Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - 2 BƐKPÀÀTÌBƐ̀

2 BƐKPÀÀTÌBƐ̀ 9

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Diyiè mɑrì kɛ̀ Kuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑǹtò Edisee yú Kuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑm̀bɛ̀ tɔbɛ̀ miɛkɛ odɑpɑ̀ɑ̀ mmɔù kóò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Bɑ́ɑ́tí kɛ́túótɛ́ tɛdéntɛ̀ nɛ̀ mɛkùɔ̀ nkɛ́kɔtɛ Dɑmɔti Kɑdɑɑdi tempɛ̃.
2Kɑ̀ɑ tùɔ̀koo ɑ́ yɑ̀ Nimmusi birɛ Sosɑfɑti birɛ Yeu, kóò yu kɛ́kɛntɛ́nɛ̀ o kɔbɛ, kɛ̀ dí tɑ kudieku dimɑ́ɑ̀ borɛ̀.
3Kɑ̀ɑ cóú nho yuu mɛkùɔ̀ nkóò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Ti Yiɛ̀ nKuyie ntu ku dɑ tɑ̃ɑ̃tɛ́mu kɑ̀ɑ yó ntú Isidɑyɛɛribɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tì, kɑ̀ɑ dèè ɑ́ yɛ̀ kɛ́cokɛ́, ɑ bɑ́ɑ́ dɛ̀ ɔɔtɛ.
4Kɛ̀ weè dɑpɑ̀ɑ̀ nkɔtɛ Dɑmɔti Kɑdɑɑdi tempɛ̃,
5kɛ́tuɔkoo kɛ sɔ̃́ mbɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀nkótíbɛ̀ wɛ̃ nkɛ kɑri dibòrì dìmɑ́ɑ̀. Kòo dɔ̀: Okótì m mɔkɛ tìmɑtì nti kɛ bo dɑ nɑ́kɛ́, kɛ̀ Yeuu o bekɛ kɛ dɔ̀: A dɔ́ kɛ́yɑ̀ we ti miɛkɛ? Kòò dɔ̀: Okótì fɔ̃́ nwe n dɔ́ kɛ́yɑ̀mɛ̀.
6Kɛ̀ Yeuu ítɛ́ kɛ́tɑ kudieku, kòo dɑpɑ̀ɑ̀ nhò còú mmɛkùɔ̀ nho yuu kóò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Ti Yiɛ̀ nKuyie nyIsidɑyɛɛribɛ tũ nkù tu kuù dɑ tɑ̃ɑ̃tɛ́ kɑ̀ɑ bo ntú ku nìtìbɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tì.
7Fɔ̃́ɔ̃̀ yóó potɛ́ Akɑbu ɑ kóo kpɑ̀ɑ̀tì cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɛ́pɛitɛ ku kó bɛtɔ̃mbɛ̀ nɛ̀ ku pɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑm̀bɛ̀ Sesɑbɛɛdi kùɔ bɛ̀.
8Kù tu kù yóó kuɔmu Akɑbu cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ bɛnitidɑɑbɛ̀ bɛmɔu, tidɑɑtì nɛ̀ bɛ̀ɛ̀ í tú tidɑɑtì,
9kɛ́dɔɔ̀ Akɑbu cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kù do dɔ̀ɔ̀mɛ̀ Nɛbɑti birɛ Sedoboɑmmu kpɛtɛ nɛ̀ Aiyɑ birɛ Bɑsɑɑ kpɛtɛ.
10Kɛ̀ Sesɑbɛɛdi yie, simɔɔ́ siì yóó ò cɑ̀ɑ́kɛ́ kupɑku bɛ̀ tu kù Sisedɛɛdi ku miɛkɛ, òmɔù í yóó ò kũnnɛ́. Ò ti nhò nɑ̀kɛ́ kɛ́kpetɛ́ dicɑ̀ù kɛ́yɛ̀ kɛ́cokɛ́.
11Kɛ̀ Yeuu yɛ̀nní bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ tɔbɛ̀ borɛ̀, kɛ̀ bɛ̀ɛ ò bekɛ kɛ dɔ̀: Kusɑ̀ɑ̀kù bɑkɑɑ̀? Dɛ kó kuwɑ́ɑ́tíkù dɑ yɛ̃ mbɑ? Kòo bɛ̀ tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ dɔ̀: Di yɛ̃́mu dɛ kóo nìtì botí bo nɑ kɛ́nɑ́kɛ́ tì.
12Kɛ̀ bɛ̀ɛ yetɛ kɛ dɔ̀: A soúmmu, tí nɑ́kɛ́ ò yɛ̃ mmù! Kɛ̀ Yeu dɔ̀: Ò n nɑ̀kɛ́ kɛ yɛ̃ mmuu mmu nɛ̀ muu nkɛ n còú mmɛkùɔ̀ nkɛ tú ti Yiɛ̀ nKuyie nni ntɑ̃ɑ̃tɛ́ kɛ̀ m bo ntú Isidɑyɛɛribɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tì.
13Bɑ́ wè kòo pɑ̃̀nkɛɛ túótɛ́ o yɑɑ̀bòrì kɛ́dɔú ndikpɑ̀ɑ̀tìkɑ̀rì ĩ́nkɛ̀ kɛ̀ Yeuu kɑri, kɛ̀ bɛ̀ɛ eé ditɑ̃tɛheù kɛ́pĩɛ̃kɛ́ kɛ dɔ̀: Yeu weè tu okpɑ̀ɑ̀tì!
14Mɛm̀mɛ Nimmusi birɛ Sosɑfɑti birɛ Yeu còḿmúmɛ̀ kɛ bo bɔ nhokpɑ̀ɑ̀tì Yodɑmmu. Dɛ̀ do sɔ̃́ nYodɑmmu nɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ bɛmɔu bɛ̀ bo Dɑmɔti nwe Kɑdɑɑdi tempɛ̃ nkɛ bɑɑ dihɛì, Sidii kɔbɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tì Asɑyɛɛdi kpɛ́í,
15kɛ̀ Yodɑmmu yie kɔtɛ Sisedɛɛdi kɛ bo tɑɑ̀ nho muɔ mbɛ̀ ò kɔ̀ùtɛ yɛ̀ bɛ̀ kpɑ̀ ndìì mɔ̀nnì wenwe nɛ̀ Sidii kɔbɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tì Asɑyɛɛdi. Dɛ mɔ̀nnì ndi Yeu bɛ̀ nɑ̀kɛ́mɛ̀ kɛ dɔ̀: Kɛ̀ di yiemmu kɛ n kómmú, òmɔù bɑ́ɑ́ yɛ̀ dihɛì kɛ́kɔtɛnɛ̀ dɛ kó tinɑ́ɑǹtì Sisedɛɛdi ɛì.
16Ò mɛ nyĩ kɛ́deè kɛ́dekɛ o kpɑrìnɑɑsɑ̃ntɛ̀ kɛ́kɔtɛ Sisedɛɛdi Yodɑmmu mɔ nkɛ duɔ́ dɛ̀, kɛ̀ Aɑsiɑ kɔ̀tɛ kɛ bo ò dɔu.
17Wèè bɑ̀ɑ Sisedɛɛdi ɛì kòo ḿbo didènnì ĩ́nkɛ̀, Yeu nɛ̀ o tĩ̀nnì kɛ̀ bɛ̀ nkéróo, kòo pĩɛ̃kɛ́ kɛ dɔ̀: N wúó nditĩ̀nnì mɑrì ndi kɛ̀ dì kèríní, kɛ̀ Yodɑmmu dɔ̀: Tɔ̃ nhonìtì nɛ̀ tɛsɑ̃ntɛ̀ kòo bɛ̀ co, kɛ́ bɛ̀ bekɛ kɛ́yɑ̀ kɛ̀ bɛ̀ kèríní kusɑ̀ɑ̀kù.
18Kòo tuɔkoo Yeu borɛ̀ kɛ dɔ̀: Okpɑ̀ɑ̀tì tu n dɑ bekɛ kɛ́yɑ̀ kɑ̀ɑ kèrínínɛ̀ kusɑ̀ɑ̀kù? Kɛ̀ Yeu dɔ̀: Kɑ̀ɑ kpɛti nɛ́ tú bɑ dɛ miɛkɛ? Wɛ̃tɛ n fɔ̃nkúò! Wèè bɑ̀ɑ dihɛì kòo pĩɛ̃kɛ́ kɛ dɔ̀: Ditɔ̃nnì tùɔ̀koomu bɛ borɛ̀, dì mɛ nyí wɛ̃̀tɛní.

19Kòo kpɑ̀ɑ̀tìi yíɛ́ kɛ́tɔ̃ nditɔ̃nnì tɛrì kɛ̀ dìì tuɔkoo kɛ dɔ̀: Okpɑ̀ɑ̀tì weè n tɔ̃nní kɛ tú n dɑ bekɛ kɛ́yɑ̀ kɑ̀ɑ kèróo nɛ̀ kusɑ̀ɑ̀kù. Kòo dɔ̀: A kpɛti nɛ̀ tú bɑ dɛ miɛkɛ? Wɛ̃tɛ n fɔ̃nkúò!
20Wèè bɑ̀ɑ dibòrì, kòo pĩɛ̃kɛ́ kɛ dɔ̀: Ditɔ̃nnì tùɔ̀kɛmu, di mɛ nyí wɛ̃̀tɛní. Dɛ yiɛ̀ nceé ndonnɛ̀ Nimmusi yɑɑ̀birɛ Yeu kɔ̃mu mmu. Ò fĩmmúnímu!
21Kɛ̀ Yodɑmmu dɔ̀: Pítínnɛ́ sisɛ̃ĩ́ n nɑɑsɑ̃ntɛ̀! Kɛ̀ bɛ̀ɛ pítínnɛ́, wenwe Yodɑmmu Isidɑyɛɛribɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tì nɛ̀ Aɑsiɑ Sudɑɑ kɔbɛ kou, kɛ̀ bɛ̀ɛ kɔtɛ kɛ́co Yeu Nɑbɔti Sisedɛɛdi kou pɑku miɛkɛ.
22Yodɑmmu yɑ̀ dìì mɔ̀nnì Yeu, kóò bekɛ kɛ dɔ̀: Kunɑɑtí bɑkɑɑ̀? Kòo ò tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ dɔ̀: Kunɑɑtí bo yĩ́mɛ kɛ́mbo kɑ̀ɑ yɔ̃ Sesɑbɛɛdi bùtínnɛ́ Kuyie nkɛ feu yɛbɔkɛ̀ kɛ dɔɔri munitinɔ̀ntɔ̃mmù.
23Yodɑmmu ti nkèè kɛ́nɑ́kɛ́ Aɑsiɑ kɛ dɔ̀: Bɛ̀ ti fìtɛ́mu! Kɛ́kóntɛ́nɛ̀ o kpɑ̀rìnɑɑsɑ̃ntɛ̀ kɛ bo cokɛ́.
24Kɛ sɔ̃́ nYeu sɛ̀u nkupie nkɛ́tɑ̃ũ kɛ́tɑ̃ Yodɑmmu cĩ̀ncĩ̀nnì, kɛ̀ kupie ntɑ kɛ́pĩ́ nho dinni, kòo do ò kpɑrìnɑɑsɑ̃ntɛ̀ miɛkɛ.
25Kɛ̀ Yeuu nɑ́kɛ́ Bidikɑɑ wèè tɔ o kpɑ̀rìnɛntì kɛ dɔ̀: Dɛitɛnɛ̀ we, kɛ́dootóo Nɑbɔti Sisedɛɛdi kou pɑku miɛkɛ! Dentɛní ti do tũ ndìì mɔ̀nnì o cicɛ Akɑbu kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nnɑ̀kɛ́ tì o kpɛ́í.
26Kù do ò nɑ̀kɛ́ tì kɛ dɔ̀: Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie n yɑ̀mu ɑ kùɔmɛ̀ Nɑbɔti nɛ̀ o bí, n yóó dɛ ndɑ fɔ́ɔ́ ndɛ mɔ́mmɔnnɛ dɛ kó kupɑku miɛkɛ. Mí nKuyie mmíì bɛ́i! Dɛitɛ we tũ̀nkɛ́, kɛ́dootóo dɛ kó kupɑku miɛkɛ kɛ́ndònnɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ndo tì bɛ́immɛ̀.
27Sudɑɑ kɔbɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tì Aɑsiɑ dɛ̀ yɑ̀ dìì mɔ̀nnì kɛ́cokɛ́ kɛ́tũnnɛ Bɛti-Akɑ̃ɑ̃ kó kucɛ kɛ̀ Yeuu ò bɛ̀ti kɛ dɔ̀: Potɛ́nɛ̀ we! Kɛ̀ bɛ̀ɛ ò potɛ́ kóò kɔ̀ùtɛ o kpɑ̀rìnɑɑsɑ̃ntɛ̀ miɛkɛ, Kuudi tennì ĩ́nkɛ̀ dìì tɔ̀kɛ́nɛ̀ Ibedeɑmmu ɛì, kòo cokɛ́ kɛ́kɔtɛ Mɛkidoo ɛì, ò dɛ nku,
28kòo kó bɛtɔ̃mbɛ̀ɛ ò tùótɛ́ kɛ́kɔtɛnɛ̀ Sedisɑdɛmmu kóò kũnnɛ́ o yɛmbɛ̀ fɔ̃ti Dɑfiti ɛì miɛkɛ.
29Akɑbu birɛ Yodɑmmu kpɑ̀tì benni tɛpíítɛ̀ nɛ̀ dìmɑ́ɑ̀ miɛkɛ do nkɛ Aɑsiɑ nɑɑ́mɛ̀ Sudɑɑ kɔbɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tì.
30Dɛ kó difɔ̃nkúò kɛ̀ Yeuu kɔtɛ Sisedɛɛdi kɛ̀ Sesɑbɛɛdii tì kèè kɛ́ɑ̃nnɛ́ còdóò kɛ́sɑ̃ri o yùtì kɛ́nsíékɛ́ní o dieku kó tɛbòtɛ̀.
31Yeu nɑ dìì mɔ̀nnì dihɛì kó dibòrì kòò dɔ̀: Kusɑ̀ɑ̀kù bɑkɑɑ̀? Fɔ̃́ nnɛ̀ Simmidi wèè kùɔ o kóo kpɑ̀ɑ̀tì di pókù nku.
32Kɛ̀ Yeuu bɔ́útɛ́ tɛbòtɛ̀ bíɛ́kɛ̀ kɛ́pɛ́i nkɛ dɔ̀: We ntú n kou? We nni nkómmú! Kɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ bɛ̀dɛ́bɛ̀ yoo bɛtɑ̃ɑ̃tii síékɛ́ní, kɛ tú bɛ̀ fɔ̃̀mmu bɛ̀ kɛ̀ tu tɛkpɑ̀ɑ̀tìcĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kó bɛkótíbɛ̀.
33Kɛ̀ Yeu dɔ̀: Tentɛnɛ̀ní we! Kɛ̀ bɛ̀ɛ ò tèntɛní, kòo donní kòo yĩ̀ĩ̀ nsɛri kuduotí kɛ̀ bɛ̀ɛ̀ nɑ o ĩ́nkɛ̀ nɛ̀ tɛnɑɑsɑ̃ntɛ̀.
34Kɛ̀ bɛ̀ɛ pɛ̃ɛ̃tɛ́ kɛ́tɑ tɛkpɑ̀ɑ̀tìcĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɛ́di kɛ́yɑ̃̀, kòo nɑ́kɛ́ o kɔbɛ kɛ dɔ̀: Túótɛ́nɛ̀ dɛ kóo nitipòkù isɔkɛ yiɛ̀ nkɛ́kũnnɛ́ bɑ́ nɛ̀ mɛmmɛ ò tu okpɑ̀ɑ̀tì kóo sɑpɑ̀ɑ̀ nwe.
35Kɛ̀ bɛ̀ɛ kɔtɛ kɛ bo ò tùótɛ́ kɛ́kũnnɛ́, kɛ́sɔ̃́ntɛ́ kuyukɔ̃́ṹ nɛ̀ sinɑɑ̀cɛ̀i nɛ̀ sinɔu mɑ́ɑ̀.
36Kɛ̀ bɛ̀ɛ wɛ̃tɛní kɛ́ tì nɑ̀kɛ́ Yeu. Kòò dɔ̀: Ti Yiɛ̀ nKuyie ndo nɑ̀kɛ́ tì nɛ̀ ku pɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑǹtò Edii Tisibiti ɛì kou nùù miɛkɛ, tiì dɔ̀ɔ̀. Ò do bɛ́immu kɛ dɔ̀ simɔɔ́ siì yóó cɑ́ɑ́kɛ́ Sesɑbɛɛdi kupɑku bɛ̀ tu kù Sisedɛɛdi pɑku ku miɛkɛ.

37Kòò nɑɑ́ ntikùtì Sisedɛɛdi pɑku miɛkɛ, òmɔù tɛ̃́nkɛ ketɛ́ kɛ bɑ́ɑ́ yie nkɛ dɔ̀ Sesɑbɛɛdi nwe.