Text copied!
CopyCompare
Itlajtol toteco: Santa Biblia - 2 REYES

2 REYES 19

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Quema Tlanahuatijquetl Ezequías quicajqui tlen itlapalehuijcahua quipohuilijque, quitzayanqui iyoyo huan motlalili se yoyomitl tlen fiero tlen quinextía para nelía tlahuel hueyi icuesol. Teipa calaquito ipan ichaj TOTECO para momaijtos.
2Huan quintitlanqui itlapalehuijcahua, Eliaquim, Sebna huan Joa ihuaya nopa tlayacanca totajtzitzi ma quiitatij nopa tiocamanalojquetl Isaías, icone Amoz. Huan inijuanti yajque nojquiya moyoyontijtoque ica nopa fiero yoyomitl tlen quinextía tlahuel mocuesohuaj.
3Huan quiilhuijque Isaías nopa tlajtoli tlen Tlanahuatijquetl Ezequías quinilhuijtoya. Quiijtojque: “Ama se tonali tlen tlaijiyohuilistli. Eltoc san queja se sihuatl tlen nechca quipiyas icone huan ayoc quipiya fuerza quitlacatiltis.
4Huelis TOTECO moDios quitlacaquilijtoc tlen fiero quiijto nopa tlatequipanojquetl tlen quititlanqui nopa Tlanahuatijquetl tlen tlali Asiria pampa tlahuel quiixpanoc huan quihuejcamajcajqui moTECO Dios tlen itztoc. Ximomaijto para huelis noja quitlatzacuiltis. Huan ximomaijto topampa tojuanti tlen noja timocajtoque tlen nopa tlanahuatijquetl aya techtlantoc.”
5Huajca itlapalehuijcahua Ezequías tlanque camatij ica tiocamanalojquetl Isaías,
6huan Isaías quinilhui: “Xiquilhuitij imoteco para TOTECO quiilhuía ni tlajtoli: ‘Amo ximajmahui ipampa nopa tlajtoli tlen tijcactoc. Itlatequipanojcahua nopa tlanahuatijquetl tlen tlali Asiria nechtlaijilhuijtoque na.
7Huan xiquita, na noselti nimoquetzas iixtla huan nijchihuas ma ajsiti ipan ya se tlajtoli tlen itlal para monequi nimantzi ma mocuepa ichaj. Huan nijtlalis ipan ya tlen quiilhuis ma yas. Huan quema sampa ajsis ipan itlal, nijchihuas ma quimictica nopona.’” Queja nopa Isaías quinilhui itlapalehuijcahua Tlanahuatijquetl Ezequías.
8Huan ipan nopa tonal quema camatque ica Isaías, Rabsaces tlen elqui itemach Tlanahuatijquetl Senaquerib tlen tlali Asiria, quisqui Jerusalén huan yajqui para quicamahuito iteco ipan altepetl Libna. Pero iteco, yajaya nopa Tlanahuatijquetl Senaquerib, ya quistoya Laquis campa tlatehuiyaya huan yajtoya altepetl Libna para tlatehuiti huan yeca quipantito nepa.
9Huan ax huejcajqui nopa Tlanahuatijquetl Senaquerib quicajqui para nopa Tlanahuatijquetl Tirhaca tlen tlali Etiopía ya quistoya ica isoldados para quitehuise. Huajca nimantzi monejqui quisas tlen campa itztoya. Pero achtohui sampa quintitlanqui sequin tlacame ma quiitatij Tlanahuatijquetl Ezequías ipan altepetl Jerusalén huan ma quiilhuitij:
10“Ya ni se tlajtoli para Tlanahuatijquetl Ezequías tlen tlali Judá, xitlacaqui: Ma ax mitzcajcayahua moTeco Dios tlen ipan timotemachijtoc. Amo ximoilhui para na tlen nitlanahuatijquetl tlen tlali Asiria ax nijtlanis altepetl Jerusalén pampa quena, ya nopa nijchihuas.
11Ta ya tijcactoc tlen sequinoc huejhueyi tlanahuatiani tlen notlal Asiria quichijtoque campa hueli tiyajtoque. Nochi campa hueli tijtlantoque. Huan ta ¿quejatza timochololtis?
12Ax tleno quinpalehuijque inindioses nopa tlacame tlen notatahua quintzontlamiltijque ipan tlaltini Gozán, Harán huan Resef, huan nopa tlacame tlen Edén tlen itztoyaj ipan altepetl Telasar.
13¿Tiquilnamiqui tlen panoc ica nopa tlanahuatiani ipan Hamat huan Arfad huan tlen panoc ica nopa tlanahuatiani ipan altepetini Sefarvaim, Hena huan Iva? ¡Nochi mijque!” Nopa tlanahuatijquetl tlen tlali Asiria queja nopa quiilhui Tlanahuatijquetl Ezequías.
14Huan quiseli Tlanahuatijquetl Ezequías nopa amatlajcuiloli huan quipojqui. Teipa yajqui ipan ichaj TOTECO huan quiixtlapo nopa amatlajcuiloli iixtla TOTECO.
15Huan pejqui momaijtohua iixtla TOTECO huan quiijto: “TOTECO Dios, ta tlen tiToteco tiisraelitame. Ta tlen más tijpiya chicahualistli huan timocahua tlatlajco moelhuicac ejcahua tlen inintoca querubines. San ta tlen melahuac tiDios ipan nochi tlaltini ipan ni tlaltepactli. Ta ica moselti tijchijqui elhuicactli huan tlaltepactli.
16Xinechtlacaquili noTECO. Xijtlapo moixtiyol, noTECO huan xiquita. Xijtlacaquili nopa tlajtoli tlen Senaquerib nechilhuía ipan ni amatl pampa nochi tlen quiijtohua mitzixpano, ta tiToteco Dios, ta tlen nelía tiitztoc.
17“Quena, melahuac, noTECO, nopa huejhueyi tlanahuatiani tlen tlali Asiria quinmictijtoque miyac tlacame huan quintlamixolejque miyac tlaltini.
18Huan quintlatilijque inindioses pampa melahuac ax nelía dios. Inijuanti huelque quinpolojque pampa san eliyaya tlamantli tlen quinmachijchijtoyaj tlacame tlen cuahuitl o tlen tetl.

19Pero ama, tiTOTECO Dios, se favor, xinechmanahui tlen ininma. Queja nopa nochi tlanahuatiani huan inintlacajhua campa hueli ipan ni tlaltepactli quimatise para san ta, tlen tiTOTECO, nelía melahuac ta tiDios.” Queja nopa momaijto Ezequías.
20Huajca Isaías, icone Amoz, tlatitlanqui ma quiilhuica Tlanahuatijquetl Ezequías: “Queja ni quiijtohua TOTECO toDios tiisraelitame: ‘Nijcactoc tlen ta tinechtlajtlanijtoc ipampa tlen quiijtojtoc Tlanahuatijquetl Senaquerib tlen tlali Asiria.’”
21Huan ya ni nopa tlajtoli tlen TOTECO quiilhuía Senaquerib: “Quema ticholojtehuas tlen Jerusalén, nopa altepetl ehuani moca paquise queja se ichpocatl tlen ax tiyajatqui tijtlanis. San mitztlaijilhuise huan quiolinise inintzonteco para mitzpinajtise.
22¿Ajqueya timoilhuía para tiquixpanotoc quema tlen hueli tiquijtohua? ¿Ajqueya tijtlaijilhuía? ¿Ajqueya tijhuihuiitztoc? Nochi tijchijtoc noca na, niDios, tlen nitlatzejtzeloltic. Na tlen niininTECO nopa israelitame.
23Ica motlapalehuijcahua tinechixpanotoc na, niDios. Tiquijtojtoc: ‘Ica miyac notlatehuijca carros nitlejcotoc hasta inintzonatipa huejhueyi tepetini, Nitlejcotoc hasta campa más ohui tlaixtlejcolis ipan tlali Líbano para nitlatlanis. Nijtzontejqui tiocuatini tlen más huejcapantique ipan Líbano, huan nopa pino cuatini nopona tlen más yejyectzitzi. Niajsitoc hasta tlaltini campa más huejca, huan nicalactoc hasta campa más nejnechca nopa cuatini ipan cuatitlamitl.
24Nijxajtoc ameltini ipan campa hueli tlaltini huan niquic tlen nopa atl. Hasta nijtzajqui huan nijhuatzqui nochi atentini ipan tlali Egipto para huelis niquixcotonas san noicxipa ica nosoldados.’ Queja nopa tiquijtojtoc.
25Pero ax tijmachilía para elqui na, niDios, tlen niquijtohua tlen oncas. Huejcajquiya nijtlali para ma pano nochi nopa tlamantli. Quena, na nijsencajqui huejcajquiya tlen ama na nijchihua ma panotinemi ipan moyolis. Na nijchijqui para tiquinxolehuas altepetini tlen cuajcuali tlasencahuali inintepa, huan tiquincahuas san queja tetini tlen montonijtoc.
26Huan na nijsencajqui huejcajquiya para tlacame ipan ni tlaltini ma ax quipiyaca chicahualistli huan ta nimantzi hueli tiquintlanis. Nopa tlacame itztoque queja sacapetlatl tlen xoxohuic ipan mila tlen ax hueli quiijiyohuíaj quema se ipan moquejquetzas. Itztoque queja sacatl tlen pehua moscaltía itzonpac se cali ica tejas huan nimantzi tonati quihuatza.
27Na nimitzixmati cuali. Nijmati quema tiquisa huan campa tiya huan nochi tlen tijchihua. Huan nijmati quejatza ticualanca camatitoc noca na.
28Huan pampa nochi nopa motlajtol tlen nijcactoc, huan pampa miyac timohueyimajtoc noca na, huajca na nimitztlalilis se tepos anillo ipan moyacatzol queja titoro o se tepos camachali ipan mocamac queja ticahuayo. Huan tijchihuas san tlen na nijnequi. Huan nimitzchihuas ximocuepa ipan nopa ojtli ica campa tihualajqui.” Queja nopa Isaías quimacac tlajtoli tlen ipantis Tlanahuatijquetl Senaquerib.
29Nojquiya tiocamanalojquetl Isaías quiilhui Tlanahuatijquetl Ezequías ni tlajtoli tlen Toteco: “Ama nimitzmacas se tlanextili para na nimoTECO nijmanahuis altepetl Jerusalén tlen Tlanahuatijquetl Senaquerib. Ni xihuitl inquicuase nopa trigo tlen eli san iselti. Huan ne seyoc xihuitl inquicuase tlen eli tlen ya iyol, pero ipan eyi xihuitl inquitocase trigo huan inquipixcase. Inquimocuitlahuise imoxocomeca milhua huan inquicuase itlajca.
30Huan imojuanti tlen noja inmocahuase para initztose ipan tlali Judá, huan ya inmochololtijtose imaco nopa tlanahuatijquetl, sampa inmotlatzquilise ipan imotlal. Huan sampa inpehuase inquipiyase chicahualistli. Huan inmoscaltise huan inmomiyaquilise.
31Pampa nopa quentzi israelitame tlen mocahuase itztoque ipan Jerusalén huan ipan tepetl Sion momahuase, huan tlahuel momiyaquilise. Nochi na, niimoTECO Tlen Niquinyacana Nochi Noelhuicac Ejcahua Ma Tlatlanitij, najaya niquijtojtoc para panos.
32“Huan ya ni tlen TOTECO quiijtohua tlen nopa hueyi tlanahuatijquetl tlen tlali Asiria: ‘Isoldados ax calaquise ipan altepetl Jerusalén, niyon ax quimajcahuilise niyon se cuatlamintli. Ax quinechcahuise ica ininyolixtzajcahua para quitehuise, niyon ax quitlaltemise para quichihuase nopa tlaixtlejcolis para ajsise huejcapa ipan nopa tepamitl tlen ica moyahualtzacua nopa altepetl.
33Nopa tlanahuatijquetl mocuepas itlal ipan san se ojtli tlen ipan hualajqui, pero ax calaquis ipan ni altepetl. Na, niimoTECO, niquijtohua.
34Na nijmocuitlahuis ni altepetl Jerusalén huan nijmaquixtis para ma nechtlepanitaca, huan pampa niquicnelía notlatequipanojca David.’”
35Huajca nopa tlayohua ielhuicac ejca TOTECO yajqui campa mochijtoyaj nopa Asiria ehuani huan quinmicti 185 mil soldados. Huan quema ne sequinoc soldados tlen ax mijque isaque, san mijcatzitzi quinpantijque campa hueli.
36Huajca Tlanahuatijquetl Senaquerib tlen tlali Asiria motlalantejqui huan yajqui ichaj ipan altepetl Nínive.

37Huan se tonal quema quihueyichihuayaya itiotzi Nisroc ipan itiopa, yajque itelpocahua tlen inintoca Adramelec huan Sarezer huan quimictijque. Teipa cholojtejque huan yajque hasta nopa tlali itoca Ararat. Teipa pejqui tlanahuatía itelpoca tlen itoca Esarhadón ipan ilugar.