Text copied!
CopyCompare
Is Lalag te Megbevayà - Job

Job 8

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ne midtavak si Bildad he tig-Shua te,
2“Keenu ke ves ed-engked he egkaǥi te iring keniyan? Ebpekeuringer ka, ne wazà pulus te ebpengeǥiyen nu.
3Kenà egkehimu he egurivizen te Mekeǥeǥehem he Megbevayà is kukuman etawa ebulegkuen din is hustu.
4Nekesalà is menge anak nu ziyà te Megbevayà, umbe ereg he edsilutan din sikandan.
5Iyan, emun edangep ka ziyà te Mekeǥeǥehem he Megbevayà wey ebpehizuhizu ka kandin,
6wey lumpiyu wey metazeng is menge ulaula nu, ne minsan guntaan segugunè ke zin edtevangi ne idlikù din is meupiya he kebpekesavuk nu.
7Ne is ketiǥeyunan he egkehimu he kenikew te huziyan he timpu ne edhuna pa he utew zekelà duen te nehuna he ketiǥeyunan nu.
8“Insai nu is nehuna he menge lapis te kevuwazan. Ne susiya nu ke hengkey is neseǥazan te menge lukes dan.
9Su henduen be te veǥu kiw pa he nengeetew ne zeisey zà is kenitew he netuenan, ne edlavey kiw zà kayi te kelibutan iring te alung he kenà ebpedayun.
10Pemineǥa nu sikandan su ebpenuruen ke zan te netuenan dan.
11“Kenà egkeuyag is sedsed he ziyà edtuvù te wahig emun wazà wahig.
12Ebpatey heini zutun te kemulu pa pezem edtuvù su kenè pa timpu te kegerava zuen.
13Ne iring daan keniyan is egkepeveyaan te langun he etew he ed-iniyug te Megbevayà. Wazà egkeperateng te etew he wazà medsarig te Megbevayà.
14Is langun he edseriǥan din ne egkaamur-amur he iring te valey te kelelawà.
15Edsandig sikandin dutun piru egkevidtew haazà; ebpenggawed sikandin dutun piru egkepekas haazà.
16Emun ed-ahaan ta ne henduen be te meupiya is kebpekesavuk din; iring heini te pinemula he nepurungan mevinyaǥi wey nesilaan te andew. Edlangkat heini ziyà te lama
17ne ebpurung ebpendalid diyà te menge vatu.
18Iyan, emun egkevazut en heini ne wazè en edseǥipà kayi.

19Ne iyan heeyan ketepusan te kegkeuyag-uyag din, ne zuen en maan edliwan edtuvù duen te tanà he midtuvuan din.
20“Benar iyan, he kenà ed-engkezan te Megbevayà is etew he wazà igkesawey te kebpengungubpaan din, ne kenè din edtevangan is lalung he etew.
21Ibpeuman ke zin ibpeengit wey ibpeuruhuy ke zin tenged te kegkelipey nu.
22Ebpeel-elezan din is lalung he menge kuntada nu, ne edèdeetan din is menge pemilya zan.”