Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kũ Bisã yão - 2 KINANƆ

2 KINANƆ 9

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Annabi Ɛlisa annabi gã̀ gbɛ̃ke sìsi, akũ à pìnɛ: Ǹ asa dↄmma ǹ kũ, ǹ nísi tùru dí sí ǹ gɛ́o Ramↄ Giliada.
2Tó n ka gwe, ǹ kpátɛ kɛ Yosafata nɛ́ Yehu, Nimisi daikorei ǹ bo kãao a gbɛ̃nↄ tɛ́, ń gɛ̃ kpɛ́n ari kpɛ́nɛn.
3Ǹ tùruu pì nísi kú a mìia, ń onɛ kũ Dikiri pì a a kà Isarailanↄ kína ũ. Abire gbɛra ǹ zɛ́ wɛ̃, ń bàa sí ǹ su. Ǹsun gì kɛ gwero.
4Akũ annabi kɛfɛnna pìi gɛ̀ɛ Ramↄ Giliada.
5Kũ à kà gwe, à zĩ̀kari don'arɛdenↄ è katɛna, akũ à pì: Don'arɛde, má yã vĩ mà onnɛ. Akũ Yehu a là à pì: Ó dímɛ ntɛn oo? À wèa à pì: Mↄkↄ̃mmɛ don'arɛde.
6Kũ Yehu fùtɛ à gɛ̃̀ kpɛ́n, akũ kɛfɛnna pì nísi kù a mìia à pì: Dikiri Isarailanↄ Luda pì a n ka a gbɛ̃ Isarailanↄ kína ũ.
7Ǹ Ahabu bedenↄ dɛdɛ, Dikiri ni a zↄ̀bleri annabinↄ fĩna boḿma kũ a zↄ̀bleri kũ Yɛzɛbɛli ń dɛ́nↄ ń pínki.
8Ǹ Ahabu bede pìnↄ dɛdɛ zↄ̀nↄ kũ zĩdadenↄ ń pínki. Ń gↄ̃gbɛ̃ ke sún gↄ̃ Isarailanↄ bùsunlo,
9Ahabu ↄn ni gↄ̃ lán Nɛbati nɛ́ Yeroboamu ↄnn bà, lán Ahia nɛ́ Baasa ↄnn bà.
10Gbɛ̃danↄ ni Yɛzɛbɛli gɛ̀ só Yɛzɛrili bĩnikpɛmɛ, gbɛ̃ke ni a vĩro. Akũ annabii pì zɛ́ wɛ̃̀ à bàa sì.
11Kũ Yehu bò à gɛ̀ɛ a don'arɛde dakenↄ kĩnaa, akũ ò a là ò pì: À kɛ̀ deran ĩade pìi sù n kĩnaaa? À wèḿma à pì: Á a dↄ̃ kũ yãzↄ̃zↄ̃riimɛ.
12Akũ ò pì: Ɛ́kɛmɛ! Ǹ owɛrɛ. Akũ à pì: Yã kũ à òmɛnɛn dí. À pì Dikiri pì a ma ka Isarailanↄ kína ũ.
13Akũ ń baadi kɛ̀ likalika à a uta zↄ̃kↄ̃ↄ sɛ̀ à kàtɛ a gbá sarɛ didikia, akũ ò kuru pɛ̀ ò pì: Yehu kɛ̀ kína ũ.
14Akũ Yehu lɛ́ kpàkũsũ kũńwo Yoramui. Gↄrↄ birea kína Yoramu pì kũ Isarailanↄ ń pínki tɛn gí kũ Ramↄ Giliadao, òtɛn zĩ̀ ká kũ Siria kína Azailio.
15Kũ Sirianↄ a kĩ̀nna, akũ à ɛ̀ra à tà Yɛzɛrili ari à aafia le. Akũ Yehu pì a gbɛ̃ pìnↄnɛ: Tó a zɛ kũmaomɛ, àsun tó gbɛ̃ke bo wɛ̃tɛn à gɛ́ yã dí baaru kpá Yɛzɛriliro.
16Akũ Yehu gɛ̃̀ a sↄ̃gon, àtɛn gɛ́ Yɛzɛrili. Yoramu wutɛna gwe kĩnnana, Yudanↄ kína Ahazia kú gwe dↄ, à gɛ̀ɛ wɛ́ kpátɛi.
17Kũ gudãkpãri kũ à kú Yɛzɛrili gudãkpãki lei musu Yehu è kũ a gbɛ̃nↄ, òtɛn su, akũ à wiki lɛ̀ à pì: Ma gbɛ̃nↄ è, òtɛn su. Akũ Yoramu pì: Ǹ sↄ̃de gbarɛ à gɛ́ dańlɛ à ń la tó aafiaan òtɛn suo.
18Akũ sↄ̃de bò à gɛ̀ɛ à Yehu lè à pì: Kína pì, aafiaan ntɛn suo yá? Yehu wèa à pì: N bàka ũgba kũ aafiaaoo? Ǹ mↄ́ ǹgↄ̃ tɛ́mai. Akũ gudãkpãrii pì: Zĩ̀rii pì ń lé, ama adi ɛra à sùro.

19Akũ kína sↄ̃de plade gbàrɛ dↄ. Kũ à ń lé, à pì: Kína pì, aafiaan ntɛn suo yá? Akũ Yehu wèa à pì: N bàka ũgba kũ aafiaaoo? Ǹ mↄ́ ǹgↄ̃ tɛ́mai.
20Akũ gudãkpãrii pìi pì: À ń lé, ama àkũ sↄ̃ adi ɛra à sùro. Gbɛ̃ pì gófĩna de lán Nimisi daikore Yehu bà, àdi gó baka lán ĩade bàmɛ.
21Akũ kína Yoramu pì: Ǹ gó dↄmɛnɛ sↄ̃nↄa! Kũ ò dↄ̀a, akũ à bò wɛ̃tɛn kũ Yudanↄ kína Ahaziao, baadi kũ a sↄ̃goo, òtɛn gɛ́ da Yehulɛ. Akũ ò dàkarɛ Yɛzɛrili gbɛ̃ Nabↄti kũ ò a dɛ̀ yã bura.
22Kũ Yoramu wɛ́ sì Yehulɛ, akũ à a là à pì: Yehu, aafiaan ntɛn suo yá? À wèa à pì: Aafia kú mámɛɛ? Zaakũ n da Yɛzɛbɛli tãnagbagbana kũ a pↄ́dammanaao dàgula.
23Kũ Yoramu lìtɛ àtɛn bàa sí, akũ à lɛ́ zù Ahaziai à pì: Bonkpɛyãmɛ Ahazia!
24Akũ Yehu a sá gà à Yoramu pà a ↄplɛ dagura. Kàa pìi a swɛ̃̀ɛ kũ̀, akũ à kɛ̀ yↄ̀kↄↄ a sↄ̃gon.
25Akũ Yehu pì a zĩ̀kari gbɛ̃ zↄ̃kↄ̃ Bidikanɛ: Ǹ a gɛ̀ sɛ́ ǹ zu Yɛzɛrili gbɛ̃ Nabↄti buran gwe. Ma dↄn kũ ó kú sↄ̃go gũn lɛɛlɛ yã ó pla, ó tɛ́ a de Ahabu kpɛ, gↄrↄ kũ̀a Dikiri gĩnakɛ à lɛ́ kɛ̀ a yã musu à pì
26a è lán ò Nabↄti dɛ̀ nà kũ a nɛ́nↄ. Bura dín áni Nabↄti pↄ́ fĩna bonɛ Ahabua. Abire yãin ǹ a gɛ̀ sɛ́ ǹ zukũna buran gwe lákũ Dikiri ò nà.
27Kũ Yudanↄ kína Ahazia è lɛ, akũ à dà Bɛtagã zɛ́n kũ bàao. Akũ Yehu pɛ̀tɛi àtɛn pi: À a dɛ se. Akũ ò a pà a sↄ̃go gũn gↄrↄ kũ àtɛn Guru sĩ̀sĩ kũ Ibleamu sarɛ. Akũ à ń kɛ̃ à tà Mɛgido, gwe à gɛ̀ɛ à gàn.
28A ìbanↄ a gɛ̀ɛ sɛ̀ ò dà sↄ̃go gũn ò tào Yurusalɛmu, akũ ò a mira kpàkũsũ kũ a dizinↄ Dauda wɛ̃tɛn.
29Ahabu nɛ́ Yoramu kíblena wɛ̃̀ kuri awɛɛdode gũnn Ahazia kɛ̀ Yudanↄ kína ũ.
30Kũ Yehu sù Yɛzɛrili, Yɛzɛbɛli a baaruu mà, akũ à kiro kà à a mìkã kɛ̀kɛ. Zaa bĩni kpɛ́ musu wondoo gũn àtɛn wɛ́ kpátɛ.
31Kũ Yehu gɛ̃̀ bĩnilɛa, akũ Yɛzɛbɛli pì: N kɛ lɛɛlɛ kũ Zimirio, n n dikirii dɛ̀. Aafiaan n suo la yá?
32Kũ Yehu wɛ́ sɛ̀ musu, à wondoo gwà, akũ à pì: Dí mɛ́ à zɛ̀ kũmaoo? Dí mɛ́ à kú ma kpaa? Kũ kínabɛ zĩkɛri gbɛ̃nↄn pla ke aakↄ̃nↄ sù ò wɛ́ kpàtɛ wondoo gũn,
33akũ Yehu pìńnɛ: À ↄ sↄ̃i à lɛ́tɛ. Kũ ò ↄ sↄ̃̀i à lɛ̀tɛ, akũ Yehu gɛ̀sɛ pɛ̀tɛpɛtɛa kũ sↄ̃goo ari a aru fã̀ gbĩ̀ia kũ a sↄ̃nↄ.
34Kũ Yehu gɛ̃̀ kínabɛa, à pↄ́ blè à í mì, akũ à pì: Bee kũ ò láari bò nↄgbɛ̃ pìia, ò a vĩ, zaakũ kína burimɛ.
35Kũ ò gɛ̀ɛ ò a gɛ̀ sɛ́ ò vĩ, akũ odi pↄ́ke lero, tó adi kɛ a mìtoko kũ a gbálanↄ kũ a ↄlanↄ baasiro.
36Akũ ò ɛ̀ra ò gɛ̀ɛ ò ò Yehunɛ, akũ à pì: Yã kũ Dikiri ò a zↄ̀bleri Tisibɛ gbɛ̃ Iliasu gãin gwe, à pì: Gbɛ̃danↄ ni Yɛzɛbɛli nↄ̀bↄ só Yɛzɛrili bĩni kpɛ.

37Yɛzɛbɛli gɛ̀ ni gↄ̃ kátɛ zĩtɛ lán pↄ́kãde gbↄ̃̀ↄ bà Yɛzɛrili bĩni kpɛ. Gbɛ̃ke ni le à pi Yɛzɛbɛlin díro.