Text copied!
CopyCompare
GODE EA SIA: IDA:IWANE GALA - 2 Hina

2 Hina 9

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Amogaluwane, balofede dunu Ilaisia da ayeligi balofede dunu afae wele guda:le, ema amane sia:i, “Di da momagele, La:imode moilai bai bagade, Gilia:de soge ganodini, amoga masa. Amo osoboga hamoi ofodo olife susuligi di nabai, amo gaguli masa.
2Di da amoga doaga:sea, Yihiu (Yihosiafa:de egefe amola Nimisa:i ea aowa) hogoma. Dunu ili asi amo esafulia, efa oule, enoga hame heda:su sesei amoga oule heda:ma.
3Amogai, di da olife susuligi, Yihiu ea dialuma da:iya sogagala:le, amane sia:ma, ‘Hina Gode da amane sia:sa, Na da di Na fi Isala:ili ilia hina bagade ilegesa.’ Amasea, amo sogebi hedolowane fisili masa.”
4Amaiba:le, ayeligi balofede dunu da La:imode moilai bai bagadega asi.
5Amogai, e da dadi gagui wa:i ouligisu dunu, ilia da sia: sia:sa:imusa: gilisibi ba:i. E amane sia:i, “Hina! Na da dima sia:sia:mu gala!” Yihiu da amane adole ba:i, “Di da niniga afae nowama sia:mu gala?” E bu adole i, “Hina! Dimafa sia:mu gala.”
6Amalalu, ele galu diasu ganodini golili sa:ili, amola ayeligi balofede dunu da Yihiu ea dialuma da:iya olife susuligi sogagala:le, ema amane sia:i, “Isala:ili fi ilia Hina Gode da amane sia:sa, ‘Na da di Na fi Isala:ili ilia hina bagade ilegesa.
7Di da dia hina (Isala:ili hina bagade, A:iha:be ea egefe) amo medole legema. Bai Na da Yesebele, e da Na balofede dunu amola Na eno hawa: hamosu dunu medole lelegeiba:le, Na da ema se dabe imunu.
8A:iha:be ea sosogo fi amola egaga fi huluane da bogosu ba:mu. Na da ea sosogo fi dunumusu huluanedafa, goi amola da:i hamoi amo huluane ebelelesimu.
9Na da Isala:ili fi hina bagade Yelouboua:me amola Isala:ili hina bagade Ba:iasia ela sosogo fima hamoi defele, A:iha:be ea sosogo fima hamomu.
10Yesebele ea da:i hodo da mae dogone sanawene, Yeseliele sogega wa:mega na dagoi ba:mu,’” Amo sia:nanu, ayeligi balofede dunu da sesei yolesili, hobea:i.
11Yihiu da ea na:iyado dadi gagui ouligisu dunu ilima bu asili, ilia da ema amane adole ba:i, “Liligi huluane da defeala:? Amo gagaoui dunu da dima adi hamosala:?” Yihiu da bu adole i, “Ea hamomusa: hanai amo dilia dawa:.”
12Ilia amane sia:i, “Hae! Ninia hame dawa:. Ea sia:i amo ninima adole ima!” Yihiu da amane sia:i, “E da nama amane sia:i, ‘Hina Gode da amane ilegesa, Na da di Isala:ili ilia hina bagade hamoma:ne susuligi sogagala:le ilegesa!’”
13Hedolodafa, Yihiu ea na:iyado dadi gagui ouligisu dunu, ilia da ilia abula fa:gu da:iya gado, Yihiu amo da:iya aligima:ne, fa:sisili, dalabede fulabole, amola ha:giwane amane wele sisia:i, “Yihiu da hina bagade hamoi dagoi.”
14Amalalu, Yihiu da Isala:ili hina bagade Youla:me amo fane legemusa:, hohonosu wamo sia: hamoi. Hina bagade Youla:me da La:imode sogega, Silia hina bagade Ha:sa:ilelema gegenana gala:i. Amo bahoma:ne, e da Yeseliele moilai bai bagadega asili, esalu. Amaiba:le, Yihiu da ea na:iyado dadi gagui ouligisu dunuma amane sia:i, “Dilia da namagai galea, dunu mogili da La:imode fisili, Yeseliele fima sisane sia:sa:besa:le, logo huluane noga:le sosodo aligima.”
16Amalalu, Yihiu da ea ‘sa:liode’ da:iya fila heda:le, Yeseliele moilai bai bagadega doaga:musa: asi. Youla:me e gala:i da hame bahoi, amola Yuda hina bagade A:ihasaia da ema ba:la misini, amogawi esalebe ba:i.
17Sosodo ouligisu dunu afae, Yeseliele gagagula heda:i diasu gadodili esala, da Yihiu amola ea dunu manebe ba:i. E da amane wele sia:i, “Na ba:loba dunu da hosi da:iya fili heda:fia:lebe ba:sa.” Youla:me da bu adole i, “Amo ilia da ha lai dunuyale o ninimagai dunuyale, amo ba:ma:ne, hosiga fila heda:i dunu asunasima.”
18Sia: adole ahoasu dunu da hosi da:iya fila heda:le asili, Yihuma doaga:le, ema amane sia:i, “Hina bagade da di da ninimagai o ninima ha lai dunuyale dawa:musa:, amo adole ba:ma:ne na asunasi.” Yihiu da bu adole i, “Amo da dia liligi hame. Na baligia aligili, nama fa:no bobogema!” Sosodo ouligisu dunu gagagula heda:i diasu gadodili esalu, da adola ahoasu dunu da Yihiu ea gilisisu doaga:le, bu hame maha, amane sia: legei.
19Youla:me da sia: adola ahoasu dunu eno asunasili, e da Yihuma musa: adole ba:i defele, adole ba:i. Amola Yihiu da bu amane sia:i, “Amo da dia liligi hame. Na baligia aligili, nama fa:no bobogema!”
20Sosodo ouligisu dunu da enowane sia: adola ahoasu da Yihiu ea gilisisu doaga:le, hame buhagi, amo sia:legei. Amola e eno amane sia:i, “Gilisisu bisili ahoabe dunu da ea ‘sa:liode’ fila heda:le amo dadousa dunu agoane ha:gi ahoa. E da Yihiu ea hou defele hamosa.”
21Isala:ili hina bagade Youla:me da amane hamoma:ne sia:i, “Na ‘sa:liode’ momagema!” Ilia da amane hamoi. Youla:me amola Yuda hina bagade A:ihasaia, ela da elela: ‘sa:liode’ da:iya fila heda:le, Yihuma doaga:musa:, gadili asi. Ilia da sogebi amo musa: Na:ibode gagui, amoga Yihuma doaga:i.
22Youla:me da ema amane adole ba:i, “Di da olofoiwane manabela:?” Yihiu da bu adole i, “Olofosu hamomu da hamedei. Bai wamuni dawa:su hou amola ogogole loboga hamoi ‘gode’ma nodone sia:ne gadosu hou amo dia ame Yesebele ea bai muni hamoi, amo huluane dialebe ba:sa.”
23Youla:me da ha:giwane wele sia:i, “A:ihasaia! Hohonosu hou da doaga:i dagoi!” E da ea ‘sa:liode’ delegima:ne hosi efega hiougia guda:i.
24Yihiu da ea gasa defele oulali dili, souga gala:i. Sou da asili, Youla:me ea baligia ludili, ea dogo badofai. Youla:me da ea ‘sa:liode’ ganodini, gala:la sa:ili, bogoi dagoi.
25Yihiu da ea fidisu dunu Bidigama amane sia:i, “Ea da:i hodo lale, Na:ibode ea musa: gagui sogega galagama! Di bu dawa:ma! Musa: ania da hosi da:iya fila heda:le, hina bagade Youla:me ea ada A:iha:be ea baligia ahoanoba, Hina Gode da A:iha:bema amane sia:i,
26‘Na da aya Na:ibode amola egefelali medole legei ba:i. Amola Na da amane dafawane hamoma:ne ilegele sia:sa, Na da ilia medole legei sogebi amoga, dima se dabe imunu.’” Yihiu da ea fidisu dunuma eno amane sia:i, “Amaiba:le, Youla:me ea da:i hodo lale, Hina Gode Ea ilegei sia: dafawane hamoma:ne, Na:ibode ea musa: gagui sogebi amoga galagama.”
27Yuda hina bagade A:ihasaia da amo hou ba:beba:le, e da ea ‘sa:liode’ ganodini, Bede Ha:iga:nega doaga:musa: hobea:i. Yihiu da e baligia se bobogei. Yihiu da ea dunuma amane sia:i, “E amolawane medole legema!” A:ihasaia da ea ‘sa:liode’ ganodini, logo amo da Ge moilai (Ibia:me moilai gadenene) amoga asili, Yihiu ea dunu da e gala:i. Be e da bu asili, Migidou moilai bai bagadega doaga:le, bogoi.
28A:ihasaia ea eagene ouligisu dunu da ea bogoi da:i hodo lale, ‘sa:liode’ da:iya ligisili, Yelusaleme moilai bai bagadega gaguli asili, hina bagade bogoi uli dogosu sogebi, Da:ibidi Moilai Bai Bagade ganodini, uli dogone sali.
29Isala:ili hina bagade Youla:me (A:iha:be egefe) amo ea ouligibi ode gidayale ganodini, A:ihasaia da Yuda hina bagade hamoi.
30Yihiu da Yeseliele moilai bai bagadega doaga:i. Yesebele da hou doaga:i nababeba:le, ea si widasilale, ea dialuma hinabo nina: hahamone, fo misa:ne agenesidili lela, logoa gudu ba:le gudui.
31Yihiu da moilai logo holeiga golili manoba, Yesebele da amane wele sia:i, “Di Similai! Fane legesu dunu di! Abuliba:le guiguda: misi?”
32Yihiu da ba:le gadole, amane wele sia:i, “Namagai da nowala:?” Hina bagade diasu ouligisu dunu aduna o udiana da fo misa:ne agenesidili ema gudu ba:le gudui.
33Yihiu da ilima amane sia:i, “Amo uda galaguduma!” Ilia da Yesebele amo ouga:ne galagudui. Ea maga:me da dobea fei damana, amola hosi damana siagagala:i. Yihiu da ea ‘sa:liode’ da:iya fila heda:le amo uda ososa:gi.
34Amalalu, Yihiu da hina bagade diasuga golili sa:ili, ha:i mai. Amogalu fawane, e da amane sia:i, “Amo gagabui aligi uda, uli dogone sanasima. Bai e da hina bagade idiwi.”
35Be dunu da e uli dogomusa: asili, ea dialuma gasa amola ea lobo gasa amola emo gasa amo fawane diafulubi ba:i.
36Ilia da amo Yihuma sia:legebeba:le, e da amane sia:i, “Hina Gode da ea hawa: hamosu dunu Ilaidiamadili sia:i defele, amo hou da doaga:i. Hina Gode da amane sia:i, ‘Yesebele ea da:i hodo da Yeseliele soge ganodini, wa:mega mai dagoi ba:mu.
37Ea da:i hodo oda dialebe da iga safasi agoai ba:mu. Amasea, dunu afae da amo da Yesebele ea da:i hodo hamedafa dawa:mu,’”