Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - 2 Kíaↄ

2 Kíaↄ 9

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ãnabi Ɛlizi ãnabi gãli gbɛ̃e sìsi, ↄ̃ a òɛ̀: Ǹ n ula kãaa ǹ kṹ, nísi tùuɛ bee si gɛò Lamↄtu Galada.
2Tó n ka we, kpálɛkɛ Yosafa nɛ́ Yehu, Nimisi tↄũnazi, ní aà bↄ a gbɛ̃́ↄ guu, ní gɛ̃aànↄ kpɛ́u e kpɛa.
3Ní tùupi nísika aà miwa, ní oɛ̀ Dii mɛ̀ a aà kpà Isailiↄ kía ũɛ. Bee gbɛa ní zɛwɛ̃ ǹ bàalɛ ǹ su. Ńsu gɛ̃gɛ̃ weo.
4Ɔ̃ ãnabi ɛ̀waasopi gɛ̀ Lamↄtu Galada.
5Kɛ́ à kà we, à zĩgↄ̃ dↄaanaↄ è kálɛa, ↄ̃ à mɛ̀: Dↄaana, má yãvĩ mà onɛ. Ɔ̃ Yehu aà là à mɛ̀: Wá dé ńlɛ oi? A wèwà à mɛ̀: Ḿmɛ dↄaana.
6Kɛ́ Yehu fɛ̀lɛ gɛ̃̀ kpɛ́u, ↄ̃ ɛ̀waasopi nísikà aà miwa à mɛ̀: Dii Isailiↄ Lua mɛ̀ a n kpa a gbɛ̃́ Isailiↄ kía ũɛ.
7Ní Ahabu bɛdeↄ dɛdɛ, Dii i a zↄ̀blena ãnabiↄ tↄsinɛ́ ń a zↄ̀blena pↄ́ Zezabɛli ń dɛ́ↄ píi.
8Ní Ahabu bɛdepiↄ dɛdɛ zↄↄ ń wɛ̃́ɛↄ píi. An gↄ̃ɛe su gↄ̃ Isaili bùsuuo,
9Ahabu ua i gↄ̃ lán Nɛba nɛ́ Yeloboaũ uawa, lán Ahia nɛ́ Baasa uawa.
10Gbɛ̃ↄ Zezabɛli gɛ so Yezɛlɛɛ bĩ́i kpɛɛ, gbɛ̃e a aà vĩo. Ɔ̃ ãnabipi zɛwɛ̃̀, à tilɛ̀.
11Kɛ́ Yehu bↄ̀ gɛ̀ a dↄaana deeↄ kĩ́i, ↄ̃ aa aà là aa mɛ̀: Bↄ́yãi ĩ́andepi mↄ̀i n kĩ́ii? A wèmá à mɛ̀: Á gbɛ̃́pi dↄ̃, yãbↄlɛnaɛ.
12Ɔ̃ aa mɛ̀: Ɛgɛɛ! Owɛ̃ɛ. Ɔ̃ à mɛ̀: Yã́ pↄ́ a òmɛɛn kɛ: À mɛ̀ Dii mɛ̀ a ma kpa Isailiↄ kía ũɛ.
13Ɔ̃ an baade kɛ̀ kpakpa à a ulada sɛ kàlɛ aà zíɛ dɛdɛkĩiwa, ↄ̃ aa kuupɛ̀ aa mɛ̀: Yehu mɛ́ kí ũ.
14Ɔ̃ Yehu lɛkpàaĩ ń gbɛ̃́ↄ Yolaũzi. À mↄ lè kí Yolaũpi ń Isailiↄ píi lɛ́ gí ń Lamↄtu Galadaoɛ, ↄ̃ aalɛ zĩka ń Siliↄ kí Azaelio.
15Kɛ́ Siliↄ aà kɛ̀'ĩa, ↄ̃ à ɛ̀a tà Yezɛlɛɛ e à gbã́gbã. Ɔ̃ Yehu ò a gbɛ̃́piↄnɛ: Tó a zɛmanↄɛ, ásu to gbɛ̃e bↄ wɛ̃́lɛu à gɛ yã́pi baokpa Yezɛlɛɛo.
16Ɔ̃ Yehu gɛ̃̀ a sↄ̃́gou à gɛ̀ Yezɛlɛɛ. Yolaũ wúlɛa we, Yudaↄ kí Aazia ku we lↄ, à gɛ̀ wɛ́kpalɛiaàziɛ.
17Kɛ́ gudↄ̃ana pↄ́ kú Yezɛlɛɛ kalanga musu Yehu è ń a gbɛ̃́ↄ, aalɛ mↄ́, ↄ̃ à wiilɛ̀ à mɛ̀: Ma gbɛ̃́ↄ è, aalɛ mↄ́. Ɔ̃ Yolaũ mɛ̀: Sↄ̃de gbaɛ aà gɛ dańlɛ, aà ń la tó aafia aalɛ mↄ́.
18Ɔ̃ sↄ̃de bↄ̀ gɛ̀ Yehu lè à mɛ̀: Kí mɛ̀ aafia ńlɛ mↄ́a? Yehu wèwà à mɛ̀: N bàa ũma ń aafiaoi? Mↄ ǹyↄ̃ tɛmazi. Ɔ̃ gudↄ̃anapi mɛ̀: Zĩnapi ń lé, kási i ɛa sùo.

19Ɔ̃ kí sↄ̃de plaade gbàɛ lↄ. Kɛ́ à ń lé, à mɛ̀: Kí mɛ̀ aafia ńlɛ mↄ́a? Ɔ̃ Yehu wèwà à mɛ̀: N bàa ũma ń aafiaoi? Mↄ ǹyↄ̃ tɛmazi.
20Ɔ̃ gudↄ̃anapi mɛ̀: À ń lé, kási i ɛa sù sↄ̃o. Gbɛ̃́pi gofĩa dɛ lán Nimisi tↄũna Yehuwaɛ, ì gó baa lán ĩ́andewaɛ.
21Ɔ̃ kí Yolaũpi mɛ̀: Gó dↄmɛɛ sↄ̃́ↄnɛ! Kɛ́ wa dↄ̀ɛ̀, ↄ̃ aa bↄ̀ wɛ̃́lɛu ń Yudaↄ kí Aaziao, baade ń a sↄ̃́goo, aalɛ gɛ́ dai Yehulɛ. Ɔ̃ aa kpàaũ Yezɛlɛɛ gbɛ̃́ Nabↄti pↄ́ wa dɛ̀ yãa bua.
22Kɛ́ Yolaũ wɛsì Yehulɛ, ↄ̃ à aà là à mɛ̀: Yehu, aafia ńlɛ mↄ́a? A wèwà à mɛ̀: Lá n da Zezabɛli gbãsĩkɛa tã́aↄ yã́ musu ń aà pↄdaa gbɛ̃́ↄwao lìgua, aafia ku máɛ?
23Kɛ́ Yolaũ lìaa àlɛ bàalɛ, ↄ̃ à lɛzù Aaziazi à mɛ̀: Bↄnkpɛyãɛ Aazia!
24Ɔ̃ Yehu a sá kã̀ à Yolaũ pà a káafala zãnguo. Kapi gɛ̀ aà sↄ̃ kũ̀, ↄ̃ à kɛ̀ a sↄ̃́gou yↄ̀gɛɛ.
25Ɔ̃ Yehu ò a zĩgↄ̃ bade Bidekaaɛ: Ǹ aà gɛ sɛ zu Yezɛlɛɛ gbɛ̃́ Nabↄti bua we, asa yã́ dↄ̀magu. Kɛ́ wá kú sↄ̃́go guu sãnu yãa wá pla, wá tɛ́ aà mae Ahabuzi, ↄ̃ Dii àsi'ò aà yã́ musu à mɛ̀
26a Nabↄti ń a nɛ́ↄ dɛa è. Bua la ↄ̃ á Nabↄti pↄ́ tↄsiuɛ̀. A yã́i tò ǹ aà gɛ sɛ vũaa bua we lá Dii òwa.
27Kɛ́ Yudaↄ kí Aazia è màa, ↄ̃ à pɛ̀lɛ Bɛtagã zɛ́u ń bao. Ɔ̃ Yehu pɛ̀lɛaàzi à mɛ̀: À aà dɛ sↄ̃ɛ. Ɔ̃ wà aà pà a sↄ̃́go guu gↄↄ pↄ́ àlɛ Guu sĩ̀sĩ kũ Ibleaũ saɛ. Ɔ̃ à ń kɛ̃́ à tà Mɛgido, we à gàu.
28Aà ìwaↄ aà gɛ sɛ dà sↄ̃́go guu aa tàò Yelusalɛũ, ↄ̃ aa aà mia kpàkↄ̃i ń a deziↄ Davidi wɛ̃́lɛu.
29Za Ahabu nɛ́ Yolaũ kpalablea wɛ̃̀ kuɛdode guu, ↄ̃ Aaziapi gↄ̃̀ Yudaↄ kía ũ.
30Kɛ́ Yehu mↄ̀ Yezɛlɛɛ, Zezabɛli a baomà, ↄ̃ à kio kà à a mikã kɛ̀kɛ. Za bĩ́i kpɛdiakↄ̃a fɛnɛntiu ↄ̃ àlɛ zĩ́lɛ gwa.
31Kɛ́ Yehu gɛ̃̀ bĩ́ibↄlɛu, ↄ̃ Zezabɛli mɛ̀: N kɛ doũ ń Zimlio, n n dii dɛ̀. Aafia n mↄ laa?
32Kɛ́ Yehu wɛsɛ̀ musu, à fɛnɛnti gwà, ↄ̃ à mɛ̀: Démɛ zɛ̀manↄi? Démɛ kú wei? Kɛ́ kibɛ zĩkɛna gbɛ̃ↄn pla ge àaↄ̃ↄ mↄ̀ zĩ́lɛ gwà fɛnɛntiu,
33ↄ̃ Yehu ònɛ́: À ↄzↄ̃aàzi. Kɛ́ aa ↄzↄ̃̀aàzi, à lɛ̀lɛ, ↄ̃ Yehu lɛ́ aà tↄ̀ↄsↄmpa ń a sↄ̃́goo e aà au fã̀ gĩwa ń sↄ̃́ↄ.
34Kɛ́ Yehu gɛ̃̀ kibɛ, à pↄblè à imì, ↄ̃ à mɛ̀: Baa kɛ́ nↄɛpiá láaipↄɛ, wà aà vĩ, asa kíabuiɛ.
35Kɛ́ wà gɛ̀ aà sɛ́i wà vĩ, wi pↄe eo, sema aà miwa ń aà gbálaↄ ń aà ↄlaↄ bàasio.
36Ɔ̃ wà ɛ̀a gɛ ò Yehuɛ, ↄ̃ à mɛ̀: Yã́ pↄ́ Dii dà a zↄ̀blena Tisɛbɛ gbɛ̃́ Ɛliaɛ a òn we, à mɛ̀: Gbɛ̃ↄ Zezabɛli mɛ so Yezɛlɛɛ bĩ́i kpɛɛ.

37Zezabɛli gɛ a gↄ̃ fãaaa tↄↄlɛ lán pↄtuo gbↄ̃wa Yezɛlɛɛ bĩ́i kpɛɛ. Gbɛ̃e a e mɛ Zezabɛlin kɛo.