Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - 1 Lada

1 Lada 21

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Setãu fɛ̀lɛ Isailiↄwa, ↄ̃ à kↄ̃nikɛ̀ Davidiɛ aà Isailiↄ nao.
2Ɔ̃ Davidi ò Yoabuɛ ń zĩgↄ̃ dↄaanaↄ: À gɛ Isailiↄ nao za Bɛɛsɛba e à gɛ pɛò Dãwa, í ɛa su ma kĩ́i, kɛ́ mà e ń dasilɛ dↄ̃.
3Ɔ̃ Yoabu wèwà à mɛ̀: Dii a gbɛ̃́ↄ kↄ̃nɛ lɛɛ basↄo! Ma dii kí, má dↄ̃ n gbɛ̃́ↄnɛ píi. Àkɛa ń ye kɛ màai? Bↄ́yãi ń ye yã'i Isailiↄnɛi?
4Ń beeo kí yã́ Yoabu blè, ↄ̃ à bↄ̀ gɛ̀ Isaili bùsu kɛ̀ɛlɛ, à ɛ̀a sù Yelusalɛũ.
5Ɔ̃ Yoabu gbɛ̃́ pↄ́ a ń naoↄ lɛ́ ò Davidiɛ. Isaili bùsu guu píi gↄ̃ɛ pↄ́ aa fɛ̃nda dↄ̃ↄ gbɛ̃ↄn miliↄ̃ do ń ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ basↄooɛ (1.100.000). Yudaↄ sↄ̃ gbɛ̃ↄn ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ ↄ̀aa pla ń bàaↄ̃kwioɛ (470.000).
6Yoabu i Levii buiↄ ń Bɛ̃yãmɛɛ buiↄ da nao guuo, asa yã́ pↄ́ kí dàɛpi i kaaàguo.
7Yã́ pↄ́ Davidi kɛ̀pi kɛ̀ Luaɛ ĩ́i, ↄ̃ à ↄtↄ̃̀ Isailiↄwa.
8Ɔ̃ Davidi ò Luaɛ: Ma duunakɛ̀ maamaa yã́pi kɛa guu. Mapi n zↄ̀blena, ma tàae kɛ̃a sa, asa ma sↄũyã kɛ̀ɛ.
9Dii yã'ò Davidi gu'ena Gadaɛ à mɛ̀:
10Gɛ ǹ o Davidiɛ ma mɛ̀ má yã́ mɛ̀n àaↄ̃ kpaaĩɛ̀. Aà yã́ mɛ̀ndo sɛ a guu, mí kɛɛ̀.
11Ɔ̃ Gada gɛ̀ Davidi lè a òɛ̀: Dii mɛ̀ yã́ɛ beeↄ do gwa ǹ sɛ́.
12Imina wɛ̃̀ àaↄ̃ ge bàalɛa n ibɛɛↄnɛ á dɛdɛa ń fɛ̃ndao mↄ àaↄ̃ ge Dii Malaika gagyãkaa Isaili bùsu gupiiu gↄↄ àaↄ̃ Dii fɛ̃nda ũ. A kpele ń sɛ̀i? Gwa ǹ sɛ́, mí dↄ̃ lá má gɛ́ o ma Zĩnaɛ.
13Ɔ̃ Davidi ò Gadaɛ: Má kú yeelɛa zↄ̃ↄ guuɛ. Má sì wà lɛ́lɛ da Dii ↄzĩ, asa a sósobi vĩ maamaaɛ. Asu to mà lɛ́lɛ da gbɛ̃nazĩna ↄzĩo.
14Ɔ̃ Dii gagyãkà Isailiↄgu, ↄ̃ Isailiↄ gàga gbɛ̃ↄn ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ bàaↄ̃kwi (70.000).
15Ɔ̃ Lua malaikae zĩ̀ aà gɛ́ yã́yiai Yelusalɛũdeↄwa. Gↄↄ pↄ́ àlɛ ń dɛdɛ, ↄ̃ Dii a nↄ̀sɛ suumpà an dɛdɛapi yã́ musu, ↄ̃ a ò malaika pↄ́ lɛ́ ń dɛdɛpiɛ: Zɛ màa! Ǹ n ↄ sↄaa sa. Yebusi bui Alauna pↄ́wɛngbɛ̃zɛa ↄ̃ Dii Malaikapi kuu.
16Kɛ́ Davidi wɛzù, ↄ̃ à malaikapi è zɛa gugbↄ̃u a musu yã́io a zĩ́lɛ yã́io, à a fɛ̃nda ↄ pooa Yelusalɛũa. Ɔ̃ Davidi ń gbɛ̃zↄ̃ↄↄ wùlɛ ń gbɛɛu zwã̀nkasaↄ kákaańla.
17Ɔ̃ Davidi ò Luaɛ: Mámɛ má ò wà gbɛ̃́ↄ nao. Mámɛ ma duunapi kɛ̀ ma tàaekɛ̀. Gbɛ̃́piↄá ma kpàsa sãↄnɛ. Aai yãe kɛo. Dii ma Lua, to n ↄ sua ń ma de bɛdeↄ. Ńsu ǹ n gbɛ̃́ↄ dɛdɛ ń gagyãpioo.
18Ɔ̃ Dii Malaikapi ò Gadaɛ aà o Davidiɛ aà gɛ́ Dii gbagbakĩi boi Yebusi bui Alauna pↄ́wɛngbɛ̃zɛu.

19Ɔ̃ Davidi gɛ̀ lá Gada òɛ ń Dii tↄ́o kɛi.
20Alauna lɛ́ ése gbɛ̃. Kɛ́ à lìli, à malaikapi è. Aà nɛ́ gbɛ̃ↄn síiↄ̃ pↄ́ kuaànↄↄ bↄ̀zã.
21Kɛ́ Alauna gugwà, a è Davidi lɛ́ mↄ́ a kĩ́i, ↄ̃ à bↄ̀ pↄ́wɛngbɛ̃zɛa, à gɛ̀ kùlɛ Davidiɛ à wùlɛ a gbɛɛu.
22Ɔ̃ Davidi òɛ̀: Ǹ n pↄ́wɛngbɛ̃zɛ yíaa mà Dii gbagbakĩi bou, kɛ́ gagyãpi e go gbɛ̃́ↄla. Yíaa a ↄ̃awa.
23Ɔ̃ Alauna ò Davidiɛ: Sɛ́! Ma dii kí, lá à kɛ̀nɛ maa, kɛò. Gwa, má zuↄ kpa sa'obↄ ũ ń pↄ́wɛngbɛ̃goↄ yàa ũ ń éseo pↄ́wɛn gba ũ. Má n gba píiɛ.
24Ɔ̃ kí Davidi òɛ̀: Aawo! Má lúmáɛ, mí a fĩabonɛ píi. Má pↄ́ pↄ́ dɛ n pↄ́ ũ sɛ mà kpa Diiwao. Má sa'oowà pã fĩabosaio.
25Ɔ̃ à pↄ́wɛngbɛ̃zɛpi lùwà vua ↄwatɛ̃ mɛ̀n ↄ̀aa àaↄ̃.
26À Dii gbagbakĩi bò we, ↄ̃ à sa pↄ́ wì a pↄ́ kátɛu à tɛ́kũ òwà ń sáaukpasao. Kɛ́ à lɛzù Diizi, ↄ̃ Dii wèwà à tɛ́ gbàɛ za musu, à sù gbagbakĩipiwa.
27Dii yã'ò malaikapiɛ, ↄ̃ à a fɛ̃nda sↄ̀lↄ a kpɛ́u.
28Kɛ́ Davidi è Dii sìanↄ Yebusi bui Alauna pↄ́wɛngbɛ̃zɛa, ↄ̃ à ɛ̀a sa'òwà we lↄ.
29Gↄↄ bee Dii zwã̀akpɛ pↄ́ Mↄizi kɛ̀ guwaiwaiu ń a gbagbakĩio ku Gabaↄ̃ↄ gulɛsĩ pↄ́ wa bòu.
30Davidi lí fↄ̃ gɛ̀ yãgbɛai Diiwa weo, asa àlɛ vĩakɛ Dii malaika fɛ̃ndaɛɛ.