Text copied!
CopyCompare
Buk Baibel long Tok Pisin - 2 King

2 King 9

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Long taim King Joram i stap long Jesril, profet Elisa i singautim wanpela yangpela profet i kam, na i tokim em olsem, “Pasim gut laplap bilong yu na kisim dispela liklik jak i gat wel bilong oliv, na kirap i go long taun Ramot long distrik Gileat.
2Na taim yu kamap long Ramot, yu mas i go painim Jehu, pikinini man bilong Jehosafat, na tumbuna pikinini bilong Nimsi. Na sapos em i stap wantaim ol wantok bilong en, orait yu mas kisim em i go long wanpela rum.
3Orait kisim dispela jak wel na kapsaitim wel long het bilong en na tokim em olsem, ‘Bikpela i tok long em i makim yu long i stap king bilong Israel.’ Yu mekim dispela samting pinis, orait yu mas opim dua na ranawe kwik.”
4Elisa i tok pinis, orait dispela yangpela profet i kirap i go long Ramot.
5Na taim em i kamap, em i lukim Jehu i sindaun toktok wantaim ol arapela ofisa bilong ami. Na em i tok, “Ofisa, mi gat wanpela tok.” Na Jehu i askim em, “Yu gat tok long husat?” Na profet i kr tok, “Mi gat tok long yu tasol.”
6Orait na tupela i go insait long wanpela rum, na profet i kapsaitim wel bilong oliv long het bilong Jehu na i tokim em olsem, “God, Bikpela bilong yumi Israel i tok olsem, ‘Nau mi makim yu long kamap king bilong Israel. Na bai yu bosim ol dispela manmeri bilong mi.
7Na yu mas kilim i dai ol lain bilong Ahap, dispela king bipo yu stap ofisa bilong en. Long dispela pasin bai mi bekim stret pasin nogut bilong Kwin Jesebel. Em dispela meri bipo i bin kilim ol profet bilong mi na ol arapela wokman bilong mi.
8Bai mi bagarapim olgeta lain famili bilong Ahap. Tru tumas, bai mi pinisim olgeta man i kamap long lain bilong Ahap long Israel, maski ol i yangpela yet o ol i kamap bikpela pinis.
9Bai mi mekim wankain pasin long ol, olsem bipo mi bin mekim long famili bilong King Jeroboam, pikinini man bilong Nebat, na long famili bilong King Basa, pikinini man bilong Ahiya.
10Jesebel bai i dai na bai i no gat man i planim bodi bilong en. Nogat. Bai ol dok i kaikai bodi bilong en klostu long taun Jesril.’” Profet i autim dispela tok bilong Bikpela pinis, orait em i opim dua na i ranawe i go.
11Jehu i go bek long ol arapela ofisa na ol i askim em olsem, “Wanpela samting i kamap, a? Watpo dispela longlong man i kam lukim yu?” Na Jehu i bekim tok olsem, “Yupela i save long pasin bilong ol dispela kain man. Ol i save toktok nabaut tasol.”
12Na ol i tok, “Goan, yu mas tok stret long mipela. Maski giaman na haitim tok.” Orait na Jehu i tok stret long ol ofisa olsem, “Dispela man i kam tokim mi olsem, Bikpela i tok, em i makim mi pinis long kamap king bilong Israel.”
13Ol ofisa i harim dispela tok na wantu ol i rausim ol longpela klos bilong ol yet na karamapim lata bilong haus, na Jehu i sanap antap long lata. Na ol i winim biugel na singaut olsem, “Jehu i kamap king pinis.”
14Jehu i stap long Ramot na em i pasim tok wantaim ol ofisa bilong en long kilim Joram i dai na kisim ples bilong en olsem king. Tasol Joram i stap yet long taun Jesril, long wanem, em i bin kisim bagarap long taim ol Israel i pait long lain bilong King Hasael bilong Siria, na em i no kamap orait yet. Olsem na Jehu i tokim ol ofisa bilong en olsem, “Sapos yupela i wanbel wantaim mi, orait yupela i mas was gut na i no ken larim wanpela man i lusim Ramot na i go long Jesril na tokaut long dispela samting yumi laik mekim.”
16Orait Jehu i go antap long karis bilong en, na em wantaim sampela soldia i lusim Ramot na i go long Jesril. Sik bilong King Joram i no orait yet, olsem na em i slip i stap long bet bilong en long Jesril. Na long dispela taim King Ahasia bilong Juda i bin kam long Jesril long lukim Joram. Olsem na tupela wantaim i stap long Jesril.
17Wanpela man i stap sentri long taua bilong banis bilong taun Jesril na em i lukim lain bilong Jehu i kam. Na em i singaut na tokim ol man i stap long taun olsem, “Mi lukim bikpela lain man i kam.” Ol man i tokim Joram long dispela tok bilong wasman, na Joram i tokim ol olsem, “Tokim wanpela soldia long kisim hos bilong en na ran i go bungim ol na askim ol olsem, ‘Olgeta samting i stap orait o nogat?’”
18Orait wanpela soldia i sindaun long hos na i ran i go bungim ol na i tokim Jehu olsem, “King i laik save, olgeta samting i stap i orait o nogat?” Na Jehu i bekim tok olsem, “Em i no samting bilong yu, yu kam bihainim mipela tasol.” Wasman i lukim dispela soldia i no kam bek na em i salim tok i go long king olsem, “Dispela soldia yu bin salim, em i go kamap long ol, tasol em i no kam bek.”
19Orait king i salim narapela soldia i go. Na taim dispela soldia i kamap long ol, em tu i tokim Jehu olsem, “King i laik save, olgeta samting i stap i orait, o nogat?” Na Jehu i bekim tok olsem, “Em i no samting bilong yu, yu kam bihainim mipela tasol.”
20Wasman i lukim dispela soldia tu i no kam bek, na em i salim tok long king olsem, “Dispela arapela soldia yu bin salim, em tu i no kam bek. Na mi lukim dispela man i stap long karis, em i mekim longlong pasin tru olsem Jehu bilong lain bilong Nimsi, i save mekim. Em i mekim ol hos i spit nogut tru na pulim karis i kam.”
21Orait King Joram i tok, “Redim karis bilong mi.” Orait ol i redim na Joram i go antap long karis bilong en na King Ahasia i go antap long narapela karis, na tupela i ran i go bilong bungim Jehu. Na tupela i bungim em klostu long graun bilong Nabot.
22Taim Joram i lukim Jehu, em i askim Jehu olsem, “Olgeta samting i stap i orait, o nogat?” Na Jehu i bekim tok olsem, “Bai i orait olsem wanem, sapos mama bilong yu Jesebel, i wok yet long bihainim ol giaman god na i mekim ol pasin nogut na ol pasin bilong mekim posin. Ol dispela pasin nogut bilong mama bilong yu i wok long kamap bikpela moa.”
23Joram i harim dispela tok bilong Jehu, orait wantu em i tanim karis bilong en na i ranawe i go. Na em i singaut long Ahasia olsem, “Ahasia, dispela man i kam bilong daunim mi.”
24Tasol Jehu i taitim strong banara bilong en na i sutim Joram long baksait. Na spia i kisim lewa o pam bilong Joram na em i pundaun insait long karis bilong en na em i dai.
25Orait na Jehu i tokim Bitkar, dispela ofisa i stap wantaim em, olsem, “Kisim bodi bilong Joram na tromoi i go long graun bilong Nabot, dispela man bilong Jesril. Yu tingim yet dispela tok bipo Bikpela i bin autim long King Ahap, papa bilong Joram? Mitupela i bin bihainim Ahap long karis bilong mitupela na Bikpela i bin tokim Ahap olsem,
26‘Asde tasol mi Bikpela, mi lukim ol man i bihainim laik bilong yu na ol i kilim i dai Nabot wantaim ol pikinini man bilong en. Olsem na mi Bikpela, mi tok tru tumas, bai mi bekim rong bilong yu long dispela graun bilong Nabot stret.’” Na Jehu i tok moa long Bitkar olsem, “Kisim bodi bilong Joram na tromoi i go long dispela graun bilong Nabot, bilong inapim tok bilong Bikpela.”
27King Ahasia bilong Juda i lukim Joram i dai pinis, na em i stap long karis bilong en na ranawe i go olsem long taun Bethagan. Na Jehu wantaim ol soldia bilong en i ranim Ahasia, na Jehu i tokim ol soldia olsem, “Sutim em tu.” Orait ol i sutim em long taim em i ran long karis bilong en na i go antap long maunten Gur, klostu long taun Ipleam. Tasol Ahasia i ranawe i go olgeta long taun Megido, na bihain em i dai.
28Na ol ofisa bilong en i kisim bodi bilong en na putim long wanpela karis na bringim i go bek long Jerusalem. Na ol i planim em long ples matmat bilong ol tumbuna bilong en long Taun Bilong Devit.
29Ahasia i bin kamap king bilong Juda long namba 11 yia bilong Joram i stap king bilong Israel.
30Jehu wantaim ol lain bilong en i ranim Ahasia pinis, orait ol i kam bek long Jesril. Kwin Jesebel i stap long dispela hap na em i bin harim tok olsem, Joram i dai pinis. Olsem na Jesebel i bilasim ai na gras bilong en, na i sanap long windo bilong haus king na lukluk i go daun long rot.
31Na taim Jehu i kam insait long bikpela dua bilong taun, Jesebel i singaut long em olsem, “Simri, yu man bilong kilim i dai bikman bilong yu, yu stap gut, a?”
32Jehu i harim na i lukluk i go antap long windo na i singaut olsem, “Husat i laik kam long lain bilong mi?” Na sampela wokman i stap long haus king i harim tok bilong Jehu na ol i kam sanap long windo na lukluk i go daun long em.
33Na Jehu i tokim ol olsem, “Tromoi dispela meri i kam daun.” Orait ol i kisim Jesebel na tromoi em i go daun. Na blut bilong en i kalap nabaut na i pas long banis bilong haus na long ol hos bilong Jehu. Na Jehu i mekim ol hos na karis bilong en i krungutim bodi bilong Jesebel.
34Bihain Jehu i go insait long haus king na i kaikai. Em i kaikai na dring pinis na em i tokim ol man olsem, “God i tok pinis, dispela meri nogut i mas bagarap. Tasol em i pikinini bilong wanpela king, olsem na yupela i mas kisim bodi bilong en na planim.”
35Orait ol i go ausait bilong kisim bodi na planim. Tasol ol i no lukim bodi bilong en i stap. Nogat. Ol i lukim tasol bun bilong het na han na lek.
36Na ol i go bek na tokim Jehu long dispela samting, na em i tok olsem, “Dispela samting i kamap stret olsem Bikpela i bin tok long maus bilong wokman bilong en, Elaija bilong taun Tisbe. Bikpela i bin tok olsem, ‘Taim Jesebel i dai, ol dok bai i kaikai bodi bilong en, long graun bilong taun Jesril.
37Na bai ol hap hap bilong bodi bilong en i stap nabaut long graun olsem pekpek bilong dok. Na ol man i lukim, bai ol i no inap save dispela em i bodi bilong Jesebel.’”