39Amalalu, Da:ibidi amola ea dunu huluane da Yoda:ne Hano degei. E da Basila:iai amo nonogole, e Gode Ea hahawane dogolegele ba:ma:ne ilegele sia:i. Amalalu, Basila:iai da hi diasua buhagi.
40Hina bagade da hano degei. Yuda dunu huluane amola Isala:ili dunu dogoa mogili da ea degebe ouligi. Da:ibidi da asili, Giliga:lega doaga:i. E da Gimiha:me sigi asi.
41Amalalu, Isala:ili dunu huluane da hina bagadema asili ema amane sia:i, “Hina noga:idafa! Ninia gawialali amo Yuda fi dunu da abuliba:le di lale, amola di amola dia sosogo amola dia dunu amo Yoda:ne hano degema:ne ouligibala:?”
42Yuda dunu huluane da bu adole i, “Bai hina bagade da ninia fi dunuba:le, ninia agoane hamoi. Be dilia da amoga abuliba:le ougibala:? E da ninia ha:i manu maiba:le, bidi hame i, amola ninima hamedafa i.”
43Isala:ili dunu ilia bu adole i, “E da dilia fi dunu. Be ninia da Da:ibidima gagusu da dilia gagusu nabuane agoane baligisa. Dilia da abuliba:le nini da hamedei dunu dawa:sala:? Ninia da muni hina bagade bu bisili oule misa:ne dawa:i. Amo mae gogolema!” Be Yuda dunu da gasa fili, ilia sia:ga gegei da Isala:ili dunu ilia sia: baligi.