Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kↄ̃n Bokobaru yão - 2 KINANƆ

2 KINANƆ 9

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Annabi Ɛlisa annabi gãli gbɛ̃ke sìsi, ben à bènɛ: Ǹ asaa dↄmma ǹ kũ, ǹ nↄ́si tùu kɛ̀ sí ǹ gáo Ramↄ Giliada.
2Tó n ka gwe, ǹ kpáɛ kɛ Yosafata nɛ́ Yehu, Nimisi diozi ǹ bↄo a gbɛ̃nↄ tɛ́, nɛ́ gɛ̃o kpɛ́n ai kpɛ́tu.
3Ǹ tùu pì nↄ́si kú à mìa, nɛ́ onɛ kɛ̀ Dii bè a à kà Isarailinↄ kína ũ. Beee gbɛra ǹ zɛ́ wɛ̃, nɛ́ bàa sí ǹ su. Ǹton gì kɛ gwero.
4Ben annabi gↄ̃kparɛ pì gàa Ramↄ Giliada.
5Kɛ̀ à kà gwe, à zĩ̀kari dↄn'aɛdeenↄ è kaɛna, ben à bè: Dↄn'aɛde, má yã vĩ mà onnɛ. Ben Yehu à là à bè: Wa dén ń tɛ́a? À wèàla à bè: Ḿbee dↄn'aɛde.
6Kɛ̀ Yehu fɛ̀ɛ à gɛ̃̀ kpɛ́n, ben gↄ̃kparɛ pì nↄ́si kù à mìa à bè: Dii Isarailinↄ Luda bè a n ka a gbɛ̃ Isarailinↄ kína ũ.
7Ǹ Ahabu bɛdeenↄ dɛdɛ, Dii é a zↄ̀bleri annabinↄ gɛ̃ɛ boḿma kↄ̃n a zↄ̀bleri kɛ̀ Yɛzɛbɛli ń dɛ́nↄ ń píngi.
8Ǹ Ahabu bɛdee pìnↄ dɛdɛ zↄ̀nↄ kↄ̃n wɛ̃ɛnɛnↄ ń píngi. Aↄ̃ gↄ̃gbɛ̃ ke tón gↄ̃ Isarailinↄ bùsunlo,
9Ahabu ua é gↄ̃ lán Nɛbati nɛ́ Yeroboamu ua bà, lán Ahia nɛ́ Baasa ua bà.
10Gbɛ̃ɛnↄ é Yɛzɛbɛli gɛ̀ só Yɛzɛrili bĩikpɛɛmɛ, gbɛ̃ke é à vĩro. Ben annabi pì zɛ́ wɛ̃̀ à bàa sì.
11Kɛ̀ Yehu bↄ̀ à gàa a dↄn'aɛde daanↄ kiia, ben aↄ̃ à là wà bè: À kɛ̀ diamɛ ĩadee pì mↄ̀ n kiiaee? À wèńla à bè: Á à dↄ̃ kɛ̀ yãzↄ̃zↄ̃rimɛ.
12Ben aↄ̃ bè: Ɛgɛɛmɛ! Ǹ owe. Ben à bè: Yã kɛ̀ à òmɛɛn yɛ̀. À bè Dii bè a ma ka Isarailinↄ kína ũ.
13Ben aↄ̃ baade kɛ̀ kpakpaa à a utadaa sɛ̀ à kàɛ à gbá gĩzĩ didikiia, ben aↄ̃ kuu pɛ̀ wà bè: Yehu kɛ̀ kí ũ.
14Ben Yehu lɛ́ kpàkↄ̃sↄ̃ńyo Yoramuzi. Gurↄ beeea sↄ̃ kí Yoramu pì kↄ̃n Isarailinↄ ń píngi e gii kↄ̃n Ramↄ Giliadao, aↄ̃ↄe zĩ̀ kaa kↄ̃n Siria kí Azailio.
15Kɛ̀ Sirianↄ à kɛ̃̀nna, ben à ɛ̀ara à tà Yɛzɛrili ai à kɛ̃kↄ̃a. Ben Yehu bè a gbɛ̃ pìnↄnɛ: Tó a zɛmaomɛ, àton tó gbɛ̃ke bↄ wɛ́tɛn à gá yã kɛ̀ baaru kpá Yɛzɛriliro.
16Ben Yehu gɛ̃̀ a sↄ̃goron, èe gaa Yɛzɛrili. Yoramu daɛ gwe kɛ̃nnana, Yudanↄ kí Aazia kú gwe dↄ, à gàa wɛ́ɛ kpáɛzi.
17Kɛ̀ gudãkpari kɛ̀ kú Yɛzɛrili gudãkpaki lezĩ musu Yehu è kↄ̃n a gbɛ̃nↄ, aↄ̃ↄe mↄↄ, ben à wii lɛ̀ à bè: Ma gbɛ̃nↄ è, aↄ̃ↄe mↄↄ. Ben Yoramu bè: Ǹ sↄ̃dee gbarɛ à gá dańlɛ à ń la tó aafian aↄ̃ↄe mↄↄo.
18Ben sↄ̃dee bↄ̀ à gàa à Yehu lè à bè: Kína bè, aafian nɛ́ɛ mↄↄoↄ́? Yehu wèàla à bè: N bà ũgba kↄ̃n aafiaomɛ? Ǹ mↄ́ ǹgↄ̃ tɛ́mazi. Ben gudãkpari bè: Zĩ̀ri pì ń lé, mↄde èe ɛara à sùro.

19Ben kína sↄ̃de plaadee gbàrɛ dↄ. Kɛ̀ à ń lé, à bè: Kína bè, aafian nɛ́ɛ mↄↄoↄ́? Ben Yehu wèàla à bè: N bà ũgba kↄ̃n aafiaomɛ? Ǹ mↄ́ ǹgↄ̃ tɛ́mazi.
20Ben gudãkpari pì bè: À ń lé, mↄde èe sↄ̃ ɛara à sùro. Gbɛ̃ pì górofĩna dɛ lán Nimisi dio Yehu bà, è góro baka lán ĩadee bà.
21Ben kí Yoramu bè: Ǹ góro dↄmɛ sↄ̃nↄa! Kɛ̀ wà dↄ̀a, ben à bↄ̀ wɛ́tɛn kↄ̃n Yudanↄ kí Aaziao, baade kↄ̃n a sↄ̃goroo, aↄ̃ↄe gaa da Yehulɛ. Ben aↄ̃ dàkↄ̃rɛ Yɛzɛrili gbɛ̃ Nabↄti kɛ̀ wà à dɛ̀ yãa bura.
22Kɛ̀ Yoramu wɛ́ɛ sì Yehulɛ, ben à à là à bè: Yehu, aafian nɛ́ɛ mↄↄoↄ́? À wèàla à bè: Aafia kú mámɛ? Zaakɛ n da Yɛzɛbɛli tãagbãgbãna kↄ̃n à pↄ́dammanao dàgula.
23Kɛ̀ Yoramu lìɛ èe bàa sii, ben à lɛ́ zù Aaziazi à bè: Bↄnkpɛɛyãmɛ Aazia!
24Ben Yehu a sá gà à Yoramu pào a kafatawa dagura. Kà pì gàa à à swɛ̃̀ zↄ̃̀, ben à kɛ̀ yↄ̀kↄↄ a sↄ̃goron.
25Ben Yehu bè a zĩ̀kpɛ gbɛ̃nsi Bidikanɛ: Ǹ à gɛ̀ sɛ́ ǹ zu Yɛzɛrili gbɛ̃ Nabↄti bura gwe. Ma dↄn kɛ̀ wá kú sↄ̃goro guu lɛdo yã wa plaa, wá tɛ́ à de Ahabu kpɛɛ, gurↄↄ mↄ̀a Dii gĩakɛ à lɛ́ kɛ̀ à yã musu à bè
26á è lán wà Nabↄti dɛ̀ nà kↄ̃n a nɛ́nↄ. Bura kɛ̀n é Nabↄti pↄ́ gɛ̃ɛ bonɛ Ahabua. Beee yãnzin ǹ à gɛ̀ sɛ́ ǹ zĩnna bura gwe lán Dii ò nà.
27Kɛ̀ Yudanↄ kí Aazia è lɛ, ben à dà Bɛtagã zɛ́n kↄ̃n bào. Ben Yehu pɛ̀ɛzi èe bee: À à dɛ se. Ben wà à pà a sↄ̃goro guu gurↄↄ kɛ̀ èe Guru sĩ̀sĩ kũu Ibleamu saɛ. Ben à ń kɛ̃ à tà Mɛgido, gwe à gàa à gàn.
28À ìbanↄ à gɛ̀ sɛ̀ wà dà sↄ̃goro guu wà tào Yerusalɛmu, ben aↄ̃ à mira kpàkↄ̃zi kↄ̃n a dezinↄ pↄ́o Dauda wɛ́tɛ.
29Ahabu nɛ́ Yoramu kíblena wɛ̃̀ kuri awɛɛdodee guun Aazia kɛ̀ Yudanↄ kí ũ.
30Kɛ̀ Yehu mↄ̀ Yɛzɛrili, Yɛzɛbɛli à baaru mà, ben à kiroo kà à a mìkã kɛ̀kɛ. Zaa bĩi kpɛ́ musu windo guun èe wɛ́ɛ kpaɛɛ.
31Kɛ̀ Yehu gɛ̃̀ bĩilɛa, ben Yɛzɛbɛli bè: N kɛ sɛ̃nkpɛ kↄ̃n Zimirio, n n dii dɛ̀. Aafian n mↄo kɛ̀ↄ́?
32Kɛ̀ Yehu wɛ́ɛ sɛ̀ musu, à windo gwà, ben à bè: Dé bé à zɛ̀mao? Dé bé à kú ma kpaa? Kɛ̀ kíbɛ zĩkɛri gↄ̃ↄn plaa ke aagↄ̃ↄnↄ mↄ̀ wà wɛ́ɛ kpàɛ windo guu,
33ben Yehu bèńnɛ: À ↄ yĩpazi à à pãɛ. Kɛ̀ aↄ̃ ↄ yĩ̀pazi aↄ̃ à pã̀ɛ, ben Yehu kìti pàa kↄ̃n sↄ̃goroo ai à aru fã̀fã gũ̀a kↄ̃n a sↄ̃nↄ.
34Kɛ̀ Yehu gɛ̃̀ kíbɛ, à pↄ́ blè à í mì, ben à bè: Baa kɛ̀ wà láari bↄ̀ nↄgbɛ̃ pìn, wà à vĩi, zaakɛ kí boriimɛ.
35Kɛ̀ wà gàa wà à gɛ̀ sɛ́ wà vĩi, ben wèe pↄ́ke ero, tó èe kɛ à mìwatoro kↄ̃n à gbálanↄ kↄ̃n à ↄlanↄ baasiro.
36Ben wà ɛ̀ara wà gàa wà ò Yehunɛ, ben à bè: Yã kɛ̀ Dii ò a zↄ̀bleri Tisibɛ gbɛ̃ Ilia gãzĩn gwe, à bè: Gbɛ̃ɛnↄ é Yɛzɛbɛli nↄ̀bↄ só Yɛzɛrili bĩi kpɛɛ.

37Yɛzɛbɛli gɛ̀ é gↄ̃ káɛ tↄↄtɛ lán pↄ́kãde gbↄ̃̀ bà Yɛzɛrili bĩi kpɛɛ. Gbɛ̃ke é e à be Yɛzɛbɛlin yɛ̀ro.