Text copied!
CopyCompare
سٌسٌ كِتَابُييٍ؛ تَوُرٍتَ، يَبُرَ، عِنيِلَ - عِسِرَيِلَ مَنفّيٍ ٢

عِسِرَيِلَ مَنفّيٍ ٢ 9

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1عَننَبِ عٍلِسٍ نَشَ عَ شَ تَالِبِ ندٍ شِلِ، عَ عَ قَلَ عَ بّ، «عِ تَفِ عِشِرِ بّلّتِ رَ عَلَكٌ عِ شَ يِ تُرٍ شَنِن رَ مٌتِ تَا كُي، فَلَدِ بْشِ مَ.
2عِ نَ مّننِ لِ، عِ شَ يٍهُ قٍن، يٍهٌسَقَتِ شَ دِ، نِمِسِ شَ مَمَدِ. عِ شَ عَ شِلِ كٍلِ عَ نفَشَكٍرٍنيِيٍ تَفِ، وٌ سَ لُ وٌ دٌرٌ مَ.
3عِ يِ تُرٍ تٌنفٌ، عِ عَ سُرُ سُرُ عَ شُنيِ، عِ عَ قَلَ عَ بّ، عَلَتَلَ يِ نَن مَسٍنشِ، ‹ﭑ بَرَ عِ سُفَندِ، عِ شَ قِندِ مَنفّ رَ عِسِرَيِلَ شُن مَ.› عِ نَ فّ نَ رَبَدٍ، عِ شَ عِ فِ، عِ كٍلِ نَا مَقُرٍن.»
4نَ كُي، نَ نَمِحْنمّ قٌنِكٍ نَشَ سِفَ رَ مٌتِ، فَلَدِ بْشِ مَ.
5عَ سٌ تّمُي نَشّ، سْورِ مَنفّيٍ نُ نَ مَلَنيِ. عَ نَشَ عَ قَلَ، «مَنفّ، ﭑ شّيشِ عِ شْن.» يٍهُ نَشَ عَ مَشْرِن، «عِ وَ مَ وْيّنقٍ ندٍ بّ مُشُ يَ مَ؟» عَ نَشَ عَ يَابِ، «مَنفّ، عِ تَن.»
6نَ كُي، يٍهُ نُن نَمِحْنمّ شَ تَالِبِ نَشَ سٌ بَنشِ كُي. شّيرَ نَشَ تُرٍ سُرُ سُرُ يٍهُ شُنيِ، عَ عَ قَلَ عَ بّ، «عِسِرَيِلَ مَرِفِ عَلَتَلَ يِ نَن مَسٍنشِ عِ بّ، ‹ﭑ بَرَ عِ سُفَندِ، عِ شَ قِندِ عَلَ شَ حَمَ عِسِرَيِلَ شَ مَنفّ رَ.
7عِ قَمَ عِ شَ مَنفّ عَكَبُ بْنسْي سْنتْدٍ، عَلَكٌ ﭑ مَ نَمِحْنمّيٍ نُن ﭑ مَ كٌنيِيٍ فبٍ شَ حْشْ.
8عَكَبُ بْنسْي بِرِن سْنتْمَ نّ، عَ شَ شّمّ يٌ مُ كِسِمَ، هَلِ نَشَن سّنبّ مُ فبٌ.
9ﭑ عَكَبُ بْنسْي رَفٌرٌ مَ نّ عَلْ ﭑ عَ رَبَ نٍبَتِ شَ دِ يٍرٌبٌوَ مِ نُن عَهِيَ شَ دِ بَاسَ رَ كِ نَشّ.
10بَرٍيٍ نَن يٍسَبٍلَ دٌنمَ يِسِرٍيلِ شّي مَ، عَ مُ رَفَتَمَ قٍوٌ.›» عَ تٌ فّ نَ قَلَدٍ، عَ نَشَ سِفَ كٍرٍن نَ عَ فِ رَ.
11يٍهُ تٌ فبِلٍن عَ شَ مَنفّ شَ وَلِكّيٍ يِرٍ، نٍيٍ نَشَ عَ مَشْرِن، «مُنسٍ نِيَشِ؟ يِ دَشُي قَشِ عِ تٌدٍ مُنقٍ رَ؟» يٍهُ نَشَ عٍ يَابِ، «وٌ يِ مِشِ مْولِ كٌلٌن. قٍقٍ مُ عَ رَ.»
12كْنْ عٍ نَشّ، «عِ وُلٍ قُ! عَ قَلَ مُشُ بّ.» عَ نَشَ نَ دّنتّفّ سَ عٍ بّ. عَ نَشّ، «عَلَتَلَ يِ نَن مَسٍنشِ، ‹ﭑ بَرَ عِ سُفَندِ، عِ شَ قِندِ عِسِرَيِلَ مَنفّ رَ.›»
13عَ تٌ نَ قَلَ، سْورِ مَنفّ بِرِن نَشَ عٍ يّتّ شَ سٌسٍيٍ بَ، عٍ عَ عِتَلَ يٍهُ بُن مَ. عٍ نَشَ قٍرِ قٍ تْنشُمَ رَ، عٍ قَ عَ قَلَ، «يٍهُ نَن مَنفّ رَ!»
14نَ كُي، يٍهٌسَقَتِ شَ دِ يٍهُ، نِمِسِ شَ مَمَدِ نَشَ مَنفّ يٌرَ مِ يَنقَ. يٌرَ مِ نُن عِسِرَيِلَ شَ سْورِ فَلِ نُ نَ رَ مٌتِ مَكَنتَقٍ، فَلَدِ بْشِ مَ، بَرِ مَ عَرَ مِ مَنفّ شَسَيٍلِ نُ وَ مَ عٍ فٍرٍقٍ.
15كْنْ مَنفّ يٌرَ مِ نُ بَرَ فبِلٍن عَ دَندَندٍ يِسِرٍيلِ. عَرَ مِكَيٍ نُ بَرَ عَ مَشْنْ فٍرٍ كُي. يٍهُ نَشَ عَ قَلَ عَ بٌورٍيٍ بّ، «وٌ تٌ بَرَ ﭑ قِندِ مَنفّ رَ، مِشِ يٌ نَشَ مِنِ تَا كُي سِفَقٍ رَ يِسِرٍيلِ ﭑ مَ قٍ قَلَدٍ نَا.»
16يٍهُ نَشَ تٍ عَ شَ فِسٍ كُي، عَ سِفَ يِسِرٍيلِ، يٌرَ مِ نُ نَ عَ دَندَنقٍ دّننَشّ. يُدَ مَنفّ عَشَسِيَ قَن نُ بَرَ سِفَ نَا يٌرَ مِ شّيبُدٍ.
17تَا مَكَنتّ نَشَن نُ تِشِ يِسِرٍيلِ تّتّ كْن نَ، نَ تٌ يٍهُ شَ مِشِيٍ تٌ قَ رَ، عَ نَشَ عَ قَلَ، «حَمَ ندٍ نَن قَقٍ يِ كِ.» مَنفّ يٌرَ مِ نَشَ عَ يَمَرِ، «سْورِ ندٍ شّي سٌي قَرِ، عَ شَ عَ كٌلٌن قٍ نَشَن نِيَشِ.»
18نَ سْورِ تٌ يٍهُ يِرٍ لِ، عَ نَشَ عَ مَشْرِن، «مَنفّ وَ مَ عَ كٌلٌنقٍ نّ قٍ نَشَن نِيَشِ؟» يٍهُ نَشَ عَ يَابِ، «عِ شَ قٍ مُ نَ عَ رَ. عِ تَن شَ بِرَ ﭑ قْشْ رَ تُن.» تَا مَكَنتّ نَشَ عَ قَلَ مَنفّ بّ، «وٌن مَ شّيرَ بَرَ سَ حَمَ لِ، كْنْ عَ مُ نَ فبِلٍنقٍ.»

19يٌرَ مِ مَن نَشَ سْورِ فبّتّ شّي سٌي قَرِ. نَ قَن تٌ يٍهُ يِرٍ لِ، عَ نَشَ عَ قَلَ عَ بّ، «مَنفّ وَ مَ عَ كٌلٌنقٍ نّ قٍ نَشَن نِيَشِ؟» يٍهُ نَشَ عَ يَابِ، «عِ شَ قٍ مُ نَ عَ رَ. عِ تَن شَ بِرَ ﭑ قْشْ رَ تُن.»
20تَا مَكَنتّ نَشَ دّنتّفّ سَ، «وٌن مَ شّيرَ بَرَ سَ حَمَ لِ، كْنْ عَ مُ نَ فبِلٍنقٍ. عَ لُشِ ﭑ بّ عَلْ نَشَن فِسٍ رَفِقٍ، عَ رَفِ كِ شْرْشْي مَنِيَ نِمِسِ شَ دِ يٍهُ رَ.»
21عَوَ يٌرَ مِ نَشَ عَ قَلَ عَ شَ مِشِيٍ بّ، «وٌ قَ ﭑ مَ فِسٍ رَ.» عٍ تٌ قَ نَ رَ عَ بّ، عِسِرَيِلَ مَنفّ يٌرَ مِ نُن يُدَيَ مَنفّ عَشَسِيَ نَشَ تٍ عٍ شَ فِسٍيٍ قَرِ سِفَقٍ رَ يٍهُ يِرٍ. عٍ نَشَ عَ لِ نَبٌتِ يِسِرٍيلِكَ شَ شّي قّ مَ.
22يٌرَ مِ تٌ يٍهُ لِ نَا، عَ نَشَ عَ مَشْرِن، «يٍهُ، تَنَ مُ نَ؟» يٍهُ نَشَ عَ يَابِ، «تَنَ يَتِ يَتِ نَ نَ. عِ نفَ يٍسَبٍلَ نَ كُيٍ بَتُقٍ، عَ نَ مَندُرُحَ رَبَقٍ.»
23يٌرَ مِ تٌ نَ مّ، عَ نَشَ عَ شَ فِسٍ مَقِندِ عَ عَ فِ، عَ نَشَ عَ قَلَ عَ شُي عِتٍشِ رَ عَشَسِيَ بّ، «يَنقَنتٍيَ نَن عَ رَ عَشَسِيَ!»
24يٍهُ نَشَ شَلِ وٌلِ، عَ سٌ يٌرَ مِ تُنكِ قِرِنيِيٍ تَفِ، عَ عَ سٌندٌنيِ سْشْ. يٌرَ مِ نَشَ بِرَ عَ شِنبِيٍ مَ فِسٍ كُي.
25يٍهُ نَشَ عَ قَلَ يٌرَ مِ رَفِمَ بِدِكَرِ بّ، «عَ قُرٍ وْلِ بٍ يِسِرٍيلِكَ نَبٌتِ شَ شّ مَ. عِ عِ رَتُشِ، وٌن قِرِن تٌ نُ نَ عَ بَبَ عَكَبُ قْشْ رَ، عَلَتَلَ عَ مَسٍن نّ؛
26‹عِ شَ عَ كٌلٌن عَ ﭑ تَن بَرَ نَبٌتِ نُن عَ شَ دِيٍ وُلِ تٌ، عِ نَشَن نَمِنِشِ شٌرٌ. ﭑ عِ سَرٍ قِمَ يِ بْشِ يَتِ نَن قَرِ. عَلَتَلَ شُي نَن نَ كِ.› عَوَ، عِ شَ عَ قُرٍ وْلِ يِ شّ يَتِ مَ، عَلْ عَلَتَلَ عَ مَسٍنشِ كِ نَشّ.»
27يُدَ مَنفّ عَشَسِيَ تٌ نَ قٍ تٌ، عَ نَشَ عَ فِ بٍتِ هَفَن كِرَ شْن مَ. يٍهُ نَشَ بِرَ عَ قْشْ رَ، عَ عَ قَلَ عَ شَ سْورِيٍ بّ، «وٌ عَ قَن سْشْ.» عٍ نَشَ عَ سْشْ عَ شَ سْورِ رَفِسٍ كُي فُرُ فٍيَ تٍدٍ رَ، يِبٍلٍيَمِ قّ مَ. عَ نَشَ نْ عَ فِدٍ، عَ سِفَ مٍفِدٌ، كْنْ عَ نَشَ قَشَ مّننِ.
28عَ شَ كٌنيِيٍ نَشَ عَ شَنِن فِسٍ كُي هَن دَرِ سَلَمُ، عٍ سَ عَ رَفَتَ عَ بٍنبَيٍ قّ مَ، دَوُدَ شَ تَا كُي.
29عَشَسِيَ قِندِ يُدَيَ مَنفّ رَ، عَكَبُ شَ دِ يٌرَ مِ شَ مَنفّيَ حّ قُ نُن كٍرٍن ندٍ نّ.
30يٍهُ نَشَ سِفَ يِسِرٍيلِ. يٍسَبٍلَ تٌ نَ قٍ مّ، عَ نَشَ لِنِ تِ عَ يَ رَ، عَ عَ شُنسّشّ يَءِلَن، عَ قَ سَ تِ وُندّرِ رَ كٌورٍ بَنشِ كْن نَ.
31يٍهُ تٌ نُ سٌقٍ تَا نَادّ رَ، يٍسَبٍلَ نَشَ عَ مَشْرِن، «تَنَ مُ نَ سِمِرِ، عِ تَن نَشَن عِ شَ مَنفّ قَشَشِ؟»
32يٍهُ نَشَ عَ يَ رَتٍ وُندّرِ رَ، عَ مَشْرِنيِ تِ، «ندٍ نَ ﭑ بّ؟ ندٍ؟» مَنفّ فِنّ مَكَنتّ ندٍيٍ نَشَ عٍ يَ رَفٌرٌ يٍهُ مَ.
33يٍهُ نَشَ عَ قَلَ نٍيٍ بّ، «وٌ نَ فِنّ وٌلِ بْشِ مَ!» عٍ نَشَ عَ وٌلِ بْشِ مَ. عَ وُلِ نَشَ كَسَن بَنشِ شَلّ نُن سٌييٍ مَ، يٍهُ قَ عَ شَ فِسٍ رَحّرّ عَ قَرِ.
34نَ شَنبِ، عَ نَشَ سٌ تَا كُي، عَ عَ دّفٍ. عَ تٌ فّ، عَ نَشَ عَ قَلَ، «وٌ سَ نَ فِنّ دَنكَشِ رَفَتَ، بَرِ مَ مَنفّ شَ دِ فِنّ نَن نُ عَ رَ.»
35عٍ نَشَ سِفَ، كْنْ عَ قُرٍ سٍسٍ مُ نُ لُشِ نَا قَ، قٌ عَ شُنكٌنكٌتَ، عَ سَنيِيٍ، نُن عَ بّلّشّيٍ.
36عٍ تٌ نَ قٍ دّنتّفّ مَنفّ يٍهُ بّ، عَ نَشَ عَ قَلَ، «عَلَتَلَ شَ مَسٍنيِ نَن كَمَلِشِ، عَ نَشَن تِ عَننَبِ عٍلِيَ تِسِبٍكَ سَابُي رَ. عَ عَ قَلَ نّ، ‹بَرٍيٍ يٍسَبٍلَ سُبٍ دٌنمَ نّ يِسِرٍيلِ بْشِ مَ.

37يٍسَبٍلَ بِنبِ لُمَ نّ عَلْ حَحّ نَشَن شّيٍ رَقَنمَ. مِشِ يٌ مُ نْمَ عَ قَلَدٍ سْنْن يٍسَبٍلَ نَن يِ كِ.›»