Text copied!
CopyCompare
GODE EA SIA: IDA:IWANE GALA - 1 Hou Olelesu

1 Hou Olelesu 21

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Sa:ida:ne da Isala:ili fi ilima bidi hamosu ima:ne dawa:i galu. E da Da:ibidi ea asigi dawa:su ganodini hamobeba:le, Da:ibidi da Isala:ili fi dunu huluane idili dedemusa: dawa:i galu.
2Amaiba:le, Da:ibidi da dadi gagui wa:i ouligisudafa amo Youa:be, amola ea afoha ouligisu dunu huluane ilima amane sia:i, “Isala:ili fi huluane fadomane fasisa asili muni na:iyado soge bega: asili na:iyado bega: doaga:le amola dunu huluane idima. Na da ili idi dawa:mu hanai gala.”
3Be Youa:be da amane adole i, “Hina noga:idafa! Dia Hina Gode da Isala:ili dunu ilia idi amo bagalesili, bu afae da 100 ba:ma:ne hamomu da defea. Amola amo dafawane ba:ma:ne, di da esalumu da defea. Be di, hina noga:idafa, ninia fi huluane da wadela:le hamosa:besa:le, abuliba:le amo hamomusa: hanabela:?”
4Be Da:ibidi da Youa:be ea sia:i nabawane hamoma:ne logei. Youa:be da e fisili, Isala:ili dunu idimusa: asi. E da Isala:ili soge huluanedafa amo ganodini ahoanu, Yelusalemega buhagi.
5E da hina bagadema amo dunu huluane amo da gegemusa: defele esalu, amo ilia idi ema sia:ne iasu. Ilia idi da Isala:ili dunu 1,100,000 agoane amola Yuda dunu 470,000 agoane.
6Youa:be da hina bagade Da:ibidi ea hamoma:ne sia:i higa:iba:le, e da Lifai amola Bediamini fi dunu hame idili dedei.
7Gode da amo hou hamoi hihini ba:i. Amaiba:le, e da Isala:ili fi ilima se iasu i.
8Da:ibidi da Godema amane sia:i, “Na da amo hamobeba:le, wadela:le bagadedafa hamoi. Dafawane! Na da gagaoui agoane hamoi dagoi. Na gogolema:ne olofoma.”
9Hina Gode da Ga:de (Da:ibidi ea balofede dunu) ema amane sia:i,
10“Di Da:ibidima asili, amola ema Na da ilegesu udiana ema olelemu. Amo ilegesu hi da ilegesea, amo Na da ema hamomu.”
11Ga:de da ema asili, Hina Gode Ea sia:i ema alofele i. E da Da:ibidima amane adole ba:i, “Di da adi ilegesala:?
12Dia soge amo ganodini ha:i ode udiana ilegema:bela:? O oubi udiana amoga dia ha lai da di hasalabeba:le, di sefasimu, amo ilegema:bela:? O eso udiana Hina Gode da Ea gegesu gobiheiga dima doagala:mu amola olo bagade dia sogega madelama:ne, Ea a:igele dunu asunasimu, amo ilegema:bela:? Di dawa:lalu, nama adole ima. Amasea, na da Hina Godema alofele adole imunu.”
13Da:ibidi da bu adole i, “Na da bidi hamosu bagadedafa amoga sisiga:i. Be na da osobo bagade dunuga se nabimu higa:i. Hina Gode Hisu da ninima se imunu da defea. Bai e da asigisa, amola gogolema:ne olofosu dawa:.”
14Amaiba:le, Hina Gode da olo bagade Isala:ili dunuma iasi. Olo da amogala hahabe muni, Gode ea ilegei eso idi ganodini ba:i. Olo da Isala:ili soge bega: asili, la:idi bega: doaga:le, amola Isala:ili dunu 70,000 agoane da bogogia:i ba:i.
15Hina Gode da Ea a:igele dunu Yelusaleme wadela:lesimusa: asunasi. Be Hina Gode ea asigi dawa:su afadenene, da:i dione, a:igele dunuma sia:i, “Aligima! Bu mae wadela:lesima.” Amogalu, a:igele dunu da Yebiusaide dunu ea dio amo Alona ea widi dabasu sogebi amoga lelebe ba:i.
16Da:ibidi da a:igele ea gegesu gobihei gaguiwane, Yelusaleme gugunufinisimusa:, osobo gadodili hamefufua esalebe ba:i. Amalalu, Da:ibidi amola Isala:ili ouligisu dunu - huluane da eboboi abulaga ga:i- ilia da beguduli osoboga mi bugila sa:i.
17Da:ibidi da Hina Godema amane sia:i, “Gode! Na fawane da wadela:le hamoi. Na fawane da idili dedesu hamoma:ne sia:i. Amo hahani dunu da adi hamobela:? Na Hina Gode! Di da na amola na sosogo ninima se imunu da defea galu. Be Dia fi dunu yolesima!”
18Hina Gode Ea a:igele dunu da ema sia:beba:le, Ga:de da Da:ibidima asili, amane sia:i, “Dia Alona ea widi dabasu amoga asili, Hina Godema gobele salimusa:, oloda gaguma.”

19Da:ibidi da Hina Gode Ea sia: Ga:demadi misi, amo nababeba:le, asi.
20Widi dabasu sogega, Alona amola egefe biyaduyale da widi dabalelebe ba:i. Ilia da a:igele ba:beba:le, Alona egefelali da wamoaligimusa: hobea:i.
21Alona da hina bagade manebe ba:beba:le, e da dabasu soge fisili, beguduli osoboga mi bugila sa:i.
22Da:ibidi da ema amane sia:i, “Dia widi dabasu sogebi nama bidi lama! Bai amogawi amo olo hedofama:ne, na da Hina Godema oloda hamomusa: misi. Na da amo sogebi ea bidi defele dima imunu.”
23Alona da amane sia:i, “Defea, hina noga:idafa! Lama! Amola dia hanaiga Hina Godema gobele salima. Amola na bulamagau di oloda da:iya gobele salimusa: lama. Ilia ‘youge’ amola dabasu ifa amo lalu didima:ne lama. Na da amo huluane udigili dima iaha.”
24Be hina bagade da bu adole i, “Hame mabu! Na da amo liligi ea bidi defele dima imunu. Liligi amo na da bidi mae iawane udigili lai, amo na da na Hina Godema hame gobele salimu.”
25Amola, e da widi dabasu sogebi, amo gouli fage 600 agoanega bidi lai.
26Amalalu, Da:ibidi da Hina Godema oloda gaguli, amola amo da:iya Wadela:i Hou Dabe Ima:ne Iasu amola Hahawane Gilisili Olofele Iasu hamosu. Da:ibidi da Hina Godema sia:ne gadoi amola Hina Gode da Da:ibidi ea sia:ne gadosu nababeba:le, dabe adole i. E da muagadodili, lalu amo gobele salasu liligi gobele salimusa: iasi.
27Hina Gode da Ea a:igele dunuma, ea gegesu gobihei bu salima:ne sia:i.
28Amo hou ba:beba:le, Hina Gode da ea sia:ne gadosu amoma dabe adole i, Da:ibidi da ba:i dagoi. Amaiba:le, e da Alona widi dadabisu sogebiga oloda da:iya, gobele salasu.
29Amo esoga, Hina Gode Ea Abula Diasu (Mousese da amo hafoga:i sogega hamoi) amola oloda amoga ilia da gobele salasu, amo da Gibione sia:ne gadosu sogebiga dialebe ba:i.
30Be Da:ibidi da Godema nodone sia:ne gadomusa:, Gibione soge amoga masunu hamedei ba:i. Bai e da Hina Gode Ea a:igele dunu ea gegesu gobiheiba:le beda:i galu.