Text copied!
CopyCompare
Tayta Diosninchi Isquirbichishan - 1 Crónicas

1 Crónicas 21

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Israelcunapa contran Satanás jatariran. Chaymi Davidta shacyächiran Israelcunata sinsunanpaj.
2Chaura Davidga Joabta waquin mandajcunatawan niran: «Aywar sinsumunqui llapan Israelcunata Beersebapita gallaycur Dancama. Mana juctapis cachaypa sinsumunqui ayca runacuna cashantapis musyanäpaj.»
3Joabga niran: «Tayta Diosga runacunata yapacächichun canan caycashanpita pachac (100) cutipa masta. Tayta ray ¿manachu llapanpis gamta sirbishojcunalla caycho tiyajcunaga? ¿Imanirtaj sinsuyta yarpashcanqui tayta? ¿Imapätaj juchata aparicachishun Israelcunata?»
4Chaypis Joabga ray David mandashantami cumliran. Chaymi Joabga ray cajpita aywar purimuran intëru Israelcuna tiyashanpa. Sinsuyta ushaycur cutiran Jerusalenman.
5Joabga sinsumushanta ray Davidta willaran. Israelcunacho caran juc millun pachac warangan (1,100,000) pillyapaj alli cajlla; Judächöna chuscu pachac ganchis chuncan waranga (470,000).
6Ray mandashanga manami allichu caran Joabpaj. Chaymi manana sinsurannachu Leví castatawan Benjamín castataga.
7David sinsuchishanga Tayta Diospäpis mana allimi caran. Chaypitami Israelcunata castigaran.
8Chaura Davidga juchata rurashanta tantiyacurir Tayta Diosta mañacuran: «Fiyupa juchatami rurashcä sinsucherga. Cananga perdunaycallämay ari Tayta Dios. Mana tantiyaj upanömi rurashcä» nir.
9Chaura Tayta Diosga David tapucunan Gadta niran:
10«Ayway David cajman. Quimsa castapa castiganäpaj yarpaycashäta willanqui. Payga acrachun maygantapis munashan cajta.»
11Chaymi Gadga Davidman aywaycur niran: «¿Maygantataj munanqui?
12¿quimsa wata muchuy canantachu? ¿chiquishojcuna quimsa quilla wañuchishunayquipaj gaticachäshunayquitachu? ¿Quimsa junaj fiyu gueshyata Tayta Dios yurichimunantachu? Chauraga Tayta Diospa anjilninmi intëru Israelcho runata gueshyawan wañuchenga. Canan sumaj yarpachacurir willamay, nogapis cachamajta willanäpaj.»
13Chaura Davidga Gadta niran: «Cananga manami ima niytapis camäpacöchu. Mas alli canman Tayta Dios munashanno castigamaptinmi. Payga fiyupa cuyapäcojmi. Manami munächu runacunapa maquincho ñacaytaga.»
14Chaura Tayta Diosga fiyu gueshyata yurichiran intëru Israelcho. Israelcuna wañuran ganchis chunca waranga (70,000).
15Juc anjilta Tayta Dios cachamuran Jerusalencho tiyajcunata wañuchinanpaj. Anjil wañuycächejta ricar Tayta Dios fiyupa pësacuran. Chaymi wañuycächej anjilta niran: «¡Amana mastaga wañuchiynachu!» Chay öra Tayta Diospa anjilnenga caycaran Jebús runa Ornanpa rïgu ëran janancho.
16Janajpa ricchacurishancho David ricäriran Tayta Diospa anjilnin sablin aptasha caycämojta. Sablintana Jerusalenman togriraycaran. Chaura Davidwan rispitädu auquincuna gachga röpan jatisha gongurpacur umpuran urcunpis pampaman töpanancama.
17Davidga Tayta Diosta niran: «¡Nogachaj runacunata sinsuchishcä! ¡Nogami juchayöga cä! Runacunaga manami imatapis rurashachu. Tayta Dios, castïguga chayamächun nogata, famillyäcunata ari. Acrashayqui runacunataga ama wañuchiychu.»
18Chaura Tayta Diospa anjilnenga Gadta yapay niran: «Jebús runa Ornán rïguta ëraycashan ëracho Tayta Diospaj altarta David rurachun.»

19Diospa jutincho Gad willashanno Davidga aywar Tayta Diospaj altarta ruraran.
20Ornán rïguta ëraycashancho ticraycur ricäriran Diospa anjilninta. Wamrancunaga chuscun pacacaycäriran.
21Chaypitaga David chayaran Ornán caycashan cajman. Ricärir Ornanga rïguta ëraycashanta cachariycur tariparan. Nircur ray Davidpa ñaupanman umpuran rispitashpan.
22Chaura Davidga Ornanta niran: «Rïguta ëraycashayqui chacrayquita ranticaycamay Tayta Diospaj altarta ruranäpaj. Ayca cuestaptinpis risyuntami pägashayqui. Chayno ruraptërämi fiyu gueshyaga noganchïpita illganga.»
23Chaura Ornán niran: «Chacraga caycanmi tayta. Ruray ari. Rupachina sacrifisyupaj törucunatapis goycushayqui, rïgu ëracuna guerucunatana yantapaj, rïgutapis ofrendapaj. ¡Chaycunataga gamtami goycö tayta!»
24Niptin ray Davidga niran: «Grasyas tayta. Allichari canman. Ichanga llapantapis rantiypami ranticamanqui risyuncho. Tayta Diospaj sacrifisyuta churanäpäga manami guechömanchu. Dibaldilla tarishätapis manami rupachina sacrifisyupaj rupachëmanchu.»
25Chaynömi Davidga chay partita Ornanpita rantiran sojta pachac (600) gori guellaywan.
26Nircur chaychömi Tayta Diospaj altarta ruraran. Chaychömi rupachina sacrifisyucunata y alli goyaypita sacrifisyucunata rupachiran. Nircur Tayta Diosta mañacuran. Chaura Tayta Diosna alli chasquir syëlupita ninata altarman cachamuran.
27Tayta Diosga anjilninta niran sablinta churaränanman cutichinanpaj.
28Chay öra Jebús runa Ornán rïguta ëracunan cajcho David mañacushanta Tayta Dios wiyasha captin chaycho uywacunata pishtarcur rupachiran.
29Chay wichanga Tayta Diospaj Moisés tolduta chunyajcho rurashanpis, rupachina sacrifisyucunata rupachinanpaj rurashan altarpis Gabaonllachöraj caycaran.
30Tayta Diospa anjilnin sablin aptasha caycajta ricaycur Davidga fiyupa mancharisha caycaran. Chaymi Tayta Diosta tapucoj Gabaonman mana aywarannachu.