Text copied!
CopyCompare
Ãcõrẽ Bed̶ea - 2 Reye

2 Reye 9

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ewari ab̶a Eliseoba Ãcõrẽneba bed̶eabarida ab̶a trʌ̃ped̶a nãwã jarasia: –Bʌa cacuad̶e jʌ̃ b̶ʌra bio trãjʌ̃ cob̶ʌped̶a Gala druad̶e Ramo purud̶aa isabe wãdua. Naʌ̃ zoco zaqued̶e nedragada ededua.
2Mama jũẽped̶a Josapa warra, Nimsi wiuzaque Jehúda acʌd̶e wãdua. Idjira dewararã ume b̶ʌda ãyã trʌ̃ped̶a dewara dejãare ededua.
3Maʌ̃be naʌ̃ zoco zaqued̶e b̶ʌ nedragara idji boro ʌ̃rʌ̃ weadua. Weabʌrʌd̶e jaradua: “Ãcõrẽba nãwã jara b̶ʌa: mʌ̃a bʌra Israeld̶ebema boroda b̶ʌbʌrʌa.” Mãwã oped̶a dji ded̶e ed̶a wãbadara ewaped̶a isabe pira wãdua. Ni maãrĩ bid̶a dãrãrãdua.–
4Ara maʌ̃da Ãcõrẽneba bed̶eabari cũdrara Gala druad̶e Ramo purud̶aa wãsia.
5Mama jũẽsid̶e Israeld̶ebema sordao bororãda ãbaa dji jʌre duanʌda unuped̶a nãwã jarasia: –Mʌ̃ boro, mʌ̃a bʌ́a ne jaraida erob̶ʌa.– Maʌ̃ne Jehúba iwid̶isia: –¿Caia bed̶ea b̶ʌ?– Cũdraba panusia: –Mʌ̃a bʌ́a bed̶ea b̶ʌa, mʌ̃ boro.–
6Maʌ̃be Jehúra piradrʌped̶a cũdra ume dewara dejãare wãsia. Mama panʌne cũdraba nedraga Jehú boro ʌ̃rʌ̃ weabʌrʌd̶e nãwã jarasia: –Israelerã Ãcõrẽba nãwã jara b̶ʌa: mʌ̃a bʌra mʌ̃ puru Israeld̶ebema boroda b̶ʌbʌrʌa.
7Bʌ boro b̶asi Acabo ẽberãrãra jũma quenadua. Idji quima Jezabelba mʌ̃ nezocarã, mʌ̃neba bed̶eabadarã sid̶a quenabid̶a carea mʌ̃a bʌd̶eba cawa oya.
8Acabo ẽberãrãra jũma quininia. Ãdjirã dji umaquĩrãra mʌ̃a ab̶ed̶a jũma jõbiya: nezoca b̶eada, nezocaẽ́ b̶ea sid̶a.
9Mʌ̃a Nabat warra Jeroboaʌ̃ ẽberãrã jõbid̶a quĩrãca idjab̶a Ahía warra Baasa ẽberãrã jõbid̶a quĩrãca Acabo ẽberãrã sid̶a jõbiya.
10Maʌ̃ awara Jezabel sid̶a bead̶aped̶a Jezreel puru caita usaba cod̶ia. Idjira joud̶aẽ́a.– Cũdraba mãwã jaraped̶a dji ded̶e ed̶a wãbadara ewaped̶a pira wãsia.
11Jehú wayacusa sordao bororã duanʌma jũẽbʌrʌd̶e ab̶aʌba iwid̶isia: –Mẽrã, jãʌ̃ cũdra quĩrãẽ́ b̶ʌra ¿cãrẽ cãrẽã ze b̶asi? ¿Cãrẽda sãwãsi?– Jehúba panusia: –Bãrãba cawa panʌa jãʌ̃gʌca b̶eara sãwã bed̶eabadada.–
12Maʌ̃ne ãdjirãba jarasid̶aa: –Bʌa sewada o b̶ʌa. Idjia jarad̶ara dairãa nẽbʌrʌdua.– Jehúba panusia: –Idjia mʌ̃́a jarasia: “Ãcõrẽba nãwã jara b̶ʌa: mʌ̃a bʌra Israeld̶ebema boroda b̶ʌbʌrʌa.”–
13Maʌ̃ ũrĩnaped̶a ãdjirãba cacuad̶e jʌ̃ panʌra dume quid̶ad̶e isabe tõcuasid̶aa Jehúra maʌ̃ ʌ̃rʌ̃ nĩbamãrẽã. Maʌ̃be cachiru zad̶aped̶a jĩgua jarasid̶aa: –¡Jehúra dadjirã boroa!–
30Mãwãnacarea Jehúra Jezreel purud̶aa wãsia. Jezabelba Jehú zebʌrʌda ũrĩsid̶e idji daura soacuasia idjab̶a idji bud̶ara biya erusia. Maʌ̃be dajadaa acʌbadad̶eba ed̶aa acʌ nũmesia.
31Jehú dji purud̶e ed̶a wãbadama jũẽsid̶e Jezabelba idjía jarasia: –Mẽrã, Zimri quĩrãca b̶ʌ, bʌ boro bead̶a.–
32Maʌ̃ne Jehúba ʌ̃taa dji dajadaa acʌbadamaa acʌped̶a jĩgua jarasia: –¿Jãma ed̶a caida mʌ̃are b̶ʌ?– Ara maʌ̃da nezoca dji droma b̶ea umé wa ũbea panʌba ed̶aa Jehúmaa acʌsid̶aa.
33Maʌ̃ne Jehúba ãdjirãa jarasia: –¡Jezabelera ud̶u b̶atabued̶adua!– Ara maʌ̃da idjira ud̶u b̶atabuesid̶aa. Maʌ̃ne cawayoba idji ʌ̃rʌ̃ tʌgabʌdad̶e idji oaba cawayora, puru aud̶u jũrã ca b̶ʌ sid̶a tãũcuasia.
34Maʌ̃be Jehúra Jezabel ded̶e ed̶a ne cod̶e wãsia. Ne cod̶acarea nãwã jarasia: –Jãʌ̃ wẽrã cadjiruara joud̶e wãnadua. Idjira Sidoʌ̃nebema boro cau bẽrã joud̶ia.–

35Baribʌrʌ joud̶i carea wãsid̶ad̶e ab̶abe dji boroda, dji jʌwada, dji jĩrũ sid̶a unusid̶aa.
36Ãdjirãba Jehúa jarad̶e wãsid̶aa. Maʌ̃ne Jehúba jarasia: –Ãcõrẽba jarad̶a quĩrãca mãwãsia. Tisbéd̶ebema Elíad̶eba Ãcõrẽba jarasia: Jezreel puru caita Jezabelera bead̶aped̶a usaba cod̶ia.
37Idji cacua ãrĩcuad̶ara ãcaca quĩrãca Jezreel ẽjũãne tab̶ead̶ia. Mãwã ni ab̶aʌba poya jarad̶aẽ́a: naʌ̃gʌra Jezabel basía.–